close

Enter

Log in using OpenID

2014/8 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
73421605
Tek Pencere Sistemi-Borsa İstanbul
A.Ş.
GENELGE
(2014/8)
İlgi: 17.01.2014 tarihli, 2014/1 sayılı Genelge
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük
Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde
Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere
Sisteminin “ e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında
elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrası “ Gümrük beyanı bilgisayar
veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken
belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler
gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmünü
amirdir.
Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen
Dokümanlar" alanında beyan edilen, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, "Ham Elmas Ticaretinin
Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"
kapsamında düzenlenen uygunluk yazılarının, 14.07.2014 tarihi itibarıyla Tek Pencere e-belge
sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup bu tarihten sonraki işlemlerin aşağıdaki
şekilde yürütülmesi gerekmektedir.
1- Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, yükümlüsünce beyanname tescili öncesinde yapılan belge
başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0766 belge kodlu uygunluk yazıları
Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla elektronik ortamda Bakanlığımıza iletilecektir.
2- Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Bakanlığımıza belge bilgilerinin iletilmesi üzerine
eşzamanlı olarak 20 haneli Belge Numarası (örn: 13950889730760000112), Belge Satır Sıra
Numarası (örn: 1) ve Belge Kayıt Tarihi (örn: 01.01.2014) Bakanlığımız tarafından bahsi
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 259083c4-1aac-44bc-91d3-deb53661ff99 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
:
Tel
:
:
Elektronik Ağ
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9.
Km 06530 Çankaya/ANKARA
03124493811
Bilgi İçin
:
GÖZDE HACIOSMANOĞLU
Fax
03124493705
http://www.gtb.gov.tr
E- Posta
:
:
[email protected]
geçen Kuruma yine elektronik ortamda iletilecek olup, söz konusu bilgiler bahsi geçen Kurum
tarafından da başvuru sahibine bildirilecektir.
3-Bakanlığımıza bu şekilde iletilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından
verilen ve Kurum tarafından yükümlüye bildirilen belge numarası/belge sıra numarası (örn:
Referans No: 13950889730760000112/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin
44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
4- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler beyanname tescili öncesinde Borsa İstanbul A.Ş.
tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde
söz konusu belgenin ıslak imzalı şekli ayrıca aranmayacaktır.
Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca
Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 259083c4-1aac-44bc-91d3-deb53661ff99 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
:
Tel
:
:
Elektronik Ağ
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9.
Km 06530 Çankaya/ANKARA
03124493811
Bilgi İçin
:
GÖZDE HACIOSMANOĞLU
Fax
03124493705
http://www.gtb.gov.tr
E- Posta
:
:
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
222 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content