close

Enter

Log in using OpenID

" e-Öğrenme" Etkinliği - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı : 86555309-310/ ? S " 1
12/02/2014
Konu : “e-Öğrenme” Etkinliği
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/02/2014 tarih ve 72047291/310/597466 sayılı yazıları ve ekinde
gelen MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 07/02/2014 tarihli ve 562831 sayılı
yazıları müdürlüğümüz Web sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek okulunuz öğretmenlerine tebliğin yapılamasını, iş ve
işlemlerin yazı doğrultusunda yapılmasını rica ederim.
Mustafa ÖZER
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şb.Md
Ek: Yazı ( 4 Sayfa)
DAĞITIM : Tüm Okul Müdürlüklerine
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 72047291 /310/597466
11 /02/2014
Konu:"e-Öğrenme" Etkinliği
........................................... K A Y M A K A M L IĞ IN A
(¡İçe M illi Eğitim Müdürlüğü)
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Bilişim
Derneği işbirliği ile 05-07 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve
Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "V. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında
Yenilikler Konferansı 2014: e-Öğrenme" konulu etkinliğin Bakanlığımıza bağlı özel ve devlet
okullarında görev alan öğretmenlere duyurulmasına ilişkin yazı ektedir.
Söz konusu etkinliğin ilçenize bağlı
duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
okullarda
görev
yapan
öğretmenlere
Halil SANLI
Vali a.
İl MİIli Eğitim Müdür V.
EK:
Bakanlık Yazısı ve Ekleri (3 Sayfa)
D A Ğ IT IM
Bu belge. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evrdksorgu.meb.gov.tr adresinden 813a-f97a-35IT-898t-ld5l kodu ile yapılabilir.
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14. Sok. Antakya
Ayrıntılı bilgi için:Nurdan A K Y IL M A Z V.I I.K.j
hatay.mcb.gov.tr
Tel :0(326) 227 68 68-1063
[email protected]
Fax :0(326) 227 69 69
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8l3a-t97a-35ff-898l-ld5l kodu ile yapılabilir.
Ayşe Kitnat Hanım Cad. 14. Sok. Antakya
hatay.meb.gov.tr
hat aymem
%m eb. go v.t r
Ayrıntılı bilgi içinıNurdan A K .YİLM A Z V.II.K.İ
Tel :0(326) 227 68 68-1063
Fax :0(326) 227 69 69
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
07/02/2014
Sayı : 88013337/51.02/562831
Konu: "V. Uluslararası Gelecek İçin
Öğrenme Alanında Yenilikler
Konferansı 2014: e-Öğrenme" Etkinliği
VALİLİĞİNE
(İl M illi Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 24/01/2014 tarihli ve 75128790-55 sayılı yazısı.
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Bilişim
Derneği işbirliği ile 05-07 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve
Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "V. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında
Yenilikler Konferansı 2014: e-Öğrenme" konulu etkinliğe Bakanlığımıza bağlı özel ve devlet
okullarında görev alan öğretmenlere duyurulmasına ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Enver SA D A K
Bakan a.
Grup Başkan V.
EK: İlgi yazı (2 Sayfa)
DAĞ IT IM :
B Planı
Bıı belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Teknikokullar 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: N .K A R T A L O G L U
Tel: (0 312) 296 06 03
Faks: (0 312) 223 87 36
wftfMimZ'ii «5
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ENFORMATİK BÖLÜMÜ
'*453 *
Sayı : 75128790- 55
Konu: V. Uluslararası Gelecek İçin
Öğrenme Alanında Yenilikler
Konferansı 2014: e-Öğrertme Duyurusu Hk.
Tarih:24.01.2014
>
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMA,
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Bilişim Derneği
işbirliği ile 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde V.
Uluslararası
Gelecek İçin
Öğrenme Alanında
Yenilikler Konferansı
2014:
e-Öğrenme
(http://futurelearning.istanbul.edu.tr/) gerçekleştirilecektir.
Bu konferansın düzenlenmesindeki amaç; gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin
sunulmasına ve tartışılmasına ortam sağlamaktır. Ayrıca öğrenmenin odağında bulunan ve onun temel
varlık nedeni olan insanın yaşam boyu öğrenmesi ve nitelikli yetişebilmesi için en doğru, etkin ve
verimli yöntemler, stratejiler, teknikler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin ortaya atılması ve
tartışılması teşvik edilecektir.
Katılım için http://futureleaming.istanbul.edu.tr/Reaister.asDx adresine erişilerek, ulaşılan
elektronik formun doldurulması gerekmektedir.
Konferans ile ilgili detaylar ve iletişim bilgileri ekteki posterde belirtilmiştir.
M E B öğretmenlerine dinleyici olarak katılımı ücretsizdir.
Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe simültane tercüme yapılacaktır.
Bakanlığınıza bağlı özel ve devlet okullarında görev alan öğretmenlere konferansın
Doç. Dr. Fatih GURSUL
FL2014 Organizasyon Komitesi Üyesi
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
FL20I4 Eş Başkanı
EK: V. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme
Alanında Yenilikler Konferansı 2014: e-Öğrenme
Posteri
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalcjıderhane Matı. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13, Fatih/ İSTANBUL
Tel: 0212 440 00 00 Dahili: 10037 Fax: 0212 440 00 86 / 14055
http://informalics.istatibul.cdu.tr/
en [email protected] edu.tr
, Future-Learning 2014
futurS learning
5th International Conference on
Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning
May 5-7, 2014
İstanbul University, İstanbul, TURKEY
CONFERENCE TOPICS
■ ■ a,
SP í M
a
i*
*
^CONFEÍIÉNCEÉOPICS í
He^fthiiteracy
' jiri.
İ4Î^tong med!caJ education
.Medical representative training
Patienttraining
•4-m ip.
’/X
/
•Institutional strategies, policies, standarts, accreditation
and legislation for e-learning
• New technologies fo r e-learning
•Co ntent Design fo r e-Learnlng
•Sociological and psychological dim ensions of e-Learning
• Learning with online gam es
•Testing and Evaluation o f e-Learning System s
•e-Learning Strategies for M oderation and A ssesm ent
•Virtual C lass Applications
•Security Problem s and S olutions in e-Learning
• E-governm ent and e-learning
• D istance Learning in H igh er Education Institutions
• Mobile Learning
• Social Media and e-Learning
• M assive online open courses
• Mining big data
•Cloud based sy ste m s
•G am ification
• D isadvantaged gro ups
‘ Türkçe sim ültane tercüm e yapılacaktır. / Sim ultaneous translation to Turkish
IM PO RTANT DATES
F e b ru a ry 17, 2014: S u b m is s io n d e a d lin e fo r full p a p ers
M ay 5 - 7, 2014: C o n fe re n ce
T Ö R K İ V E
7453
Istanbul University
SİLİSİM
VAKFI
Turkish Informatics
Foundation
Informatics Association
o f Turkey
O R G A N IZ IN G C O M M IT TE E
SECRETARIAT
Sevinç Gülseçen - C onference C o-C ha ir (İstanbul University)
Aydın Koiat - C onference C o -C h a ir (Turkish Informatics Foundation)
Taner Arsan (Inform atics Association of Turkey)
Zerrin A yva z Reis (Istanbul University)
Fatih G iirsul (İstanbul University)
Çiğdem Selçukcan Erol (Istanbul University)
Tarkan G ürb üz (Middle East Technical University)
Murat G ezer (Istanbul University)
Elif Kartal (İstanbul University)
Zeki Ö zen (İstanbul University)
Fatma Onay Koçoğiu (İstanbul University)
Şebnem Ö zd em ir (İstanbul University)
Mehmet Selim Derindere (İstanbul University)
Em re Akadal (İstanbul University)
Serra Ç elik (Istanbul University)
C O N T A C T IN FO R M A T IO N
Address: FL 2014
Istanbul Üniversitesi Enform atik Böftimü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kem eri Cad.
N o:13 PK 34134 Fatih/İstanbul
Tel: +090212 440 0 000 (Ext. 10037)
Fax: +090212 440 0085
E-maií: [email protected]
¿ j p ’Ä ' - f i
¡jt & V f íA
Web: w w w .futurelearning.org.tr
Social Media: w ww .facebook.com /futurelearning.istanbul
twitter.com /flearning_ist
FL 2 014 P ro fe ssio n a l C o n g re ss O rg a n iz e r
Ea O rg a n iz a tio n
www.eaorganizasyon.com.tr/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content