close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız..

embedDownload
T.C.
MUS VALiLiGi
it Mil1i Egitim Miidiirliigii
Say1
: 67496438
903.02/3500816
22/08/2014
Konu : Yonetici Gorevlendirme
.......................... KA YMAKAMLIGINA
(il~e Milli Egitim Miidiirliigii)
..............................MUDURLUGUNE
iigi:
a) MEB. Bagh Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gi:irevlendirilmelerine ili~kin Yonetmelik.
b) MEB. Bagh Egitim Kurumlan Yi:ineticilerinin Gorevlendirilmelerine ili~kin Ktlavuz.
c) 21/08/2014 tarihli ve 41289672.903/3476910 sayth yazt.
Milli Egitim Bakanltgma Baglt Egitim Kurumlart Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine iii~kin ilgi (a)
Yonetmelik hiikiim1erine gore haztrlanan ilgi (b) Ktlavuz ekindeki i~lem takvimi Bakanltgtmtzm ilgi (c) yaztsJ
ile bundan sonraki siirece doniik olarak yeniden belirlenmi~tir.
Bu baglamda;
1- 21/08/2014 tarihinde Miidiirliigumiize ait http://mus.meb.gov .tr internet adresinde yaytmlanan
listede 75 ve iizeri puan alanlann miidiirliik gorev siiresinin aym egitim kurumuna uzattlma ba~vuru istekleri;
ekte gonderilen formla i~Iem takviminde belirtilen tarihler arasmda manuel olarak ba~vuruda bulunacaklardtr..
2- Yaztmtz ekinde gonderilen i~lem takviminin i1s;eniz/okulunuz!kurumunuzda gorev yapan yonetici
ve ogretmenlere; gorevde o1an1ara hemen, tatilde o1an yonetici ve ogretmenlere ise 1 Eyliil 2014 tarihi mesai
bitimine kadar irnzakar~tltgmda duyurulmast,
3- Egitim kurumlannda miinhal bulunan Miidiir ba~yardtmCISI ve miidiir yardtmciSI
gorevlendirmelerinin, ilgi (a) Yonetmeligin 5. ve 7. maddelerindeki ~artlan ta~tyor olmalan kaydtyla aym
Yonetmeligin 23. Maddesine gore yeni gorevlendirilen miidiirlerin gi:ireve ba~ladtklan tarihten itibaren en kts:
siirede Yonetmelikte ongoriildiigii ~ekilde inha diizenlenmek suretiyle teklif edilmesi,
4- Dort ytlhk gorev siirelerini do1durmamt~ olan miidiirlerin gi:irev yapmakta olduklan egitim
kurumlannm bo~ bulunan miidiir ba~yardtmctst ve miidiir yardtmctsi gorevlendirmelerinin de, mevcut
miidiirlerin inhast ilgi (a) Yonetmeligin 5. ve 7. maddelerindeki ~artlan ta~tyor o1malan kaydtyla aym
Yonetmeligin 23. Maddesine gore en ktsa siirede Yonetmelikte ongoriildiigii ~ekilde inha diizenlenmek suretiyle
teklif edilmesi,
Bilgilerinizi ve yonetici gorevlendirme siirecinin herhangi bir aksakhga yo! as;mayacak ~ekilde
sonus;1andm1masi is;in geregini rica ederim.
Metin AKSU
Valia.
Milli Egitim Miidiir V.
Ekler:
1- ilgi (c) YaztOmegi (1 Sayfa)
2- i;;Iem Takvimi
(1 Sayfa)
3- Ba~vuru Formu (1 sayfa)
Dag1tim:
ii~e Kaymakamhklanna
Okul ve Kurum Mi.idi.irli.igiilderine
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanrm~hr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 288a-fbea-3c25-b75f-68ba kodu ile yapJlabilir.
YONETiCiLiK iSTEK FORMU
T.C. Kimlik No:
Ad1 ve soyad1
Dogum Tarihi
Ogrenim Durumu
Bran~1
Bakanhk Atama Alam
Kurum Tipi
Gorev Yapt1g1 Okul Kurum Ad1
Degerlendirme Puam
Ogremenlikteki Hizmet Suresi
Voneticilikteki Hizmet Suresi (Hizmet Suresi
14/03/2014 tarihi itibariyle hesaplanacakt1r.
Voneticilik Gorev Suresinin Gorev Vapt1g1m Kurumda
Uzat1lmasm1
istiyorum
Evet
(
)
istemiyorum
Hay1r
(
)
Yukandaki bilgiler taraf1mdan Mebbis e-personel (oziUk) modUIUne gore dogru olarak
doldurulmu~tur. Aksi ortaya ~1kt1gmda idarece yap1lacak i~lemlerden dogacak hukuki sonu~lara katlanmay1
kabul ediyorum.
Yukandaki bilgileri yer alan ogretmene ait bilgi ve belgelerin tam ve dogru oldugunu tasdik ederim .
.... ./08/2014
Yoneticinin Ad1-Soyadi
imza
.... ./08/2014
illils:e Milli Egitim Mtidtirti
.
T.C.
.
...
MILLI EGITIM BAKANLIGI
,...
Insan Kaynaklan Genel Mudurlugu
Say1 : 41289672/903/3476910
21/08/2014
Konu: Yonetici degerlendirrne sfueci
w
•
DAGITIM YERLERINE
Bakanhg1m1za bagh egitim kurumu yoneticiliklerine valiliklerce yapllacak
gorevlendirrneye ili~kin i~ ve i~1emler, daha once va1i1ik1ere gonderilen Kllavuzda yap1lan
a<;tklama <;er<;evesinde ba~latllm1~ ve 15 Agustos 2014 tarihi itibanyla da degerlendirme
sureci tamamlanml~tlr.
Bu sfuecin gozlenmesi sonucunda Ktlavuz ekinde bulunan takvimin bundan sonraki
surece donuk olmak uzere ekteki ~ekliyle yeniden belirlenmesi; degerlendirrne sonu<;lanna
bagh olarak yap1lacak baz1 uygulamalar hakkmda da a~agtdaki a<;tklamanm yapllmas1 gerekli
goriilmu~rur.
Bu <;er<;evede;
1- Y az1 ekinde gonderilen takvimin ilinize bagh egitim kurumlannda gorev yapmakta
olan yoneticilere hemen, tatilde olan yonetici ve ogretmenlere ise 1 Eylul 2014 tarihi mesai
bitimine kadar irnza kar~thgmda duyurulmasl ve yonetici gorevlendirrne surecinin bu
takvime gore yiiriirulmesi,
2- Mudur ba~yardlffiClSl ve mudur yardtmClSl gorevlendirmelerinin, yeni
gorevlendirilen mudurlerin goreve ba~ladtklan tarihten itibaren en ktsa surede Yonetmelikte
ongoriildugu :;ekilde yaptlmasl,
3- Dort ytlhk gorev surelerini doldurrnam1~ olan mudurlerin gorev yapmakta olduklan
egitim kurumlanmn bo~ bulunan mudur ba~yardlffiClSl Ve mudur yardlffiClSI
gorevlendirmelerinin de, mevcut mudurlerin inhast ile en ktsa surede Yonetmelikte
ongoriildugu ~ekilde yaptlmasl
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve yonetici gorevlendirme sfuecinin herhangi bir aksakhga yol a<;mayacak
~ekilde tamamlanmasl i<;in gerekli ozenin gosterilmesini rica ederim.
NabiAVCI
Bakan
EK: Takvim
DAGITIM:
- Bilgi I~lem Daire Ba~kanhgma
- 81 il Valiligine
Bu beige, 5070 sayi11 Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanrni$hr
BAtatiirk Blv. 06648 K1Z1lay/ANKARA
Aynnt1h bilgi i9in: K. OZTAS Egr.Uzm.(Sahsa bagh)
MiLLI EGiTiM BAKANLIGINA BAGLI EGiTiM KURUMLARI YONETiCiLERiNiN 2014
YILI EK GOREVLENDiRiLME TAKViMi
Mtidi.irlOk g_orev si.iresinin aym egitim kurumuna uzatllma duyurusu
Ba~vurularm ahnmas1
Mtidi.irltik gorev stiresinin aym egitim kurumuna uzat1lmast
21 -25 Agustos
26-29 A_g_ustos
1-2 Eyltil
Mtidi.irlOk gorev si.iresinin ba~ka egitim kurumuna uzatllma duyurusu
Ba~vurularm ahnmas1
Mtidi.irlOk gorev si.iresinin ba~ka egitim kurumuna uzatllmas1
3-5 Eyltil
8-10 Eyltil
11-12 Eyltil
Mtidi.irltige ilk defa ve yeniden gorevlendirme duyurusu
Ba~vurularm ahnmas1
Degerlendirme i~lemlerinin sonus;landmlmas1
Degerlendirme sonu__ylarmm du_yurulmas1
Degerlendirme sonw;larma itiraz
itirazlarm degerlendirilmesi ve sonw;larmm duyurulmas1
15-17 E_yltil
18-22 Eyltil
23-25 Eyltil
26-29 Eyltil
30 Eyltil-3 Ekim
8-10 Ekim
Sozlti smav duyurusu
Sozlti smav
13-15 Ekim
16-23 Ekim
Sozlti smav sonu9larmm duyurulmas1
24-28 Ekim
Sozlti smav sonus;larma itiraz
30 Ekim-5 Kas1m
itirazlarm degerlendirilmesi ve sonus;larmm duyurulmas1
6-12 Kas1m
Mtidi.irltige ilk defa ve yeniden gorevlendirme
13-18 Kas1m
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content