close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri İçin Tıklayınız.

embedDownload
MARİNA İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1001
İŞLETME YÖNETİMİ I
3
4
İşletmecilik temel kavramları ve tarihsel gelişim süreci, işletmecilik biliminin diğer
bilim dalları ile olan ilişkisi, işletme amaçları, işletmelerin sorumlulukları, işletme
türleri, işletmelerin hukuki yapıları, işletmenin yapısal ve işlevsel analizi, işletmecilik
ilkeleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerde kuruluş yeri seçimi, işletme
büyüklükleri, işletme kapasitesi ve kapasite türleri, işletme temel işlevleri.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1003
GENEL MUHASEBE
3
4
Muhasebenin temel kavramları, belgeleri tanıma ve düzenleme, hesabın tanımı, şekli,
işleyiş kuralları, muhasebe kayıt süreci, muhasebe mesleği ve meslek etiği, tekdüzen
muhasebe sistemi
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1005
EKONOMİ
3
3
İktisadın temel kavramları, ekonomik sistemler, arz ve talep kavramı, talep esnekliği,
piyasa fiyatının oluşumu, üretim ve tüketim teorisi, genel ekonomik denge ve
dengesizlikler, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki mevcut yerinin analiz edilmesi.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1007
İLETİŞİM
2
3
İletişim kavramı, amaçları ve iletişim süreci, iletişim biçimleri, iletişimde engeller,
sözlü iletişim ilkeleri, sözsüz iletişim, yazılı ve görsel iletişim, örgütsel iletişim, kitle
iletişimi, iletişim çatışmaları, empatik iletişim, etkin konuşma, etkin dinleme
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1009
GENEL TURİZM
3
3
Turizmde temel kavramlar, turizm çeşitleri, turist tipolojisi, destinasyon ve çekicilik
kavramları, turizmin etkileri, konaklama, dağitım kanalları ve ulaştırmanın sektör
içerisindeki payı.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1011
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2+1
4
İnternet kullanımı, internet ortamında iletişim kurabilme, internet ve kariyer, işlem
tablosu yazılımı, sunu hazırlama, kişisel internet sitesi hazırlama
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
ATA 1001
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
Türk devrimine ilişkin temel kavramlar, Modern Avrupa’nın Ortaya çıkışı, Osmanlı
Devletinde modernleşme girişimleri, I. Dünya Savaşına yol açan uluslararası
gelişmeler, I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması,
Anadolu’da Mustafa Kemal liderliğinde Örgütlenme ve Silahlı Mücadele Dönemi bu
dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
TDL 1001
TÜRK DİLİ I
2
2
Dilin ulusal açıdan yeri ve önemi, iletişim hakkında genel bilgi, sözlü ve yazılı iletişim,
dil bilgisi, ses bilgisi, yazım kuralları ve uygulaması, anlatım biçimleri, kişinin kendini
ifade edebilmesi, noktalama işaretlerini kullanarak kurallı ve planlı yazma, sözcüklerin
anlamlarını bilerek konuşma, cümle kurma, cümlenin öğeleri, cümle kurarken
yararlanılan yöntemler, konuşurken yapılan hataların giderilmesi için anlatım
bozukluklarını bilmek ve kendini doğru ifade edebilmek.
Dersin Kodu
YDİ 1005
YABANCI DİL I
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
4
4
Verb "to be", Possessive adjectives, Possessive''s, Adjectives, Present Simple, Articles,
Plurals, There is - there are, some-any, can-can''t, The simple past tense - past forms of
can: (could) and the verbs "be" was-were, Prepositions of place, Desribing places,
people, Present continious, "going to" near future, Question words, Present perfect, verb
patterns, Reported speech.
BDE/GSR 1001
BEDEN EĞİTİMİ I / RESİM I
1
1
İKİNCİ DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
SFH 1002
İŞLETME YÖNETİMİ II
3
4
İşletmelerde yetki, sorumluluk, yönetim işlevi, güdüleme, liderlik, iletişim,
uyumlaştırma işlevi, denetleme işlevi, yönetimde karar vermenin önemi, yönetim
biliminin güncel konuları, işletmelerde üretim ve toplam kalite yönetimi, pazarlama,
finansman ve muhasebe, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 1004
TEMEL DENİZCİLİK VE GEMİCİLİK BİLGİSİ
3
4
Temel denizcilik terimleri ve tanımlar, Gemiciliğin tanımı ve tarihçesi, modern
gemiciliğin gelişimi, Gemi tipleri, gemilerin genel sınıflandırılmaları, tekneler ve
çeşitleri, Gemi manevraları, Sefere ve gemiye ait belgeler
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 1006
MARİNA İŞLETME
2
3
Marina tanımı, sınıflandırılması, dünyada yatçılık ve yat limanları, Türkiye’de
marinaların tarihçesi, Türkiye’deki marinaların yeri, marinalarda verilen hizmetler, yat
limanlarının yatırım boyutu, marinaların giderleri ve hesaplanması, marinalarda
pazarlama ve müşteri memnuniyeti, marinaların organizasyon yapısı, görev ve
sorumluluklar, marinalarda günlük, haftalık, aylık yapılan iş ve işlemler, marinalarda
evrak yönetimi ve raporlama
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 1008
YAT İŞLETME
3
4
Giriş ve terminoloji, dünyada ve Türkiye’de yat turizmi, yat işletmelerinin temel görev
ve hizmetleri, yat işletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, yat kiralama türleri, yat satın
alma süreci, yat bakım onarım, ekipman ve mürettebat tedariki, yat acente hizmetleri,
yat brokerlik hizmetleri, yat işletmelerinde pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi,
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 1010
BİLANÇO VE FİNANSAL TABLOLAMA
2
3
Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklamalar, Satışların Maliyeti Tablosu, Gelir
Tablosu, Bilanço Analizi, Nakit Akış Tablosu, Karşılaştırmalı Analiz, Trend Analizi,
Rasyo Analizi
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 1014
DENİZCİLİK MEVZUATI
2
3
Deniz hukukunun temel kaynak, kavram ve kurumları, denizdeki haklar, Uluslararası
Denizcilik Teşkilatı, gemi, geminin unsurları, donatanın sorumluluğu, Deniz Ticaret
Hukuku sözleşme türleri, deniz hukukuna ilişkin mahkeme kararlarının incelenmesi
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
ATA 1002
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
2
2
Lozan Anlaşması, Siyasal, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Devrimler, Demokrasi
denemeleri ve yaşanan tartışmalar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk
Devriminin kuramsal boyutu: felsefesi ve ilkeleri, II. Dünya Savaşı ve Türkiye,
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Partinin Kurulması, Demokrat Parti
Dönemi, 1960-1980 Arası Türkiye, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
TDL 1002
TÜRK DİLİ II
2
2
Dilimizi sözlü ve yazılı anlatımda dil bilgisi kurallarına uygun olarak, güzel ve etkili bir
biçimde kullanmak, edebi yapıtları tanımak, değerlendirme yapabilmek, okuma, yazma
ve güzel konuşma alışkanlığı.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
YDİ 1004
YABANCI DİL II
4
4
The simple past tense - past forms of can: (could) and the verbs "be" was-were,
Prepositions of place, Desribing places, people, Present continious, "going to" near
future, Question words, Present perfect, verb patterns, Reported speech
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
BDE/GSR 1002
BEDEN EĞİTİMİ II / RESİM II
1
1
ÜÇÜNCÜ DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 2001
MARİNALARDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2
4
Marinalarda yönetim ve organizasyon kavramı, temel yönetim fonksiyonları, yönetim
süreci ve özellikleri, yönetim sürecinin evreleri, klasik yönetim düşüncesi ve örgüt
kavramı, bilimsel yönetim, yönetim süreci ve bürokrasi yaklaşımları, Neo-klasik
yönetim düşüncesi ve örgüt kuramı, modern yönetim düşüncesi ve örgüt kuramı, sistem
yaklaşımı, toplam kalite yönetimi, planlama, örgütleme, emir – komuta, koordinasyon,
denetim.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 2003
MARİNALARDA DENİZ OPERASYONLARI
3
5
Deniz operasyonlarının tanımı, deniz operasyonundaki görev ve sorumluluklar, tekneye
verilen hizmetler, günlük, haftalık ve aylık yapılacak iş ve işlemler, bağlama
elemanlarının tanımı ve kullanım şekli, marina içinde emniyetli seyir ve bağlama,
marina içinde yatların planlanması/yerleşim planı, palamar hizmeti, marina içi
kazanların sınıflandırılması ve alınması gereken önlemler, olağan üstü hallerde denizde
yapılması gereken işlemler, denizde yangını önleme, denizde kirliliği önleme, denizden
insan kurtarma
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 2007
MARİNALARDA TEDARİK YÖNETİMİ
3
5
Tedarik zinciri ve yönetimi kavramları, marina ve yatlar için girdilerin sınıflandırılması,
tedarik malzemelerinin tanıtılması, tedarik süreci aşamaları, tedarikçi arama seçme
ölçütleri, stok takibi ve sipariş yönetimi, tedarikte kalite kontrol, tedarikte bilgi ve belge
yönetimi, tedarikçi ve tedarik süreci değerlendirme.
Dersin Kodu
MAR 2009
MESLEKİ YABANCI DİL I
Dersin Adı
Dersin Kredisi
4
AKTS
5
Dersin İçeriği
İngilizce marina işletme ve yat işletme terimleri, mesleki metinlerin tercümesi - Marina
management concepts, yacht management concepts, translation of professional texts
Dersin Kodu
MAR 2019
DENİZCİLİKTE HABERLEŞME
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
3
5
Haberleşmeye Giriş, Haberleşmede Kullanılan Teknoloji, Denizde haberleşme, Genel
Telsiz Haberleşmesi, Telsiz Haberleşme Kuralları, DSC haberleşme, Tehlike ve Yardım
Çağrıları
SEÇMELİ DERSLER (2 ADET)
MAR 2015
Dersin Kodu
ACİL DURUM İŞLEMLERİ
Dersin Adı
3
Dersin Kredisi
3
AKTS
Marinalarda güvenlik ve acil durum prosedürleri, acil durum müdahale planları, acil
Dersin İçeriği
durumdan sonra yapılacaklar, acil durumdaki gemiye yardım.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 2021
DENİZ SPORLARI
2
3
Denizcilik tarihi, yelken sporu, rüzgar sörfü, dalış kuralları, denizde can güvenliği ve
kurtarma
TUR 2021
TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTALIĞI
3
3
Bu derste turizm ve seyahat endüstrisinin dağıtım kanallarının yapısal ve fonksiyonel
anlamda bilgi edinilir, aracı kuruluşların uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi verilir.
DÖRDÜNCÜ DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 2004
MARİNALARDA EMNİYET VE GÜVENLİK
2
3
Emniyet kavramı, emniyet kültürü, marina operasyonları ve emniyet, emniyet
değerlendirilmesi, iş kazaları, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi,
acil durum planlanması, güvenlik kavramı, güvenlik yönetimi, uluslararası gemi ve
liman tesisleri güvenlik kodu (ISPS)ve uygulamaları, tehdit ve risk değerlendirmesi,
liman güvenlik prosedürleri, güvenlik değerlendirmesi ve güvenlik planları.
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 2006
MARİNALARDA ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİMİ
3
4
Deniz ve çevre kirliliğine giriş, deniz ortamının fiziksel, biyolojik, kimyasal özellikleri,
deniz kirlenmesine sebep olan kaynaklar, gemilerde oluşan atıklar ve bunların giderilme
yöntemleri, atık yönetimi, deniz kirlenmesinin önlenmesi ve denizlerin korunması ile
ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuat, ISO 19001Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi
Dersin Kodu
MAR 2008
MARİNA VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
3
3
Gümrükle ilgili kavramlar, marina ve gümrük mevzuatı, gümrük süreçleri, gümrük
kontrolleri, gümrük vergileri, marinalar ve gümrük rejimleri
MAR 2010
MESLEKİ YABANCI DİL II
4
5
İngilizce marina işletme ve yat işletme terimleri, mesleki metinlerin tercümesi - Marina
management concepts, yacht management concepts, translation of professional texts
MAR 2024
MARİNALARDA KARA OPERASYONLARI
2+2
4
Kara operasyonlarının tanımı, kara operasyonundaki görev ve sorumluluklar, yatçıya
verilen hizmetler, ön büro hizmetleri, yat limanının bakımı ve geliştirilmesi, hizmet
birimlerinde yapılan işler ve işlemler, sosyal tesislerde yapılan işler ve işlemler, yata
verilen hizmetler, bakım onarım karada park için gerekli işlemler, karada emniyete
alınması, günlük, haftalık ve aylık bakım, olağanüstü hallerde (fırtına,sel vb) karada
yapılması gereken işlemler, yangın önleme.
SEÇMELİ DERSLER (2 ADET)
MAR 2014
Dersin Kodu
YAT TURİZMİ MEVZUATI
Dersin Adı
2
Dersin Kredisi
3
AKTS
Yat turizminin genel kavramları, Türkiye ve dünyada yat turizminin tarihsel gelişimi,
Dersin İçeriği
yat turizminde ve kruvaziyer turizminde güncel durum değerlendirmeleri, deniz turizmi
yönetmeliği ve uygulama tebliğinin incelenmesi
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin Kredisi
AKTS
Dersin İçeriği
MAR 2026
MARİNALAR İÇİN SATIŞ TEKNİKLERİ
3
3
Marinalar açısından kişisel satış ve satış temsilciliği, başarılı bir satış temsilcisinde
bulunması gereken özellikler ve satış temsilcisi eğitimi, marinalarda satış süreci, kişisel
satış faaliyetlerinde iletişim, müşteriler hakkında bilgi toplama-görüşmeye hazırlık,
kişisel satış sunumu ve sunum stratejileri, kişisel satış sürecinde müşteri itirazları ve
itirazları karşılama teknikleri, kişisel satış sürecinin sona erdirilmesi,
TUR 2030
TURİZM COĞRAFYASI
3
3
Bu ders Türkiye’nin turistik destinasyonlarını yedi coğrafi bölgeyi göz önünde
bulundurarak tanıtır ve ayrıca Dünya Turizm Örgütü’nün sınıflamasına göre dünyanın
önemli turizm bölgeleri ile uluslararası destinasyonlarını tanıtır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content