close

Вход

Log in using OpenID

Çocuk Kulüpleri Yönergesi

embedDownload
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Mudarlagu
27/08/2014
Sayt : 45512797/10.04/3579735
Konu: cocuk Kuliipleri Yonergesi
. VALILIGINE
26/08/2014 tarihli ve 45512797/20/3557646 sayill Makam Onayi ile yururliige konulan
Milli Egitim Bakanligi Okul Oncesi Egitim ve Ilkogretim Kurumlari cocuk Kulupleri
Ybnergesi ve ekleri ekte gonderilmistir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Mudi r
EK:
1- Makam Onayi (1 sayfa)
2- Yonerge (6 sayfa)
3- Yonerge ekleri (5 sayfa)
DAGITIM
81 Il Valiligine
Bu beige, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanmictir
T.C.
MILL! EGITIM BAKANLIGI
Temel Eitim Genel Mudurlugu
,%S
L
4
26/08/2014
Sayi : 455 12797/20/3557646
Konu: Yönerge
BAKANLIK MAKAMINA
Ilgi: a) Mull Eitim Bakanlii Okul Oncesi ye I1k6retim Kurumlari Yönetme1ii,
b) Subat 2008 tarihli ye 2605 sayili Teb1i1er Dergisinde yayimlanan Mull Eitim
Bakan1ii Okul Oncesi Egitim Kurumlan cocuk Kulübü Yönergesi.
30/3/2012 tarihli 6287 sayili I1k6retim ye Eitim Kanunu lie Bazi Kanunlarda
Degiik1ik Yapilmasina Dair Kanun gereince eitim sistemimiz ye eitim kurumlari yeniden
yapi1andin1mi oiup bu baglamda hazirianan ilgi (a) Yönetmelik 26/7/20 14 tarihli 29072
sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürür1üe girmi$ir.
Ilgi (a) Yönetmeiiin 83 üncü maddesinin birinci fikrasihükmü gereince ilgi (b)
Yönerge yerine yeniden hazirlanan Milli Eitim Bakan1ii Okul Oncesi Eitim ye I1k6retim
Kurumlari cocuk KulUpleri Yönergesi ekte sunu1mutur.
Makamlannizca da uygun gorülmesi hâlinde ekte sunulan Yonergenin yürurluge
konulmasini olurlariniza arz ederim.
Zeynep OcGUDER
Genel MüdürV.
EK : Yönerge (11 Sayfa)
Uygun görüie arz ederim.
.../08/2014
Yusuf TEKIN
Müstear
OLUR
... /08/20 14
Nabi AVCI
Bakan
Bu beige, 5070 sayih Elektronik Imza Kanununun 5
-.
A
A I A
mci maddesi gereince giivenhi eiektronik imza He imzaianmitir
A,,..,,t,I, h;i..;
1- rIAD Dh j.li
MILLI EGITIM BAKANLI(M OKUL ONCESI EMT!M YE ILKOGRETIM
KURUMLARI
çOCUK KULUPLERI YONERCES!
BIRINCI BOLUM
Amaç, Kapsam, Dayanak ye Tanimlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yonergenin amaci; Bakanligabagli resmI/özel okul öncesi
egitimkurumlari ileilkokullara devameden çocuklarin, egitim saatleri d1indakizaman1arda ilgi
alanlarina yoneliksosyal, kultürel, sanatsal, sportif ye bilimsel alanlarda egitimlerinin ye
sosyal ge1iim1erinin destekienmesi içinkurulan çocuk kulUbiinUn i1eyiinei1ikin usul ye
esaslan dUzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yonerge, Bakanligabagli resmIlözei okul Oncesi egitim kurumlari He
ilkokullar bunyesinde kurulançocuk kuluplerinin kuruiu, yOnetim, egitim ye iieyii He ilgili
usul ye esaslari kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Y6nerge;14/6/1973 tarihli ye 1739 sayili Mull Egitim Temel
Kanunu, 26/7/2014 tarihli ye 29072 Sayili ResmI Gazete 'de yayimlanan Milli Egitim
Bakanligi Okul Oncesi Egitimve Ilkogretim Kurumlan Yonetmeiigi, 2 1/5/1977 tarihli ye
15943 sayili Resmi Gazete 'de yayimlanan MillIEgitim Bakanligi Kurumlannda S6z1eme1i
veya Ek Ders Görevi He Görevlendirilecek Uzman veUsta Ogreticiler Hakkinda Yonetmeiige
dayanilarak hazir1anmitir.
Tanimlar
MADDE 4- (1) Bu Yonergede gecen;
a) Alan: Mezun oldukiari lisans dUzeyindeki yUksekogretim programina bagli olarak
kulUbUn acildigi egitim kurumuna ogretmen olarak atanabiiecekleri alaniari,
b) Bakanlik: Mull EgitimBakanligini,
c) cocuk kulUbU: Egitimlders saatleri diinda; cocukiarda gUven, sorumluluk duygusu
ile mevcut ilgi alanlarini ge1itirmeye ye yeni ilgi alanian o1uturmaya, beceriler
kazandirmaya yonelik bilimsel, sosyal, kultUrel, sanatsal ye sportif etkinliklerin yapilmasi
amaciyla istekli velilerin cocuklari için kurulan kulUbU,
ç) Grup: KulUpte gorevli ogretmen/usta ogretici sorumiulugundaki en az 10 çocuktan
oluan grubu,
d) Koordinatör ogretmen: Alan diindan görev yapacak oian usta ogreticilere etkinlikler
sirasinda rehberlik ye gozetim faaliyetlerini ythiiten alan mezunu ogretmeni,
e) Kulup etkinlik saati: Okul öncesi egitim kurumlannda kesintisiz 50 dakika,
ilkokullarda ise 40 dakikalik etkinlik sUresini,
f) Ogretmen: Bakanliga bagli resmI ye özei ogretim kurumlarinda gorev yapan veya bu
kurumlara atanma §artlarim taiyan alan mezunu ogretmeni,
g) Temel giderler: Materyal alimi, beslenme, Sosyai GUvenlik Kurum primi ye okulun
diger giderlerini,
g) Usta ogretici: Koordinatör ogretmen rehberlik ye gozetiminde ilgili kulup etkinligini
yUrUtebilecek sertifikaya sahip en az use mezunu ogreticiyi
ifade eder.
1
IKINCIBOLUM
cocuk Kulübü Kurulmasi
çocuk kulübü kurulmasi
MADDE 5- (1) Alan taramasi yapilarak, gag nUfusunun egitim taiebinin kari1andigi
okul oncesi egitim kurumlan ile ilkokullarda,personel ye fizikI imkãnlarin yeterli olmasi,
uygun egitim ortami bulunmasi ye kulUp için en az 10 çocuk velisinin bavuruda bulunmasi
durumunda, okul mudurlugUnUn teklifi ye il/ilce mull egitim mudurlugunUn onayi (BK-i) lie
cocuk kulUbü kurulur. cocuk kulUbU, kuruldugu okulun adim alir.
(2) Okul yonetimi, bir sonraki egitim ye ogretim yih için okulda kurulacak kulUplere
kayitlar ba1amadan once; kurumun türUnU, imkãn ye artlanni, ogrencilerin simf seviyesini,
cevrenin sosyo- ekonomik, kültUrel ye cografi ozelliklerini dikkate alarak karar verir.
(3) Açilmasi planlanan çocuk kulupleri, kayit dOneminde velilere duyurulur.
(4) cocuk kulUbU kurulamayan okullardaki cocuklar, baka okullann çocuk kuluplerine
kayit yaptirabilirler. Okul öncesi egitim kurumlannda bu çocuklar için, EK-4 Kayit Formu ye
EK-5 Acil Durumlarda Bavurulacak Kii1er Formu doldurtulur.
(5) cocuklar, velilerin talepleri de dikkate alinarak çocuk kuiUbtine kaydedilir.
(6) Bir kulupteki cocuklogrenci sayisimn okul Oncesi egitim kurumlannda 20'yi,
ilkokullarda 30'u gecmemesi esastir.
(7)cocuk kulübü istege bagh ye Ucretlidir. Veliler, coculdarim çocuk kulUbilne kayit
yaptirmaya zorlanamaz.
UcUNcU BOLUM
Kulübfln cahma Esaslari
Kulübün 4;a1ima esas1ar
MADDE 6- (1) cocuk kuiUbU cahma esaslari un1ardir;
a) Durumlarinin belgelendirilmesi kaydiyla;
1)KulUpte birden cok cocugu bulunan velilerin diger çocuklarindan Ucretin yansi ahmr.
durum1annibe1ge1endirmeierikaydiy1aehit,
2)Kuluplerde,
harp
maluluvemuharipgazicocuklanilekuluptekiogrencikontenjarnnin
1/1 O'u
oranindakiyoksulailelerinengellicocuklanndanucretalrnmaz.
b) Her ya/sinif dUzeyinde yeterli sayida bavuru olmasi hâlinde,cocuklar seviyelerine
uygun ya/sinif duzeylerinegore kulUp etkinliklerine almir. Zorunlu hâllerde ise farkh ya
grubundaki/siniflardaki cocuklara bir arada da kulup etkinligi yaptirilabilir.
c)Kulup etkinlik saati gUnlUk, 2 ca1ima saatinden az, 6 ca1ima saatinden çok olamaz.
Etkinliklerin en geç saatl 8.30'da sona erdirilmesi zorunludur. Yariyil tatili ile simrh olmak
Uzere gUnluk 8 kulup etkinlik saati kulUp faaliyeti yapilabilir.
ç) Kulupte farkh alanlarda etkiniik yaptinlabilir. Ancak, bir alana alt etkinlik saati
gUn!Uk iki etkinlik saatinden fazia olamaz.
d) ResmI ye dm1 bayram gunleri ile yi1bai gtinU ye 1 Mayis gtmU çocuk kuiubu
faaliyetleri yapilmaz.
DORDUNCU BOLUM
Kulüpte Yapilacak Etkinlikler
Yapilacak etkinlikler
MADDE 7- (1 )KulUp etkiniikleri, TUrk milli egitimin genel amaç ye temel likeleri lie
egitim/ogretim programlanna uygun olarak yurUtuliir.
(2)çocukl6grencileiin ya§ ye geIiimsel durumlanna gOreçocuk kuiUbU etkiniiklerinde;
bilim olimpiyatlan ye proje cahma1an, guzel sanatlar, beden egitimi ye spor cahma1ari, halk
oyunlan, geleneksel cocuk oyunlan, yabanci dii lie ilkokullarda gUnlUk egitim ye
ogretimidestekleyici ça1ima1ar yapilir. Ancak, egitim ye ogretimi destekleyici çahma1ar
gUnlUk 1 (bir) etkinlik saatinden fazia olamaz.
(3) Beslenme saati He üç saatten fazia kulUp etkinligi yapilan okul Oncesi egitim
kurumlarindaki dinlenme saatleriogretmenlusta ogretici gozetiminde yapilir.
BESINCIBOLUM
Kayit, Devam ye Devamsizlik
Kayit zamarn
MADDE 8- (1) cocuk kulUbU kayitlan egitimve ogretim yili kayitlari He birlikte ba1ar,
egitimve ogretim yili sUresince devameder.
cocuk kutübü kayitlari
MADDE 9- (1) cocuk kulubunekayitta Oncelik siralamasi;
a) ca1ian anne babalann okula kayitli cocuklan,
b) Okula kayith diger cocuklar,
c) cocuk kulUbü kurulamayan okullardaki anne babasi ca1ian cocuklar,
ç) cocuk kulUbU kurulamayan okullardaki diger çocuklar,
olarak belirlenir.
(2) Müracaatin fazia olmasi durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura He
yapilir.
(3) KulUbe kaydi yapilan cocugun velisi He cocuk Kulübu SOz1emesi (EK-2)
imzalanir.
Devam ye devamsizhk
MADDE 10- (1) Kulübe kayitlan yapilan çocuklarin kultip etkinlilderini aksatmayacak
eki1dedevam1arinin velileri tarafindan saglanmasi esastir.
(2) KulUbe devam etmeyen cocuklann durumu veliye ivedilikie bildirilir. Mazeretsiz ye
kesintisiz 20 (yirmi) gun devam etmeyen çocuklann kulUple i1iigi kesilir ye veli
bilgilendirilir.
(3) 7 (yedi) gUnden fazia saglik raporuna dayah hastahklar, dogal afet, anne, baba ye
karde1erin OlUmü gibi özUrler nedeniyleyapilan devamsizhklarda, devam etmedigi gOnlere ait
ücret bir sonraki ayrn Ucretine sayilir. Bir sonraki ayda ücret Odemesi yok ise bu ticret veliye
jade edilir.
(4) cocuk kulubune kayityaptiran, ancak hicbir hizmet almadan kayittan vazgecen
velilere Odedikleri aidat jade edilir.
ALTINCI BOLUM
Kufup Yönetimi ye Personel IIeri
çocuk kulübü yönetim kurulu ye görevleri
MADDE 11- (1) cocuk kulübU yOnetim kurulu; okul mUdtirUnOn bakan1iginda bir
muduryardimcisi, kulUpte gorevli bir Ogretmen veya koordinator ogretmen ileçocuklanni
kulUbe kaydettiren velilerin kendi aralannda seçecekleri ikiveli temsilcisinden o1uur.MUdUr
yardimeisi bulunmayan okullarda, okul mudUrlugunce uygun gorUlen bir ogretmen
cocukkulubU yonetiminde goreviendirilir. Uygulama simfiarinda bu gorev bOltim §efl
tarafrndan yapilir.
(2) Yönetim Kurulu;
a) GOrev ye sorumlulukiar konusunda uyeler arasrnda i§ bOlumU yapar.
b) Velilerin ye cocuklann istekieri dogrultusunda kulup etkinlik alanlanm belirler.
c) Kulup etkinlik programmi hazirlatir, onaylar ye uygulanmasini saglar.
ç) Kulup ücretlerini, bu Yonerge esaslanna gore belirler.
3
d) KulUpte gOrev alan yonetici, ogretmen, usta ogretici, koordinatOr ögretmen, ilgili
personele odenecek Ucret miktari He diger giderleri bu Yonerge hukiimlerine uygun olarak
tespit eder ye ilgililere duyurur.
e) cocuk kulUbU adina kamu bankalannin birinde hesap agar.
f)KulUbün gelir ye giderlerinin usulUne uygun olarak kayit edilmesini ye harcanmasim
saglar.
g) KulUp etkinliklerinin duzenli yUrutulmesi için zamarnnda gerekli tedbirleri alir.
Usta ogretici, ogretmen ye koordinatör ogretmeningorevlendirilmesi ye görevi
MADDE 12- (1) cocuk kulUbunde gorevlendirilecekusta ogretici/ogretmen ye
gerekmesi hâlinde koordinatör ogretmen, yOnetim kurulunca tespit edilir. thtiyaçtan fazia
bavuru olmasi hâlinde, gorevlendirme i1emlerindeki oncelik; diploma, sertifika, i§ deneyimi
ye benzeri hususlar belgeye dayah olarak yonetim kurulunca belirlenerek secim yapilir ye
dosyasinda bulundurulur.
(2) Alan diindan gorevlendirilen usta ögreticilere, rehberlik ye gozetim faaliyetlerini
yUrtitmek Uzere üç gruba kadar 1 (bir) koordinatör ogretmen goreviendirilir. Orup sayismm
üçü gecmesi halinde ikinci koordinatOr Ogretmen gOrevlendirilir. !stekli olmamasi durumunda
okul diindan da alan mezunu ogretmenler koordinatör ogretmen olarak goreviendirilebilir.
(3) cocuk kulUbünde goreviendirilen usta ogretici/ogretmen ye koordinatOr ogretmen,en
az 15 gUn Onceden gorevlendirme onayinin iptaliniisteyebilir.Bu kii1er, yerlerine
gorevlendirme yapihncaya kadar gorevlerini st%rdürurler. Bu sUre 15 gUnU gecemez.
(4) cocuk kulUbUnde gorevlendirilen usta ogretici/ogretmen ye koordinatOr ogretmen,
yapilacak etkinliklerle ilgili ayhklyilhk çerçeve plarn hazirlar. Hazirlanan cerceve planlan
okul mudurlugunce onaylandiktan sonra uygulamr.
(5) cocuk kulUbUnde gorevlendirilen usta ogretici/ogretmen ye koordinatOr
ogretmen,kulup etkinlikleri esnasinda mevzuata uygun olarak nObet gOrevini yerine getirir.
Memur ye diger personelin görevlendirilmesi
MADDE 13- (1) cocuk kulUbU yOnetim kurulunca,
a) Okulun muhasebe ilerinden sorumlu bir memur, yoksa okulda sOzlemeli olarak
calian personel, cocuk kulUbUnUn idari ye mali ilerini yUrutmek üzere gOrevlendirilir.
Bunlann bulunmamasi durumunda bu gOrevi mUdUr yardimcisi yUrüttir.
b) cocuk kulübünün temizlik ye beslenme i1erinde yeterli sayida yardimci personel
gorevlendirilir.
c) Okulda s6zleme1i olarak calian personelin kulup hizmetlerinde de gorevlendirilmesi
durumunda, bu kiiler için kulup butcesinden Odenecek olan vergi ye diger kesintiler, kiilerin
s6z1emeli olarak calitirildik1ari hesaba aktanlarak Odenebilir.
YEDINCIBOLUM
Mali Hükümler
Kulflp ücretinin tespiti ye ahnmasi
MADDE 14- (1) Velilerin ekonomik durumlari ye kulUbe devam eden cocuk sayisi esas
alinarak; çocuk kulubUnUn etkinlik saat Ucreti, Deviet Memurlan Kanununa gore gUndUz
ogretimi için belirlenen gUsterge rakami He ayliklar için belirlenen kat sayimn çarpimindan
oluan ders saati Ucretinin 1/10'undan az, 1/5'inden fazia olmayacak eki1de kulUp yOnetim
kurulunca belirlenir.Ancak Ozel okullarda kurulan çocuk kuluplerinin Ucretleri okul
yonetimince belirlenir.
4
(2) GUnlUk kulup etkinlik saati kulUp yOnetimince belirlenir. KulUp faaliyeti yapilan gjin
sayisina gore hesaplanan ayhk Ucret veliye bildirilir.Veli, kulUp Ucretini her ay pein
olarakkulup adinabankadaacilan hesaba yatirarak dekontunukulup yOnetimine teslim eder.
(3) Kulup ücretini bir ay icerisinde yatirmayan velinin cocugu, bir sonraki ay kulUp
etkinliklerine ahnmaz ye kulUple i1iigi kesilir.
Harcamalarin yapilmasi
MADDE 15- (1) cocuk kulubünün giderleri, velilerden alinan Ucretlerden oluan kulup
butcesindekigelirlerden karilanir. Harcamalar yOnetim kurulu karan dogrultusunda yapilir.
(2) Harcamalarda, 4/1/2002 tarihli ye 4734 sayih Kamu !hale Kanunu, 5/1/2002tarihli
ye 4735 sayili Kamu !hale S6zleme1eri Kanunu He 10/12/2003 tarihli ye 5018 sayili Kamu
Mali YOnetimi ye Kontrol Kanunu, 3 1/12/2005 tarihli ye 26040 sayili 3. MOkerrer ResmI
Gazete 'de yayimlanan MerkezI YOnetim Harcama Belgeleri Yonetmeligi ye 19/12/2002
tarihli ye 24968 sayih ResmI Gazete' de yayimlanan Mal Alimlari Denetim, Muayene ye
Kabul Jlemlerine Dair YOnetmelik hUktimleri uygulamr.
(3) cocuk kulubU gelir ye giderleri okulun tabi oldugu muhasebe sistemine gore tutulur.
Muhasebe kaydinin ispatlayici bir belgeye dayanmasi ye mali sonuc doguran her ilemin
muhasebe kayitlarinda gosterilmesi zorunludur.
(4) Harcamalarla ilgili belgeler dosyalanir ye denetime hazir hâlde bulundurulur.
Kutup giderleri
MADDE 16- (1 )KulUp gelirlerinin;
a) % 34'U temel giderlere,
b) %3'Uokul öncesi egitim kurumlan ye ilkokullarin ihtiyaçlannda kullamimak iizere
okulun bagh bulundugu il/ilce milli egitim mudurlUgtine,
c) % 45'i kulupte gorevlendirilen Ogretmen, usta ogretici ye koordinatOr ogretmene,
ç) % 12'sikulUp yOnetim kurulu bakani, mUdUr yardimcisi ya da mUdur yardimcisi
olmayan okullarda müdUr yardimcisi yerine gOrevlendirilen Uye Ogretmene,
d) % 2'si kulubUn yazima ye muhasebe islerinde goreviendirilen personele,
e) % 4'ü kulübUn temizlik, bakim ye beslenme i1erini yirutmekle gOrevli personele
ayrilir.
Hesaplamalar Ornek Butce Tablosu EK-3'e gore yapihr.
(2) Odemeler aylik; ek gOsterge dâhil en yUksek Devlet memuru brut ayhgimn kulUpte
gorevlendirilen ogretmen, usta ogretici ye koordinatorogretmenlerden resmI gOrevi bulunanlar
1cm % 80'ini, resmI gorevi bulunmayanlar icin % 140'ini, kulup yOnetim kurulu bakam için
% 75'ini, yOnetim kurulu Uyesi için % 50'sini, kulUbtln yazima ye muhasebe i1eri He
temizlik, bakim ye beslenme islerini yurUten personel icin % 40'im gecemez.
(3) KulUpte birden fazla gorevi olan personele, bu gOrevleri kapsaminda Ucreti en fazia
olan kalemden Odeme yapilir.
(4) Kulübün temizlik, bakim ye beslenme ilerini ytirutmek tizere birden fazia personel
gorevlendirilebilir. Bu durumda %4'lük pay gOre'vlendirilen personele eit o1arakpaylatinlir.
Bu gider kaleminden bir kiiye Odenecek Ucret % 2'yi gecemez.
(5) Bu maddenin ikinci fikrasina gore hesaplanan gider kalemlerinden artan miktar,
aylik olarak temel giderler kalemine aktanhr.
(6) Egitim ye ogretim yili sonunda kulup hesabinda para kalmasi durumunda, bu para
okul Oncesi aidat hesabi veya okul-aile birligi hesabina aktanhr.
cocuk kulflbünde tutulacak defter ye dosyalar
MADDE 17- (1) cocuk kuluplerinde;
a) Noter tasdikli Karar Defteri,
b)KulUp Kayit Defteri,
5
c) Kulup Yokiama Defteri,
ç) Kulup Ders Defteri,
d) Noter tasdikli tletme Defteri,
e) Kulup Ucretleri He ilgili banka dekontlan ye Harcama Belgeleri Dosyasi,
1) Kulup egitim etkinlikleri program ye planlar dosyasi
tutulur.
SEK!ZINC1 BOLUM
Denetim ye Sorumluluk
Denetim
MADDE 18- (1) cocuk kulUbU egitim etkinlikleri He evrak, defter ye dosyalarin
zamaninda, dogru veduzgUn olarak tutulup tutulmadigi, yönetici, ogretmen ye diger
personelin gorevlerini zamaninda ye dUzenli olarakyUrüttlp yürutmedikleri ye benzeri
hususlar, yonetim kurulu bakani He denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir.
Sorumluluk
MADDE 19- (1) Bu Yonerge hUkUmlerince kulup hizmetlerinde görev alan her
kademedeki personel,gorevlerini zamarnnda ye etkin olarak yerine getirmekie yUküinludtir.
Ozel ogretim kurumlari He iigiii ive iiemier
MADDE 20- (1)8/2/2007 tarihli ye 5580 sayili Ozel Ogretim Kurumlari Kanunu
kapsaminda faaliyette bulunan özel okulöncesi egitimkurumlan He özelilkokullarda acilacak
çocuk kuluplerin i1eyiinde,6zel ogretim kurumlan mevzuatinda huktim bulunmayan
hususlarda bu yonerge hUkUmleri uygulanir.
Yürürlükten kaldiriian mevzuat:
MADDE 21- Bu yOnergenin yururluge girdigi tarih itibariylal 1/02/ 2008 tarihli ye 39
sayili Talim ye Terbiye Kurulu Karari ile yururluge konulan Mull Egitim Bakanligi Okul
Oncesi Egitim Kurumlari cocuk Kulupleri Yonergesi ythurliikten ka1dinlinitir.
Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yonerge Onay tarihinde yUrurlUge girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yonerge hukumlerini Mull Egitim Bakani yUrUthr.
EK-I
OCUK KULUBU ONAY ORNEi
GORE VI
OkulMudurU
MUdtlrYrd.
OretmenveyakoordinatorOgretmen
Veil
Veil
KURS YONETIM KURULU
2 .........................
3 ..........................
4..........................
5
..........................
ORETMEN/USTA ORETiCi/KOORDiNATOR ORETMEN
2................
3 ................
GOREVLI PERSONEL
A.Yazima - Muhasebeiieri
B. TemizlikBakimveBesienme
2 .......................
3 .......................
KULUP ETKiNLRi YAPILACAK GUNLER ............
GUNLUK ETKINLiK SAAT1 SAYISI........................
Baiamasaati . ................. Bitisaati ...................
KULUP ETK1NLIK SAATI UCRETi
&IRENCI SAYISI
.........
TAHMIN! BUTcE . .........TL
KULUP ETK1NL1K ALANLARI
I- Folkior
2- Drama
3- MUzik
4YukaridakibiigiierdoruitusundaçocukkuitibUaçiimasinioiuriannizaarzederim.
AdiSoyadi
OkuiMüdüru
UygungOrUiearzederim.
MudurYardimcist/SubeMudurU
OLUR
/...../.......
AD! SOYADI
ti/IlceMiIiiEgitimMtldtlru
(EK-2)
OCUK KULUBU SOZLESMESI
Bu sOzleme ................................................................................. kulup yOnetimkuruluile ............................................. ninvelisi
................................ nin arasmndakiyukumluIUk1eribelirlemekamaciyladUzenIemnitir.
I- YOnetimkuruluncayonergehukUmlerinegOrehesaplananbiretkinliksaatücreti ...................TL dir.
2- Kulupfaaliyetiyapilangunsayismnagorehesaplananayhkucretveliyebildirilir. Veil, belirlenenkulUpucretini her ay
peino1arakku1upadinabankadaaçi1anhesabayatirarakdekontunukuIUpyOnetiminetesIimeder.
3- Veil, yonetimkuruiuncabelirlenenegitimetkiniiksaatlerineuymakzorundadmr.
anne,
dogalafet,
baba
gundenfazlasaglmkraporunadayalmhastaliklar,
47
(yedi)
vekardelerinOlUmUgibiOzUriernedeniyleyapilandevamsizliklarda, devametmediigUnIereaitucretbirsonrakiaymnucretinesayilir.
BirsonrakiaydaucretOdemesiyokisebuUcretveliyeiadeedilir.
5-
6- Veil, çocugunundevamsizlmgmndankultlpyOnetiminihaberdareder.
7- Mazeretsizvekesintisiz 20 (yirmi) gundevametmeyencocuklarilekulUpUcretinibir ay içerisindeyatirmayanvelininçocugu,
birsonraki ay kuIUpetkinlikierinea1mnmazveku1Up1eiIiiikesi1ir.
8- VeIl, 6gretmen/ustaoreticininiznioImadanetkin1iksmnmflarmnagiremez.
9-Veil, kulupyonetimivegrupOgretmenlerinindUzenledigitoplantilarakatmlir.
10- Bu s6zIemedebe1irtilmeyenhususIarday6nergehUkUmleriuygu1arnr.
II - SOzIemedebelirtiIenhususIarlailgiliyaanacakuyumazIikhaIinde ...................ilindekimahkemeleryetkilidir.
Bu sözleme on bir (11) maddeolup ..../..../20... tarihindeikinUshaoIarakduzenIenmivetaraflarcaimzaedilmitir.
VeliYOnetimKuruIuBakani
AdiSoyadi:
AdiSoyadi:
!mzasi
tmzasm
* KuiUpyOnetimkurulu, yonergehukumIerineaykirmolmamakkaydiyIasOzIemeyegerektigindemaddeekIeyebi1ir.
LU
=
C,)
-J
0
FUJ
F--
UJ
z
0
LU
-J
cl
-J
=
=
L)
0
a)
>
0
E<
0_
LU
<C
>
a)Na
0
:0 C)
-o
Ol
Na
Cc
t
O
:o,
Na
(I)
0
ui
y En
Ca
co
H
LU
uJ
LU
LLJ
a)
LU
0
=C)Na
a)-
0
a)
0
0
C)
a)C)
NaLIJ.- 0
o
co
C,) c
0 0
o w
E
Wa)
Na) 0)
:0
0
a)
>,
0 a)
in
-= ca
-J
H
Na
:;
N-
-J
H
0
a)
C
(a),
-J
H
0
c
0
C',
IC"
_J
H
Co
-:
C,'
Na
Na
0)
0)
Co
ILU
LU
LU
-J
LU
H
-
Ow
-I
LU
0
CD
a)
I
-0
5
0
a)
>
E
a)
C,
ci:
a)
E
=
Fa)
a)
a)
a)
0
(J
E
a)
H
FNa
-
a)
0
cc 0
c)C)0
a)
>o)a)a)
a)a) a) cc<
,EO0j
a)
-
cc
-
Wa)a)
>
EE
cc
> ); Fm
=
a)
a)
F-
a)
10
'a)
a)
-
a)
a)
Z
(-J •E'Na
0
0
a)
0
a)
._
Na
Na
Na
CD
o
Na
Na
Na
Na
I
Na
Na
Na
a)
I
F
10
0_
ro
a)
'5F
F
a)
F
a)
(2
10
I
a)
0,
10
F
0,
a)
Na
0)
0
E
0
Na
C
a)
Na
a)
a)
a)
0000
C
Na
a)
ES
a)
a)
a)
E
0)
0
a)
a)
Na
-E
C
a)
a)
a)
-E
00
Na
a)
a
=
C
a)
a)
a)
I
a)
a)
.5
,
I
a)
E
(0
'
Na
a)
E
E
'
II
E
0)
a)
a)
E
a)
00
Na
a)
0)
a)
E
(0
C
r'a
Na
a)
a)
a)
E
a)
NaNa
Na
a)
C
a)
a)
a)
Na
a)
=
a)
(U
E0
Na
a)
E
a)
SE
a)
(9
a)
a)
(9
(9(D
a)
(1)
Na
0
(C
a)
(9
a)
a)
(C
a)
(C
Na
a)
(C
C)
JO)
5
C)
N-
ON
a)
_C)
0
a)
5
Na
a)
5
a)
-
5
a)
5
a)
Na
55
a)
Na
Na
Na
Na
Na
0
0
0
00
S
SE
Na
0
0
S
Na
0
0
S
Na
0
0
00
S
S
-
0
0
0
000
oE
S
a)
0
0
6
a)
0)
C)
C
0
Na
<
-
-
- -
-
--
iuua
aWU0Sa)
- aA WI)j
)jqziwCL
CUOSJO,J U049JflA
.0
:
a)
a)
Na
C
C)
a)
0)
a)
0)
a)
a)
Na
a)
a)
0)
a)
a)
C
a)
a)
a)
a)
a)
Q
0)
a)
C)
a)
a)
0)
C)
a)
a)
0)
C)
0
0
Na
0)
0
Q
Na
C)
Na
Na
Na
C
Na
a)
a)
E
IL
C
C
01
Na
C
NaNa
0
Na
Na
N')
H
H
F-(D
CD
Na
Na
F-
0
a)
0
0
Na
a)
Na
NaNa
Na
0
Na
Na
C
Na
cu
Na
C
'Na
:Q
:0
:C)
0)
:0
'Na
a))
'F
a)a).
Na
Na
Na
Na
'F
Na
5
Na
a)
o
JSfl 'UCW)CCFO
IL
=
>
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
a)
0
0
=
N')
Na
Na
:0
(9
-
Na
a)
a)
0)
a)
>
:0
0
(N
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
uawoiFo
A !3!JaJO
I
a)
C)
a)
Na
0)
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
=
a)
F
:0
(9
•0
JOJEU!pJOON
:9)
I
:0
(D
a)
a)
Na
Na
Na
N')
N'-
I
C)
C
Na
Na
Na
Na
Na
N')
N
a)
'Na
:0
)1 W
uee
An aA
0
a)
C
E
-'F
Na
oc
JO)
C
Na
ONJO)
Ca)
'11
Na
JO
Na
-_--------
F-
LU
LU
LU
0
-(C
'Na
(C
Na
a)
0)
E
O
2
E
0) a)
Na-a
E
F-
,
cc
Na
-c
a)
(9
CC
I E
EK-4
• OKULU cOcuK KULUBU
BASVURU FORM
cocugunAdi ye Soyadi
EvAdresi
................................................
................................................................
EvTelefonu
OkulTelefonu
DogumTarihi
Yau(GUn,Ay,YiI) . ..................................................................
CinsiyetiKiz ( ) ...............Erkek ( ) ...............................
Okuluye Sinif
..............................................................
...........................................................
......................................................................
............................................................
Evde Oturan KiiIer:
Ad, Yau Sag /6Imti/0z /Uvey
Baba
Anne:
KardeIer
.....................................................................
....................................................................
2
3
4
Diger KiiIer
Adi -Soyadu Yai Yakiniuk Derecesi
-.............................................................................
..............................................................................
-.............................................................................
2
3
-.............................................................................
...............................................................................
Anne-Baba Hakkunda Bilgiler:
Anne Baba
EgitimDuzeyi
............................................................
Meslegi
çaIitugiYer
Telefonu .
AylikGeliri
Anne-Baba Ayri ise Ayri Oturanin
Adresi
Teiefon . ................................. Boanmu( ) Ayru Yaiyor ()
....................................................................
..............................................................
..................................................................
...............................................................
......................................................................
cocugun Ozei Durumu
Bedensel Engel, Dii ye Konuma Bozukiugu, UstUn veya Ozel Yetenekli, Genetik Bozukiuk, Yaygin GeiiimseI
Bozukiuk, Zihinsei Yetersizlik, Dikkat Eksikiigi ye Y,kuci Davranu Bozukiugu, Aierji, çigneme, Vutma GuclUgu,
KronikHastaliklar, Davrani Bozukiukiari, Gecirdigi Hastaiikiar ye Yapulan Auiar.
2
3
4
-....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Bavuranin
Adu-Soyadu:
tmzasi
Tarih
NOT : "Bavuru Formu" mUracaat eden veil tarafindan dolduruiacak ye çocukiarin kulfibe alinmasinda bu biigiier esas
aiinacaktir.
EK-5
• OKULU cocuK KULUBU
ACIL DURUMLARDA BASVURULUCAK KISILER FORMU
cocuciuN
Adu
Soyad
DogumYen • .....................................................
DogumTarihi
..............................................................
.
..............................................................
....................................................
BABANIN
Adu-Soyad
IAdresi
ITeIefonu
EvAdresi
EvTelefonu
........................................................
............................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................
ANNENIN
Adu-Soyadi:
IAdresi
I Telefonu
Ev Adresi:
Ev Telefonu:
.....
OKULA GETIRIP GOTURENIN
Adu-Soyad
Adresi
Telefon
...........................................................
................................................................
...............................................................
ACIL DURUMLARDA ANABABANIN
DISINDABASVURULACAK K15ININ
Adi-Soyad
Adresi •
Telefon •
...........................................................
...............................................................
..............................................................
VARSA COCUGA BAKAN
HASTANE VEYA
DOKTORUN
Adi-Soyad
Adresi •
Telefon
........................................................
...............................................................
..............................................................
NOT : cocuga ye yakinlarina ait bilgilerin bulundugu bu form karta bastirilarak çogaltilir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
10 723 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа