close

Enter

Log in using OpenID

A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK

embedDownload
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU İLE
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİNİN
UYGULAMALARININ DENETİMİNE İLİŞKİN DUYURU
A. Genel Bilgi
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yönetim kurulunun
yıllık faaliyet raporu ile riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin uygulamaları bağımsız
denetim kapsamında yer almaktadır.
Bu çerçevede, Kurumumuzca, faaliyet raporunun denetimine ilişkin olarak BDS 700
“Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama” ve BDS 705 “Bağımsız Denetçi
Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi” standartlarında düzenlemeler yapılmış
ve riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin uygulamalarının denetimine ilişkin olarak
alınan ilke kararıyla, “Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi
Raporuna İlişkin Esaslar” belirlenmiştir.
B. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Denetimi
TTK’nın 397 nci maddesinin birinci fıkrasında, faaliyet raporundaki finansal bilgilerin
denetiminin, bağımsız denetim kapsamında olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte BDS
200 “Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim
Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi” Standardının 2 nci paragrafında, BDS’lerin, bir
denetçinin finansal tabloları denetlemesine yönelik olarak hazırlandığı ve diğer tarihî finansal
bilgilere ilişkin denetimlerde uygulanmaları hâlinde BDS’lerin, gerektiğinde şartlara göre
uyarlanacağı belirtilmektedir.
Bu kapsamda denetçi, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin denetimini yaparken,
BDS’lerde yer alan hükümleri şartlara göre uyarlayarak kıyasen uygulayacaktır. Bununla
birlikte, konuyla ilgili olarak BDS 700’e 38.1 paragrafı eklenmiş ve Standardın ekinde,
faaliyet raporuna ilişkin olumlu görüş içeren denetçi raporu örneğine yer verilmiştir. Benzer
şekilde, BDS 705’e A.24.1 paragrafı eklenmiş olup, Standardın ekinde faaliyet raporuna
ilişkin şartlı görüş içeren denetçi raporu örneğine yer verilmiştir.
C. Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesinin Uygulamalarının Denetimi
TTK’nın 378 inci maddesinin birinci fıkrasında, pay senetleri borsada işlem gören
şirketlerde yönetim kurulunun, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren
sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin
yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak ve sistemi çalıştırmakla yükümlü olduğu
belirtilmektedir. Bununla birlikte, TTK’nın 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
denetçiye, söz konusu sistem ve komitenin uygulamalarını denetleme ve yapmış olduğu
denetimin sonucunu ayrı bir rapor hâlinde yönetim kuruluna sunma görevi getirilmiş ve söz
konusu raporun esaslarının Kamu Gözetimi Kurumu tarafından belirleneceği hükme
bağlanmıştır.
Bu çerçevede, 13/03/2014 tarihli Kurul toplantısında alınan ilke kararıyla, “Riskin Erken
Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar” belirlenmiştir. Bu
Esaslar uyarınca denetçi, TTK’nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması sistemi
ve komitesini kurması gereken şirketlerde, söz konusu sistem ve komitenin anılan madde
çerçevesinde işleyip işlemediği hakkında denetim yapacaktır. Bir başka ifadeyle denetçi,
yaptığı denetim kapsamında, riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, şirketin varlığını,
gelişmesini ve sürekliliğini tehdit eden riskleri önceden teşhis etmek ve çareler önermek için
gerekli yeterlilikte olup olmadığını değerlendirecektir.
Söz konusu Esaslarda, denetçinin denetimi plânlarken, yürütürken ve denetim sonucunu
raporlarken esas alacağı hükümler yer almaktadır. Bu çerçevede, Esasların ekinde “Riskin
Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu”na ilişkin örneklere yer
verilmiştir. Birinci örnekte, denetçinin, yaptığı denetim neticesinde sistem ve komitenin
TTK’nın 378 inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna varması hâlinde vereceği
denetçi raporu yer almaktadır. İkinci örnekte ise denetçinin, yaptığı denetim neticesinde sistem
ve komitenin belirli alanlarda eksik olduğu sonucuna varması hâlinde vereceği denetçi raporu
yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
231 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content