close

Enter

Log in using OpenID

(SSP) Analiz İstem Formu - Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları

embedDownload
T.C.
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Samsun Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İADELİ - TAAHHÜTLÜ
27/08/2014
Sayı :95558539-918-7724
Konu Jlesmi Arabulucu Raporu.(14609.55.6)
TEZ KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZÎ
Mebusevîeriîfler Sofc.No:?
Taodo^m/ANKARA
Tez Koop-İş Sendikası ile Önde. kuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlüğü ve bağlı işyerleri işletmesi arasında yapılmak
istenilen
Toplu
İş
Sözleşmesi
görüşmelerinden
doğan
uyuşmazlıkla ilgili olarak, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunun SCKnci maddesi uyarınca 12/08/2014
tarihinde Müdürlüğümüzde yapılan toplantı sonucu arabulucu
olarak
görevlendirilen Av.Saliha
KIZILOĞLU
tarafından
düzenlenerek
Müdürlüğümüze
gönderilen
Resmi
Arabulucu
raporu ve uyuşmazlık tutanağı ilişikte gönderilmiştir.
6356 sayılı kanunun 50/5. maddesi uyarınca bilgilerinize
arz/rica ederini.
Hasan KHIÇASLAN
İl Müdürü
EK:
Efc-1: Rapor ve ekleri
DAĞITIM;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörfüp (Ek Konakta)
Tez Koop-İş Sendikası Genel Merkezi (Ek Konukta)
?jlerk©2-6eten Evrak!
-TA
Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5, Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
İıtaıyon MaimBesi Pjsgil Solcalc NoTİS
AynBtlIl bflgİ İCİtl İrtibat NJBULDUK
Tdeforc (362)230 48 50 Faks: (362)234 04 21
e-posta; sacösun^iskar.gov.tr Elektronik Ağ: Nv^1^'jstcor.gav.tr
ARABULUCU RAPORU
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
L KONU İLE İLGİLİ BİLGİLER
İşyerinin Unvanı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
RAKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ
İşyerinin Adresi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası
Kurupelit/SAMSUN
İşyeri Dosya No.
İşverenin Yazışma Adresi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası
Kurupelit/SAMSUN
Yetkili Sendika
TEZ KOOP-İŞ SENDİKASI
Toplam İşçi Sayısı
20.08.2014 tarihi itibariyle 213 işçi
Sendikalı İsçi Sayısı
20.08.2014 tarihi itibariyle 213 işçi
H. GÖREVLENDİRME İLE İLGİLİ BİLGİLER
Görevi Veren Makam
SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜD.
Görevlendirme Tarihi
12.08.2014
Görevlendirme Tebliğ Tarihi
~
-15:08:2014
TT7atmg T5jrİhİ
TT
j-.t.,- . .1.
Görev Süresi Bitiş Tarihi
29.08.2014
Uyuşmazlığın Kapsamı
İşletme
u iatıııııauı
III. ARABULUCULUK ÇALIŞMALARI
Uyuşmazlık Tespiti
12.08.2014 tarih ve 95558539-91 5-7265sayılı
yazı ve ekleri
Toplantı Öncesi Uyuşmazlık Maddeleri
Madde 14-İş Süreleri ve Fazla Çalışmalar
Madde 17- Yıllık Ücretli İzin
Madde 24-Ücret Zammı
Madde 25-Sosyal Yardım
Madde 26-İlave Tediye ve İkramiye
Madde 27-Giyecek Yardımı
Madde 28- Yemek Yardımı
i
Madde 30-Bayram Yardımı
Madde 31-Sorumluluk, Yıpranma ve Mali
Sorumluluk Tazminatı
Madde 32-Özel Durumlara İlişkin
Yardımlar
Sosyal
Madde 3 7-Yürürlük ve Süre
Geçici Madde l -Farkların Ödenmesi
Ek-1-Ceza Cetveli
Yeni Madde l-Gece Çalışması
Yeni Madde 2-Eğitim Yardımı
Yeni Madde 3-Yakacak Yardımı
İşyerinin Durumu
Faal
Personel Giderlerinin Ciro İçindeki Yeri
Toplantı Yeri/Yerleri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Binası- SAMSUN
Rektörlüğü
Sonuç Olumsuz İse Toplantı
Sonrası Uyuşmazlık Maddeleri
Madde 14-İş Süreleri ve Fazla Çalışmalar
Madde 17-Yıllık Ücretli İzin
Madde 24-Ücret Zammı
Madde 25-Sosyal Yardım
Madde 26-İlave Tediye ve İkramiye
Madde 27-Giyecek Yardımı
Madde 28-Yemek Yardımı
Madde 30-Bayram Yardımı
Madde 3 İ-Sorumluluk, Yıpranma ve Mali
Sorumluluk Tazminstı
Madde 32-Özel Durumlara İlişkin Sosyal
Yardımlar
Madde 3 7-Yürürlük ve Süre
Geçici Madde l-Farkların Ödenmesi
Ek-1-Ceza Cetveli
Yeni Madde l-Gece Çalışması
Yeni Madde 2-Eğitim Yardımı
Yeni Madde 3-Yakacak Yardımı
IV. VERİ TABANI BİLGİLERİ
İşyerinin Türü
Özel
Kamu
Yetki Belgesi Türü
İşyeri
İşletme
Görevlendirme Makamı
Bakanlık
İl Müdürlüğü
İşyerinin Grev ve Lokavt
Yasaklan Kapsamında Olup Yasak Var
Olmadığı
Yasak Yok
Yapılan Toplantı Sayısı
Bir
Birden fazla
Toplantının Nerede Yapıldığı
İl Müdürlüğü
Üniversite
j x
Rektörlüğü'nde
Toplantının Kiminle
İki tarafla
Sendika ile
İşveren ile
Aynı İlde
Aynı İlde
Başka İlde
Gidildi
Gidilmedi
Gidildi
Yapılmadı
Yapıldığı
Uyuşmazlık Toplantısına
Başka İlde
Gidilmedi
Çalışma Süresi 6 İşgünü
Uzatıldı
Uzatılmadı
Uyuşmazlık Sonucu
Görev Tebliğ
Sonrası Anlaşma
Görev Tebliğ
Öncesi Anlaşma
İİe~ ""
ile
Olumsuz
V. TARAFLARIN u-ÛKUŞLÜRl HAKKINDA BİLGİ
Madde 14-İş Süreleri ve Fazla Çalışmalar
İşveren teklifi: İşveren maddeye ilişkin yazılı teklifinde(yazılı teklifi raporumun ekinde
sunuyorum) özetle yeni yerler ilave etmiştir.
İşçi sendikası teklifî:İşveren teklifini kabul etmemekte, "süresi sona eden TİS'deki
madde istisna yerler için düzenlenmişti. Şimdiki İşverenin teklifi tüm işyerlerini, tüm
personeli kapsamaktadır. Fazla mesaiden işçileri yararlandırmama amacını güttüğünü, bu
nedenle kabul etmediklerini" bildirmiştir. Gerekirse yeni madde düzenleyelim örneğin
postalar halinde düzenleyelim diye teklif getirdi.
Her iki taraf teklifleri kabul etmediğinden, maddede anlaşmaya varılamamıştır.
Madde 15-17-Yıllık Ücreti İzin
İşveren teklifi: İşveren eski maddeyi teklif etmiştir.
İşçi Sendikası teklifi: Yasada yer alan sürelere 2 gün eklenmesi istenmiştir.
Her iki taraf teklifleri kabul etmediğinden, maddede anlaşmaya varılamamıştır.
Madde 24-Ücret zammı
İşçi sendikası teklifi: Bir -iki teklif sunduktan sonra en son Kamu protokolünün
uygulanmasını istemişlerdir.
İşveren teklifi: Yazılı teklifle, Herbir hizmet yılı için 3.00TL kıdem zammı uygulanıp,
l .yıl l.altı ay için %4, 2.altı ay için 54, 2. yıl l .altı ay için %3,2.altı ay için %3 teklif
etmişlerdir.
Her iki taraf teklifleri kabul etmediğinden, maddede anlaşmaya varılamamıştır.
Diğer uyuşmazlık maddelerinde işçi sendikası "ikramiye ve sosyal yardım maddeleri
dışındaki yemek ve giyecek yardım maddelerini birleştirelim" teklifinin işverence kabul
edilmemesi üzerine işçi sendikası, geri kalan uyuşmazlık maddelerinin verdikleri yazılı
teklifleri şekliyle tekrarlamışlardır. Bu maddelerde de taraflar anlaşmaya
varamamışlardır.
Her iki taraf Arabulucunun yeni toplantı teklifini ve görev süresinin altı iş günü uzatma
teklifini kabul etmemişler, Uyuşmazlık Tutanağının tutulmasını istemişlerdir.
VI. ÖNERİLER
Her iki taraf için de çalışma barışının devamı önemli olduğundan, yine bir araya gelip
parasal maddeler ve diğer uyuşmazlık maddeler hususunda uzlaşmalarını öneririm.
Arabulucunun
SALİHA KIZILOĞLU
23.08.2014
UYUŞMAZLIK ARABULUCU TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ : 20.08.2014
TOPLANTI YERİ
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Binası
Tez-Koop-İş Sendikası ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı işyerlerini
kapsayacak olan işletme toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin uyuşmazlık maddelerinin
arabulucu başkanlığında görüşülmesi için bir araya gelindi. Uyuşmazlık maddeleri hususunda
anlaşmaya varılamadı.
Aşağıda sayılan uyuşmazlık maddeleri şunlardır:
MADDE 14- İŞ SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMALAR
MADDE 17- YILLIK ÜCRETLİ İZİN
MADDE 24 - ÜCRET ZAMMI
MADDE 25- SOSYAL YARDIM
MADDE 26- İLAVE VE TEDİYE VE İKRAMİYE
MADDE 27- GİYECEK YARDMI
MADDE 28-YEMEK YARDIMI _
MADDE 30- BAYRAM YARDIMI
MADDE 31- SORUMLULUK, YIPRANMA VE MALİ SORUMLULUK TAZMİNATI
MADDE 32- ÖZEL DURUMLARA İLİŞKİN SOSYAL YARDIMLAR
MADDE 37- YÜRÜRLÜK VE SÜRE
GEÇİCİ MADDE l- FARKLARIN ÖDENMESİ
EK l- CEZA CETVELİ
YENİ MADDE l - GECE ÇALIŞMASI
YENİ MADDE 2- EĞİTİM YARDIMI
YENİ MADDE 3- YAKACAK YARDIMI
fî
Toplantı sona erdirilip tutanak taraflarca imzalanmıştır.
ARABULUCU
Av. Saliha KTZILOGLU
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ YETKİLİLERİ
F7KOOP İS YFTKİT İT FRİ
TEZKOOP - İŞ YETKİLİLERİ
T
Prof. Dr. SüleymaıV KAPLAN
(Rektör Yardımcısı)
Mustafa BARIN
Av. Nuri ARŞ LAN
(Hukuk Müşaviri)
Hasan KONAŞ
"Ertuğrul'A:
(SKSD Başkan V.)
- eoşkrarDURMUŞOGLU
iŞi ı Uos,
Is ş
\
-
TÜRKİYE
Samsun Çalışma Ve İş Kurumu îî Müdürlüğü
Sayı :95558539-915-7265
Konu:Arabulucu Seçimi ve ücretinin yatinlrnası
12/08/2014
/
tav
lor
•
>-
.
•
. AV.SALİHAKIZILOĞLÜ
Yeşikmafc Cad No:17/21
Demirt^e/ANKARA
Ondofcaz Mayıs Üap,rersitesi Rektörlüğü ve Bağh (10 noîu işkolunda fâaliyet gösteren)
işyerlerinde çalışan işçiler adma TEZ KOOP-İŞ seadflcast ie işveren arasmda yapılmak istenflen topîo
iş sözleşmesi göröşzadenode taraflat arasmda anlaşmaya •vanlamadıği arfaşıîmış, 6356 sayılı
Sendikalar: ve Toplu İş Sözleşmesi Katıa'nns 50'nci maddesinin birinci fifcrası gereğince İ!
MBdürifl.ğömSzde Resmi Araboleca. seçimi içâa toplantı düzealenerek taraflar toplantıya çağnkotş,
yapdan toplanüda aşağıda, yazışma, adresinde beirtilen-Av Saifaa K1ZHLOĞLU Resmi Arahttocu
olarak seçiroiş. Tophj İş Sözleşmesinde arabohıc.'aya ve Hakeme Başvurma yöneimefiğmtn 11.
maddeane.. göre J-li^îr^LÇEdKK^
KEŞ,) ücret tafcdk
edümiştir.
Adt geçen arabohıcoya takdir edien ücretin yansı olan 577.49,-TL.nin sendtki diğer yansı
olan 577.49,-TL.nm d0i. işverence anılan yooefmefiğb' 11.maddesi gereğince yazmuzm aîmdtğî tarfcen
itibarca 3 işgönö içinde "ÇMJŞM&. VE SOSYAL GÜVENLiK BAKANLIĞI MERKEZ
SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN T.C. MERKEZ BANKASI ANKARA ŞUBESİ
TR210000100100000350121004 BAN no'h hesaba yataknasL dekont özerine, özelfcle
arabulucunun adı ile arabuiocıı ücretim yatnraa tarafin admm'Tatp.'anınm ve vergi numatasmm çok açık
bir sekide yazdtnkaasîntn sağlanması ve dekont asîaım veya örneğinin ise Çalışına ve Sosyal GövenHfc
Bakanlği Çalişjna Genel Mödodöğö- Topîu.Tş^:Sözfeş^eIen"ve'A¥aBlBcîffiSr^
gönderilmesi gerekmektedir.
Yazmuzm attndığı taribten itibaren öç işgünü içinde Resmi Arabohıcokık 'ücretinin yafanlmamasj
nafede. B^akaBâğarazca .herhangi, bir uyarıya gerek 'kalmaksızın konu doğrudan, ilgili VERGİ
ĞAİEIiSİ BAŞKAMJĞrna. k^kal ettirilerek 6183 sayıh Amme Alacaklarsım Tahsü Usufâ
îlapcmda Kaaıın hükömlerine göre işlem yapdacafcür.
Bigüerinizi ve gereğim, atzfâca ederim.
Ayhan KELEŞ
İ Müdürü a.
II Müdür Yarcknosı
EK:
Ek-1.: l Ad.Seçim Tutanağı
DAĞITIM:
Gereği:
Bilgi:
Av. SaHha KIZIL OĞLU
Ondofcuz Ma}is Üniversitesi Rektörlüğü
Tez Koop-İş Sendikası
Genel Merkez
Çalışma ve Sosyal GüvenKk Bakanlığı
(Cabşma Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmeleri ve
Arabulucüîufc Daire Baskanlıği)
Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik J
, ,xNo-33
.„
ı Engm. cSokak
ı M istasyon M
Asil İle.^Q5BldîF62)2304850-Fa!a:-062)234-04-21
J? C, /
A>Tmfiib2gtiçin irtibat S.ÖZYÜREK
1/2
İŞÇİ SAYISI: 203 (İkiyüzüç)
SÖZLEŞME TÜRÜ: İşletme
TUTANAK
TEZ KOOP-İŞ Sendikası ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı (10 nolu
işkolunda faaliyet gösteren) işyerleri arasında yapılmak istenilen işletme toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine taraflardan TEZ KOOP-İŞ sendikasınca
06.08.2014 tarih ve 2014/248 sayılı yazıları ile Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
müracaat edilerek 6356 sayılı kanunun 50/1. Maddesine göre gereken işlemin yapılmasının
istenmesi üzerine toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacak Arabulucunun tespiti için 12.08.2014
Salı günü saatlO.OO'da Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde toplantı düzenlenmesi
kararlaştırılmış ve bu durum 06.08.2014 .tarih ye 7107 sayılı yazılarla sendika ve işverene
bildirilmiştir.
Belirtilen toplantıya, işvereni temsilen 'Şube Müdürü Necmi MACİT katılarak yetki
belgesini ibraz etmiştir. Saat 10.30'a kadar beklenilmesine rağmen sendikayı temsilen hiç bir
yetkili katılmamıştır. Taraf işveren temsilcisinin huzurunda sıra esasına göre Karlıkayın Sok.
No:8/4 Y.Ayrancı/ANKARA adresinde ikamet eden Av. Saliha KIZILOGLU Arabulucu olarak
görevlendirilmiştir.
Arabulucu ücreti olarak 15.000 gösterge rakamının 0,076998 katsayı ile çarpımı sonucu
bulunan 1.154.97-TL.(BİNYÜZELLİDÖRT TL, DOKSANYEDİ KRŞ.) ücret takdir edilmiş
olup, bu ücretin yarı yarıya taraflarca ödenmesi gereken ücret dekontunun üzerinde; ilgili
tarafların vergi numaraları özellikle arabulucunun adı-soyadı, kim tarafından (işçi sendikası
unvanı, işveren unvan veya işveren, işveren sendikası üyesi ise olunan işveren sendikası unvanı
belirtilip) adının/unvanın ve vergi numarasının çok açık bir şekilde yazdırılmasmm sağlanması
_".ÇALIŞMA V E . SOSYAL _ .GÜVJENLİK_^BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK
MÜDÜRLÜĞÜNÜN T.C MERKEZ BANKASI
ANKARA ŞUBESİ nezdindeki
TR210000100100000350121004 IBAN NO'LU HESABINA"
3 işgününde yatırılması,
dekontun aslı veya örneğinin Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmeleri
ve Arabuluculuk Daire Başkanlığına gönderilmesini söz konusu ücretin yatırılmaması halinde
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun hükümlerine göre
işlem yapılması gerektiğine karar verilmiştir.
,
Durumu tespit eden iş bu tutanak, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde
düzenlenmiş .ve taraflarca okunup imzalandıktan sonra birer
sureti taraflara
verilmiştir. 12.08.2014 Saat: 10.30
Ayhan KELEŞ
İl Müdür Yrd.
Şube Müdürü
Necmi MACIT
3PRAK
""Müdürü
Sendika Temsilcisi
(Katılmadı)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content