close

Enter

Log in using OpenID

25.03.2015 - Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

embedDownload
EC FERTILIZER
NPK GUBRESI HARMANLANMI$
MAXSOLI (16-8-24)+ (2Mgo) + ME
GARANTI EDILEN IQERIK
Toplam Azot (N)
Amonyum Azotu (NH4-N)
Nitrat Azotu (NO:-N)
Ure Azotu (NH2-N)
SudaQdziiniir Fosfor Pentaoksit(PzOs)
SudaQdziiniir PotasyumOksit (Kz O)
SudaQdziiniir Magnezyum Oksit (MgO)
SudaQdztinilrBor (B)
SudaQ6ziiniir Bakrr (Cu)
SudaQdziintirDemir (Fe)
SudaQdziiniir Mangan (Mn)
SudaQdztiniirQinko (Zn)
ww
%t6
% 4.7
% 6.8
% 4.5
%8
%24
%2
% 0.0r
% 0.0r
% 0.02
% 0.03
% 0.02
UYGULAMAALANT"SEKLI,VEpOZU:
KullanrlmasrTavsiyeEdilen Uriinler: Agrk Alan Sebzeleri,SeraSebzeleri,Y. Qekirdekli Meyveler, S.
QekirdekliMeyveler,Baflar, Narenciyeve ZeytinA[aglarr.
Toprak Uygulamasl:OnerilenDoz:DamlamaSulamaile 0.5-2.5kg I da I gnnuygulantr.
Yaprak Uygulamasr:OnerilenDoz: 100Litre suya/300gr dozunda15giinli.ikaruhklarla 3 kez uygulanrr.
FiRMA BEYANI:
imalatgr firma, tavsiyelerine uyularak kullanrldr[rnda iiriiniin kalitesini garanti eder. Ancak hatah kullanrm
ve karrqrmlardandolayr do$abilecek olumsuzluklar firmanm garantisi drgrndadrr.Hatah kullanrm ve
depolamaqartlanndankaynaklanabileceksorunlar (toksitite, kalmhlar, etkili olmayrg ve vs.) kullantcmm
sorumlu
lu$undadrr.
COZUNUNIUCU:
gdziini.irve higbir gekildeg<ikmezve kaltnfi brakmaz.Pestisitveya
Suda,tavsiyeedilenkonsantrasyonlarda
difiergiibrelerile kanqrmyapmadanoncekarrgabilirli$ikavanoztestiile konhol ediniz.
DEPOLAMA $ARTLARI:
Orijinal ambalajrndanormal gartlaraltrnda(serin ve kuru yerlerde)muhafazaediniz.Uri.inii direkt giineg
rqr[rnamaruzbrakmaymrz.Normal qartlardaen az 5 yrl siireile fiziksel ve kimyasaldzelliklerinimtthafaza
eder.Depolamasrcakh[r0 ila * 40 derecearasrndaolmahdrr.
UYARILAR:
*Qocuklardan
ve grdalardan
uzaktutunuz
':"1: ;-l
*Aslauygundozoranlannla$maymrzvesadecegerekliolanyerlerdekullahrnrzr;rl.i;i'i'rr'rr'r'1
"i'
',:
*Giibrelemeesnastndamaske,eldiven ve gdzliik kullarunz.
;rr.., , ,,1',
.,
*Goz, yiz ve deri ile temasettirmeyiniztemasthalindebol su ile yrkayrnrz
*Kullanrlmrgolan boq arnbalajlarrbagkaamaglarlakullanmayrpimha ediniz.
LISANSNO
TESCILNO
NO
PARTI/SERi
277
unpriv rARiHi
SONKULLANMATARIHI
NET AGIRLIK
Uretimtarihindenitibarenbeqyrldrr
| -22.5-3-5-1 0- 15-20-25 Ks.
Unrrici rinvra
HUMINTECHGmBHLisanslile IZOTAR
izuin oRceNir rARrMseNeyiric. a.s.
EskiizmirYoluAtatiirkMah.No: 15
ULUCAK/ KEMALPA$A/ iZrUin
Tel:02320232873
4004Fax:0232873
4353
ir'u$
tri
1'
TAAHHUT
Piyasaya
sunaca$tmtz
i.iriiniinigeri$ietiketbilgileriile tescilbelgesindeki
de[erlerinaynlslolaca[mrtaahhiit
eder,aksininispatrhalinde4703saythkanunagO,re
yaprlacak
hakkrmrzda
cezaiiglemlerikabulederiz
T"z
iztrttn
illii'r
Lsl.:t
lci : u.232
AR
TiC.A.$,
sA.N.
5t-liucal,.hcrnalPa;a
I i;3.i353 IZI'llR
43-ii,id ?2?3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 079 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content