close

Enter

Log in using OpenID

?fft$N§bff.N . Hfi*s!tnLQ+Ju E lNjjt

embedDownload
.rro
d} ,*,
f,ry}
\ltŞ.ııı.ııı.:a,
cşıaxıasşca
§§-
Eff
JJ
T.C
ER.ZURUM VALİLİĞİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ]vttıOtirlugtı
{/
Jj/
Sayı : 93ü 94298-36/4l-
Konu: Ankenörlük Kırrsu
((, t r
lJl'
26/09/20I4
. Hfi*s!tnLQ+Ju E lNjjt
?fft$N§bff.N
, ö) iae ü}ttJ
$,J8=§.-\$t>l
İlimizde yoleybol branşı alt yapısının yaygınlaştrnlınasr amacıyla I7
tanhleri arasıncja ilimizde \ıoleybol i.Kademe Antıenörliık Kursu açılaca.lctır.
-26 Ekim
2014
Kursun açılabilınesi için yeterli sayıda miuacaatın olması gerel:tİğİndefr, yazımfi
ekinden gönderilen duyuru ve kuıs için gerekli belgelerin kurumunuzda ilan edilmesi ve
gerekli duyuniarın yapılabilmesi hususunda gereğini arz ederirn.
.i i {- i\ (nı .z--\.,\
,Y .,L-- \ . ---7 V,---J,-L"
Memduh CEYI{AN
Vali a.
I
l
Gençiik Hizrrıetleri ve Spor
İ]
lvltlduı V.
oaĞIffi,rİ:
Palandöken Kaymakamliğrna (İlçe Milü Eğitim Müdürliiğü)
Yakutiye Kalırnakan,ılığına (İlçe Milli Eğitirn \,Iüdliılüğü)
Azizye Kayrıakarnlığına (İlçe ivlilli Eğitim Müdtfulüğil)
BESYO Müdülüğüıe
KKEF Beden Eğltimi Bölüm Başkaniığına
EK:
Duyıru (01 Sayfa)
§i/RAK ffiL.İRüs{J
İstenilen Belgeler (01 Sayfa)
llge Miltl Eğitim Müdürlüğüne
C"*aI Gtır..1 Spor K"-püsü Ilıca Yolu Üzeri 25100 ERZURLM Bi}gi Y,ARAS Dahili:127
Telefon; (o 442) 328 02 20 - 25 444 3 444 Faks: (0 442) 328 00 45 Elektronik Ağ: wwıry.erzurum.gşb.gov.tr
Mailto : erzırrı[email protected] gov.tr
ı
:rr(s
sıel dH 8l|9l ?loz 9Z
Il
Voleybol 1. Kaderne
antrenörlük kuı"su
duyurusu..
Erzurum ilinde 17-26 Ekim 2at4
tarihleri arasında antrenör[ük kursu
açılacaktır. Başvuru için gerekli evraklarve kurs ücreti dekontu kargo ile 13
Ekim 2aL4 tarihine kadar Tvf 'ye ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir,,
ilgil llere duyurulur...
ırtibat tel
:
Yavuz YURTTAŞ: 0506 284 62 22( Erzurum Voleybol
Kadir AYDIN ; 0535 a8L 44 99( Erzururn Voteybol
Z
,
,J,
:+[,
,-
İl
İl
Ternsilcisi)
Temsilcisi Yardımcısı
)
qel dH 8!:9! vloz
9Z
isreNiı_EN BELGELER
einiNciKADEME nıqrnçııÖR KuRsu BAşvURusu içiıı
,1-
Nüfus ciızdanı fotokopisi,
alınabilir),
2- Sağlık raporu aslı (Sağtık Ocaklarından
dair yazının aslı,
ı,ıııourıuı<ıerinden 6 aydan fazla ceza almadığına
geÇerti değildir,),
kağıdl asll (e-devletten alınan sabıka kaydı
4_ Curnhuriyet savalığından iyi hal
belgesi fotokopisi (onaylı),
5- Öğrenirn durumu belirten mezu niyet
3_
Gençlik Hizmetleri ve Spor
1ı
6-2adetsonaltıayiçindeçekilmişorijinalvesikalıkfotoğaf(erkekadaylariçinsakaısEvekravatİıolacaKır).
Emelç Şubesinde bulunan,i:::T::::]::_Ti,^::j:5065lBAN
7- Federasyonumuzun Ziraat Bankası
;ff;:;"l=,
;#ffi;;;;;;
0013 8000 o00{ 7836 IBAH numaralı
*,=,,* şubesinde buıunan TR 2800 0320
. ..-.r-_^l, ji jı 16+
Yüksek öğretim
;;..* ,=rro mezunıarının 25o TL, lise mezunları ve diğer(banka
ıU^^L^ dekontuna
.lalzanlıın:
--ı.
aslı,
aoo TL yatırdıklarına dair banka dekontunun
;"#;;;;;; ;;;.;nıarın
antrenör kadem esi,
adı -s
oyadı ibareIeri beli rtileceKir}
örneğine Üsteki tinkten ulaşabilirsiniz)
kursa katılmak istenildiğine dair dilekçe(Di}ekçe
programı" sertifikası (detaylı bilgi
günlük,,Temel llk yardım Eğitim
9_ Türk Kızılay.ından alınacak iki
8_
için Bkz.www.ilkvardim,orq,tr)
yardırn
iki günlük "Temel ilk
sağIayanlardan Türk kızılay'ından alınacak
Aşağıda belirtilen belgeler ya da koşulları
r,
Eğitirn Prog ramı S ertifi kası" isten meyecekti
yardım Belgesi,
onay verdiği kururnlardan alınan Temel lık
_ sağlık Bakanlığından veya Bakanlığın
-MilliEğitimBakanlığınındüzeniediğikurstardanalınanTemelilkYardımBelgesi,
"llk Yardlm"
yüksek öğretim kurumlarından mezun olan ve transkriPtlerinde
üniversitelerin spor eğitimi veren
_
dersi aldıkları nı beIgeleyenler,
- Doktor,
-
onaylı diploma fotokopisi,
hemşire ve sağlık teknisyeni olanların
belgesi fotokopisi,
Ehliyet belgesine sahip olanlann ehtiyet
Temeıi|kYardırnSertifikasınınkısasüredeteminindegüçlükçekenkursiyeradaylarının;seı.tifikasınıkursun
i]e kurs başvurulan kabu|
Federasyonumuza teslim etmesi koşulu
bitirnini takip eden doksan gün içerisinde
edilecekiı.
bitimine kadar istenilen
için 10 Ekim 2014 Çarşamba günü mesai
ÖııEı,ıı_i NoT_1: Bu kursa katılabilmek
bel gelerin
Federasyon umuza bizzat veya
ka
rgo yoluyla ulaŞtı rıtması gerekmektedir,
kıyafeti ite katılmak zorunludur,
yer alan uygulamalı derslere spor
öNEML, NoT_2: Kurs programlarında
kurslannda bütünlemeye
birinci, ikinci ve üçüncü kademe antrenör
öHervıı_l NoT3: Daha önce açılan
Pazar günü 09:00,12:30 saaüerii.:.,]:T^':.T:]:,_:j,*,""
kalan kursiyerler; 26 Ekiın 20,14
9ınavlna girmek istedikıeri
sınavına katılacak kursiyerlerin, bütünlerne
katılabileceklerdir. Bütünleme
zraat Bankası Ernek
bırtikte (Tıklayınız) Federasyonumuzun
ders/dersleri belirten dılekçeleriyle
numaralı veya TEB Kızıtay Şubesinde
010o 0765,ı445 4529 5065 ıBAN
Şubesinde bulunan TR 4200
sınavı içİn (tüm dersleı
7836 ıBAN numaralı hesaPlarına bütiinleme
00o1
sO00
o013
o32o
2800
bulunan TR
için)20TLyatrarak9Mayıs2014Gurnagününet<adarFederasyonumuzagöndermeterigerekmektedir.
yöneticisi tarafından
17. maddesine göre kursiyerlerin kurs
NoT-4: TVFAntrenör Eğitim Talimatının
yo1o unu (1 gün)
toplam ders saatinin
ya da raporlu olarak devamsızlık süresi
ile
nedeni
mazereüeri
ltabul edilen
(mpcrlu olma hali dahit) kursiyerlerin kursla
%1o,unu aşan devamsızlık hallerinde
aşamaz. Toplam ders saatinin
öıırıı.i
ilişkileri kesilir,
t
,+^s
sıel dH 8!:9t
?l,0Z
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
1 728 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content