close

Enter

Log in using OpenID

aDoç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek

embedDownload
MBD 2014, 3 ( 2 ): 178 – 183
MAKALE HAKKINDA
Geliş : Ağustos 2014
TEKSTİL TEKNİKERLERİNİN İŞ TATMİNSİZLİKLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON JOB DISSATISFACTIONS OF TEXTILE TECHNICIANS
Kabul: Ekim 2014
Yahya CANa
ÖZ
Bu çalışmada tekstil teknikerlerinde iş tatminsizlikleri incelenmiştir. Öncelikle iş tatminsizliğinin nedenleri belirlenmiştir.
Daha sonra; iplik, dokuma, terbiye ve konfeksiyonda çalışan teknikerlerin iş tatminsizlikleri arasında fark olup olmadığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Tatminsizliği, Tekstil, Tekniker
ABSTRACT
In this study, job dissatisfaction was examined in textile technicians. Firstly, the causes of job dissatisfaction are
determined. After that, whether there are differences between technicians working in spinning, weaving, finishing and
confection of the job dissatisfaction levels were determined.
Keywords: Job Dissatisfaction, Textile, Technician
a
Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, [email protected]
Can, 2014 Cilt 3, Sayı 2, Sf: 178 - 183
GİRİŞ
Ülkemiz tekstil ihracatı her geçen gün artmakta
ve bu konuda Avrupa’da ve Dünyada adından
sıklıkla söz ettirmektedir. Tekstil sektörü emek
yoğun bir sektördür. Bu haliyle işsizlik
problemine de çözüm olma özelliğini
sürdürmektedir. Üretimin yükünü çeken çalışan
kesimlerinden birisi de tekstil teknikerleridir.
Türkiye’de 20 ye yakın üniversitede meslek
yüksekokulları bünyesinde tekstil teknolojisi
programları vardır. Bu okullardan mezun olanlar
tekstil teknikeri unvanıyla iş hayatına
atılmaktadır. Yeni işe başlayacak mezunların
önünde tekstilin hangi dalında çalışacaklarına
ilişkin seçenekler de vardır. Bu çalışmada farklı
tekstil dallarında çalışan teknikerlerin iş tatmin
düzeyleri ölçülerek yeni iş arayan teknikerlere
yol göstermesi amaçlanmıştır.
Günümüz insanının en büyük problemi artan
ekonomik imkanlara rağmen yakalanamayan
mutluluktur. Yoğun bir trafikle iş yerine ulaşma
ve yoğun bir çalışma günü sonrası insanlar
evlerine yorgun gelmekte ve ertesi her gün aynı
işlemlerin
tekrarlanması
insanları
monotonlaştırmaktadır. İnsanların uyku harici
geçen aktif zamanlarının büyük çoğunluğu iş
yerlerinde geçmektedir. Dolayısıyla mutlu
bireyler ancak iş yerlerinde mutlu olabilen
insanlarla mümkün olmaktadır. İş yerlerinde
insanların mutlu olması da ancak iş tatmini ile
mümkün olacaktır.
İŞ TATMİNSİZLİĞİ
İş tatmini çalışanların işe karşı olan tutumlarıdır.
Kişi işinden tatmin oluyorsa işine karşı olumlu bir
tutuma sahip olacaktır. Başka bir tanıma göre iş
tatmini, çalışanın işinden dolayı kendini iyi
hissetme derecesini ve işinin kişi açısından ne
derece anlamlı ve doyurucu olduğunu belirten
bir kavramdır. Tatmin ve moral birbirlerinin
yerine kullanılsalar da iş tatmini genellikle tek bir
çalışanla ilgili olurken, moral kavramı ise bir grup
çalışanın genel duygularını kapsamaktadır
(Shamir B.; Salamon I.,1985)
İş Tatminini Etkileyen Faktörler
İş tatminini sağlayan faktörler kişiye ve işe bağlı
faktörlerdir. Kişinin iş hayatı tecrübeleri de iş
Mesleki Bilimler Dergisi, 2014 Cilt 3, Sayı 2
tatminini belirlemede bir faktördür. Çalışma
hayatına yeni başlamış, iş tecrübesi az olan
kişilerde genellikle gerçekçi olmayan beklentiler
vardır. Bu da onlarda iş tatminsizliğe yol
açmaktadır (Erdoğan, 1996).
Organizasyonlarda örgütsel değişim, yönetim
politikaları, liderlik davranışı, rol çatışması,
zaman baskısı, kontrol eksikliği, fiziksel ve ruhsal
sağlık durumları gibi faktörler çalışanlar üzerinde
iş tatminsizliğine yol açmaktadır (Gignac and
Apllebaum, 1997).
İş tatminini etkileyen faktörlerden bazıları
işletme içi faktörlerdir. Bunlardan en önemlileri;
iletişim, yönetim biçimi, arkadaşlık ortamı, takdir
edilme duygusu, terfi ve ücrettir. İnsanlar takdir
edilmekten hoşlanırlar. Terfi, insanı çalışmaya
sevk etmede en önemli etmenlerden biridir.
Eğer, işe alınan bir kimse işyerine girer girmez,
önünde ilerleme olanağının bulunmadığına ve
ücretinin artmayacağı duygusuna kapılırsa, her
türlü çabanın gereksiz olduğuna inanarak işe
karşı olumsuz bir tutum takınabilir. Böyle
hallerde, tatminsizlik ve şikâyetler kaçınılmaz
olacaktır.
İş yerinde yetersiz ısınma, aydınlatma ve
havalandırma olmamalıdır. Şikâyetlerin ve
tatminsizliklerin bir kısmı yorgunluktan ileri gelir.
Bazı şikâyetler de mekanik güvenlik koşullarının
yetersiz olmasına ilişkindir. Çalışanlara belli bir
şahsiyet kazandıracak veya onlara mesleklerini
sevdirecek davranışlar ve çalışma ortamını ve
yapılan
işi
özendirici
uygulamalar,
iş
tatminsizliğini
azaltmada
önemli
rol
oynamaktadır (Tanrıverdi, 2006).
Kamu kesiminde çalışan iş görenlerin iş tatmini
sorunları üzerinde yapılan bir araştırmada; işe
devamsızlıkların, işten ayrılmaların ve diğer iş
tatminsizliğinin kökeninde çoğu kez işten
duyulan tatminsizlik ve gönül gücü eksikliğine
işaret edilmiştir (İncir, 1990; Tanrıverdi, 2006).
Çarıkçı 2000 yılında bir çalışmada süpermarket
çalışanlarının iş tatminsizliğini araştırmıştır.
Çalışanların iş tatmin düzeyinin çalışma düzeni ve
ücret haricinde yüksek olduğunu ifade etmiştir.
Ayrıca kadınların iş tatmin düzeyinin erkeklere
göre daha düşük olduğunu ve 25 yaşından genç
çalışanların 25 yaşından daha yüksek yaşta
Can, 2014 Cilt 3, Sayı 2, Sf: 178 - 183
olanlara göre iş tatminlerinin daha yüksek
olduğunu ifade etmiştir (Çarıkçı, 2000).
Bozkurt ve Bozkurt 2008 yılında yaptıkları
çalışmada eğitim sektöründeki çalışanların iş
tatminsizliğini incelemişlerdir. İş tatminsizliğine
neden olan etkenler arasında ilk sırada ücret
yetersizliği bulunmuştur. Ayrıca mesleğe yeni
başlayanların iş tatmininin eski çalışanlara göre
daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir (Bozkurt
ve Bozkurt, 2008).
Akaydın ve arkadaşları Denizli’de çalışan meslek
yüksekokulu mezunlarının iş tatminsizliklerini
incelemişler ve teknikerlerin iş tatmin
düzeylerinin düşük olduğunu ve işin yapılış şekli,
işle ilgili zihinsel koşullar ve ücretlerle ilgili
problemler yaşadıkları ifade edilmiştir (Akaydın
ve diğerleri, 2009).
belirlenmiştir. 52 teknikerin 30 tanesi kadın 20
tanesi ise erkektir. Teknikerlerden 18 -30 yaş
aralığında 26 kişi, 31- 40 yaş aralığında 16 kişi ve
41 ve üstü yaş aralığında ise 12 kişi
bulunmaktadır. Çalışanların hemen hemen yarısı
18 -30 yaş aralığındadır. Teknikerden 28 tanesi
dokuma, 11tanesi konfeksiyon, 7 tanesi terbiye
ve 6 tanesi de iplik işletmelerinde çalışan
teknikerlerdir. Şekil 1’de çalışma sürelerine ilişkin
bilgiler verilmiştir.
Çalıştıkları İşletmedeki Çalışma
Süreleri
0-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
16-20 Yıl
Araştırmanın 3 temel amacı vardır. Bunlar; tekstil
teknikerlerinin iş tatminlerinin olup olmadığının
tespit edilmesi, iş tatminsizliği nedenlerinin
belirlenmesi ve farklı tekstil alt dallarında çalışan
tekstil teknikerlerinin iş tatminlerinde farklılık
olup olmadığının tespit edilmesidir. Araştırmanın
örnek kitlesi Denizli’de faaliyet gösteren ve en az
50 çalışanı bulunan tekstil işletmelerinde görev
yapan tekstil teknikerlerdir. Tesadüfî örnekleme
yöntemi ile 52 adet tekniker ile yüz yüze anket
yapılmıştır. Teknikerler tekstil sektörünün farklı
bölümlerinde çalışanlar arasından seçilmiştir.
Anketlerde cinsiyet ve yaş gibi sorulardan sonra
iş tatminsizliğine ait sorular sorulmuştur. Daha
sonra iş tatminleri ölçmek için 5’li Likert ölçeği
kullanılmıştır. Bu ölçekte; hiçbir zaman, nadiren,
bazen, çoğu zaman ve her zaman ifadelerine
sırasıyla 1’den 5’e kadar numara verilmektedir.
21 ve üstü
Bulgular
Öncelikle çalışanlara ait kişisel bilgiler verilecek,
sonra iş tatminsizliği sebeplerine ait veriler
verilecek son olarak ta farklı tekstil dalları için iş
tatminsizliğine ait veriler verilecektir.
Temel bulgular
Tekstil teknikerlerinin cinsiyet, yaş aralığı,
çalışma alanlarına göre çalışan sayısı ve
çalıştıkları
işletmedeki
çalışma
süreleri
Mesleki Bilimler Dergisi, 2014 Cilt 3, Sayı 2
Şekil 1: Teknikerlerin çalıştıkları işletmedeki
çalışma süreleri
Teknikerler çalışma süreleri açısından 5 sınıfta
incelenmiştir. 0 - 5 yıl arasında çalışan sayısı 27
kişi, 6 - 10 yıl arasında çalışan sayısı 17 kişi, 11 15 yıl arası çalışan sayısı 5 kişi, 16 – 20 yıl arası
çalışan sayısı 2 kişi ve 20 yıl ve üstü çalışan sayısı
ise 1 kişidir. Çalışanların yaklaşık % 85’lik
kısmının meslek yaşamlarında ilk 10 yılları
içerisinde oldukları görülmektedir. Bu durum
yeni mezunların mezun olduklarında belli bir
süre çalıştıkları ve daha sonra işletme
değiştirdikleri şeklinde yorumlanabilir.
İş tatminsizliği nedenleri
Anket uygulanan çalışanlara işleriyle ilgili en
önemli problem sorulduğunda 19 çalışan hızlı
çalışma temposu, 16 çalışan iş güvenliğinin azlığı,
11 çalışan yeterince dinlenememe ve 6 çalışan
da işin ergonomik olmadığını belirtmişlerdir.
Hızlı çalışma temposu sonucunda da çalışanların
yoğun stres altında çalıştıkları söylenebilir.
Can, 2014 Cilt 3, Sayı 2, Sf: 178 - 183
Maddi Şikayetler
İşe Ait Şikayetler
Hızlı Çalışma
Temposu
Maaşım
yetersiz
İşin
Ergonomik
Olmayışı
İkramiyeler
yetersiz
Dinlenemem
e
Maaşımı
zamanında
alamıyorum
Şekil 2: Teknikerlerin işe ait şikâyetleri
Teknikerler işe ait zihinsel şartlarla ilgili sorulara
verdikleri cevaplar incelendiğinde 22 çalışan için
aşırı iş yükleme, 14 çalışan için işin monoton
olması, 9 çalışan işte başarısız olmaktan
korktuğunu ve 7 çalışan da diğer zihinsel
etkilerden etkilendiğini belirtmişlerdir.
Şekil 4: Maddi şikâyetler
Teknikerlerden 18 tanesi terfi alamayacağını, 17
tanesi terfide adam kayırma olduğunu, 10 tanesi
terfi alsa bile maaşının artacağını düşünmediğini
belirtmiştir. Sadece 7 çalışan hak ettiği takdirde
terfi alabileceğini belirtmiştir.
İşe Ait Zihinsel Şikayetler
Terfi İle İlgili Şikayetler
İşin
Monotonluğu
Terfi alma
imkanım yok
Aşırı İş
Yükleme
Terfide adam
kayırma var
Başarısız
Olma
Korkusu
Terfi alsamda
maaşım
artmaz
Şekil 3: işe ait zihinsel şikâyetler
Teknikerlerden 26 tanesi hak ettiği ücreti
alamadığını, 4 tanesi ikramiyelerin yetersiz
olduğunu 16 tanesi de maaşların zamanında
ödenmediğini belirtmiştir. Sadece 6 çalışan aldığı
ücretten memnun olduğunu belirtmiştir.
Mesleki Bilimler Dergisi, 2014 Cilt 3, Sayı 2
Şekil 5: Terfi le ilgili şikâyetler
Tekstil işletmeleri emek yoğun sektörlerdendir.
Yani işletmelerdeki çalan sayısı fazladır. Bu
durumda insan ilişkileri de iş yeri huzurunda yani
iş
tatminsizliğinde
etkilidir.
Çalışanlara
işletmedeki insan ilişkileri sorulduğunda 13
çalışan kişiler arasında güven olmadığını, 18
çalışan insan olarak değer verilmediğini, 12
çalışan empati yapılmadığını ve sadece 9 çalışan
ise insanlar arasındaki ilişkileri olumlu bulmuştur.
Can, 2014 Cilt 3, Sayı 2, Sf: 178 - 183
Şekil 6: Çalışanlar arasındaki ilişkiler
Çalışanlar Arasındaki İlişkiler
Çalışma alanlarına göre iş tatminsizliği
İplik, dokuma, terbiye ve konfeksiyon gibi farklı
tekstil alanlarında çalışan tekstil teknikerlerinin iş
tatminlerinin ölçülmesi için 5’li Likert Ölçeği
kullanılmış ve Çizelge 1’deki sonuçlar alınmıştır.
İş yerinde
kimse
birbirine
güvenmiyor
Birbirine
insani olarak
değer
verilmiyor
Çizelge 1. Farklı İş Unsurları ile İlgili Ortalama Tatmin Değerleri
İplik
Dokuma
Terbiye
Konfeksiyon
İşin kendisinden alınan tatmin
3,23
2,87
3,45
2,70
İş arkadaşlarından alınan tatmin
Çalışma ortamından alınan tatmin
2,65
2,20
2,45
2,12
2,30
2,18
2,97
2,25
Üstlerden alınan tatmin
2,58
1,99
2,31
1,89
Çalışma saatlerinden alınan tatmin
Genel Ortalama
2,11
2,55
1,82
2,25
1,96
2,44
1,77
2,32
Çizelge 1 incelendiğinde genel olarak tatmin
seviyelerinin 2 ile 3 arasında değiştiği
görülmektedir. Yani sorulara verilen cevaplar
genellikle “nadiren” ya da “bazen” olduğu
görülmektedir. Verilen işin kendisinden alınan
tatminin diğerlerine göre daha yüksek olduğu, en
az tatminin de çalışma saatlerinden alındığı
görülmektedir. Yani çalışanlar yaptıkları işi
sevmekte ancak yoğun iş temposunu
sevmemektedirler.
Genel
ortalamalar
incelendiğinde; ortalamalar birbirlerine yakın
olmakla
birlikte
iplikte
çalışanların
iş
tatminlerinin en yüksek, dokumada çalışanların
ise en düşük olduğu görülmektedir. İş
arkadaşlarından
alınan
tatmin
değeri
konfeksiyonda en yüksektir. Bunun sebebi
konfeksiyonda bant usulü çalışıyor olması ve
çalışmaların birbiriyle temaslarının minimum
seviyede olması olabilir.
SONUÇLAR
Tekstil teknikerlerinin başlıca iş tatminsizliği
sebepleri şunlardır;
Mesleki Bilimler Dergisi, 2014 Cilt 3, Sayı 2
•
İşyerlerindeki
çalışma
temposunun
yüksek olması ve aşırı iş yükleme,
• Çok çalışmalarına rağmen hak ettikleri
ücreti alamamaları ve İkramiye, prim ve
diğer sosyal haklarının kendilerine
zamanında ödenmemesi,
• Yapılan işin monoton olması ve işe ilgi
duyamama,
• Adam kayırmalar, terfi ile ilgili şikâyetler,
kıdem ve liyakate uygun ücret
ödenmemesi ve çalıştıkları birimlerde
terfi imkânlarının az olması,
• Kendilerine gerekli önem ve değerin
verilmemiş olması,
iş yerlerinde
güvensizlik havasının hâkim olması
olarak tespit edilmiştir.
Bu sebeplerden bazıları, çalışma temposunun
yüksek olması gibi, tekstil sektörünün
işleyişinden kaynaklansa da pek çoğu
düzeltilebilir ve önlenebilir sebepler olarak
görülmektedir. Çalışmanın yapıldığı Denizli’deki
tekstil işletmelerinin pek çoğunda yöneticiler
aynı zamanda işletme sahipleridir. Yöneticilerin
çoğu da yöneticilik ile ilgili eğitim almamıştır.
Ayrıca tekstil sektöründe 10 -20 yıl öncesindeki
Can, 2014 Cilt 3, Sayı 2, Sf: 178 - 183
yüksek
karların
günümüzde
olmaması,
işletmelerin neredeyse başa baş noktasında
üretime devam etmeleri ve bu durumun
işletmeye verdiği sıkıntılar iş tatminsizliğine
sebep olan unsurlar olarak göze çarpmaktadır.
Ücret adil bir şekilde belirlenmeli ve
ödenmelidir. Bunun için ücretler, yapılan işin
miktar ve niteliği ile uyumlu olmalıdır. Ücretlerin
yanında yine işlerin miktar ve niteliği ile ilgili
olarak prim ve ikramiye tutarlarının doğru
saptanması da bir diğer önemli maddi çıkar
konusudur (Eren, 2001).
İş
tatminsizliğinin
çalışanlar
açısından
olumsuzlukları olduğu gibi işletme açısından da
bazı olumsuzluklar bulunmaktadır. İş tatminsizliği
yüksek olan işçilerin çalıştığı işletmelerde işten
çıkış hızları yüksek olacağı için hem kalifiye
eleman bulmakta zorlanılacak hem de kilit
konumda çalışanların işten çıkışıyla siparişler
zamanında yetiştirilemeyecektir. Böyle bir
işletmenin de itibar ve prestij kaybedeceği
açıktır.
Tekstil teknikerleri için en yüksek iş tatminin iplik
iş kolunda en düşük iş tatminin ise dokuma iş
kolunda olduğu söylenebilir. Ancak bu sonuçlar
geneli yansıtmayıp sadece 52 tekniker üzerinde
yapılan sonuçlar olduğu unutulmamalıdır. Çok
daha yüksek sayıda denek üzerinde yapılan
çalışmalar daha sağlıklı sonuçlar verecektir.
Hem çalışanlar hem de işletme için olumsuz bir
durum arz eden iş tatminsizliğinin çözüme
kavuşması için önerilerimiz ise;
 Sürekli işçilikten kazanarak (veya
kazandığını sanarak) üretime devam
edilemeyeceği
 Karların artırılabilmesi için klasik
ürünlerinin üretiminin yerine katma
değeri yüksek yeni ürünlerin üretimi
 Çalışanların
iş
yerlerine
aidiyet
duygularının artırılması için yapılan
çalışmalarının ve harcamaların fazlasıyla
işletmeye
geri
döneceğinin
unutulmaması
 İşletmelerin yönetiminde toplam kalite
yönetimi ve kaizen gibi modern
metotların tercih edilmesi gerekecektir.
Mesleki Bilimler Dergisi, 2014 Cilt 3, Sayı 2
Sonuç olarak insanları mutlak anlamda memnun
etmek mümkün görünmemektedir. Günümüz
insanının hayattan beklentisi de oldukça
yüksektir. Ancak işverenlerin de üzerine
düşenler bulunmaktadır. Modern hayatın gereği
insanların zamanlarının büyük çoğunluğu iş
yerlerinde geçmektedir. Mutlu ve huzurlu
toplumlar için insanların çalıştıkları işyerlerinde
de huzurlu olması çok önemlidir.
KAYNAKLAR
Akaydın, M., Can, Y., Soydaş, M.E., (2009),
Denizli Organize Sanayi İşletmelerinde Çalışan
Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İş Tatminsizliği
Sorunları Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası 5.
Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,
sf:508 -517.
Bozkurt Ö, Bozkurt İ., (2008), İş Tatminini
Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü
Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan
Araştırması, DoğuşÜniversitesi Dergisi, 9(1),1-18.
Çarıkçı, .H., (2000), Çalışanların İş Tatminlerini
Etkileyen
Kişisel
Özellikler-Süpermarket
Çalışanları Üzerine Bir Aratırma-, Süleyman
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, C.5, S.2, 155-168.
Erdoğan, İ, (1996), “İşletme Yönetiminde
Örgütsel Davranış”, Avcıol Basım Yayın.ss:234.
Eren, E., (2001), “Örgütsel Davranış ve Yönetim
Psikolojisi”, Beta Basım Yayım.sf:246.
Gignac, A., and Appelbaum S., H., (1997), “The
Impact of Stress on Customer Service
Representatives: A Comparative Study”, Journal
of Workplace Learning, Vol. 9(1), 20-25.
İncir, G., (1990), “Çalışanların İş Doyumu Üzerine
Bir İnceleme”, Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları, Yeniçağ Basın Yayın. ss:73.
Shamir, B., Salomon, I.,(1985), Work at Home
and the Quality of Working Life, Academy of
Management Review, Vol.10,3, 455-459.
Tanrıverdi, H., (2006), “Sanayi işletmelerinde
Çalışanların İş Tatminsizliği Sorunları Üzerine Bir
Araştırma” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Dergisi, Cilt:3 (2) 1-29.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
300 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content