close

Enter

Log in using OpenID

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için

embedDownload
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
ANKARA
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI
BİLGİLENDİRME KILAVUZU
BAŞVURU TARİHLERİ : ( 27 Ekim – 14 Kasım 2014 )
Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için başvuran adayları
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Devlet memuru olmak onurlu bir yaşam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz
için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI
Ekim 2014
(PARA İLE SATILAMAZ.)
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
2014 YILI DEVLET MEMURU
ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU
KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.
2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE
DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA
KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.
3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME GENEL AĞ (İNTERNET)
ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.
-1-
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.
1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek
üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet
Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları
açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.
THS
Bilgisayar
Mühendisi
8
1
B/E
THS
İstatistikçi
8
1
B/E
GİHS
Ölçme ve
Değerlendirme
Uzmanı
9
1
B/E
GİHS
SHS
Mali İşler
Uzmanı
Psikolog/
Rehber
9
8
7
1
BAŞVURAN
ADAYLARDA
ARANACAK
NİTELİKLER
Fakültelerin
Bilgisayar
Mühendisliği bölümü
mezunu olmak.
Fakültelerin İstatistik
bölümü mezunu
olmak. KPDS (YDS)
Sınavından en az
(D) seviyesinde
İngilizce sınav notu
bulunmak veya
uluslararası geçerli
sınav notu olup
ÖSYM tarafından
KPDS eşdeğerliği 60
ve üzerinde olarak
belirlenmiş olmak.
Herhangi bir lisans
programından
mezun olmak ve
“Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme”
alanında yüksek
lisans yapmış olmak.
ALINACAK
İL/İLÇELER
(ALIM
MİKTARI)
CİNSİYETİ
ALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
DERECESİ
UNVANI
SINIFI
2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR:
ANKARA (1)
2014 YILI
KPSSP03
ASGARİ 70
SAMSUN (1)
2014 YILI
KPSSP03
ASGARİ 70
ANTALYA (1)
2014 YILI
KPSSP03
ASGARİ 70
2014 YILI
KPSSP03
ASGARİ 70
2014 YILI
KPSSP03
ASGARİ 70
B/E
Fakültelerin Maliye
bölümü mezunu
olmak.
SAMSUN (1)
İSTANBUL (1)
MUDANYA/BURSA (1)
İZMİR (2)
MERSİN (1)
ÇARŞAMBA/SAMSUN (1)
B/E
Fen Edebiyat veya
Edebiyat
Fakültelerinin
Psikoloji bölümü
mezunu olmak.
MARMARİS/MUĞLA (1)
-2-
MERKEZİ
SINAV
NOTU
THS
Makine
Teknikeri*
9
1
B/E
GİHS
Hesap
Sorumlusu
12
2
B/E
NOT:
BAŞVURAN
ADAYLARDA
ARANACAK
NİTELİKLER
İki Yıllık Meslek
Yüksek Okullarının
Makine Yağları ve
Yağlama Teknolojisi,
İş Makineleri,
Bilgisayar Destekli
Makine, Termik
Santral Makineleri,
Makine bölümlerinin
birinden mezun
olmak.
Meslek Liselerinin
Muhasebe bölümü
mezunu olmak.
ALINACAK
İL/İLÇELER
(ALIM
MİKTARI)
CİNSİYETİ
ALIM
YAPILACAK
KONTENJAN
DERECESİ
SINIFI
UNVANI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
MERKEZİ
SINAV
NOTU
İSTANBUL (1)
2014 YILI
KPSSP93
ASGARİ 60
İSTANBUL (2)
2014 YILI
KPSSP94
ASGARİ 60
(*) Belirtilen unvan için uygulamalı sınav yapılacaktır.
3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara
sahip olmak.
b. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
(Lisans mezunları, ön lisans ve lise mezunu kadrolarına; ön lisans mezunları ise lise mezunu
kadrolarına başvuruda bulunamazlar.) ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.
c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu
almış olmak.
ç. Yapılacak başvurularda;
(1) Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,
(2) Ön lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,
(3) Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94,
puan türü kullanılacaktır.
d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış
(14 Kasım 1996 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 36
yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).
e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya
sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.
-3-
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
f.
İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
NOT: Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit
edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.
4. BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
a. Adaylar başvurularını Genel Ağ (İnternet)/şahsen/posta/kargo yollarından yalnızca birini
kullanarak yapacaklardır.
(1) Genel Ağ (İnternet) üzerinden başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014
tarihleri arasında www.sgk.tsk.tr adresinden,
(2) Şahsen başvuru yapacak adaylar 27 Ekim-14 Kasım 2014 tarihleri arasında
09:30-12:00 ile 14:00-16:30 saatleri arasında 4.c maddesinde belirtilen başvuru belgelerini kapalı
bir zarf içerisinde elden teslim etmek suretiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi
Merasim Sokak No.: 10 Bakanlıklar/ANKARA adresine,
(3) Posta/kargo yolu ile başvuru yapacak adaylar 4.c maddesinde belirtilen belgelerini
14 Kasım 2014 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10
Bakanlıklar/ANKARA adresinde olacak şekilde kapalı bir zarf içerisinde göndermek suretiyle (Son
gönderme tarihinden sonra Komutanlığa ulaşan belgeler için posta/kargoya veriliş tarihi esas
alınacaktır.),
başvurularını yapabileceklerdir.
b. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu
kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Bu durumda olan adayların yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
c. Şahsen veya posta/kargo yoluyla başvuru yapacak adaylar, bu kılavuzun 7 ve 8’inci
sayfalarında yer alan “İŞ TALEP FORMU”na ilave olarak aşağıda belirtilen belgeleri kapalı bir
zarf içerisinde eksiksiz olarak getirilecek/gönderecektir.
(1) KPSS sonuç belgesi tıpkıçekimi (Sonuç belgesi doğrulama kodu’nun da yer aldığı
bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.),
(2) En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Çıkış Belgesi)
tıpkıçekimi,
(3) Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin
tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle denk olduğunu öngören adayların ve yurt dışında
öğrenim görenlerin;
(a) Ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığından,
(b) Ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış
denklik belgesinin tıpkıçekimi,
(4) Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi,
(5) Başvuruda bulunulacak unvan için istenilen, “sonuç belgesi doğrulama kodu”nun
da yer aldığı yabancı dil sınav sonuç belgesinin (KPDS, YDS, ÜDS, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE,
CAE, CPE) bilgisayar çıktısı,
-4-
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
(6) Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi
olduğunu gösterir belgenin tıpkıçekimi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise
bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup
ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge
alacaklardır.).
NOT-1: Adayların başvuru veya mülakat sınavı aşamasında gönderdiği/teslim ettiği belgeler iade
edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika,
ehliyet vb. belgelerinin tıpkıçekimini getirmeleri/göndermeleri, asıl belgelerini teslim
etmemeleri/göndermemeleri önem arz etmektedir.
NOT-2: Şehit mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu
gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkez sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası
eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.
ç. Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla KPDS, YDS
ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.
d. Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve
il/ilçe için tercihte bulunulmayacaktır.
e. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan
alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 15 katı kadarı aday uygulamalı sınav ve mülakat
sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların uygulamalı sınav ve mülakat
sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 28 Kasım 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik
Komutanlığının www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ
niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.
f. Sınavlarda başarılı olan adaylar; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne
göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere
askeri hastanelere sevk edileceklerdir. Askeri hastanelerden “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet
Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri
başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.
5. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ:
Uygulamalı sınav ve mülakat sınavı, 08-19 Aralık 2014 tarihleri arasında bilahare açıklanacak
plana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10
Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.
6. UYGULAMALI SINAV VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI:
Sınav sonuçları 26 Aralık 2014 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının
www.sgk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) adresinden duyurulacaktır.
NOT: Yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon
vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.
-5-
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
DEVLET MEMURU ALIMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNİZDE
AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFON NUMARASINI ARAYABİLİRSİNİZ.
TELEFON NUMARASI: 0 (312) 416 45 60
TÜM ADAYLARIN İLANI EKSİKSİZ OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK
KOMUTANLIĞININ www.sgk.tsk.tr GENEL AĞ (İNTERNET) ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ
GEREKMEKTEDİR.
BAŞARILAR DİLERİZ.
-6-
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
İŞ TALEP FORMU
T.C. KİMLİK NO.:
KURUMU : SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
İSTENİLEN GÖREV UNVANI: (TEK UNVAN VE TEK İL YAZILACAKTIR.)
FOTOĞRAF
SOYADI :
ADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ (Gün, ay, yıl) :
BABA ADI
MEDENİ HALİ
:
EVLİ (
ANA ADI
)
BEKÂR (
)
:
ERKEK (
)
KADIN (
)
MECBURİ HİZMETİNİZ VAR MI? VAR İSE HANGİ KURUMA KARŞI NE KADAR SÜRE BULUNDUĞU?
MÜRACAAT TARİHİNDEKİ TAHSİLİ:
MEZUN OLDUĞU BÖLÜM:
MEZUN OLDUĞU TARİH :
SABIKA KAYDI VAR MI?
VAR
(
)
YOK (
657 SAYILI KANUNA TABİ DEVLET MEMURU OLARAK
)
ÇALIŞTIM ( )
VARSA YARGILAMA VEYA MAHKUM
OLMA SEBEBİ VE SÜRESİ İLE SONUCU?
ÇALIŞIYORUM (
)
ÇALIŞMADIM (
657 SAYILI KANUNA TABİ DEVLET MEMURU OLARAK ÇALIŞMIŞ
İSE NE ZAMAN, KAÇINCI DERECEDEN VE NE ŞEKİLDE
GÖREVDEN AYRILDIĞI?
BU İŞ TALEP FORMUNU ARKADAKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA GERÇEĞE UYGUN OLARAK
DOLDURDUM.
TARİH
:
/
/20..
SÜREKLİ YAZIŞMA ADRESİ :
İMZA :
FORMU İNCELEYENİN
(BU KISIM İDARE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR!!!)
ADI VE SOYADI :
TEL. NO:
RÜTBESİ
:
ULAŞILABİLECEK YAKININIZIN ADI VE
İMZASI
:
TEL.NO:
NOT:
SONRAKİ
SAYFADAKİ
DOLDURMAYINIZ.
)
AÇIKLAMALAR
-7-
BÖLÜMÜNÜ
OKUMADAN
BU
FORMU
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2014 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU
AÇIKLAMALAR
1. Cevaplar iş talebinde bulunanın el yazısı ve tükenmez/dolma kalem ile doldurulacaktır.
2. Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.
3. Seçenek belirtilen sorularda cevaplar seçme kutularına (x) koymak suretiyle doldurulacaktır.
4. Soruların bir veya bir kaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. İstenilen görev unvanı hanesine tek il ve tek unvan yazılacaktır.
6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanacaktır.
7. İş Talep Formuna, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazanmış dahi
olsalar, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları
iptal edilecektir.
-8-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content