close

Вход

Log in using OpenID

2013 yılı faaliyet raporu - Karacadağ Kalkınma Ajansı

embedDownload
DESTEK BİRİMİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Diyarbakır
Ocak, 2014
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
İçindekiler
1. Genel Bilgiler...............................................................................................................................4
2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler ..............................................................................................................4
3. Ġnsan Kaynakları ..........................................................................................................................6
3.1 Mevcut Personel ........................................................................................................................7
3.2 2013 Yılında Ġstihdam Edilen Personel .....................................................................................7
3.3 Hizmet Ġçi Eğitimler ................................................................................................................10
3.4 ÇalıĢan Memnuniyet Anketi ....................................................................................................15
3.5 Personel Performans Değerlendirme Sistemi ..........................................................................16
3.6 ĠK Politikası Raporu ................................................................................................................16
4. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi ................................................................................17
4.1 Gelir Gider Tabloları ...............................................................................................................19
4.2 Ġç Kontrol Sistemi ....................................................................................................................20
4.2.1 2012 Yılı Yıllık Ġç Denetim Raporu .....................................................................................20
4.2.2 2013 Yılı Ġlk Altı Aya Ait Ġç Denetim Raporu .....................................................................21
4.3 DıĢ Denetim .............................................................................................................................21
5. Bilgi ĠĢlem Görevlisi..................................................................................................................22
6. Yönetici Asistanı .......................................................................................................................27
7. Ajans Genel Sekreteri’nin Programı ..........................................................................................30
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
1
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Tablolar
Tablo 1: Destek Birimi Personel Listesi ..................................................................................... 4
Tablo 2: Personel Alımı Ġlanında Belirtilen Alanlar .................................................................. 8
Tablo 3: KPDS/YDS Denklik Tablosu....................................................................................... 8
Tablo 4: Uzman Personel Kazanan Listesi ................................................................................. 9
Tablo 5: Personel Alımı Ġlanında Belirtilen Alanlar .................................................................. 9
Tablo 6: KPDS/YDS Denklik Tablosu....................................................................................... 9
Tablo 7: Uzman Personel Kazanan Listesi (Asıl) .................................................................... 10
Tablo 8: Uzman Personel Kazanan Listesi (Yedek) ................................................................. 10
Tablo 9: 10.05.2013 Tarihinde Ġstihdam Edilen Personel Ġçin Hizmet Ġçi Eğitim Programı ... 11
Tablo 10: 2013 Yılında Alınan Eğitimler ................................................................................. 11
Tablo 11: Ajansın 2013 Yılı Gider Tablosu ............................................................................. 19
Tablo 12: Ajansın 2013 Yılı Gelir Tablosu .............................................................................. 20
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
2
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Grafikler
Grafik 1: Personelin ÇalıĢtığı Birimde/YDO'da Memnuniyet Durumu ................................... 15
Grafik 2: Ajansın 2013 Yılı Giderleri....................................................................................... 19
Grafik 3: Ajansın 2013 Yılı Gelirleri ....................................................................................... 20
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
3
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
1. Genel Bilgiler
Destek Biriminde birim baĢkanı, insan kaynakları görevlisi, muhasebe yetkilisi, bütçe
muhasebe finansman görevlisi, bilgi iĢlem görevlisi, yönetici asistanı ve basın ve halkla
iliĢkiler görevlisi olmak üzere 7 kiĢi görev yapmaktadır. Destek birimi personeliyle ilgili
detaylı bilgi aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 1: Destek Birimi Personel Listesi
Üniversite
Bölüm
1
Dr. Hasan MARAL Dicle Üniversitesi
Ziraat
Mühendisliği
2
Mustafa AVCI
Anadolu Üniversitesi
Kamu Yönetimi
3
Alper ATEġ
Dumlupınar Üniversitesi
ĠĢletme
4
Ahmet KAYA
18 Mart Üniversitesi
ĠĢletme
5
Sevin DEMĠRBAġ
Mersin Üniversitesi
6
Osman YAKUT
Ġnönü Üniversitesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Kamu Yönetimi
7
Mehmet ÖZTEK
Marmara Üniversitesi
Gazetecilik
S.N.
Adı-Soyadı
Unvanı
Birim BaĢkanı
Ġnsan Kaynakları
Görevlisi
Muhasebe Yetkilisi
Bütçe Muhasebe
Finansman Görevlisi
Bilgi ĠĢlem Görevlisi
Yönetici Asistanı
Basın ve Halkla
ĠliĢkiler Görevlisi
2. Basın ve Halkla İlişkiler
Basın ve Halkla ĠliĢkiler Görevlisinin görev ve yetkileri Ģunlardır:
1. Ajansın iletiĢim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
2. Toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum… vb organizasyonları ilgili birimler /
YDO’lar ile birlikte planlamak ve koordine etmek. Ġlgili organizasyonların ve
Ajanstan destek alan projelerin fotoğraf ve kamera çekimi yapmak, yapılan çekimleri
arĢivlemek ve ihtiyaç halinde haber yapmak.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
4
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
3. Ajansın iletiĢimi ve tanıtımı ile ilgili çeĢitli tanıtım materyallerinin hazırlamasını ve
dağıtılmasını sağlamak.
4. Görsel ve yazılı medya takibi yapmak ya da hizmet alımı karĢılığında yaptırmak.
5. Yazılı ve görsel basınla iliĢkileri düzenli olarak sağlamak.
6. Basın bültenleri ve bilgi notlarını hazırlamak ve yayımlamak.
7. Kurumsal kimlik çalıĢmalarını yapmak ya da hizmet alımı yolu ile yaptırmak.
8. Ajans iletiĢim stratejisini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
9. Ajansın faaliyetlerine yönelik süreli ve süresiz yayınların içerik, tasarım ve basımı ile
ilgili organizasyonu ilgili birimler/YDO’lar ile birlikte gerçekleĢtirmek ve dağıtımını
sağlamak.
10. Promosyon materyallerinin hazırlanması, basımı ve dağıtımını sağlamak.
11. Ġlgili birimler / YDO’lar ile iĢbirliği yaparak Ajansa ait internet sitelerindeki
haberleri güncel tutmak.
12. Ajans Yayın Kurulu’nun sekreteryasını yapmak.
13. Ajansın iletiĢim halinde olduğu kiĢi, kurum ve kuruluĢların iletiĢim bilgilerini
içeren veri tabanı oluĢturmak ve güncellemek
14. Ajansın teklif çağrısının kamuoyuna ilanı ve tanıtımına yönelik olarak Program
Yönetim Birimi (PYB) ile birlikte bir “ĠletiĢim Planı” geliĢtirmek ve
uygulanmasına katkıda bulunmak.
Basın ve Halkla ĠliĢkiler Görevlisi, yukarıdaki görev tanımı gereği, Ajansın bilinirliğini
artırmak ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak üzere, görsel ve yazılı basınla bağlantıya
geçmiĢtir. Bu kapsamda Ajansın faaliyetlerini tanıtan haberlerin basında yer alması
sağlanmıĢtır. Raporlama dönemi içerisinde Ajans faaliyetlerine iliĢkin toplam 485 haber
medyada yer almıĢtır. Bu haberlerin 11’i ulusal, 352’si bölgesel, 26’sı yerel, 84’ü ise özel
yayın organlarında yer bulmuĢtur. Söz konusu haberler aynı dönemde 1700 internet sitesinde
yer almıĢtır. Ajans sitesine aynı zaman diliminde 136 haber hazırlanarak servis edilmiĢtir.
Ajans Genel Sekreterinin aralarında TRT, Anadolu Ajansı, Ġhlâs Haber Ajansı, Dünya
Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Star Gazetesi, Taraf Gazetesi, Diyarbakır Haber ile Hürriyet
Gazetesi’nin bulunduğu 16 medya organına röportajlar verilmesi sağlanmıĢtır (EK 1).
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
5
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Ajans tarafından yürütülen faaliyetlerden kamuoyunun haberdar olması amacıyla
düzenli
olarak
haberler
(www.karacadag.org.tr,
yapılmıĢ,
Ajans
ve
YDO’ların
www.investdiyarbakir.com,
internet
sitelerinde
www.investsanliurfa.com)
yayınlanmıĢtır. Ayrıca, faaliyetlerle ilgili haberler haber merkezlerine servis yapılmıĢ ve
bunlara iliĢkin fotoğraf ve haber metni arĢivi oluĢturulmuĢ; Ajans için yapılan TV
programlarının ve Ajansın gerçekleĢtirdiği toplantı ve organizasyonların kamera çekimleri de
arĢivlenmiĢtir. Ajansın Diyarbakır ve ġanlıurfa’da düzenlediği 70 toplantı izlenmiĢ,
fotoğrafları çekilmiĢ ve haberi hazırlanarak internet sitesine servis edilmiĢtir.
Ajansımızın genel olarak kalkınma, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma, bölgesel
kalkınma… gibi kalkınmanın farklı boyutları ve yöntemleri ile yurt içindeki ve yurt dıĢındaki
bölgesel kalkınma ajanslarının çalıĢmaları konusunda ortak bir bilimsel, akademik ve tecrübe
paylaĢım platformu oluĢturmak amacıyla hazırladığı “Karacadağ Bölgesel Kalkınma”
dergisinin “Sosyal Politikalar” konulu dördüncü sayısı yayınlanmıĢtır.
3. İnsan Kaynakları
Ġnsan Kaynakları ve Büro Görevlisinin görev ve yetkileri Ģunlardır:
1. Ajansın gelen-giden evrakına iliĢkin her türlü yazıĢma ve dokümanlarının güvenlik
esasları
çerçevesinde
kayıtlarının
tutulmasını,
numaralandırılmasını,
tasnif
edilmesini; gizlilik ve aciliyetleri dikkate alınarak ilgililere zamanında ulaĢtırılmasını
sağlamak.
2. Hizmet alımı yolu ile çalıĢan personelin sevk ve idaresini sağlamak.
3. Ajansın insan kaynakları politikasının amaç ve temel ilkelerinin gerçekleĢmesini
sağlamak.
4. Ġnsan
kaynakları
politikasının
oluĢturulması,
uygulanması,
izlenmesi
ve
geliĢtirilmesine iliĢkin raporlar hazırlamak.
5. Bir sonraki yıla iliĢkin insan kaynakları ihtiyacını birimlerle iĢbirliği yaparak
belirlemek ve çalıĢma programına dahil etmek.
6. Personel alımı ile ilgili iĢlemleri yürütmek.
7. Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek.
8. Personel performans yönetim sistemini kurmak ve yönetmek.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
6
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
9. TaĢıt Görev Emirlerini düzenlemek.
10. Personel özlük dosyalarını hazırlamak ve muhafaza etmek.
11. Personelin SGK ile ilgili iĢlemlerini yürütmek, personele verilmesi gereken izin ve
hasta sevk / vizite kâğıdı düzenleme iĢlemlerini yapmak.
Yukarıda belirtilen görev tanımına uygun olarak, Ġnsan Kaynakları ve Büro Hizmetleri
Görevlisi olarak, Ajansın gelen-giden evrakına iliĢkin her türlü yazıĢma ve dokümanlarının
kayıtlarının tutulmasını takip etmiĢtir. Buna göre; 2013 yılında 1638 adet giden evrak, 1281
adet gelen evrak kaydı gerçekleĢtirilmiĢtir.
2013 yılında mevcut personele ek olarak, Ajans’ın kurumsal hizmetlerini ve bölgenin
potansiyelini tespit ve harekete geçirmeye yönelik faaliyetlerini etkin ve verimli bir Ģekilde
yerine getirebilmesi için birimlerimizden ve Yatırım Destek Ofislerinden personel ihtiyaç
analizlerini yaparak Genel Sekreterliğe sunmaları istenmiĢtir.
Yapılan ihtiyaç analizi sonucunda hazırlanan ĠK Ġhtiyaç Analiz Raporu 20 ġubat 2013
tarihinde Ajans Genel Sekreterliğine sunulmıĢtur.
3.1 Mevcut Personel
24.12.2013 tarihi itibarıyla Ajans bünyesinde 4 Ġktisat, 3 ĠĢletme, 1 Maliye, 7
Uluslararası ĠliĢkiler, 1 Hukuk, 1 Siyaset Bilimi, 1 ġehir ve Bölge Planlama, 3 Endüstri
Mühendisliği, 1 ĠnĢaat Mühendisliği, 2 Tekstil Mühendisliği, 1 Ziraat Mühendisliği, 2
Bilgisayar Mühendisliği, 2 Kamu Yönetimi, 1 Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisliği,
1 Çevre Mühendisliği, 1 Gıda Mühendisliği ve 1 Ġstatistik bölümü mezunu olmak üzere
toplam 33 Uzman Personel ve 1 Hukuk Müşaviri istihdam edilmektedir.
Diğer yandan destek hizmetlerini yürütmek üzere, 1 Basın ve Halkla ĠliĢkiler Görevlisi,
1 Ġnsan Kaynakları Görevlisi, 1 Yönetici Asistanı ve 2 Bütçe Muhasebe Finans
Görevlisi’nden oluĢan toplam 5 Destek Personeli görev yapmaktadır.
Böylece Ajans’ın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile birlikte toplam
40 kişi ile görevlerini yerine getirmektedir.
3.2 2013 Yılında İstihdam Edilen Personel
Ajansımız personel istihdamı amacıyla 2013 yılında 2 kez sınav yapmıĢtır.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
7
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Ġlk olarak Ajansımız 1 İç Denetçi ve 6 Uzman Personel (1 Ziraat Mühendisliği, 1
Mimarlık veya ĠnĢaat Mühendisliği, 1 Makine Mühendisliği, 1 Ġktisat ve 2 Uluslararası
ĠliĢkiler mezunu) alımı amacıyla 11.04.2013 tarihinde personel giriĢ sınavı ilanına çıkmıĢ
olup sınava ve alınacak personelin niteliklerine iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 02.05.2013
Son Başvuru Tarihi: 17.05.2013
Sınav Tarihi: 23.05.2013
Tablo 2: Personel Alımı İlanında Belirtilen Alanlar
KPSS
Alan
Alınacak Uzman
Sayısı
Puan Türü
Taban Puanı
Mimarlık veya ĠnĢaat Mühendisliği
1
KPSS 3 veya 4
80
Ziraat Mühendisliği
1
KPSS 3 veya 4
80
Ġktisat
1
KPSS 9 veya 28
80
Makine Mühendisliği
1
KPSS 3 veya 4
80
Uluslararası ĠliĢkiler
2
KPSS 33 veya 36
80
Tablo 3: KPDS/YDS Denklik Tablosu
KPDS/YDS
TOEFL IBT
TOEFL CBT
TOEFL PBT
IELTS
70
84
221
561
5
Personel alımına iliĢkin ilan, 1 ulusal düzeyde yayınlanan gazete ile ġanlıurfa ve
Diyarbakır’da yayınlanan 1’er yerel gazetede yayınlanmıĢtır. Ayrıca, Ajansın internet sitesi
olan www.karacadag.org.tr ile www.kalkinma.gov.tr, www.gap.gov.tr, www.diyarbakir.gov.tr
ve www.sanliurfa.gov.tr internet adreslerinde ve diğer Kalkınma Ajanslarının internet
sitelerinde ilan edilmiĢtir.
23 Mayıs 2013 tarihinde Sözlü YarıĢma Sınavı (mülakat) yapılmıĢ olup 25.07.2006
tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği’nin 13 ve 14 üncü maddelerine göre yapılan sınav ve değerlendirme sonucuna
göre, aĢağıdaki adaylar sınavda baĢarılı olmuĢtur.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
8
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Tablo 4: Uzman Personel Kazanan Listesi
Uzman Personel Kazanan Listesi
Adı
S.N.
Soyadı
Üniversite
Bölüm
1
Mehmet
AVCI
ODTÜ
Makine Mühendisliği
2
Elvan
AKSOY
Dokuz Eylül Üniversitesi
Uluslararası ĠliĢkiler
3
IĢılay
KOÇ
Hacettepe Üniversitesi
Uluslararası ĠliĢkiler
Ġkinci olarak Ajansımız, 1 İç Denetçi ve 6 Uzman Personel alımı amacıyla 02.09.2013
tarihinde personel giriĢ sınavı ilanına çıkmıĢ olup sınava ve alınacak personelin niteliklerine
iliĢkin bilgiler aĢağıdaki gibidir.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 23.09.2013
Son Başvuru Tarihi: 07.10.2013
Sınav Tarihi: 24-25.10.2013
Tablo 5: Personel Alımı İlanında Belirtilen Alanlar
KPSS
Alan
Puan Türü
Taban Puanı
Mimarlık / Mühendislik
KPSS 1, 2 veya 3
80
Maliye
KPSS 24, 35 veya 49
80
Ġktisat
KPSS 9, 28 veya 98
80
Uluslar arası ĠliĢkiler
KPSS 33 veya 112
80
Ġstatistik
KPSS 25,75 veya 111
80
ĠĢletme
KPSS 23, 29 veya 99
80
Kamu Yönetimi
KPSS 30, 37 veya 47
80
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri
KPSS 46, 48 veya 115
80
Sosyoloji
KPSS 1, 2 veya 3
80
ġehir ve Bölge Plânlama
KPSS 1, 2 veya 3
80
Tablo 6: KPDS/YDS Denklik Tablosu
KPDS/YDS
TOEFL IBT
TOEFL CBT
TOEFL PBT
IELTS
70
84
221
561
5
24-25 Ekim 2013 tarihinde Sözlü YarıĢma Sınavı (mülakat) yapılmıĢ olup Kalkınma
Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 13 ve 14 üncü maddelerine göre yapılan sınav (mülakat)
ve değerlendirme sonucuna göre, 70 (yetmiĢ) ve üstü puan alan toplam 9 (dokuz) uzman
personel adayı baĢarılı olmuĢtur.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
9
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Karacadağ Kalkınma Ajansında 6 uzman personel istihdam edilmesi için sınav
yapıldığından, adaylar sözlü yarıĢma sınavında aldıkları puana göre sıralanmıĢ olup en yüksek
puana sahip ilk 6 aday asıl ve kalan 3 aday da yedek olarak kazanmıĢtır.
Tablo 7: Uzman Personel Kazanan Listesi (Asıl)
Adı
S.N.
Soyadı
1
Mehmet
OĞUL
2
Bedri
YAY
3
Sevin
DEMĠRBAġ
4
Ali
KOÇ
5
Bünyamin
SÜNE
6
Mehmet Cüneyit
ATEġ
Tablo 8: Uzman Personel Kazanan Listesi (Yedek)
Adı
S.N.
Soyadı
1
Selim
DÖĞER
2
Semih
KAYA
3
Reha Bertan
GÜNAY
3.3 Hizmet İçi Eğitimler
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 5, 6 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde,
Ajans’ta çalıĢan mevcut personel ve Ajans’ta yeni istihdam edilecek personelin geliĢimine
yönelik “eğitim programları” uygulanması planlanmıĢtır.
Bu kapsamda, 2013 yılında personel için EK-2’deki tabloda belirtilen konuları kapsayan
hizmetiçi eğitim programı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Aynı zamanda, personelin mesleki ve kiĢisel yönden yetiĢme ve geliĢmesine katkı
sağlamak amacıyla, kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren seminer, kongre, sempozyum,
panel vb. etkinliklere katılmaları veya Ajanstaki çalıĢmalarını aksatmayacak Ģekilde
lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) yapmaları teĢvik edilmiĢtir.
2013 yılı içerisinde, Ajansta çalıĢan personelin uzmanlık alanlarındaki mesleki
becerilerini geliĢtirmek üzere staj ve iĢbaĢı eğitimi konusunda Kalkınma Bakanlığı, GAP
Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı, Ekonomi Bakanlığı, ÇASGEM, TODAĠE, Ġstanbul
Kurumsal GeliĢim, TÜBĠTAK, Ġstanbul Aydın Üniversitesi SEM, Development Analytics –
Ortak Kararlar Ltd. ve Kalkınma Bankası gibi kuruluĢlar ile kalkınma ajansları, kamu ve sivil
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
10
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
toplum kuruluĢlarıyla iĢbirliği yapılmıĢtır. Bu tür iĢbirliklerinin gelecek dönemde de
yapılması öngörülmektedir
Tablo 9: 10 Mayıs 2013 Tarihinde İstihdam Edilen Personel İçin Hizmet İçi Eğitim
Programı
S.N.
Eğitimi Veren
Kişi
Birimi
Unvanı
1
A.Önder
ÖZKUL
ĠDB
Birim BĢk.
2
Veysi
DANIġMAN
Hukuk
MüĢavirliği
Hukuk
MüĢaviri
3
Selman DELĠL
PPKB
Uzman
4
Zühal ÇELEBĠ
DENĠZ
PPKB
Uzman
5
Adnan TUZCU
PYB
Birim BĢk.
6
Yunus ÇOLAK
ġYDO
Koordinatör
7
Baver AYDIN
DYDO
Uzman
8
Dr. Hasan
MARAL
DB
Birim BĢk.
9
Sevin
DEMĠRBAġ
DB
Bilgi ĠĢlem
Görevlisi
10
Mustafa AVCI
DB
Ġnsan
Kaynakları
Görevlisi
Eğitimin Konusu
Eğitimin Tarihi
ĠDB Faaliyetleri ve
Ġzleme Değerlendirme
Süreci
Kalkınma Ajansları
Mevzuatı
PPKB Faaliyetleri ve
Faaliyet Raporları
Bölge Planı ve Planlama
Süreci
PYB Faaliyetleri ve
Ajans Mali Destek
Programları
ġ.Urfa YDO Faaliyetleri
D.Bakır YDO
Faaliyetleri
Ajans Kalite Politikası
24 Temmuz 2013
24 Temmuz 2013
25 Temmuz 2013
25 Temmuz 2013
26 Temmuz 2013
26 Temmuz 2013
29 Temmuz 2013
29 Temmuz 2013
Ajans Bilgi
Sistemlerinin Kullanımı,
ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim
Sistemi ve Politikası
Ajansın Genel Tanıtımı,
Organizasyon Yapısı,
ĠĢyeri Yönetmeliği ve
Ġzinler
30 Temmuz 2013
30 Temmuz 2013
Tablo 10: 2013 Yılında Alınan Eğitimler
S.N.
1
Adı
ĠK Yöneticileri Ġçin
ĠĢ Kanunu
Uygulamaları ve
6331 Sayılı ĠSG
Kanunu’nun
Getirdikleri
Tarih
Eğitimi Veren KişiKurum
2-3 ġubat 2013 Alo Maliye Akademi
Eğitimin İçeriği
4857 Sayılı ĠĢ Kanunu Ġle
Getirilen Müesseler
Kapsam ve Tanımlar
ĠĢ SözleĢmesi Türleri
ÇalıĢma Sürelerine ĠliĢkin
Düzenlemeler
Bireysel ĠĢçi Çıkarma
Toplu ĠĢçi Çıkarma
6331 Sayılı ĠSG
Kanunu’nun Getirdikleri
Kıdem Tazminatı
Ücrete ĠliĢkin Özel
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
11
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
2
Temel Düzey Risk
Değerlendirme
Eğitimi (6331 sayılı
ĠSG Kanunu
kapsamında)
3
Ses Yalıtımı ve
Denetimi Eğitimi
21- 23 Mart
2013
GAP BKĠ / ĠZOCAM
A.ġ.
4
Uygulamalı TeĢvik
Eğitimi
1 Nisan 2013
Ekonomi Bakanlığı
5
6
7
7-9 Mart 2013
GAP Rekabet
Gündemi
Kapsamında
1-2 Nisan 2013
Rekabet
Edilebilirlik Analizi
Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi
1-3 Nisan 2013
(KAYS) Son
Kullanıcı Eğitimi
Proje Döngüsü
Yönetimi (Project
1 - 8 Nisan
Cycle Management2013
PCM) ve PMP
Sertifikasyon
ÇASGEM
Durumlar
Zorunlu ÇalıĢtırma
Genel Tanımlar
Risk Yönetimi Kavramları
Risk Analizinde Matris ve
Diğer Yöntemler
Risk Değerlendirmesinin 5
Adımı,
Yeni RD Yönetmeliği
3T RD Yöntemi
3T RD Yönteminde 5 Adım
Uygulaması
3T RD Yöntemi Tehlike
Belirleme Rehberlerinin
Tanıtımı,
Uygulama ve Ġzleme Ġçin
Elmeri ve TR Yöntemi
Sınıf Uygulaması
(fotoğraflarla)
ĠĢletmede Risk
Değerlendirme
Uygulaması.
Temel ses bilgileri vb
teorik esaslar
Sesin yayılması ve ses
basıncı
Ses kaynakları ve sesin
frekans analizi
Frekans filtreleri
Sesin algılanması ve ĠĢitme
sınırları
Ses yüksekliği ve gürültü
Gürültü ölçüm sistemleri.
Ses düĢeyi parametreleri
Ajansların teĢvik uygulama
sürecinde karĢılaĢtığı
sorunların çözümüne
yönelik eğitim.
GAP BKĠ UNDP/TEPAV
Atölye ÇalıĢması
TÜBĠTAK / Kalkınma
Bakanlığı
KAYS Ġzleme Modülü Son
Kullanıcı eğitimi
Ġstanbul Kurumsal
GeliĢim
Genel Tanıtım
Proje Yönetimi Terimleri
Proje Yönetimi Süreçleri
Proje Entegrasyon
Yönetimi
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
12
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Eğitimi
Proje Kapsam Yöntimi
Proje Zaman Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Kalite Yönetimi
Proje Ġnsan Kaynakları
Yönetimi
Proje ĠletiĢim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
Proje Satınalma Yönetimi
PMI’ın PMP’lik için
Belirlediği Temel Kriterler
Türkiye Barolar Birliği
Vergi Hukuku Ġleri Eğitim
(TBB)
Programı
Etki Analizine GiriĢ
Metod 1. Rastgele Dağıtım
Metod 2. Fark Ġçinde Fark
Yöntemi
Metod 3. Eğim Skoru
Development Analytics –
EĢleme Yöntemi
Ortak Kararlar Ltd.
Metod 4. Araç DeğiĢkenler
Yöntemi
Madde 5. Regresyon
Süreksizliği Yöntemi
ÇalıĢma Grubu
Ajansların teĢvik uygulama
sürecinde karĢılaĢtığı
Ekonomi Bakanlığı
sorunların çözümüne
yönelik eğitim.
Kurumsal Kimlik ve Ġtibar
Yönetimi-MarkalaĢma
Ġstanbul Aydın
Stratejik ĠletiĢim yönetimi
Üniversitesi / DĠKA
Sosyal Medyada Pazarlama
Yayımcılık Stratejileri
8
Vergi Hukuku Ġleri
Eğitim Programı
13-14 Nisan
2013
9
Etki Değerlendirme
Analizi Eğitimi
29 - 30 Nisan
2013
10
Uygulamalı TeĢvik
Eğitimi
29 Nisan 2013
11
MarkalaĢma ve
Kurumsal ĠletiĢim
8-9-10 Mayıs
2013
12
Ġleri Excel (Makro)
ve ĠĢ Hayatı
Uygulamaları
Eğitimi
Ġstanbul Teknik
11 Mayıs 2013
Üniversitesi Sem
Ġleri Excel (Makro) ve ĠĢ
Hayatı Uygulamaları
Eğitimi
13
Uygulamalı
GiriĢimcilik ve
Eğiticinin Eğitimi
20-25 Mayıs
2013
Ġstanbul Aydın
Üniversitesi Sem
Eğiticinin Eğitimi
KOSGEB ve GiriĢimcilik
Desteği
ĠĢ Planının Yazılması
ĠĢ Planı Kavramı ve Öğeleri
GiriĢimci Niteliklerinin
Sınanması
Atölye ÇalıĢması
Kriz Planı
MüĢteri Memnuniyeti
ĠĢ Planlarının Sunumu
14
Bölgesel Kalkınma
Politikaları ve
Bölgesel Analiz
Teknikleri
21-22 Mayıs
2013
Kalkınma Bakanlığı
Bölgesel Kalkınma
Politikaları ve Bölgesel
Analiz Teknikleri
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
13
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
15
16
17
18
19
20
21
Sosyal Kalkınma ve
Sosyal Politikalar
Ġnsan Kaynakları
Eğitim Programı
27-31 Mayıs
2013
13 Haziran
2013
Kamu Muhasebesi
Eğitim Semineri
17-19 Haziran
2013
TODAĠE
24-28 Haziran
2013
Kalkınma Bakanlığı
Yatırım Promosyonları
1-5 Temmuz
2013
Kalkınma Bakanlığı
Yatırım Promosyonları
16-20 Eylül
2013
Kalkınma Bakanlığı
Yatırım Promosyonları
23-27 Eylül
2013
Kalkınma Bakanlığı
Yatırım Promosyonları
12-15 Kasım
2013
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Yatırım
Promosyonu
Eğitimi
Yatırım
Promosyonu
Eğitimi
Yatırım
Promosyonu
Eğitimi
Yatırım
Promosyonu
Eğitimi
Kalkınma Bakanlığı
PERYÖN
Sosyal Kalkınma ve Sosyal
Politikalar
ĠĢçi, ĠĢveren ĠliĢkileri ve ĠĢ
Hukuku
Muhasebe SistemleriTahakkuk Esaslı Muhasebe
Sistemi ve Hesap Verme
Sorumluluğu
Tahakkuk Esaslı Devlet
Muhasebesinin Mali
ġeffaflığa Katkıları
Hesap Planı
Dönem Sonu ĠĢlemleri
Mali Tablolar Analizi ve
Raporlama
BROP - IPA Projesi
Eğitimi
22
BROP - IPA Projesi
Eğitimi
23
KAYS / EBYS
Eğitimi
24
Fizibilite Hazırlama
Eğitimi
25-29 Kasım
2013
Kalkınma Bankası
Yerel EĢitlik Ġzleme
Eğitimi
Sosyal Medya
Odaklı Stratejik
ĠletiĢim Yoluyla
DavranıĢ DeğiĢimi
Eğitimi
10-12 Aralık
2013
BirleĢmiĢ Milletler /
UNFPA
18-19 Aralık
2013
TODAĠE
Sosyal Medya Odaklı
Stratejik ĠletiĢim Yoluyla
DavranıĢ DeğiĢimi Eğitimi
Fizibilite Hazırlama
Eğitimi
23-27 Aralık
2013
Kalkınma Bankası
Proje ve Proje
Değerlendirme Temel
Kavramlar
25
26
27
15 Kasım 2013 Kalkınma Bakanlığı
Elektronik Belge Transferi
Eğitimi
Proje ve Proje
Değerlendirme Temel
Kavramlar
Proje Değerlendirme
Yöntemleri
Ekonomik Ġnceleme ve
Değerlendirme
Mali Ġnceleme ve
Değerlendirme
Yerel EĢitlik Ġzleme
Eğitimi
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
14
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Proje Değerlendirme
Yöntemleri
Ekonomik Ġnceleme ve
Değerlendirme
Mali Ġnceleme ve
Değerlendirme
Ayrıca ĠK olarak 15 Kasım 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nda düzenlenen “KAYS
EBYS Elektronik Belge Transferi” konulu eğitim ile Bilgi Araştırma Derneği tarafından 7-8
Aralık 2013 tarihlerinde Kalkınma Ajanslarına yönelik “İnsan Kaynakları Yönetimi” konulu
eğitime Ajansımız adına katılım sağlanmıĢtır.
3.4 Çalışan Memnuniyet Anketi
ÇalıĢan Memnuniyet Anketi, çalıĢanların kuruma bağlılık düzeyini ve kurum
uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçümleyen önemli bir araçtır. Bu kapsamda
Ajans personeline yönelik Aralık ayında Çalışan Memnuniyet Anketi uygulanmıĢtır.
Yapılan anket sonuçları doğrultusunda 23 Aralık 2013 tarihinde Çalışan Memnuniyet
Anketi Değerlendirme Raporu hazırlanarak Genel Sekreterliğe sunulmuĢtur.
Grafik 1- Personelin Çalıştığı Birimde/YDO'da Memnuniyet Durumu
4
2
25
Evet, Memnunum
Kararsızım
Hayır, Memnun Değilim
Ajansımızda farklı kademelerinde görevli 31 kiĢi tarafından doldurulan ankette
aĢağıdaki değerlendirmeler çıkmıĢtır.
 ÇalıĢanların % 81’i görev yaptığı Birim/YDO’da çalıĢmaktan memnun olduklarını,
% 13’ü memnun olmadıklarını ve % 6’sı ise kararsız olduklarını belirtmiĢlerdir.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
15
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Kararsız olduklarını belirten 2 kiĢi,“Ajans’ta daha verimli olarak çalışmak için hangi
birimde/YDO’da çalışmak istersiniz?” sorusuna, herhangi bir cevap vermemiĢtir.
 Ajans çalıĢanlarının % 81’lik bölümünün görev yaptığı Birim/YDO’da çalıĢmaktan
memnun oldukları Ģeklinde yanıt vermeleri çalışanın kurumuna duyduğu aidiyete
ilişkin önemli bilgiler vermektedir.
 ÇalıĢanların % 13’ü Program Yönetimi Biriminde, % 26’sı Diyarbakır YDO’da, %
19’u PPKB’de, % 9’u Destek Biriminde, % 10’u Ġzleme ve Değerlendirme
Biriminde, % 10’u DıĢ ĠliĢkiler ve Fonlar Biriminde ve % 13’lük kısmı da ġanlıurfa
YDO’da çalıĢmak istedikleri Ģeklinde görüĢ bildirmiĢlerdir.
 Ajans çalıĢanlarının % 61’i Uzman kadrosunda, % 26’sı Birim BaĢkanlığı
kadrosunda, % 6’sı Hukuk MüĢaviri kadrosunda ve % 7’si de YDO Koordinatörü
olarak görev yapmak istediğini belirtmiĢtir.
 Ankete katılanların % 84’ü Diyarbakır’da ve % 16’sı ise ġanlıurfa’da çalıĢmak
istediklerini belirtmiĢlerdir.
Yapılan ankette; ÇalıĢma Birimi/YDO’larda 2-3
yıllık periyotlarla rotasyon
yapılmasının faydalı olacağı ve iĢ verimi ile motivasyonu artıracağı, aynı iĢi yapmanın verdiği
rutinliğin motivasyon kaybına neden olacağı düĢüncesi, katılımcılar tarafından dile
getirilmiĢtir.
3.5 Personel Performans Değerlendirme Sistemi
Ajansımız 2013 yılında I. Dönem (Ocak-Haziran) ve II. Dönem (Temmuz-Aralık)
olmak üzere iki kez Personel Performans Değerlendirmesi yapılmıĢtır.
3.6 İK Politikası Raporu
25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları
Personel Yönetmeliği’nin 4/3 üncü maddesindeki “insan kaynakları politikasının izlenmesi,
uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Sekreter sorumludur. Genel Sekreter uygulanmakta
olan insan kaynakları politikasına ilişkin olarak her yıl Aralık ayının sonunda bir rapor
hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Bu raporda, insan kaynakları politikası uygulamasına
dair bilgiler, uygulamada yaşanılan sıkıntılar ile sorunların çözümüne ve insan kaynakları
politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler yer alır” hükmü gereğince hazırlanan ĠK
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
16
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Politikası Raporu 24 Aralık 2013 tarihinde hazırlanarak Yönetim Kurulu onayı için Genel
Sekreterliğe sunulmuĢtur.
Söz konusu ĠK Politikası Raporu’nun Yönetim Kurulu’nun 26.12.2013 tarih ve
2013/12-2 nolu kararıyla uygun olduğuna karar verilmiĢtir.
Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen Ajansımıza ait İnsan Kaynakları Politikası
Raporu’nun bir sureti 30 Aralık 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiĢtir.
4. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi
Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlilerinin görev ve yetkileri Ģunlardır:
1. Ödeme evraklarını hazırlamak ve kontrol ederek iĢleme almak.
2. Ödeme evraklarını saklamak ve düzgün bir Ģekilde muhafaza etmek.
3. Personel puantaj iĢlemlerini ve ücret bordrolarını hazırlamak ve kontrol etmek.
4. Personelin
SGK
prim
bildirimlerini,
aylık
damga
vergisi
ve
muhtasar
beyannamelerini hazırlamak, takip ve kontrol ederek onaylamak.
5. Bütçe çalıĢmalarına katılmak.
6. Bütçe kalemlerine dağılım tablolarını hazırlamak.
7. Yevmiye ve Kebir Defterlerinin kayıtlarına yönelik taslakları hazırlamak.
8. Ajansın vadeli hesaplarına iliĢkin iĢlemleri gerçekleĢtirmek ve muhasebe kayıtlarını
Muhasebe Yetkilisi gözetiminde tutmak.
9. Avans iĢlemlerini Muhasebe Yetkilisi gözetiminde kayıt altına almak.
10. Harcama Programını aylık ve üçer aylık olarak hazırlamak.
11. Bütçe Uygulama sonuçlarını aylık, üçer, altıĢar aylık ve yıllık olarak hazırlamak.
12. Tahakkuk ve gelir kayıtlarını hazırlamak.
13. Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Harcama Dökümünü hazırlamak.
14. Harcamalarla ilgili sözleĢme, ihale komisyon tutanağı, fiyat araĢtırması… gibi
çalıĢma birimlerince hazırlanan evrakların ilk kontrolünü yaparak eksiklikleri
ilgililere bildirmek ve takibini yapmak.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
17
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
15. Ödeme talimatını imzalatarak bankalara iletmek ve bankalardaki evrakların takibini
yapmak.
16. KBS veri giriĢini yapmak.
17. Ajans gelirlerinin takibini yapmak, Ajans’ın mevzuatta belirtilen kurumlardan olan
alacaklarının süreleri içinde tahsili için gerekli görüĢme ve yazıĢmaları yapmak ve
raporlayarak üst yöneticilere bildirmek.
18. Ajans harcamalarının banka kayıtları (dekontları) ile mutabakatını düzenli olarak
yapmak ve Genel Sekretere aylık olarak raporlamak.
Yukarıdaki görev tanımının gereği olarak, Bütçe ve Muhasebe görevlileri, Ajans
personelinin mali ve sosyal hakları ile ilgili çalıĢmaları düzenli olarak yürütmüĢtür. Muhasebe
iĢleri ile ilgili olarak rutin olarak yapılması gereken ödeme emri tanzimi, muhasebe
kayıtlarının tutulması, fatura ödemeleri vb. iĢlemler yerine getirilmiĢtir.
Diyarbakır-ġanlıurfa bölgesinde bulunan Belediyeler, Ġl Özel Ġdareleri ve Sanayi Ticaret
Odalarının Karacadağ Kalkınma Ajansı’na ödemeleri gereken katkı paylarını yatırmalarına
iliĢkin yazıĢmalar yapılmıĢtır.
Ajansımızın kurumsallaĢma faaliyetlerine katkı sağlayacak olan TS EN ISO 9001: 2008
Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO/IEC 27001: 2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
belgelerine sahip olan Ajansımız almıĢ olduğu ISO belgelerinin gereği olarak yılda bir
gözetim tetkiki geçirmektedir. Bu kapsamda 22-23 Mayıs 2013 tarihlerinde TSE tarafından
yapılan tetkik denetimi sonucu alınan ISO belgelerinin geçerliğinin devam edilmesine karar
verilmiĢtir. Bunun yanısıra Ajansımız 2013 Yılı Kasım ayı içerisinde SayıĢtay denetiminden
geçmiĢtir.
Ajansımız ana hizmet binası ile ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi hizmet binasının
güvenlik, genel hizmet (temizlik elemanı, sekreter, Ģoför ve kafeterya görevlisi) ile araç Satın
Alma ve İhale Usul ve Esasları”nın ilgili maddeleri gereğince komisyonlar oluĢturulmuĢ,
piyasa araĢtırmaları yapılmıĢ, ihaleler gerçekleĢtirilmiĢ ve bu doğrultuda uygun teklifi veren
firmalarla sözleĢmeler imzalanmıĢtır. Ayrıca, Ajansımız ana hizmet binası ile ġanlıurfa
Yatırım Destek Ofisi hizmet binasının kira, aydınlatma, ısıtma, su, telefon, internet… vb.
ödemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
18
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Ajansımıza ait bütçe uygulamalarının Gelir ve Gider Tablosu hazırlanmıĢ ve internet
sitesinde “Raporlar” bölümünde yayımlanmıĢtır. 2013 yılı Ocak-Aralık dönemine ait bütçe
gerçekleĢmeleri üçer aylık periyotlar halinde internet sitesinde yayımlanmıĢtır.
4.1 Gelir Gider Tabloları
Ajansın 2013 yılına iliĢkin gelir ve gider tablolarına aĢağıda yer verilmiĢtir:
Tablo 11: Ajansın 2013 Yılı Gider Tablosu
Giderin Türü
Gider Miktarı (TL)
1. Genel Hizmetler
6.686.973,32
1.1 Genel Yönetim Hizmetleri
5.777.644,73
1.2 Ġzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri
13.326,92
1.3 Plan Program ve Proje Hizmetleri
158.503,85
1.4 AraĢtırma ve GeliĢtirme Hizmetleri
200.738,86
1.5 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
536.758,96
2. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
13.499.336,07
Giderler Toplamı
20.186.309,39
Grafik 2: Ajansın 2013 Yılı Giderleri
33%
67%
Genel Hizmetler
Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
19
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Tablo 12: Ajansın 2013 Yılı Gelir Tablosu
Gelirin Türü
Gelir Miktarı (TL)
1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar
30.843.000,00
2. Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar
1.923.173,69
3. Belediye ve Belde Belediyelerden Aktarılan Paylar
2.557.222,74
4. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar
68.472,58
5. Faaliyet Gelirleri
1.814.128,14
Gelirler Toplamı
37.205.997,15
Grafik 3: Ajansın 2013 Yılı Gelirleri
0,18%
Merkezi Yönetim
Bütçesinden Aktarılan Paylar
4,87%
6,87%
5,16%
Ġl Özel Ġdarelerinden
Aktarılan Paylar
Belediye ve Belde
Belediyelerden Aktarılan
Paylar
82,89%
Sanayi ve Ticaret
Odalarından Aktarılan Paylar
Faaliyet Gelirleri
2013 yılı içinde gerçekleĢen gelirler toplamı 37.205.997,15 TL’dir. Ajansın giderleri ise
2013 yılında, toplamda 20.186.309,39 TL olmuĢtur. Ajansın 2013 yılı gelirlerini merkezi
yönetim bütçesinden aktarılan paylar, Ġl Özel Ġdareleri, Belediyeler ve Ticaret Sanayi Odaları
katkı payları ile faaliyet gelirleri oluĢturmuĢtur. Buna göre, Ajansın gelirlerinin %7’sini
Belediye ve Belde Belediyeleri katkı payları, % 83’ünü merkezi yönetimden aktarılan paylar,
% 5’i Ġl Özel Ġdareleri katkı payları, % 5'ini faaliyet gelirleri ve yaklaĢık % 1’ini Ticaret ve
Sanayi Odalarından aktarılan paylar oluĢturmaktadır.
4.2 İç Kontrol Sistemi
4.2.1 2012 Yılı Yıllık İç Denetim Raporu
Ajansımızın 2012 yılına ait yıllık (Ocak-Aralık dönemi) iç denetimini yaptırmak
amacıyla, Ajans Genel Sekreterliği’nin talebi üzerine Diyarbakır Valiliği’nin 04.04.2013 tarih
ve 3770 sayılı olur yazıları ile geçici olarak Diyarbakır Ġl Özel Ġdaresi Ġç Denetçisi ġehmus
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
20
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
AYYILDIZ görevlendirilmiĢ olup ġehmus AYYILDIZ tarafından Ajansımızın 2012 yılına ait
yıllık (Ocak-Aralık dönemi) iç denetimi yapılmıĢtır.
Yapılan denetim yazılı hale getirilmiĢ veya getirilmeden uygulanan kontrol yöntem ve
stratejilerini kapsamıĢtır. Bu kontrol yöntem ve stratejilerinin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına
uyumu değerlendirilmiĢ ve yeterlilikleri test edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda hazırlanan
19.04.2013 tarih ve 2013-1398/3 sayılı 2012 Yılı Yıllık Ġç Denetim Raporu Ajans Genel
Sekreterliğine gönderilmiĢtir. Bu rapor, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin 9/4
üncü maddesi gereği, Genel Sekreterin görüĢüyle birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuĢtur.
4.2.2 2013 Yılı İlk Altı Aya Ait İç Denetim Raporu
Ajansımızın 2013 yılı ilk altı ayına ait iç denetim raporunu hazırlamak üzere Diyarbakır
Valiliği’nin 21.09.2012 tarih ve 65 sayılı olur yazıları gereğince, Diyarbakır Ġl Özel Ġdaresi
Genel Sekreterliği’nden Ġç Denetçi ġeyhmus AYYILDIZ 15 gün süreyle görevlendirilmiĢtir.
Ajansımızın 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ait iç denetim raporlamasını yapmak üzere
Ajans Genel Sekreterliğinin 21.10.2013 tarih ve 354 sayılı onaylarıyla Ajansımız Destek
Birim BaĢkanı Dr. Hasan MARAL baĢkanlığında, Ajansımız Hukuk MüĢaviri Veysi
DANIŞMAN ve Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanı ve Ajansımız Risk
Sorumlusu Selman DELİL'den müteĢekkil bir iç denetim komisyonu oluĢturulmuĢtur.
Yapılan denetim yazılı hale getirilmiĢ veya getirilmeden uygulanan kontrol yöntem ve
stratejilerini kapsamıĢtır. Bu kontrol yöntem ve stratejilerinin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına
uyumu değerlendirilmiĢ ve yeterlilikleri test edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda hazırlanan
16.12.2013 tarih ve 2013/2 sayılı 2013 Yılı Ġlk Altı Aya Ait Ġç Denetim Raporu Ajans Genel
Sekreterliği’ne gönderilmiĢtir. Bu rapor, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin 9/4
üncü maddesi gereği, Genel Sekreterin görüĢüyle birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuĢtur.
4.3 Dış Denetim
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği hükümleri gereği, Ajansın 2012 yılına ait dıĢ
denetimini yapmak üzere, 26.11.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre
faaliyette bulunan kuruluĢlardan Önder Bağımsız Denetim A.Ş. firması ile dıĢ denetim
sözleĢmesi imzalanmıĢtır. Ajansın 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait dıĢ denetimi
11-13 Mart 2013 tarihleri arasında yapılmıĢtır.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
21
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Denetim kapsamında; Ajans hesapları ve bunlara iliĢkin belgeler esas alınarak, mali
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna iliĢkin mali denetimi ile Ajansın gelir, gider ve
mallarına iliĢkin mali iĢlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı gibi
hususlar denetlenmiĢtir. Denetim sonucunda hazırlanan Bağımsız DıĢ Denetim Raporu, Ajans
Yönetim Kurulu’na, ĠçiĢleri Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiĢtir.
5. Bilgi İşlem Görevlisi
Bilgi ĠĢlem Görevlisinin görev ve yetkileri Ģunlardır:
1. Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımların sorunsuz
çalıĢmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek ve bakımlarını
yapmak.
2. Ajans personelinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın almak
durumu söz konusu olduğunda gerekli araĢtırmaları yapmak, firmalarla bağlantı
kurmak, teklifleri toplamak ve değerlendirilmesine yardımcı olmak.
3. Teknolojiyi takip ederek Ajansta bulunan bilgisayar ve yazıcıları imkânlar dahilinde
güncellemek ve kullanılmakta olan lisanslı yazılımların yeni versiyonlarıyla
değiĢtirilmesini sağlamak.
4. Mevcut yazılımların ve donanımların kullanıcılar tarafından doğru bir Ģekilde
kullanılabilmesine yardımcı olmak ve bu konuda Ajans personeline gerekli eğitimleri
vermek.
5. Virüslerden korunabilmek için koruyucu programları takip ederek yeni çıkan
versiyonları tüm kullanıcılara iletmek ve yeni çıkan virüsler hakkında personelin
bilgilendirilmesini sağlamak.
6. Tüm bilgisayarların internet bağlantılarını kurmak ve bilgisayar sistemleriyle ilgili
altyapı sorunu çıktığında ilk müdahaleyi yapmak.
7. Ajans web sayfasını birimlerden gelecek bilgilerle oluĢturmak, güncellemek, düzenli
ve sürekli çalıĢmasını sağlamak.
8. Ajans ve YDO’ların telefon santrali ve internet altyapısının sağlıklı bir Ģekilde
çalıĢması için gerekli tedbirleri almak.
9. Ajansın destek baĢvuruları dönemlerinde, potansiyel baĢvuru sahiplerinin; proje
baĢvurularını matbu olarak Ajansa sunmadan önce internet sitesinden eriĢilebilecek
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
22
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Program Yönetim Sistemlerinin Ajans internet sitesinde yer alması için gerekli
çalıĢmaları yapmak.
10. Ajans tarafından destek verilen projelere ait Ġzleme Bilgi Sistemine aktif bir Ģekilde
eriĢim imkânı sağlamak.
11. Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümü oluĢturmak.
12. Sunucu sistemlerinde kullanılan uygulama yazılımlarının sorunsuz çalıĢmasını
sağlamak, periyodik yedeklerinin alınması ve muhafaza edilmesini sağlamak.
13. Bilgi sistemlerine veri giriĢi ve bunlara eriĢim konusunda yetkilerin belirlenmesi ve
ilgililerine bildirilmesini sağlamak.
14. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak uyulması gereken
yazılı prosedürlerin oluĢturulması ve ihlali halinde gerekli tedbirlerin alınmasını
sağlamak.
15. Ajans güvenlik kamera sistemlerinin çalıĢması, kontrolü ve kayıtlarının tutulmasını
sağlamak.
16. Ajans giriĢindeki X-Ray ve Turnike cihazlarını çalıĢır vaziyette tutmak. Kayıtlarını
takip etmek.
Bilgi teknolojilerinin kullanımında donanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
Ajansın bilgi ve iletiĢim teknolojileri altyapısının geliĢtirilmesinde gerekli olan yazılım ve
donanım ürünlerinin temin edilmesi için gerekli çalıĢmalar yapılmıĢ ve ihtiyaç halinde satın
almalara devam edilmiĢtir. Ayrıca, göreve yeni baĢlayan personel için demirbaĢ ofis
ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, taĢınabilir bellek… vb) ihtiyaçları belirlenerek
serbest piyasadan satın alma yoluyla karĢılanmıĢtır.
Fax gönderimlerinin daha kısa sürede ve iĢ yoğunluğu yaratmadan göndermek için eposta ile fax gönderim hizmeti satın alımı yapılmıĢ, hizmetin kullanımıyla ilgili personele
bilgilendirmede bulunulmuĢtur.
2013 yılı içerisinde, Ajansımızın “sunucu ve network cihazları” için bakım ve teknik
destek anlaĢmaları yenilenmiĢtir. Bunun yanı sıra, Ajansın kullandığı diğer yazılım ve
donanımların güncelleme, bakım ve lisans yenileme iĢlemleri düzenli olarak takip edilmiĢtir.
Ayrıca arıza tespiti halinde konuyla ilgili firmalarla tamirat için irtibata geçilmiĢtir.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
23
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
2013 ve 2014 Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere,
personelin kullandığı eski laptoplardan 25 tanesinin, proje değerlendirmelerini yapacak olan
Bağımsız Değerlendiricilerin kullanacağı Ģekilde konfigürasyonları yapılmıĢtır. Bu
bilgisayarların her türlü USB, CD, DV, SD kart giriĢleri iptal edilmiĢ olup bilgisayarlara yeni
oluĢturulan “BD” adlı wireless bağlantısı yapılmıĢtır. Ayrıca “BD” wireless’dan sadece ilgili
url adresine eriĢim izni verilmiĢtir.
Proje değerlendirmelerinin yapılacağı seminer salonu, Bağımsız Değerlendiricilerin
çalıĢacağı Ģekilde düzenlenmiĢ olup bilgisayarların internet ve elektrik bağlantıları için gerekli
çalıĢmalar yapılmıĢtır. 2013 ve 2014 Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirilmesi
süreci için, bağımsız değerlendiricilere, gelen talepler doğrultusunda gerekli destek
verilmiĢtir. 2013 Yılı Mail destek programlarının değerlendirilmesi sürecinin devamı olan
"Değerlendirme Komitesi" süreci için, 6 adet laptop, yazıcı ve switch kurulumu yapılarak
değerlendirme salonu hazırlanmıĢtır.
Ajans Hizmet Binası ile ġanlıurfa Yatırım Destek Ofisi ile güvenli VPN konfigürasyonu
yapmak için piyasa araĢtırması yapılmıĢ buna göre satın alımların baĢlatılması için Genel
Sekreterlikten gerekli olur alınarak komisyon oluĢturulmuĢtur. ġanlıurfa ile güvenli VPN
konfigürasyonu için yapılan piyasa araĢtırması neticesinde ürünlerin kurulum ve
konfigürasyonlarına baĢlanmıĢtır. ġanlıurfa VPN ÇalıĢması kapsamında, Ajans hizmet
binasına alınan Fortigate 100 D Firewall cihazı, eski Juniper firewall’una uygun olarak
konfigüre edilmiĢ, yeni firewall, sorunsuz çalıĢacak Ģekilde devreye alınmıĢ ve eski cihaz
yedek çalıĢacak Ģekilde bırakılmıĢtır. Fortigate firewall cihazında, url (web filter) kuralları
tanımlamaları yapılmıĢtır. Swicth üzerinde, "Misafir" kullanıcılar için ayrı bir port
tanımlanarak, firewal cihazında gerekli yönlendirmeler yapılmıĢ buna göre misafir
kullanıcılar ayrı bir IP grubundan çıkarılarak (10.1.10.X) local Network’umuzdan tamamen
ayrıĢtırılmıĢtır. VPN ÇalıĢması kapsamında, bilgi sitemlerimizde yapılan değiĢiklikler ile
ilgili ajans personeline gerekli bilgilendirme (mail yoluyla) yapılmıĢtır.
Ajans hizmet binası ile ġanlıurfa YDO arasında yapılacak VPN için alınan Fortigate 60
C Firewall cihazının kurulum ve konfigürasyonu yapılmıĢtır. Buna göre ġanlıurfa YDO
personeli kurulan VPN bağlantısı ile güvenli bir Ģekilde ajans hizmet binasında bulunan
sunuculara eriĢebilmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca, ġanlıurfa YDO için yeni bir ADSL hat talebinde
bulunularak, gerekli iĢlemler yapılmıĢtır. Bu ADSL hattı ġanlıurfa YDO-Diyarbakır Ajans
Hizmet binası arasında yapılacak VPN bağlantısı için kullanılacaktır.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
24
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Fortigate firewall cihazı ara yüzünden (IPS), IP'lerimize gelen attack durumları
gözetilerek, gerekli önlemler alınmıĢ olup buna göre gelen attackların IP’leri tespit edilerek,
kullandıkları yöntemlere uygun tedbirler alınmıĢtır.
'Bilgi Güvenliği Politikası Dokümanı' 2013 yılına ait revizeler doğrultusunda, KBGK
onayı ile revize edilmiĢ olup UPS Bypass Talimatı ve NES Pin Kilit Çözme Talimatı adlı yeni
talimatlar oluĢturularak ilgili personel bilgilendirilmiĢtir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemleri
Prosedürlerinde,
ilgili
prosedürdeki
dokümanlarda
gerekli
revizyonlar
(KBY.PR.19 Yetkilendirme ve Kullanım Prosedürü) yapılarak “Güncel Doküman Listesi”ne
eklemek üzere yönetim temsilcisine gönderilmiĢtir. Ayrıca Bilgi Güvenliği Politikamızın
farkındalığını artırmak için kurum personeline “Temiz Masa Temiz Ekran Politikasına
Uyumu” ile ilgili bilgilendirme maili gönderilmiĢtir.
22-23 Mayıs 2013 tarihlerinde TSE'den gelen uzman tetkikçiler tarafından
Ajansımıza
"ISO 9001-27001" tetkik denetimi yapılmıĢtır. Tetkik denetiminde,
denetmenlerin istediği evrak ve yönergeler uygulamaları ile beraber sunulmuĢtur. Ayrıca
denetim esnasında, denetmenlerin tavsiye ettiği revizelerle ilgili notlar alınarak, gerekli
prosedür ve talimatlarda güncelleme yapılmasına karar verilmiĢtir.
Ajans hizmet binası elektrik sisteminde topraklama ölçümü Elektrik Mühendisleri Odası
Diyarbakır ġubesi tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda yeni topraklama hattı için
çalıĢmalar baĢlatılarak hat çekilmiĢtir. Bu yeni hattın çekilmesi neticesinde topraklama
hatlarının yeterli olduğuna dair rapor alınmıĢtır.
Ajansın muhasebe iĢlemleri için alınan "Muhasebe-Bütçe Yazılımı"nın kurulum ve
konfigürasyon iĢlemleri yapılmıĢtır.
Türk Telekom tarafından değiĢtirilen ġanlıurfa YDO'ya ait Statik IP'lerin Yeni statik IP
bilgileri alınarak, teĢvik sistemlerine eriĢim için Ekonomi Bakanlığına yeni IP bilgilerimiz
iletilmiĢtir.
Ajans çalıĢanlarının ortak kullandığı Turkcell 3G VINN cihazının sim kartındaki
sorunun giderilmesi için Turkcell müĢteri temsilcimiz ile görüĢülerek yeni sim kart alınmıĢ
ayrıca Ajansımızın kullandığı 4 adet Turkcell 3G VINN cihazı, yeni cihazlarla değiĢtirilerek,
ilgili personele teslim edilmiĢtir. Bu görüĢme esnasında Ajansın kullandığı diğer Turkcell data
ve internet hatlarında uygun paket değiĢiklikleri de yapılmıĢtır.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
25
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
17-18 Nisan 2013 tarihli, kullanıcılara ait internet logları alınarak Birim BaĢkanıyla
paylaĢılmıĢtır. Nisan 2013 tarihli, kullanıcılara ait İnternet Kullanım Log Raporları
Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’nda Genel Sekreter ve Yönetim Temsilcisi ile
paylaĢılarak, gerekli internet trafik düzenlemeleri de yapılmıĢtır.
Dosya sunucusundaki, disk birimlerine ait “shadow copy” özelliği revize edilmiĢtir.
Buna göre günde 2 defa (saat: 10.30 ve saat: 15.00) bu disklerdeki değiĢen veriler
yedeklenecektir. Böylece gün içerisinde bu diskler üzerinde değiĢen verilerin 2 önceki
versiyonlarına dönüĢ yapılabilecektir.
2014-2023 Bölgesel Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Bölge Vizyonunun
belirlenmesi için düzenlenen anket web sitemize intro olarak koyulmuĢtur.
Ajans Karacadag_NET (Kurum personeli kablosuz internet) ve Karacadag_Misafir
(ajansa gelen ziyaretçi kablosuz internet) wifi bağlantı Ģifrelerinin periyodik değiĢimi
yapılarak personele bilgilendirme maili gönderilmiĢtir.
Ajansın yeni hizmet birimi olan "Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi" EBYS'de yeni birim
olarak oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, DĠFB grubu active directory ve mail grupları da oluĢturularak
ilgili personeller listeye eklenmiĢtir. Ayrıca personelin EBYS sistemi ile ilgili sorun ve
ihtiyaçlarına cevap verilmiĢtir.
Ajans web sitemizdeki, "Ġzleme ve Değerlendirme" ile "DFD Çıktıları" bölümlerinde
güncelleme yapılmıĢtır. “2013 Yılı Teknik Destek” programı hakkında Ajans web sitemizde
ilgili ikon ve sayfa oluĢturularak dokümanlar eklenmiĢtir. Web sitemizde “kurumsal->genel
sekreterlik” menüsü altında bulunan sayfalarda birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda
güncellemeler yapılmıĢtır.
Haziran ve Ekim 2013 döneminde istihdam edilen 8 personel için, 8 adet laptop
konfigürasyonu yapılmıĢ; bu bilgisayarlara ilgili programlar eklenerek ayarları yapılmıĢtır.
Yeni personel domain kullanıcı, mail kullanıcı, EBYS kullanıcı ve M-Files kullanıcı
hesapları açılmıĢtır. Ayrıca bu personel için file server'da paylaĢım klasörleri açılmıĢ ve
gerekli izinler verilmiĢtir.
Ekim 2013 döneminde Ajans personel alımının online yapılması için gerekecek
programın geliĢtirilmesi ve temini için piyasa araĢtırılması yapılmıĢ, Teknik ġartname
hazırlanmıĢ ve İmza Bilgi Teknolojileri firması ile anlaĢılarak sözleĢme imzalanmıĢtır. 14
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
26
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Ekim 2013 günü web sitemize eklenmek üzere gerekli intro ve sayfa çalışmaları hazır hale
getirilmiĢtir.
30 Temmuz 2013 tarihinde, yeni istihdam edilen personele " Ajans Bilgi Sistemlerinin
Kullanımı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Politikası " konulu Hizmet İçi
Eğitim (Oryantasyon) sunumu yapılmıĢtır. Ayrıca 27-28 Ağustos 2013 tarihinde MEVKA,
AHĠLER ve BAKKA Kalkınma Ajanslarından gelen bilgi iĢlem personellerine, Ajansımız
"9001-27001 Kalite&Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz" ile ilgili sunum yapılmıĢtır.
Websense ile internet eriĢim kuralları ve Trend Micro mail güvenlik yazılımı ruleları
belirli periyotlar dâhilinde revize edilmiĢtir.
Ajans personeline ait 2013 Ocak-Haziran dönemine ait Giriş-Çıkış saatlerine iliĢkin
aylık rapor alınarak Genel Sekreter ve Birim BaĢkanları/YDO Koordinatörleri ile
paylaĢılmıĢtır.
Ajansımızın faaliyetlerini belirten Türkçe web sitemizde “Duyurular”, “İhale
İlanları” “Araştırma Raporları”, “Galeriler” ve “Aylık Ekonomik Görünüm Raporları”
bölümlerinde gerekli güncellemeler yapılmıĢtır. Ayrıca Ajansımızın Ġngilizce web sitesi ile
ilgili gerekli güncellemeler yapılmıĢtır.
6. Yönetici Asistanı
Yönetici Asistanının görev ve yetkileri Ģunlardır:
1. Ajansın gelen evrakları taratarak EBYS’ye kaydetmek ve ilgili birimlere/YDO’lara
dağırmını yapmak.
2. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarının organizasyonunda PPKB’ye
yardımcı olmak ve YK toplantı gündeminin dağıtımını yapmak.
3. Genel Sekreterin sorumlulukları ile ilgili iĢ takibi yapmak.
4. Genel Sekreterin programını düzenlemek ve takip etmek, telefon ya da diğer
araçlarla dâhili ve harici irtibatını sağlamak, randevularını düzenlemek ve yazılarını
hazırlamak.
5. Genel Sekreter tarafından istenecek raporları hazırlamak ve kayıtlarını tutmak.
6. Genel Sekreterin gezi ve toplantı organizasyonlarını düzenlemek.
7. Ajansta birimler arası iletiĢim ve koordinasyonu sağlamak.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
27
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
8. GörüĢme yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak.
9. Ajansın Proje Teklif Çağrısı döneminde belirlenecek iletiĢim planı dâhilinde,
Bilgilendirme
Toplantılarına
davet
edilecek
kiĢilerin
belirlenmesi,
davet
mektuplarının hazırlanması ve basın mensuplarının davet edilmesi için Basın-Halkla
ĠliĢkiler görevlisi ile birlikte çalıĢma yapmak.
10. Ajans kafeteryasının genel yönetimini sağlamak.
11. Ajansın [email protected] adresine gelen e-mailler ile Ajans web sitesindeki emaillerin kontrolü, ilgili kiĢi veya birim/YDO’lara gönderilmesi, takibi ve kayıt
altına alınmasını sağlamak.
12. Ajans ve YDO’larda bulunan Dilek-Öneri kutuları ile ilgili iĢ ve iĢlemleri takip
etmek.
13. BĠMER yetkilisi olarak görev yapmak.
14. Ajansın temizlik hizmetlerinin ile genel tefriĢatın günlük kontrolü yapmak ve
eksiklikleri ve sorunları Destek Birim BaĢkanına bildirmek.
Yönetici Asistanı yukarıdaki görev tanımı gereği raporlama dönemi içerisinde her ay
düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu ve Temmuz ve Aralık ayı içerisinde gerçekleĢtirilen
Kalkınma Kurulu Toplantısı için ön hazırlıkları ve gerekli organizasyon iĢlemlerini PPKB ile
birlikte gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ajans Kafeteryasının genel yönetimi sağlanmıĢ ve rutin malzemelerin temini
yapılmıĢtır. Ajansa gelen e-postalar ve BĠMER sistemiyle gelen baĢvurular incelenmiĢ ve
ilgili birimlere iletilmiĢtir. Ayrıca Ajansın temizlik hizmetleri ile genel tefriĢatının günlük
kontrolü yapılmıĢ olup eksikliklerin tamamlanması sağlanmıĢtır.
Genel Sekreterimize 228 kiĢi ziyarette bulunmuĢ ve gelen ziyaretçiler karĢılanmıĢ olup
gerekli ön görüĢmeler yapılmıĢtır. Genel Sekreterin gözden geçirilmesini istediği raporlar
zamanında hazırlanarak kayıtları tutulmuĢtur. Genel Sekreterin yapmıĢ olduğu gezi ve
toplantıların organizasyonları düzenlenmiĢtir.
Genel
Sekreter
baĢkanlığında
yapılan
Birim
BaĢkanı/YDO
Koordinatörleri
toplantılarına katılım sağlanmıĢ olup ilgili toplantılara iliĢkin tutanaklar tutulmuĢ ve Ajans
personeliyle
paylaĢılmıĢtır.
Ajansımızda
gerçekleĢtirilen
Genel
Sekreterimizin
BaĢkanlığındaki birim bazlı ve diğer toplantıların organizasyon iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
28
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
2014
MDP
kapsamında
22.10.2013
tarihinde
ġanlıurfa
Dedeman
Otel’de
gerçekleĢtirilen 2014 Yılı Mali Destek Programı Şanlıurfa Tanıtım Toplantısı ve 25.11.2013
tarihinde Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2014 Yılı Mali
Destek Programı Diyarbakr Tanıtım Toplantısı PYB ile birlikte organize edilmiĢtir. Bölge
Planı hazırlık çalıĢmaları kapsamında yapılacak olan çalıĢtayların hazırlık çalıĢmaları PPKB
ile birlikte gerçekleĢtirilmiĢtir.
18 Mart 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ve IPA Teknik Destek Ekibi ile
Ajansımızda düzenlenen değerlendirme toplantısının organizasyon iĢlemleri Sekreterin
Koordinesinde Uzman Emine ARSLAN ile birlikte gerçekleĢtirilmiĢtir.
20.03.2013 tarihinde Diyarbakır MYO öğrencilerinin Ajansımıza yapmıĢ olduğu ziyaret
için gerekli hazırlıklar yapılmıĢ olup, öğrencilere Ajans faaliyetlerine iliĢkin sunum
yaplmıĢtır.
28.03.2013 tarihinde Dünya Bankası Direktörü Martin RAĠSER’in ve beraberindeki
heyetin Ajansımıza yapmıĢ olduğu ziyaretin organizasyon iĢlemleri yapılmıĢ, ayrıca
toplantıya katılım sağlanmıĢ olup toplantı tutanağı düzenlenmiĢ, bir nüshası da Diyarbakır
Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
28-31.03.2013 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenen “Ortadoğu Ahşap İşleme
Makineleri Fuarı 2013” ve 23-27.04.2013 tarihinde gerçekleĢtirilen Gıda Tarım ve
Hayvancılık Fuarına katılım sağlanmıĢ olup, standta görev alınmıĢtır.
26.04.2013 tarihinde Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK’ın katılımıyla
Ajansımızda gerçekleĢen Ev Eksenli Çalışan Kadınlar ve Sosyal Haklar Derneği Sertifika
Dağıtım Töreni’nin organizasyonu gerçekleĢtirilmiĢ ve etkinliğe katılım sağlanmıĢtır.
16 Mayıs 2013 PerĢembe günü Diyarbakırda gerçekleĢmiĢ olan "Ekonomik ve Sosyal
Uyum Alanındaki AB Fonları" konulu Bölgesel Seminerin organizasyon iĢlemleri
gerçekleĢtirilmiĢ ve seminere katılım sağlanmıĢtır. Ayrıca eski Bakan Güldal AKġĠT’in
himayesinde, yaklaĢık 50 kiĢilik iĢ kadını heyetinin, 20-21 Mayıs 2013 tarihlerinde
Diyarbakır’a ziyaret programı kapsamında 20 Mayıs 2013 tarihinde The Green Park Otel'de
gerçekleĢtirilen 'Diyarbakır Yatırım Ortamı ve Ġkili ĠĢbirliği' konulu toplantının organizasyon
iĢlemleri Diyarbakır Yatırım Desek Ofisi ile birlikte gerçekleĢtirmiĢ ve toplantıya katılım
sağlanmıĢdır.
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
29
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Dicle Üniversitesinin koordinasyonunda Ajansımıza ziyarette bulunan 5 kiĢilik Ġtalyan
heyetinin Ajansımızda düzenlemiĢ olduğu AB Mesleki Eğitimde Hareketlilik ve Yenilik
Transferi Programları konulu toplantının organizasyon iĢlemleri Genel Sekreter V. Dr. Hasan
MARAL’ın koordinasyonunda görevli olan personel ile birlikte gerçekleĢtirilmiĢtir.
29.06.2013 tarihinde ġanlıurfa’da, 26.09.2013 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen Kent
Ekonomileri Forumunda görev alınmıĢ olup toplantı ile ilgili raportörlük yapılmıĢtır.
Ajansımızın PaydaĢ Veri Tabanı güncellenerek birimlerle paylaĢılmıĢtır. Ġzne ayrılan
personellerin yerine vekâlet eden personel için EBYS’de vekâlet bırakma iĢlemleri
yapılmıĢtır.
Raporlama dönemi içerisinde Muhasebe Birimi Sorumlusu Alper ATEġ ile birlikte
personel harcırahları incelenmiĢ ve gerekli düzeltmeler yapılarak Muhasebe Birimine teslim
edilmiĢtir.
Ajans internet sitesinin Ġngilizce versiyonu için ihtiyaç duyulan çeviriler için ilgili
personellerle görüĢülmüĢ olup çeviriler koordine edilmiĢtir. Ġlgili haber çevirileri Ajansımız
web sayfasının http://www.karacadag.org.tr/en/ uzantılı bölümüne eklenmiĢtir.
16.01.2013, 17.04.2013, 17.07.2013 ve 10.10.2013 tarihlerinde Ajansımız Seminer
Salonunda düzenlenen Diyarbakır Ġl Planlama ve Koordinasyon Toplantıları için gerekli
hazırlık ve organizasyon iĢleri gerçekleĢtirilmiĢ, toplantılara katılım sağlanmıĢtır.
01-09.12.2013 tarihleri arasında Brezilya – Arjantin’e düzenlenen çalıĢma ziyaretine
katılım sağlanmıĢtır. ÇalıĢma ziyaretine iliĢkin organizasyon iĢlemleri Genel Sekreterin
koordinesinde DĠFB BaĢkanı Emine ARSLAN ile birlikte organize edilmiĢtir. YurtdıĢı
Programı esnasında ziyaret edilen kurumlara yönelik fotoğraf çekimi yapılmıĢ ve ilgili
kurumlara yönelik haber metni hazırlanarak Basın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Sorumlusu ile
paylaĢılmıĢtır.
7. Ajans Genel Sekreteri’nin Programı
Raporlama dönemi içerisinde Ajans Genel Sekreteri Diyarbakır ve ġanlıurfa illeri baĢta
olmak üzere ülkemizdeki birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluĢu, iĢ adamı ve firmayı
ziyaret etmiĢtir. Bu kurum ve kuruluĢlar arasında; Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı MüsteĢarlığı, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum
Genel Müdürlüğü, Batman Valiliği, Bingöl Valiliği, Diyarbakır Valiliği, ġanlıurfa Valiliği,
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
30
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Siirt Valiliği Ergani Kaymakamlığı, Çermik Kaymakamlığı, ÇüngüĢ Kaymakamlığı, Bismil
Kaymakamlığı,
Sur
Kaymakamlığı,
Kayapınar
Kaymakamlığı
Diyarbakır
Kolordu
Komutanlığı, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Diyarbakır
BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı, Dicle Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü, Diyarbakır Ġl Genel Meclis
BaĢkanlığı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü,
Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü, Vakıfbank Diyarbakır Bölge
Müdürlüğü, Halk Bank Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Kayapınar AK Parti Ġlçe BaĢkanlığı,
Diyarbakır Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanlığı, Diyarbakır Ġl Jandarma Komutanlığı, DSĠ 10. Bölge Müdürlüğü, ġanlıurfa
Belediye BaĢkanlığı, ġanlıurfa Gençlik Merkezi, Beroner Firması, ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi
Odası, Diyarbakır Ġl Özel Ġdaresi, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, ġanlıurfa
Hilvan Küçük Sanayi Sitesi, ġanlıurfa Ortak Payda Derneği, Diyarbakır Milli Emlak
Müdürlüğü, Dicle Mermer A.ġ. Diyarbakır RTÜK Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır TEDAġ Ġl
Müdürlüğü, A.G.O Polis Meslek Yüksek okulu, D.Bakır Tapu ve Kadastro Müdürlüğü,
Güneydoğu Sanayici ve ĠĢadamları Derneği (GÜNSĠAD), D.Bakır Ticaret Borsası BaĢkanlığı,
D.Bakır Diski Genel Müdürlüğü, YeniĢehir Belediye BaĢkanlığı, Diyarbakır Bank Asya
Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Hava Taktik Komandoluğuna, GAP Uluslararası Tarımsal
AraĢtırma ve Eğitim Merkezi, Türkiye ĠĢ Kurumu Diyarbakır Ġl Müdürlüğü, Diyarbakır
Defterdarlığı, Ziraat Bankası Diyarbakır ġube Müdürlüğü, Diyarbakır Hava Taktik
Komandoluğu, Diyarbakır MTA Bölge Müdürlüğü, Müstakil Sanayici ve ĠĢadamları Derneği
(MÜSĠAD) ġanlıurfa ġubesi, YeniĢehir Belediyesi, Diyarbakır Banka Asya Bölge
Müdürlüğü, ġanlıurfa Ġl Özle Ġdaresi Genel Sekreterliği, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü,
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Çınar Kaymakamlığı, ġanlıurfa Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Teknokent Genel Müdürlüğü, Diyarbakır 2.
Bölge Ġdare Mahkemesi BaĢkanlığı yer almaktadır. Raporlama dönemi içerisinde Ajans Genel
Sekreterini baĢta firma ve kurum kuruluĢ temsilcileri olmak üzere 228 kiĢi ziyaret etmiĢtir.
Bunun yanı sıra Ajans Genel Sekreteri raporlama dönemi içerisinde Ajans Yönetim
Kurulu Üyeleri ile beraber 25 Mayıs – 01 Haziran 2013 tarihlerinde Güney Afrika
Cumhuriyetine, 01-09 Aralık 2013 tarihlerinde Brezilya ve Arjantin’e düzenlenen çalıĢma
ziyaretlerine iĢtirak etmiĢtir. Ayrıca 02-08.10.2013 tarihleri arasında ġanlıurfa Valiliği,
ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Kalkınma Ajansımız iĢbirliği ile Çin-Shanghai'da
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
31
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
düzenlenen “Turkuaz Türk Kültürü ve Yemekleri Festivali ve Türk İhraç Ürünleri Fuar
Etkinliği"ne katılım sağlamıĢtır.
Ajans Genel Sekreteri, 2014-2023 Bölge Planı hazırlıkları kapsamında Diyarbakır ve
ġanlıurfa il ve ilçelerinde Ocak ve ġubat aylarında gerçekleĢtirilen 18 çalıĢtaya katılım
göstermiĢtir.
Ajans Genel Sekreterinin katılmıĢ olduğu toplantı, eğitim, seminer, panel ve
konferanslar EK-3’te sunulmuĢtur.
Arz ederim. 31.01.2014
Dr. Hasan MARAL
Destek Birimi BaĢkanı
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 90’ıncı maddesi
gereği, Yönetim
Kurulu’nun
06.03.2014
tarihli toplantısında görüşülerek
onaylanmıştır.
Dr. İlhan KARAKOYUN
Genel Sekreter
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
32
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Ek-1: Ajans Genel Sekreterinin Katılım Sağladığı TV Programları ve Yapılan Röportajlar
Katılım Sağlanan TV
Programları ve Yapılan
Röportajlar
TRT Haber ile yapılan
Röportaj
TRT Haber Programına
Katılım
Dünya Gazetesi ile yapılan
Röportaj
Olay Gazetesi ile Röportaj
Star Gazetesi ile Röportaj
Ġhlâs Haber Ajansı ile Röportaj
FORTUNE Dergisi ile yapılan
Röportaj
Taraf Gazetesi ile yapılan
Röportaj
Hürriyet Gazetesi ile yapılan
Röportaj
Dünya Gazetesi ile yapılan
Röportaj
Cumhuriyet Gazetesi ile
Röportaj
GAP Gündemi Gazetesi ile
Röportaj
Dünya Gazetesi ile yapılan
Röportaj
KOBĠ EFOR Dergisi ile
Röportaj
TRT ile Röportaj
Anadolu Ajansı
Faaliyet
Ajans Faaliyetleri Konusunda
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri Konusunda
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri Konusunda
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri Konusunda
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri Konusunda
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri Konusunda
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri Konusunda
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri Konusunda
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri Konusunda
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri hakkında
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri hakkında
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri hakkında
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri hakkında
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri hakkında
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri hakkında
Kamuoyunu Bilgilendirme
Ajans Faaliyetleri hakkında
Kamuoyunu Bilgilendirme
Tarih
04.01.2013
07.01.2013
10.01.2013
15.01.2013
15.01.2013
11.03.2013
13.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
25.03.2013
17.05.2013
28.08.2013
03.09.2013
10.09.2013
12.09.2013
16.12.2013
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
33
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Ek-2: 2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı
Eğitim Konusu
Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi
(KAYS) Son
Kullanıcı Eğitimi
Kapsam
KAYS Ġzleme Modülü son Kullanıcı eğitimi
Genel Tanıtım
Proje Yönetimi Terimleri
Proje Yönetimi Süreçleri
Proje Entegrasyon Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Döngüsü
Proje Zaman Yönetimi
Yönetimi (Project
Proje Maliyet Yönetimi
Cycle ManagementProje Kalite Yönetimi
PCM) ve PMP
Proje Ġnsan Kaynakları Yönetimi
Sertifikasyon Eğitimi
Proje ĠletiĢim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
Proje Satın alma Yönetimi
PMI’ın PMP’lik için Belirlediği Temel
Kriterler
Etki Analizine GiriĢ
Metod 1. Rastgele Dağıtım
Metod 2. Fark Ġçinde Fark Yöntemi
Etki Değerlendirme
Metod 3. Eğim Skoru EĢleme Yöntemi
Analizi Eğitim
Metod 4. Araç DeğiĢkenler Yöntemi
Madde 5. Regresyon Süreksizliği Yöntemi
ÇalıĢma Grubu
­Kurum içi ĠletiĢim ve Motivasyon
­Takım Ruhu ve Ekip Verimliliği
­Stres ve Öfke Kontrolü
Kişisel Gelişim
­Stres ve ÇalıĢma Yönetimi
­Etkili Zaman Yönetimi ve Planlaması
Kümelenme
(Clustering) ve Yerel
Ekonomik Kalkınma
Girişimciliği veya
Mikro Düzey
KOBİ'leri
Destekleme
Yöntemleri
KOBİ'lerin Temel
Sorunları
Yatırımcılar İçin İş
Planı ve Fizibilite
Hazırlama İle Pazar
Araştırması Yapma
Eğitimi
Rekabetçilik, Küme
ve Sektör Analizi
Eğitimi
Hedef Grup
Uzman
Personel
Eğitim
Yöntemi
Seminer
Uzman ve
Destek
Personeli
Seminer
Uzman
Personel
Seminer
Uzman ve
Destek
Personeli
Seminer
Uzman
Personeli
Seminer
Uzman
Personel
Seminer
Uzman
Personel
Seminer
Uzman
Personel
Seminer
Uzman
Personel
Seminer
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
34
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Uzman
Personel
Uzman ve
Destek
Personeli
AB Projeleri
Hazırlama Eğitimi
Stratejik Planlama
5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu
5018 SK, Mali Kontrol, Harcama Belgeleri
Taşınır Mal İşlemleri
TaĢınır Mal Yönetmeliği ve Muhasebe
Yönetmeliği
Oryantasyon (Uyum)
Kurumun Ana Hizmetleri, Halkla ĠliĢkiler,
Kurum Kültürü, ĠletiĢim ve Etik Kuralları
6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği
Yasasının Ön
Gördüğü Eğitimler
Acil Durum Planı
6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği
Yasasının Ön
Gördüğü Eğitimler
Kişisel Gelişim
Windows - Office
Eğitimi
Genel ĠĢ sağlığı Güvenliği kuralları
ĠĢ Kazaları ve Meslek Hastalıklarının
sebepleri ve iĢyerindeki riskler
Kaza yaralanma ve hastalıktan korunma
prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması.
ĠĢ ekipmanlarını güvenli kullanımı
ÇalıĢanların yasal hak ve sorumlulukları
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
ĠĢyerinde Güvenli ortam ve sistemleri kurma
KiĢisel koruyucu alet kullanımı
Ekranlı Ekipmanlarla çalıĢma
Uyarı ĠĢaretleri
Kimyasal, Fiziksel ve biyolojik maddelerle
ortaya çıkan riskler
Temizlik ve düzen
Termal konfor Ģartları
Ergonomi
Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri
Ġlk Yardım
Kurtarma
Yangın ve yangından korunma
Liderlik ve Motivasyon, Ġnsan Kaynakları
Yönetimi, Beden Dili, Süreç Yönetimi,
Zaman Yönetimi, Performans
Değerlendirme, Sorun Çözme Teknikleri,
Yenilik(Ġnovasyon) vb.
Windows ve bilgisayarlarda oluĢacak
problemler ve çözüm yolları ile MS WordExcell-Power Point-Outlook eğitimleri
GerçekleĢtirme
Görevlileri
Seminer
Seminer
Seminer
TaĢınır Kayıt
Kontrol
Yetkilileri ve
Seminer
Muhasebe
Görevlileri
Uzman ve
Destek
Seminer
Personeli
Yangın Ekibi
Kurtarma Ekibi
Ġlk Yardım
Seminer
Ekibi
Tahliye ve
Koruma Ekibi
Uzman ve
Destek
Personeli
Seminer
Uzman ve
Destek
Personeli
Seminer
Uzman ve
Destek
Personeli
Seminer
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
35
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Ek-3: Ajans Genel Sekreterinin Programı
Toplantının Konusu
Yeri
Tarih
ġanlıurfa Turizm Komisyonu Toplantısı
Valilik Toplantı Salonu
07.01.2013
Ajans Genel Değerlendirme Toplantısı
Ajans Ana Hizmet Binası
Harran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Konferans Salonu
Ajans Ana Hizmet Binası
ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi
Odası
Ajans Ana Hizmet Binası
Seminer Salonu
08.01.2013
Tarım Öğretiminin 167. Yılı Etkinlikleri
ĠĢ Bankası Ġle Protokol Ġmzalama
ġanlıurfa Ekonomisinin Gizli Kahramanları
Programı
Diyarbakır Ġl Planlanan ve Koordinasyon
Kurulu Toplantısı
ġanlıurfa Brop-Turizm Projesi ile ilgili saha
ziyareti
2013 Yılı Mali Destek Programları BD
Eğitimi
ġanlıurfa
ġanlıurfa Sosyal Politika ÇalıĢtayı
Ajans Ana Hizmet Binası
Seminer Salonu
The Green Park Otel /
Diyarbakır
The Green Park Otel /
Diyarbakır
The Green Park Otel /
Diyarbakır
The Green Park Otel /
Diyarbakır
ġanlıurfa Dedeman Otel
ġanlıurfa Tarım ÇalıĢtayı
ġanlıurfa Dedeman Otel
Mutat Genel Sekreterler Toplantısı
Kalkınma Bakanlığı Ankara
Diyarbakır Tarım ÇalıĢtayı
Diyarbakır Turizm ÇalıĢtayı
Diyarbakır Sanayi ÇalıĢtayı
Diyarbakır Sosyal Politika ÇalıĢtayı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın M.
Mehdi EKER’in BaĢkalığında gerçekleĢen
Yatırım Değerlendirme Toplantısı
Diyarbakır Genç Ġstihdamın Sorunları Ġle
Ġlgili Toplantı
Ergani ÇalıĢtayı
Silvan ÇalıĢtayı
Tekstil Kent Analizi Ġle Ġlgili Toplantı
Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK’ın
BaĢkanlığında yapılan toplantı
Bismil Ġlçe ÇalıĢtayı
TÜBĠTAK’tan gelen heyet ile yapılan toplantı
ÇüngüĢ, Çermik, Eğil, Dicle, Çınar Ġlçe
ÇalıĢtayları
Hani, Kocaköy, Lice, Kulp, Hazro Ġlçe
ÇalıĢtayları
Türkiye 2023'e Hazırlanıyor, Eğitim
Geleceğim Konferansı
DOGÜNSĠFED 5. Genel Kurul toplantısı
DSĠ Misafirhanesi
Diyarbakır ĠġKUR Ġl
Müdürlüğü
Ergani Öğretmen Evi
10.01.2013
11.01.2013
11.01.2013
16.01.2013
21-23.01.2013
21.01.2013
22.01.2013
23.01.2013
24.01.2013
25.01.2013
28.01.2013
29.01.2013
30 Ocak-1 ġubat
2013
03.02.2013
07.02.2013
11.02.2013
Silvan Öğretmenevi
Vali Yardımcısı ġinasi
DEMĠRBAġ’ın Makamı
12.02.2013
Diyarbakır Valiliği
12.02.2013
Bismil Halk Eğitim Merkezi
13.02.2013
Ajans Hizmet Binası
Diyarbakır The Green Park
Otel
Diyarbakır The Green Park
Otel
13.02.2013
Diyarbakır Dedeman Otel
18.02.2013
Diyarbakır Liluz Otel
23.02.2013
12.02.2013
14.02.2013
15.02.2013
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
36
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Siverek ÇalıĢtayı
Suruç, Harran, Akçakale, Ceylanpınar
ÇalıĢtayları
Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı
GAP Eylem Planı Ġzleme-Değerlendirme
Toplantısı
GAP Bölgesi TOBB Genç GiriĢimcileri
Toplantısı
GAP Eylem Planı Revizyon ile ilgili toplantı
ITB Berlin Turizm Fuarı
TÜGĠK-Türkiye Genç ĠĢadamları
Konfederasyonunun Yemeği
Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ve IPA Teknik
Destek Ekibi değerlendirme toplantısı
"YetkilendirilmiĢ Yükümlü Uygulaması" ve
Ticaretimizi KolaylaĢtıracak Diğer Projelerin
Tanıtımı Toplantısı
Dünya Su Günü Etkinliği
Genç ĠĢ Gücü Değerlendirme ve Veri Analiz
Toplantısı
Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında
Kapasitenin GeliĢtirilmesi (Faz II) Projesi
"Growing Together: International Conference
on Cohesion Policy" Toplantısı
ġanlıurfa Çağrı Merkezi Sertifika Töreni
ġanlıurfa Hazırgiyim Organize Sanayi
Bölgesi ile ilgili toplantısı
Diyarbakır Sanayisinin Durumu Konulu
Toplantı
ġanlıurfa Hazırgiyim Organize Sanayi
Bölgesi Projesi ile ilgili toplantı
Diyarbakır Ortadoğu ĠnĢaat Fuarı AçılıĢ
Toplantısı
Diyarbakır Kalesi ve Tarihi ġehri Toplantısı
1939 Surlara Yolculuk Projesi açılıĢ toplantısı
Urfa Kent Ekonomisi Toplantısı
Ortadoğu ĠnĢaat Fuarı Ġle Ortadoğu Belediye
Ġhtiyaçları Fuarı
Türkiye ve Diyarbakır'ın Ekonomik
Kalkınması Toplantısı
Diyarbakır Ġl Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Toplantısı
2013 Yılı ġanlıurfa Projeleri BaĢlangıç
Toplantısı Eğitimi
2013 Yılı Diyarbakır Projeleri BaĢlangıç
Toplantısı Eğitimi
Siverek Gençlik Merkezi
25.02.2013
ġanlıurfa Garden Inn Otel
27.02.2013
Ajans Yönetim Kurulu
Toplantısı
Hilton Garden Inn ġanlıurfa
Otel
Hilton Garden Inn ġanlıurfa
Otel
Kalkınma Bakanlığı Ankara
Almanya
28.02.2013
01.03.2013
02.03.2013
04.03.2013
06-10.03.2013
Kahvaltıcı Mustafa'nın yeri
13.03.2013
Ajans Hizmet Binası
18.03.2013
Gaziantep Dedeman Otel
20.03.2013
DSĠ 10. Bölge Müdürlüğü
Seyrantepe Kampusu
Ajans Hizmet Binası Dicle
Toplantı Salonu
22.03.2013
26.03.2013
Ankara JW Marriott Hotel
28.03.2013
ġanlıurfa Gençlik Merkezi
Ġstanbul Çırağan Palace
Kempinski
01.04.2013
Dicle Üniversitesi ĠĠBF
08.04.2013
Ġstanbul
10.04.2013
Diyarbakır
11.04.2013
Dicle Üniversitesi Kongre
Merkezi
Mardin Kapı
ġanlıurfa
TÜYAP Fuarcılık
The Green Park Hotels ve
Resorts
Ajans Hizmet Binası
Seminer Salonu
ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi
Odası
Ajans Hizmet Binası
Seminer Salonu
05.04.2013
11.04.2013
11.04.2013
12.04.2013
11-14.04.2013
14.04.2013
17.04.2013
18.04.2013
19.04.2013
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
37
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
ġanlıurfa Ġl Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Toplantısı
Planlama Programlama ve Koordinasyon
Birimi ile Bölge Planı Değerlendirme
Toplantısı
Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Gözden
Geçirme Toplantısı
2013 Yılı Mali Destek Program Önerileri
Toplantısı
Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ve Sosyal Haklar
Derneği Sertifika Dağıtım Töreni
Türkiye ve ġanlıurfa'nın Kalkınması Konulu
Toplantı
Diyarbakır OSB Yönetimi ile toplantı
Tekstil Kent ile ilgili toplantı
ġanlıurfa AB'ye Uyum, DanıĢma ve
Yönlendirme Kurulu Toplantısı
Genel Sekreterler Toplantısı
ġanlıurfa Tanıtım Günleri
Vakıflar Haftası AçılıĢ Töreni ve Etkinlikleri
Ortak Payda Derneği toplantısı
Türkiye Dernekler Federasyonu Diyarbakır
Yatırım Olanakları Toplantısı
Diyarbakır 4. Eğitim Fuarı AçılıĢ Töreni
Kulp Ġpek Üretim Tesisi Projesi Ġçin Toplantı
Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanındaki AB
Fonları” Konulu Diyarbakır Bölgesel Seminer
Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanındaki AB
Fonları” Konulu Diyarbakır Bölgesel Seminer
Tekstil Kümelenmesi Projesi ile ilgili toplantı
Diyarbakır Ansiklopedisi'nin Tanıtım
Kokteyli
'Diyarbakır Yatırım Ortamı ve Ġkili ĠĢbirliği'
görüĢmeleri toplantısı
TS ĠSO\ ĠEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi Standardı Çerçevesinde Gözetim
Tetkiki ile ilgili yapılan toplantı
Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa TOPRAK’ın
onuruna verilen veda yemeği
Dicle Üniversitesi 2012/2013 Eğitim Öğretim
Yılı Mezuniyet
ġUTGEM Projesi Toplantısı
ġanlıurfa Valiliği Toplantı
Salonu
22.04.2013
Ajans Hizmet Binası Dicle
Toplantı Salonu
24.04.2013
Ajans Hizmet Binası Dicle
Toplantı Salonu
Ajans Hizmet Binası Dicle
Toplantı Salonu
Ajans Hizmet Binası
Seminer Salonu
ġanlıurfa Hilton Garden Inn
Hotel
Diyarbakır OSB Hizmet
Binası
Diyarbakır BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı
ġanlıurfa Valiliği Toplantı
Salonu
Kalkınma Bakanlığı
Ankara
Cahit Sıtkı Tarancı Kültür
Merkezi
ġanlıurfa Kent Konseyi
Toplantı Salonu
Diyarbakır Liluz Otel
Diyarbakır TUYAP Fuar
Merkezi
Ajans Hizmet Binası Dicle
Toplantı Salonu
Diyarbakır The Green Park
Otel
Diyarbakır The Green Park
Otel
Ajans Ana Hizmet Binası
25.04.2013
25.04.2013
26.04.2013
28.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
02-03.05.2013
02-04.05.2013
08.05.2013
08.05.2013
10.09.2013
14.05.2013
15.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
Diyarbakır Turistik Otel
16.05.2013
The Green Park Otel
20.05.2013
Ajans Hizmet Binası
Yönetim Kurulu Toplantı
Salonu
20.05.2013
Buket Alakart Restoran
23.05.2013
Dicle Üniversitesi Kongre
Merkezi
ġanlıurfa Yatırım Destek
Ofisi
03.06.2013
06.06.2013
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
38
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Ġspanyol AGBAR Firması ve OSB Yönetimi
Ġle Toplantı
Yunanistan Büyük Elçiliğinden gelen heyet
ile toplantı
Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı
Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit KIRAÇ ile
toplantı
Türkiye’de Bölge Yerel Yönetimler için
Yuvarlak Masa Toplantısı
Diyarbakır Kültür ve Turizm Gecesi Etkinliği
Ekonomi Bakanlığı TeĢvik Değerlendirme
Toplantısı
Kazakistan ĠĢ Heyetinin Ajansımıza yapmıĢ
oldukları ziyaret kapsamında yapılan toplantı
ġ.Urfa Kent Ekonomileri Forumu
Avusturya Ankara Ticaret MüsteĢarı ve
beraberindeki heyet ile toplantı
Diyarbakır Valisi Sayın M. Cahit KIRAÇ’ın
BaĢkanlığında Valilik Toplantı Salonunda
gerçekleĢtirilen toplantı
Ajansımız Yönetim Kurulu Toplantısı
Ajansımız Kalkınma Kurulu toplantısı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. M.
Mehdi EKER’in baĢkanlığında Valilik
Toplantı salonunda gerçekleĢtirilen Yatırım
Değerlendirme Toplantısı
D.Bakır- Batman- Siirt Kalkınma Projesi
Faaliyetleri Ġzleme Toplantısı
Diyarbakır Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim
Toplantısı
Diyarbakır Sanayi Envanteri Ġle Ġlgili Toplantı
TOKĠ ile ilgili toplantı
Tekstilkent Ġmar Durumu Ġle Ġlgili Toplantı
Diyarbakır Ġl Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Toplantısı
Tekstilkent Ġmar Planı ile ilgili toplantı
Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Toplantısı
Diyarbakır Havaalanı Temel Atma Töreni
Tekstilkent Ġmar Planı ile ilgili toplantı
2013 yılı içerisinde 2.AB’ye Uyum DanıĢma
ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı
Kulp Ġpek Ġplik Üretim Tesisinde inceleme
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantı Salonu
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantı Salonu
Ajans Hizmet Binası
Yönetim Kurulu Odası
Diyarbakır Valiliği Toplantı
Salonu
07.06.2013
11.06.2013
13.06.2013
18.06.2013
Diyarbakır Liluz Hotel
19.06.2013
D.Bakır Gazi KöĢkü
The Green Park Otel D.Bakır
Ajans Ana Hizmet Binası
Seminer Salonu
ġanlıurfa El-Ruha Otel
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantı Salonu
19.06.2013
Valilik Toplantı Salonu
02.07.2013
Diyarbakır Liluz Otel
04.07.2013
Diyarbakır Liluz Otel
04.07.2013
Valilik Toplantı Salonu
05.07.2013
GAP Uluslararası Tarımsal
AraĢtırma ve Eğitim Merkezi
Diyarbakır ĠġKUR Toplantı
Salonu
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantısı
Diyarbakır Valiliği Valilik
Toplantı Salonu
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantı Salonu
Ajans Ana Hizmet Binası
Seminer Salonu
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantı Salonu
Diyarbakır OSB Yönetim
Binası
Diyarbakır
Diyarbakır Valiliği Valilik
Toplantı Salonu
ġanlıurfa Valiliği Valilik
Toplantı Salonu
Kulp Ağaçlı Beldesi
20.06.2013
22.06.2013
29.06.2013
01.07.2013
05.07.2013
08.07.2013
08.07.2013
09.07.2013
10.07.2013
17.07.2013
18.07.2013
23.07.2013
25.07.2013
29.07.2013
31.07.2013
02.08.2013
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
39
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
Birim BaĢkanları / YDO Koordinatörleri
toplantısı
ġanlıurfa Tanıtım Günleri Etkinliği ile ilgili
ġanlıurfa Valiliğin de düzenlenen toplantı
Tekstil Kent Ġmar Planı Ġle Ġlgili Toplantı
ġ.Urfa Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
Top.
Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı
Logic Versicherungen Firmasının Ajansımıza
yapmıĢ oldukları ziyaret kapsamında yapılan
toplantı
Diyarbakır Valisi Sayın Mustafa Cahit
KIRAÇ BaĢkanlığında Yatırım konulu
yapılan toplantı
Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Toplantısı
BirleĢmiĢ Miletler Mukim Koordinatörü ve
Kalkınma Programcısı Mukim Temsilcisi
Kamal Malhotra ve beraberindeki heyeti ile
top.
Ajansımızca Diyarbakır Ġlinde Turizm ve
Sanayi Altyapısı Mali Destek Programları
kapsamında desteklenen ve uygulaması
devam eden projelerin ilerleme durumları ile
ilgili olarak Valimiz Sayın Mustafa Cahit
KIRAÇ baĢkanlığında gerçekleĢen
"Değerlendirme Toplantısı"
Fuarlarla Ġlgili Değerlendirme Toplantısı
KÖYDES Toplantısı
ÇalıĢma Programı, Bütçe ve Mali Destek
Programları BaĢvuru Rehberleri ile ilgili
olarak Kalkınma Bakanlığı uzmanlarıyla
istiĢare toplantısı
Belediyelerin Kamu Özel Sektör ĠĢbirliği
Projelerine Ortak Destek Sağlama konulu
toplantı
Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Paneli
Diyarbakır Sağlık Turizmi ÇalıĢtayı
Tekstilkent Ġmar Planı Ġle Ġlgili Toplantı
Turkuaz Türk Kültürü ve Yemekleri Festivali
ve Türk Ġhraç Ürünleri Fuar Etkinliği
Diyarbakır Ġl Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Toplantısı
Harran Üniversitesi Girimcilik Günleri
etkinliği
Cumhuriyet Bayramının 90. Yıl Kutlamaları
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantı Salonu
02.09.2013
ġanlıurfa Valiliği
03.09.2013
Ajans Ana Hizmet Binası
ġanlıurfa
ĠġKUR
Ġl
Müdürlüğü
Ajans
Yönetim
Kurulu
Toplantısı
04.09.2013
Ajans Ana Hizmet Binası
11.09.2013
Diyarbakır Valiliği
11.09.2013
Diyarbakır OSB Müdürlüğü
11.09.2013
Ajans Ana Hizmet Binası
11.09.2013
Diyarbakır Valiliği Proje
Koordinasyon Merkezi
16.09.2013
Diyarbakır Valiliği Proje
Koordinasyon Merkezi
Diyarbakır Valiliği Proje
Koordinasyon Merkezi
04.09.2013
05.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
Kalkınma Bakanlığı
23-24.09.2013
Kalkınma Bakanlığı
25.09.2013
Dicle Üniversitesi Kongre
Merkezi
Ajans Seminer Salonu
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantı Salonu
Çin-Shanghai
30.09.2013
30.09.2013
02-08.10.2013
Ajans Seminer Salonu
Harran Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Diyarbakır
26.09.2013
10.10.2013
Fen
11.10.2013
29.10.2013
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
40
T. C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Destek Birimi
etkinliği
Cumhuriyet Resepsiyonu
Ajans Ana Hizmet Binası Yönetim Kurulu
Odası
Yatırımlarla Ġlgili Toplantı
Lojistik Ġhtisas OSB ile ilgili toplantı
Mutat Genel Sekreterler Toplantısı
ġ.Urfa'nın Fuar Katılımları Ġçin Toplantı
ġ.Urfa Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
Toplantısı
Danimarka'dan gelen heyetin ġanlıurfa YDO
yapmıĢ olduğu ziyaret kapsamında
gerçekleĢen toplantı
Bursa TÜMSĠAD Üyelerinin Ajansımıza
yapmıĢ oldukları ziyaret kapsamında
gerçekleĢtirilen toplantı
Birim BaĢkanları/YDO Koordinatörleri ile
toplantı
Ġstihdam, Kariyer ve GiriĢimcilik Etkinliği
CMDP ile ilgili toplantı
2014 Yılı Mali Destek Programları Diyarbakır
Tanıtım Toplantısı
CMDP Diyarbakır Pilot Uygulaması KapanıĢ
Toplantısı
Tekstil Kümelenmesi Ġle Ġlgili Toplantı
G43 Anadolu GiriĢim Sermayesi Fonu
ġanlıurfa Tanıtım Toplantısı
Kamu-Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Bölgesel
Toplantısı
D.Bakır Ġstihdam Fuarına katılım
Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu
Toplantısı
Diyarbakır Rönesans Düğün
ve Konferans Salonu
Ajans
Yönetim
Kurulu
Toplantısı
Diyarbakır Valiliği Toplantı
Salonu
Ajans Ana Hizmet Binası
Ankara Kalkınma Bakanlığı
ġanlıurfa Valiliği Valilik
Toplantı Salonu
ġanlıurfa Valiliği Valilik
Toplantı Salonu
29.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
05.11.2013
07-08.11.2013
14.11.2013
14.11.2013
ġanlıurfa YDO
14.11.2013
Dicle Toplantı Salonu
15.11.2013
Ajans Ana Hizmet Binası
Genel Sekreterlik Makamı
D.Bakır
ĠġKUR
Ġl
Müdürlüğü Toplantı Salonu
D.Bakır
Valilik
Proje
Koordinasyon Merkezi
Cahit Sıtkı Tarancı Kültür
Merkezi-Diyarbakır
Kalkınma Bakanlığı 20. Kat
Toplantı Salonu
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
Odası
18.11.2013
20.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
27.11.2013
27.11.2013
ġ.Urfa Hilton Garden Inn
29.11.2013
Nevali Otel-ġ.Urfa
30.11.2013
11.12.2013
Tekstil Yatırımcıları Ġle BuluĢma Toplantısı
D.Ü. Kongre Merkezi
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantı Salonu
Ajans Ana Hizmet Binası
Dicle Toplantı Salonu
Diyarbakır Liluz Otel
Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı
ġanlıurfa YDO
26.12.2013
Ajans Kalkınma Kurulu Toplantısı
ġanlıurfa Hilton Garden Otel
26.12.2013
OSB Değerlendirme Toplantısı
16.12.2013
17.12.2013
20.12.2013
DOK. NO: PPKB. PR. 02 - FR. 13
41
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 265 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа