close

Enter

Log in using OpenID

1.İç döllenme yapan omurgalılarda, I. Besin ve gaz alışverişinin

embedDownload
1.İç döllenme yapan omurgalılarda,
I. Besin ve gaz alışverişinin plasenta ile gerçekleştirme
II. Embriyo gelişiminin amnion sıvısı içinde tamamlanma
III. Gametleri üreme organlarında meydana getirme
IV. Vitellüs ve allantoyis keselerini oluşturma
gibi özelliklerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II B) I ve II C) I ve IV
D) II ve IIIE) II, III ve IV
2. Aşağıdaki canlılardan hangisinin üremesinde, iç döllenme ve
dış gelişme görülür?
A) Timsah B) Kurbağa C) BalinaD) Hamsi E) Kirpi
3.Aşağıdakilerden hangisinde verilenembriyonîk yapı
karşısındaki canlının embriyonik gelişimi sırasında
oluşturulmaz?
A) Koryon - Balina
B) Amnion zarı - Hamsi
C) Vitellüs kesesi - Serçe
D) Allantoyis kesesi - Kertenkele
E) Plasenta - Yunus
4.
I. Kabuklu yumurta oluşturma
II. İç döllenme yapma
III. Embriyonik gelişimini ana bireyin vücudu içinde tamamlama
IV..Amniyon kesesi oluşturma
Yukarıdakilerden hangileri hem kuş, hem memeli sınıflarının
üremesinde görülür?
A)Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) II ve IV
5.Aşağıdakilerden hangisi, plasentanın özelliklerinden biri
değildir?
A) Metabolik artıkları uzaklaştırma
B) Besin ve gaz alışverişini sağlama
C) Glikojen depolama
D) Artık maddeleri depo etme
E) Hormon üretme ve salgılama
6.Memelilerin erkek bireylerinde üretilen
I. FSH
II. LH
III. Testesteron
hormonlarından hangileri, dişi bireylerde de üretilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
7. Menstruasyon periyodunun korpusluteum evresinde
aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisinin miktarında artış
görülür?
A) FSH-Östrojen
B) FSH - Progesteron
C) Progesteron - Östrojen
D) FSH-LH
E) LTH - Progesteron
8.
I. Morula
II. Blastula
III. Gastrula
Yukarıda verilen embriyonik gelişim evrelerinin hangilerinde
sölom boşluğu ve ilk ağız meydana gelir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
9. Aşağıda verilen yapılardan hangisi karşısında verilen
embriyonik tabakadan gelişmez?
A) Tırnak - Deri ektodermi
B) Göz merceği - Baş ektodermi
C) Kan damarları - Mezoderm
D) Akciğer - Endoderm
E) Karaciğer - Mezoderm
10. Aşağıda verilenlerden hangisi memelilerde gerçekleşmez?
A) Embriyo oluşumu
B) Plasenta oluşumu
C) Mayoz bölünme
D) Dış döllenme gerçekleşmesi
E) Amniyon oluşumu
11.İnsanın embriyonik gelişimi sırasında hangisi görülmez?
A) SegrnentasyonB) Krossing-overC) Morula
D) Gastrulasyon
E) Protein sentezi
12. Bitkilerdeendospermin görevini hayvansal organizmalarda
aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A)VitellusB)AmniyonC) Karyon
D) AllantoisE) Kabuk
13.Aşağıda memeli üreme organlarında gerçekleşen bazı olaylar
verilmiştir.
I. Mayoz bölünme
II. Hormon salgılanması
III. Gamet üretimi
IV.Mitoz bölünme
verilenlerden hangileri yumurtalık ve testislerde görülür?
A) I ve III B) II ve III C) I, II ve III
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
14. Aşağıdaki yapılardan hangisi insanlarda erkek bireylerin
üreme organlarında bulunmaz?
A)EpididimisB) VasdeferansC) Korpusluteum
D)Seminüfertüpleri E) Cowper bezi
15. İnsan vücudunda görülen üreme olaylarıyla ilgili olarak;
I. Döllenme
II. Oogenez
III. Spermatogenez
IV Ovulasyon
verilenlerden hangileri dişi bireyde gerçekleşir?
A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
16.Aşağıdaki hormonlardan hangisi erkek ve dişi bireylerde
ortak olarak bulunmaz?
A) Östrojen
B) Prolaktin
C) Folikül uyarıcı hormon (FSH)
D) RF {relasing faktör)
E) Luteinleştirici hormon (LH)
17. Aşağıdakilerden hangisi dış döllenmenin özelliği değildir?
A) Çok sayıda sperm oluşması
B) Çok sayıda yumurta oluşması
C) Karada yaşayan canlılarda da görülmesi
D) Gametlerin döllenme şansının düşük olması
E) Döllenmenin canlı dışında olması
.
18. Aşağıdakilerden hangisi insanda erkek ve dişi üreme
sisteminde ortak gerçekleşmez?
A) Gamet oluşumu B) Hormon üretimi C) Mayoz bölünmeD)
Döllenme
E) Mitoz bölünme
19. Hayvanlarınembriyonik gelişimi sırasında gerçekleşen
olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Morula - Blastula - Gastrula
B) Blastula - Gastrula - Morula
C) Gastrula - Blastula - Blastula
D) Morula-Gastrula-Blastula
E) Blastula - Morula – Gastrula
20. Yeni oluşan döllerin kalıtsal özellikleri her zaman anasının
özelliklerinin aynısı oluyorsa, bu üreme için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Bu üremede döllenme olmaz
B) Oluşan döller bölünme sonucu meydana gelmiş olabilir
C) Bu üreme eşeysiz üremedir
D) Oluşan canlılar bir tek atadan gelir
E) Oluşan döller aynı zigottan oluşur
26. Hayvanlarda görülen;
I. Oogenez
II. Spermatogenez
III. Zigot oluşumu
IV. Gastrulasyon
olaylarından hangileri omurgalıların tümünde üreme
organlarında olur?
A) I ve II B) II ve III C) I ve III
D) II ve IV E) III ve IV
27.Üreme çağındaki bir dişi memelide, menstruasyondan
hemen sonra, ilk gerçekleşen olay hangisidir?
A) FSH salgısının artması
B) Yeni bir folikülün gelişmeye başlaması
C) Kanda östrojen düzeyinin yükselmesi
D) Corpusluteumun oluşması
E) Yumurtanın fallopi tüpüne atılması
21.İç ve dış döllenme yapan canlılarda görülen ortak
adaptasyonlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok sayıda spermin üretilmesi
B) Embriyonun uterusta gelişmesi
C) Embriyonun yumurtada gelişmesi
D) Yumurtada çok miktarda vitellüs bulunması
E) Çok sayıda yumurta üretilmesi
28. Memelilerin üremesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Ovulasyon sırasında folikül kesesinden II. oosit durumundaki
hücre atılır
B) Döllenme, fallopi tüpünde gerçekleşir
C) Zigotun mitoz bölünmeler geçirmesi uterusa ulaşmasıyla başlar
D) Embriyonun artıkları plasenta aracılığıyla anneye geçer
E) Plasentada anne ile fetüsün kanı karışmaz
22.Aşağıdaki embriyonik tabakalardan gelişen yapıların hangisi
doğru gösterilmiştir?
Ektoderm
Mezoderm
Endoderm
A) Sinir sistemi Kas sistemi Dolaşım sistemi
B) Deri Sinir sistemiKas sistemi
C) Duyu organları İskelet sistemi Solunum sistemi
D) Boşaltım sist.
İskelet sistemi Dolaşım sistemi
E) Sinir sistemi Sindirim sistemiÜreme sistemi
29.Aşağıdakilerden hangisi östrojen hormonuyla ilgili yanlışbir
ifadedir?
A) Döl yatağı duvarında mitozu hızlandırır
B) Döl yatağına gelen kan miktarını artırır
C) Folikül hücreleri tarafından salgılanır
D) Kanda konsantrasyonun artması, hipofizin FSH salgılamasını
uyarır
E) Hamilelikte süt bezlerinin gelişmesini sağlar
23.Yumurtasında vitellüs kesesi körelmiş olan bir omurgalı
türünde;
I. Süt bezleri vardır
II. İç döllenme – iç gelişme yapar
III. Yavru bakımı vardır
IV. Embriyo anne kanından besin sağlar
özelliklerinden hangileri görülür?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
30. İnsanın dölyatağında gelişen embriyo aşağıdakilerden
hangisini anne kanından almaz?
A) Glikojen B) Mineraller C) Vitaminler
D) Glikoz E) O2gazı
24. Dış döllenme ve dış gelişme yapan bir hayvan türünde
üreme ve gelişme sırasında;
I. Yumurta kabuğu
II. Vitellus kesesi
III. Amniyon kesesi
IV. Allantoyis kesesi
yapılarından hangisi oluşmaz?
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve IV
D) Yalnız IV E) I, III ve IV
25.Sürüngen ve kuşların gelişimi sırasında yumurtada görülen
aşağıdaki yapılardan hangisi, plesantalı memelide hiçbir şekilde
görülmez?
A) AmniyonB) KoryonC) Allantoyis
D) VitellusE) Yumurta kabuğu
31. Plasenta için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Embriyo ile annenin kanının karıştığı yerdir
B) Madde alışverişi yalnız difüzyonla gerçekleşir
C) Oluşumuna annenin fallopi tüpü de katılır
D) Tüm memeli hayvanların dişilerinde oluşur
E) Evrimsel olarak süt bezlerinden sonra ortaya çıkmıştır
32. Memelilerde, aşağıdaki evrelerin hangisinde mayoz bölünme
olur?
A) Menstruasyon
B) CorpusluteumC) Ovulasyon
D) Folikülevresi
E) Plasenta oluşumu
33. Aşağıdakilerden hangisi plasentanın görevi değildir?
A) Gelişme sırasında besinlerin ve solunum gazlarının difüzyonunu
sağlar
B) Gebelikte östrojen hormonu salgılar
C) Gebeliğin 3. ayından sonra çok miktarda progesteron salgılar
D) Amniyon kesesi ve göbek bağını meydana getirir
E) Salgıladığı hormonlarla döl yatağı duvarlarına bol kan gelmesini
sağlar
34. Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi meme bezlerinin
gelişip büyümesini sağlarken, süt salgısına engel olur?
A) LH – LTH
B) Oksitosin – FSH
C) Prolaktin – Östrojen
D) LTH – Oksitosin
E) Östrojen – Progesteron
35. Hangi hormonun salgılanmasından sonra
seminifertüpçüklerdespermatogenez olayı olur?
A) FSHB) LH C) hCG
D) ACTH E) TSH
36.Bebek annesinden süt emerken oksitosin hormonu salgılanır.
Oksitosin salgılanmadan hemen önce bu olayla ilgili olarak
hangi hormonun görev yapmış olması gerekir?
A) Tiroksin B) ProlaktinC) FSH
D) İnsülin E) Oksin
37.Hormonlar etkilerini hedef hücrelerinde bulunan reseptörlerine
bağlanarak gösterirler. Reseptörler hücre zarında,
sitoplazmada veya çekirdekte bulunabilen protein yapılı
moleküllerdir.
Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörleri, karşısında
verilen organda bulunmaz?
A) GnRH →Hipofiz
B) FSH →Ovaryumdakifolikül
C) LH →Testislerdeki Leydig hücreleri
D) FSH →Seminifertüpçükleri
E) Progesteron →Ovaryumdakicorpusluteum
38.
I. Östrojen
II. LH
III. Progesteron
IV. FSH
Menstruasyon devrinin düzenlenmesinde yukarıdaki hormonlar
hangi sıra ile salgılanarak görev yaparlar?
A) I – III – IV – II
B) II – IV – I – III
C) I – IV – II – III
D) IV – I – II – III
E) IV – II – I – II
39.
I. Plasentaya anneden kan getiren damar
II. Plasentaya fetüsten kan getiren damar
Yukarıdaki damarların çeşidi ve taşıdıkları kanın O2
yönünden durumu aşağıdakilerin hangisinde gösterilmiştir?
I II
A) Atardamar – temizAtardamar – kirli
B) Atardamar – temiz Toplardamar – kirli
C) Toplardamar – temizAtardamar – kirli
D) Atardamar – kirli Atardamar – temiz
E) Toplardamar – kirli Toplardamar – temiz
40. Erkekte semen oluşumuna aşağıdaki yapılardan hangisinin
doğrudan katkısı yoktur?
A) Testis
B) Prostat bezi C) Bulboüretral bez
D) Seminal kese
E) Hipofiz bezi
41. Spermatogonium ve Oogonium hangi dönemde mitoz
bölünme geçirir?
SpermatogoniumOogonium
A) Fetüste Ergenlikte
B) Ergenlikte Fetüste
C)ErgenlikteErgenlikte
D) BebeklikteErgenlikte
E) Fetüste Bebeklikte
42. Gebelik döneminde östrojen ve progesteron hormonlarının
fazlalığı;
I. GnRH
II. FSH
III. LH
hormonlarından hangilerinin salınımını engeller?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I,II ve III
43. Erkekte mayoz bölünmenin olabilmesi için gerekli hormon
ile mayozun olduğu yer hangi seçenekte gösterilmiştir?
A) LH – Epididimis
B) Androjen – Epididimis
C) FSH – Seminifertüpçük
D) Testosteron – Leydig hücreleri
E) FSH – Epididimis
44. Erkekte sperm, testisten çıktıktan sonra,
I. Sperm kanalı
II. Boşalma kanalı
III. Üretra
yapılarından hangi sıra ile geçerek vücuttan uzaklaşır?
A) I – II – III
B) II – I – III
C) III – I –II
D) II – III – I
E) III – II – I
45. Plasenta oluşumu;
I. Amniyon
II. Koryon
III. Allantoyis
IV. Endometriyum
yapılarından hangilerinin katılımı ile sağlanır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve IV E) II, III ve IV
46. İnsanda embriyo ve fetüsün gelişimi sırasında
aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?
A) Hücre göçleri
B) Hücre ölümleri
C) Bazı genlerin çalışması
D) Artıkların allantoyiste toplanması
E) Küçük bir vitellus kesesi
47. Gebelik boyunca sürekli artan hormonlar hangileridir?
A) hCG – Östrojen
B) Östrojen – Progesteron
C) hCG – Progesteron
D) FSH – LH – hCG
E) FSH – Progesteron
48.Korpusluteumun parçalanması ile;
I. Progesteron azalır
II. Hipotalamus uyarılır
III. GnRH salgılanır
IV. Hipofiz uyarılır
V. FSH salgılanır
olayları hangi sıra ile olur?
A) I – II – III – IV – V
B) II – III – I – IV – V
C) I – III – II – IV – V D) IV – V – I – II – III
E) IV – V – III – II – I
49.İnsandagastrulasyondan sonra;
I. Notokord
II. Somit
III. Omur
IV. Omurilik
yapıları hangi sıra ile oluşur?
A) I – II – III – IV B) II – III – I – IV
C) III – II – IV – I D) IV – I – II – III
E) I – IV – II – III
50.Gelişmiş bir memeli hayvanda gebeliğin birinci ayında
yumurtalıklar çıkarılırsa ne olur?
A) Östrojen ve progesteron salgılanmadığı için gebelik sonaerer
B) hCG salgılanması artar
C) Prolaktin salgısı artar
D) Plasenta östrojen ve progesteron salgılamaya başlar
E) FSH ve LH salgısı azalır
51.
I. Süt bezlerinin gelişmesini sağlayan
II. Süt bezlerinde süt oluşumunu sağlayan
III. Süt bezlerindeki sütün memeden çıkmasını sağlayan
Yukarıdaki görevleri yerine getiren hormonlar hangileridir?
I
II
III
A) FSH LHProlaktin
B) Östr. ve Progest. ProlaktinOksitosin
C)ProlaktinOksitosinProgesteron
D)ProgesteronÖstrojenOksitosin
E) Östrojen ProlaktinProgesteron
52.Gebelik ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Gebeliğin başlarında embriyo hCG hormonu salgılar
B) hCG, hipotalamustan salgılanan LH gibi etki yapar
C) hCG, korpusluteumun ilk üç ay hormon salgılamasını sağ-lar
D) Üçüncü aydan sonra kanda hCG bulunmaz
E) Üçücü ayın sonunda korpusluteum küçülür
53.Gebelikte korpusluteumun varlığını sürdürmesi aşağıdaki
hormonların hangisi ile olur?
A) Östrojen B) ProgesteronC) LH D) hCGE) FSH
CEVAPLAR
1-D
2-A
3-B
4-E
5-C
6-D
7-C
8-C
9-E
10-D
11-B
12-A
13-E
14-C
15-D
16-B
17-C
18-D
19-A
20-E
21-A
22-C
23-E
24-E
25-E
26-A
27-A
28-C
29-D
30-A
31-E
32-D
33-D
34-E
35-A
36-B
37-E
38-D
39-A
40-E
41-B
42-E
43-C
44-A
45-E
46-D
47-B
48-A
49-A
50-A
51-B
52-D
53-D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
227 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content