close

Вход

Log in using OpenID

Akademik Personel Özgeçmiş Bilgileri

embedDownload
F,,
l
A-'-*6
T.C.
HACETTEPE ÜNİvnnsİrrc sİ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı : 630140088
-o42
- OJlg+6
1
Konu : Akademik Personel Özgeçmiş Bilgileri
9
iiatz0lt
yükseköğretim Kuru|u Başkanlığının (YÖKSIS) bünyesinde uygulamaya başlatmış
olduğu yeni Akademik Özgeçmiş Modülü kullanılarak tüm akademik personellerimize ait
özgeçmiş bilgilerinin 03.03,2014 tarihine kadar girilmesi ve bu tarihten itibaren güncel
tutulması gerekmektedir.
Konunun tüm akademik personele duyurulması hususunda gereken hassasiyetin
gösterilmesini rica ederim.
ffi
Rektör
Ek:Yazı Örneği
Dağıtım:
Fakülte Dekanlıklarına,
yüksekokul ve Enstitü Müdürlüklerine.
}
Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanl ığı 06l 00 Sıhhiye-An kara
Telefon: 0 (3l2) 305 2323. Faks:0 (3l2) 309 0620
E-posta: [email protected] . www.hacettepe.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi için:
3, .-
W.
Sayı
yüxsgııöĞııgri
T.C.
*{
KuRuLu nEşx*,uııĞı
:'l99241l9-051 .ü2/ü't
*' -'
Konu : Özgeçııiş Bilgiieri
*' ıiğ
1
iil,iilıüiiilifr l üiijl]i iıi
0E.aı.20]4 _ 743ü
ilgi;
09,12.2ö13 tarilı ve 75850]60-19q-86l 1-64665 sııyılı yazımız.
İlgi Yazıııız ite Yükseköğretim liilgi Sistemi (YÖKSİS) veri taba.nına öğrenci bilgileri,
öğı'etiın elÇnıaııı özgeÇmiş lıilgileri, akademik personel olup idari görevde butunan
öğretinı eiemanları
bilgileri ve kurum iletiŞiııı bilgileri ile Kuruııısal Değeı:lenılirıne Raporlaruıı
kadar girmeleri gerektiği hıısıısıı yükseköğretinı kurııırılarınııza bilclirilmişti.
3l
Ocak 3014 tarihine
YÖKSݧ'e bııgİine kadar aktarılmış ıılan veriler iııcelendiğincle veriterin büyük
çoğunluğuııun
giri}miŞ olduğu anlaŞı|makla beraber, birçtık cJefu e-posta yaluyla Persoııell)airesi,
Öğretim Dairesi ve
tiilgi İŞ|eııı Daire .BaŞkaıılığı rotiine salıip kullanıcılara bilgilendirıııelerıle bu,luıııılmıısına rağmen
halen bazı verileriı-ı eksik olduğu göriilınektedir,
YÖKSİS'te halÇn ek,sik ulan en öneınli verilerdeıı tıirisi akaclemis,veırleriııizin özgeçıniş
bilgileri oIuP, YÖKSiS bi.inycsiııde uvgulanıaya aldığımız 5,eni Akadenri.ı* Örg*çnıiş MoıJülü
kullanılarak her bir akademisyene ait özgeçıniş biigileriııiıı 03
sonrası ııda da güncel tutu_lırıası geıekıııekterli r.
Maıt
2014
tırihİne karlar giriİmesi ve
AkademisYeı"ılerinıizin özgeçnıiş bilgilerini girmeleri esııasıııda veri girişi krıla.ylığı açısıııdaır:
bilgi sistenıinde yer alaıı akaııemisyen özgeçııiş modiillerindeki ya}.ın- bilgilerinin
YÖKSİS'Ş toPlu bir şekilcle aktarıınını sağlanıak, için bir excel
şablonu oiıışturulıııuş ırlup" bu şabioıia
YÖKSiS DuYurular böltiıııüncien ulaşılabilegektir. Bilgi işlem Daireleri tarafından istenşn fbrmatta.
krırumıırıuz
oluŞturulacak olan exceİ dosyası ı]ögııLıııli*ı;li.];\,*h..g*\,^tr ğ-p0§ta aclresine gönclerilecektir,
§ö;i4Çırnusu eksiklikler tamamlanıp gerekli veri]er sisteınç girilinceye kadar yükseköğı:etim
kurııınlarınııan ilgi Yazımızda beliıtilen taleplerinin değerlendirıı:ıeye aiııımaırıası 1ıygıılaırıa§ına
devam edilecektir.
Bilgilerinizi ve koııııyla ilgili gerekli lrassasiyetiıı giisterilııesi hıısusuııda gereğini rica ederim.
Proi'.
nÇE
SAYA
aag,l,]rr:
-Yiikseköğreti ırr Kurııın iarı
9. Aad,06539 üiikent l A]!^JKARA
{0312ı
'fğlcfon ı
e-prısta
:
...........
ı-ıa
Faks: (t}Jii}
,.@yok.gov.tr
A.yrıntılı ltilgi İçin İrtibal:
.......
..-.........,,,
i.]ltıktroııik Ağ : ww w,vıık.gov.tr
t
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 172 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа