close

Enter

Log in using OpenID

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
TÜRK DIŞ
POLİTİKASI I
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TDP 201
3
3+0
3
4
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren izlediği dış
politikayı tarihsel dönemler halinde ele alarak, Türk Dış
Politikasını etkileyen iç ve dış dinamiklerin ve oluşum ve
uygulanması sürecini incelemektir.
Türk Dış Politikası dersinde öncelikle Milli mücadele dönemi
izlenen Türk dış politikası Lozan Barış Antlaşmasına kadar ele
alınarak, Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasının kuramsal
çerçevesi, temel hedefleri ve dönemleri, iki savaş arası dönemde
dış politika, II. Dünya Savaşında Türkiye’ nin savaş dışı kalma
politikası ve savaşan devletlerle ilişkileri, Soğuk Savaş döneminde
dış politikada yeni eğilimler, Batılı ülkelerle ittifakı, Demokrat
Parti dönemi dış politikası, 1960 Darbesi sonrasında Türk Dış
Politikası, ABD ve NATO’yla ilişkiler, AET’yle ilişkiler, Kıbrıs
Sorunu, 1980-1990 dönemi dış politika ABD ve AB ile ilişkiler,
Ortadoğu, Balkanlar, Soğuk Savaş Sonrası Dış Politika, yeni
fırsatlar ve tehditler, güncel sorunlar ele alınarak bu dönemde
izlenen Türk Dış Politikası ve bu politikayı belirleyen ulusal ve
uluslar arası parametreler irdelenecektir. Dersin işleniş formatı
dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve
konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1) Çeşitli tarihsel dönemlerde uygulanan Türk dış
politikasını anlar.
2) Çeşitli tarihsel dönemlerde izlenen Türk dış
politikasını belirleyen iç ve dış dinamikleri anlar.
3) Türk dış politikasının oluşturulma ve uygulanma
sürecini anlar.
4) Temel derslerde öğrendiği bilgilerle Türk dış
politikasını yer alan olayları ve sonuçlarını değerlendirir
5) Türk dış politikasına ilişkin gelecekte ortaya
çıkabilecek olası gelişmeleri ve yaratabileceği sonuçları
değerlendirir.
6) Türk dış politikasını bilimsel ve analitik yöntemlerle
açıklar.
7) Uluslararası sistemde meydana gelen gelişmelerin
Türk dış politikasına olan etkisini anlar ve değerlendirir
8) Türkiye?nin iç dinamiklerinde ve siyasal hayatında
meydana gelen gelişmelerin Türk dış politikasına olan
etkisini anlar ve değerlendirir.
Öğretim
Yöntemleri:
Ölçme
Yöntemleri:
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 9: Benzetim, 12:
Örnek Olay
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Türk Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi ve Uygulanması
1 (ss. 1-93 )
2
Türk Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi ve
Uygulanması
1 (ss. 1-93 )
3
Türk Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi ve Uygulanması
1 (ss. 1-93 )
4
1919-1923 Milli Mücadele Döneminde Türk Dış Politikası
1 (ss. 95-238 )
5
1919-1923 Milli Mücadele Döneminde Türk Dış Politikası
1 (ss. 95-238 )
6
İki Dünya Savaşına Kadar Olan Dönemde Türk Dış Politikası
1 (ss. 239-384 )
7
İki Dünya Savaşına Kadar Olan Dönemde Türk Dış Politikası
1 (ss. 239-384 )
8
ARA SINAV
9
İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk Dış Politikası
1 (ss. 385-476 )
10
1945-1960 Döneminde Türk Dış Politikası
1 (ss. 477-652 )
11
1945-1960 Döneminde Türk Dış Politikası
1 (ss. 477-652 )
12
1960-1980 Döneminde Türk Dış Politikası
1 (ss. 653-854 )
13
1960-1980 Döneminde Türk Dış Politikası
1 (ss. 653-854 )
14
1960-1980 Döneminde Türk Dış Politikası
1 (ss. 653-854 )
KAYNAKLAR
1) Baskın Oran ( ed. ), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar ,Cilt I ( 1919- 1980 ) , İstanbul :
İletişim Yayınları, 2001.
2) Baskın Oran ( ed. ), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar , Cilt II ( 1980-2001) , İstanbul :
İletişim Yayınları, 2001.
3) Melek M. Fırat , 1960-71 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs
Sorunu, Ankara : SİYASAL KİTABEVİ,1999.
4) Serkan Kekevi , Batının Çöküşü ve Türk Dış Politikası,İstanbul : IQ
KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK ,2004.
5) Erol Mütercimler/ Mim Kemal Öke, Düşler ve Entrikalar Demokrat
Parti Dönemi Türk Dış Politikası, İstanbul : ALFA YAYINLARI,
2004.
6) Ertan Efegil , Körfez Krizi ve Türk Dış Politikası Karar Verme
Modeli, İstanbul : GÜNDOĞAN YAYINLARI , 2002.
7) Levent Ürer , Mondros´tan Mudanya Mütarekesi´ne Türk Dış
Ders Notu
Politikası, ALTIN KİTAPLAR , 2005.
8) Mehmet Gönlübol vd., Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995),
Ankara : SİYASAL KİTABEVİ.
9) İdris Bal , Türk Dış Politikası : 21. Yüzyılda, İstanbul : NOBEL
YAYIN DAĞITIM, 2004.
10) William Hale , Türk Dış Politikası 1774-2000, MOZAİK, 2003.
11) İan O. Lesser/ F. Stephen Larrabee , Belirsizlik Döneminde Türk
Dış Politikası , İstanbul : ÖTÜKEN NEŞRİYAT , 2004.
12) İsmail Sosyal, Türk Dış Politikası İncelemeleri İçin Kılavuz (19191993), İstanbul : EREN YAYINCILIK .
13) İdris Bal , 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İstanbul :
ALFA YAYINLARI, 2002.
14) Avrasya Dosyası / İlkbahar 2004-Sayı 1 Cilt: 10 11 Eylül Sonrası
Türk Dış Politikası Özel ASAM - DERGİ, 2004.
15) Mediha Akarslan ,Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası ve
Atatürk, ARİON YAYINLARI
1) Murat Ercan, Değişen Dünyada Türk Dış Politikası, Ankara:
Nobel,2011.
Diğer Kaynaklar 2) Cüneyt Yenigün, Ertan Efegil, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası,
Ankara:Nobel,2010.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI
YÜZDESİ
Ara Sınav
1
100
Kısa Sınav
0
0
Ödev
0
0
Toplam
100
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Temel Mesleki Dersler
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2
3
1
1. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
2. Dilbilimin, Almanca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve
ilkelerini açıklama.
3
3. Almanca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri
kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
4. Almanca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı
olarak betimleme.
X
5
5. Yabancı dil olarak Almancanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
6. Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
7. Alman Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan
öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
8. Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
9. Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme
becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
10. Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme
sürecini planlama.
X
11
11. Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili
olarak kullanma.
X
12
12. Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci
merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
13. Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin
gelişimini izleme.
14
14. Alman diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak
sorumluluk üstlenme.
16. Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirme
5
X
X
X
X
X
X
X
X
15 15. Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
4
X
X
17
17. Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim
kurma.
X
18 18. Alman dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma
19
19. Almanca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim
için girişimde bulunma.
20
20. Alman dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup
biteni izleyerek çözümleyebilme.
X
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Toplam
Süresi
SAYISI
İş Yükü
(Saat)
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
3
42
Ara Sınav
1
10
10
1
20
20
Ödev
Final
Toplam İş Yükü
114
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3.8
Dersin AKTS Kredisi
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
300 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content