close

Вход

Log in using OpenID

ChessBase ve Filtreleme

embedDownload
CHESSBASE
ChessBase ve Filtreleme
MENDERES SARGIN
[email protected]
hessbase bir oyun program›ndan daha fazla donan›ma sahiptir. Kullan›c›lar içerisinde
ihtiyaç duyduklar› her fleyi internetten indirebilir ya da
kendileri program›n içerisinde yer alan aplikasyonlarla oluflturabilirler.
Bir örnekle anlatmak istediklerimizi somutlaflt›ral›m. Senaryomuza göre, bilgisayar›n›zda yer alan Chessbase’de hiçbir antrenman program›
yüklü de¤il hatta hiçbir PGN dosyas› da olmayabilir. Öncelikle PGN
yüklememiz laz›m. Bu ChessBase
dosyalar›n› TSF sitesinden yükleyebilece¤iniz gibi, çeflitli arama motorlar›ndan birçok internet sayfas›-
C
na
da
eriflebilirsiniz.
Ben
www.chess.com sitesini kullan›yorum. Çok kolay bir flekilde ister antrenman dosyalar› isterseniz de bir
turnuvada oynanm›fl oyunlar›n dosyalar›n› (PGN) indirebilirsiniz. Böylelikle hiç bitmeyecek bir
kayna¤a sahip olursunuz.
Ancak hemen hat›rlatmakta fayda var, afl›r› derecede toplay›c› olmaman›z ve
dosyalar› seçerken iflinize
yarayacaklar› indirmeniz
çal›flmalar›n›z için de yararl› olacakt›r. Aksi durumda
binlerce oyun aras›nda kaybolursunuz. Ancak hemen gözünüzü korkutmayal›m, size bunlar› nas›l
düzenleyece¤inizi de gelecek say›lar›m›zda gösterece¤iz. Senaryomuza göre bir turnuva dosyas›n› kaydettik, burada turnuvadaki
oyunlardan baflka bir fley yoktur
ve tek tek incelemek de s›k›c›
olabilir. Ancak bu turnuva dosyalar›n› antrenman çal›flmas› haline
k›sa sürede getirebiliriz. Örne¤in
bu turnuva da yap›lm›fl mat, çifte
flah gibi taktikleri ve di¤er önemli
hamleleri filtre yöntemiyle tarayabilir ve bulabilirsiniz. Hatta bu
taktikleri özel bir dosyada toplayabilirsiniz de.
fiimdi filtreleme ifllemini nas›l
yapaca¤›m›z› görelim. fiekil 1’de
Chessbase program›yla açt›¤›m
bir turnuvan›n oyunlar› yer almakta. Bu turnuva 2009 Avrupa Yafl
Gruplar› fiampiyonas›ndan. fiimdi
amac›m bu turnuvada oynanm›fl
oyunlar aras›ndan taktik ve özel
durumlar› içeren hamleleri ve konumlar› bulmak.
1
Bunun için öncelikle
ChessBase sayfas›n›n sa¤
üst k›sm›nda olan
iflaretlerden huni
fleklinde olan soldan 6.
Simgeye t›klar›z.
T›klad›¤›m›zda fiekil 2’de
gördü¤ünüz bir pencere
aç›l›r, bu pencerede çok
fazla seçenek yer
almakta. Biz flimdilik
Manevralarla
ilgilenece¤iz.
72
2
Manevralara
t›klay›nca fiekil
3’de görülen farkl›
bir pencere daha
aç›l›r, bu yeni
pencerede farkl›
seçenekler yer
al›r.
3
4
Bu filtreleme
k›sm›nda örne¤in
Çifte fiah ( Double
Check ) t›klad›¤›n›zda
tüm turnuva
içerisinde elimizde
olan oyunlarda Çifte
fiah konumlar›n› elde
edersiniz.
Filtreleme
sonucunda elde
edilen sonuçlar
görülebilir.
Filtreleme
penceresini
kullanarak birçok
arama yapabilirsiniz.
Bu sayede kendi
çal›flma
dokümanlar›n›z› k›sa
sürede
haz›rlayabilirsiniz.
73
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 746 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа