close

Enter

Log in using OpenID

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı

embedDownload
GIB Mevzuat
Page 1 of 2
BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN
YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6552
SAYILI KANUN ĐÇ GENELGESĐ SERĐ NO:
2014/1
Tarih
Sayı
Kapsam
29/09/2014
87893753-010.06.01[36-04]-95254
T.C.
MALĐYE BAKANLIĞI
Gelir Đdaresi Başkanlığı
Sayı :87893753-010.06.01[36-04]-95254
Konu :6552 sayılı Kanun Đç Genelgesi
BAZI ALACAKLARIN YENĐDEN YAPILANDIRILMASI
HAKKINDA 6552 SAYILI KANUN ĐÇ GENELGESĐ
(SERĐ NO: 2014/1)
................. VALĐLĐĞĐNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
................. VERGĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞINA
Bilindiği gibi, 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü
maddesiyle bazı alacakların yeniden yapılandırılması düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552
Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ 27/9/2014 tarihli ve 29132
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı
üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller 5779 sayılı Đl Özel Đdarelerine ve Belediyelere
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=xTLseI7fb3PJjRi4&type=icgenelge
04.11.2014
GIB Mevzuat
Page 2 of 2
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda yeniden düzenlenmiş ve
yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalar 8/4/2010 tarihli ve 32018 sayılı yazımızla yapılmıştır.
Bu itibarla, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında borçlarını yapılandırmak üzere
başvuran il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin bu Kanun
kapsamında yapılandırılan dönemlere ilişkin borçları için ilgisine göre Muhasebat Genel
Müdürlüğü/Đlbank A.Ş. nezdindeki genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak
paylardan yapılan kesinti taleplerinin geri alınması gerekmektedir.
Ancak, Kanun hükümlerinin ihlal edilmesi halinde gerekli kesinti talebinde bulunulacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Adnan
ERTÜRK
Bakan a.
Gelir Đdaresi
Başkanı
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=xTLseI7fb3PJjRi4&type=icgenelge
04.11.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
30 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content