close

Вход

Log in using OpenID

2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu için tıklayınız

embedDownload
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2009-2013 STRATEJİK PLANI
2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME
RAPORU
Stratejik Plan ve Risk Yönetim Birimi
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçindekiler
GENEL MÜDÜR SUNUŞU ................................................................................................................. 3
MİSYON, VİZYON VE İLKELER ................................................................................................ 4
1.
GENEL DEĞERLENDİRME........................................................................................................ 5
1.1.
Hukuki Durum ve Faaliyet Alanı ......................................................................................... 5
1.2.
Rezerv Durumu ve Üretim Yerleri ...................................................................................... 5
1.3.
Performans Göstergeleri ..................................................................................................... 5
1.4.
Uzun Vadeli Hedefler ........................................................................................................... 8
2.
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER .......................................................................................... 8
3.
2013 YILI HEDEF VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ................................................ 10
4.
PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU ................................................................... 15
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
2
GENEL MÜDÜR SUNUŞU
Dr. Orhan YILMAZ
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı
1935 yılında ülkemiz madenlerini (kömür, demir-çelik, alüminyum, bakır, krom, gümüş vs.)
ekonomiye kazandırmak amacıyla Etibank adı ile kurulan Genel Müdürlüğümüz, 2005
yılından itibaren sektöründe dünya liderliğine ulaşmıştır.
Kuruluşundan günümüze kadar kendisine verilen “madencilik, metalürji, kimya, enerji
bankacılık sektöründe faaliyetler sürdüren Eti Maden; bankacılık ve sigorta gibi hizmet
sektöründen, bakır, alüminyum, gümüş, krom gibi madencilik ve metalürji alanlarından
çekildikten sonra ağırlıklı olarak bor sektöründe yoğunlaşmıştır.
Stratejik yönetimi ilke edinmiş olan kuruluşumuz, gelecek vizyonu doğrultusunda “Büyüme”,
“Rekabet”, “Kurumsal Gelişim” ve “Çevre” ana eksenleri üzerine kurulu 2009-2013 dönemi
stratejik planının uygulamaya konulmasıyla; 2000’li yıllardan itibaren söz konusu alanlardaki
yükselen değerini daha büyük ivmeyle perçinleyerek hayata geçirmiştir.
Kuruluşumuz 2002 yılında 436 bin ton olan toplam üretimini son on yılda 4 kat arttırarak 2013
yılında 1,8 milyon tona çıkarmıştır. 2013 yılı satışlarından 779 milyon TL kar elde etmiştir.
Kâr, son on yılda 26 kat artmıştır. Eti Maden’in satışlarından elde ettiği gelir ve karın
yaklaşık % 97’lik kısmı ihracat yoluyla gerçekleştirilmektedir. Hazine’ye ödenen temettü
2004 yılında 73 milyon TL iken yaklaşık 6 kat artarak 2013 yılında 409 milyon TL’ye
yükselmiştir. Son on yılda Hazineye 2,3 milyar TL temettü ödenmiştir. Kuruluşumuz bir
yandan yapmış olduğu yatırımlarla ülkemizde sermaye birikimine ve istihdama önemli
katkılarda bulunmakta, diğer yandan önemli döviz girdisi sağlayarak dış ödemelerde
ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır.
Eti Maden, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2012
yılı araştırmasında 779 milyon TL kârıyla beşinci sırada yer almıştır. Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM)’in yapmış olduğu, 2012 yılı “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firma”
sıralamasında; ihracatta 15. sırada, karlılıkta ise 3. sırada yer almıştır. Eti Maden üretiminde
ithal girdi kullanımı çok sınırlı miktarda olduğundan Türkiye’nin en büyük net ihracatçısı
konumundadır.
2009-2013 dönemini kapsayan stratejik planın 2013 yılı hedef ve gerçekleşmelerini içeren
“Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu”
çalışmaları tamamlanmıştır. Performans Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında emeği
geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, faaliyetlerimizin geleceğe umutla bakmamıza katkı
sağlamasını dilerim.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
3
MİSYON, VİZYON VE İLKELER
MİSYON
VİZYON
İLKELER
•Bor
zenginliğimizi
sürdürülebilir
kalkınma
modeli
çerçevesinde
değerlendirip,
bor
ürünlerine dönüştürerek
tüm insanlığın hizmetine
sunmak ve ülke refahına
katkıda bulunmaktır.
•Geleneksel bor ürünleri
piyasasında
istikrarlı
büyümesini
sürdüren,
ayrıcalık yaratacak yeni
bor
ürünlerinin
geliştirilmesinde
öncü
rolü üstlenen ve ülkemizi
dünya bor sektörünün
bilgi ve teknoloji havzası
haline
getirerek
bor
kaynaklarından
maksimum katma değer
yaratan kuruluş olmak
•Güvenilirlik: Müşteriler
nezdinde
ticari
etik
kurallarına
uygun
davranış sergilemek.
•Müşteri
Odaklılık:
Müşteri
beklentilerine
uygun, kaliteli ve esnek
ürün tedariki sağlamak.
•Takım Ruhu: Kurumsal
sinerjiyi harekete geçirici
iş yapma kültürüne sahip
olmak.
•Adaptasyon:
Küreselleşme ve hızlı
değişim
nedeniyle
çevresel ve teknolojik
yeniliklere
zamanında
uyum sağlamak.
•Cesaret:
Bor
zenginliğimizi ekonomiye
kazandırıcı yeniliklere ve
gelişime açık olmak.
•Sosyal
Sorumluluk:
Yerel halka ve çevreye
duyarlı
faaliyetlerde
bulunmak.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
4
1.
1.1.
GENEL DEĞERLENDİRME
Hukuki Durum ve Faaliyet Alanı
1935 yılında ülkemiz madenlerini (kömür, demir-çelik, alüminyum, bakır, krom, gümüş vs.)
ekonomiye kazandırmak amacıyla Etibank adı ile kurulan kuruluş, 1998 yılının başında Eti
Holding A.Ş. adıyla yapılandırılmış, bugün itibarıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
olarak anılan 233 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname” ile özel hukuk hükümlerine tabi olan bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 2840 sayılı
Kanuna göre bor madenlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.
Eti Maden; faaliyetlerini Kanun, Bakanlar Kurulu Kararları, İlgili Yönetmelik ve Genelgeler
kapsamında yasal mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Kurumsal karar alma ve yürütme
süreçleri 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine, ihale işlemleri 4734
sayılı Kamu İhale Kanununa, personel işleri ise 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa göre yapılmaktadır. Kuruluşumuz planlama, örgütleme, koordinasyon,
yürütme ve kontrol fonksiyonlarından oluşan yönetimin her sürecinde hiyerarşik
kademelenme ve güç mesafesi yalın bir organizasyon yapısıyla şekillendirilmiş, karar almayı
gerekli kılan aşamalarda yetkilendirme yoluyla işlemlerin en kısa süre içerisinde yerine
getirilmesi esas alınmıştır. Kuruluşundan günümüze kadar kendisine verilen “Madencilik
Sektöründe Öncü” misyonu doğrultusunda, ülkenin madencilik altyapısının kurulmasında çok
önemli roller üstlenerek ekonomiye önemli katkılar yapmıştır. Ancak, özellikle 2000’li
yıllardan sonra, Eti Maden bor kimyasalları üretimine ağırlık vererek, bir anlamda kimya
kuruluşu hüviyeti kazanmıştır.
Eti Maden, “sürdürülebilir” bir yönetim anlayışı çerçevesinde; Entegre Yönetim Sisteminin
(Kalite Yönetim, Çevre Yönetim, İş Sağlığı ve Güveliği, Enerji Yönetim Sistemleri) ile TS-EN
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu ve ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasını sağlayarak, standardizasyon sağlamıştır.
1.2.
Rezerv Durumu ve Üretim Yerleri
Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, Rusya ve A.B.D’de olup Türkiye yaklaşık 3 milyar
ton rezerv ile %73,5’lik paya sahiptir.
Eti Maden, ülkemizde yaygın olarak bulunan 3 adet (Tinkal, Kolemanit ve Üleksit) bor
mineralini Eskişehir/Kırka, Kütahya/Emet, Balıkesir/Bigadiç-Bandırma merkezli 4 adet Bor
İşletme Müdürlüğünde kurulu bor tesislerinde işleyerek bor kimyasalı olarak dünya
pazarlarına sunmaktadır.
1.3.
Performans Göstergeleri
Kapasite ve Üretim: Eti Maden’in bor kimyasalları ve eşdeğer ürün üretim kurulu kapasitesi
2000 yılında 570 bin ton, Stratejik Plan uygulama dönemi başlangıcında (2009) 1.277 bin ton
iken 2013 yılında 2.131 bin tona ulaşmıştır. Yıllık bor kimyasalları ve eşdeğer ürün üretimi ise
2000 yılında 435 bin ton, 2009 yılında 1.002 bin ton iken, 2013 yılında 1.800 bin ton’a
yükselmiştir. 2014 yılında ise 2.100 bin ton bor kimyasalları üretimi programlanmıştır.
Şekil1’de, Kuruluşumuzun 2000-2013 yılları arası gerçekleşen ve 2014 yılı için programlanan
bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim miktarları ve kurulu kapasiteleri verilmektedir.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
5
2.500
Üretim
2.125 2.131 2.181
Kurulu Kapasite
BİN TON
2.000
1.725
1.500
1.100
1.000
500
435
420
436
1.365
831
730
570
1.272 1.277
518
715
1.780 1.788 1.800
1.102
923 1.021
1.312
2.100
1.400
1.002
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P
Şekil 1: Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Üretim Miktarı ve Kapasite
Satış & Pazar Payı: Eti Maden’in 2000 yılında 233 milyon ABD $ toplam satış geliri; Stratejik
plan döneminde, 452 milyon ABD $’dan 2013 yılında 829 milyon ABD $’ına yükselmiştir.
2014 yılı için orta vadeli program’da (2014-2016) 886 milyon ABD $ olarak ifade edilen satış
hasılatı, sektördeki talep başta olmak üzere güncel gelişmeler ışığında 1.030 milyon ABD $
olarak revize edillmiştir. Eti Maden’in satış gelirlerinin %97’si yurt dışı satışlardan, %3’ü yurt
içi satışlardan elde edilmiştir.
1.200
1.030
MİLYON ABD $
1.000
856 822 829
800
647
535
600
400
322
233 225 201 228 276
390 399
452
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014P
Şekil 2: Satış Geliri
Eti Maden 2000 yılında %31 olan Pazar payını arttırarak 2005 yılından itibaren Dünya Bor
Sektörünün Lideri konumuna gelmiştir. Stratejik Plan döneminde pazar payını %37’den %47
seviyesine yükseltmiştir.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
6
2010
2013*
%36
%42
Dünya Lideri
Dünya Lideri
%47
Dünya Lideri
33
35
25
23
36
29
33
30
2000
ETİ MADEN
%31
RİO TİNTO
DİĞERLERİ
(Rusya, Güney
Amerika ve Çin)

2005
TEDARİKÇİ
Bilgiler geçicidir.
Şekil 3: Kuruluşumuzun Yıllara Göre Pazar Payı Değişimi
Brüt Kar & Temettü: 2004 yılında 17 milyon dolar (24 milyon TL) olan brüt kar 2013 yılında
430 milyon dolar (842 milyon TL) gerçekleşmiştir. 2004 yılında 51 milyon dolar (73 milyon
TL) olan Hazineye ödenen temettü 2012 yılında 316 milyon $, 2013 Yılında ise sermaye
artırımından dolayı 135 milyon $ yedek akçe ayrılmasına bağlı olarak 210 milyon dolar (409
milyon TL) gerçekleşmiştir. Kuruluşumuzun üretim maliyetlerinin büyük bölümü TL iken,
hâsılatı büyük oranda döviz bazlıdır.
600
Hazineye Ödenen Temettü
Brüt Kar (Bağlı Ortaklık Kar Payı Dahil)
487
500
434 430
457
Milyon ABD $
400
300
200
214
146
135
108
100
0
133
17 40
3
41
45
19
51
27
2000
2001
2002
2003
2004
2005
94
2006
169
220 206
291
330
301 316
122 158 148
2007
2008
2009
210
2010
210
2011
2012 2013 (*) 2014P
Şekil 4: Brüt Kar ve Hazineye Ödenen Temettü (Hazineye ödenen temettü, stopajlı temettü
şeklidir.)
(*) 2013 Yılında sermaye artırımından dolayı 135 milyon ABD $ yedek akçe ayrılmıştır.
Hazineye ödenen temettü düşük gerçekleşmiştir.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
7
İnsan Kaynağı: Teşekkülümüzde mevzuatın imkan verdiği ölçüde kaynak planlaması
yapılarak, personelin optimum değerlendirilmesi sağlanmış, bunun sonucu olarak 2000’li
yıllara göre personel sayısı azalmasına rağmen, üretim, satış ve verimlilikte artış
sağlanmıştır. Eti Maden’de 2013 Aralık ayı sonu itibariyle; kadrolu çalışan sayısı 2.382’si işçi
olmak üzere toplam 3.953 kişidir.
Yatırım: Eti Maden, son yıllarda uyguladığı yatırım stratejisi ile pazarda oluşacak fırsatları
değerlendirebilmek için, yeni ve modern teknoloji ile büyük ölçekli yatırımlar yaparak pazarda
üretim-satış lideri olmayı başarmıştır. Diğer yandan, Teşekkülümüz sadece üretime odaklı
yatırımlar gerçekleştirmeyip, aynı zamanda mevcut sistemin iyileştirilmesi, altyapı
çalışmalarına yönelik modernizasyon, kapasite artırımı, kalite ve randıman artırma, çevre
yatırımı gibi diğer pek çok alanda yatırım yapmaktadır.
Madencilik ve İmalat/Kimya sanayi sektörlerinde yatırım faaliyetlerini sürdüren Eti Maden
2013 Yılı Yatırım Programı ödeneği 305 milyon TL olup 208,6 milyon TL yatırım harcaması
yapılmıştır.
2013 yılı sonunda montaj çalışmaları tamamlanan ve devreye alma çalışmaları devam eden
önemli projelerimizden olan 50.000 ton/yıl kapasiteli Emet Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi
projesi ile 31 kişiye istihdam oluşturulacaktır. Ayrıca, Gölet Seddelerinin Yükseltilmesi,
Konsantratör ve Öğütme (Homojenlendirme Ünitesi) ve 5.000 t/y kapasiteli Susuz Boraks
Kapasite arttırımı 2013 yılında tamamlanan önemli projelerdir.
Kuruluşumuzun Türk ekonomisindeki Yeri
 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM): TİM’in yapmış olduğu, 2012 yılı “Türkiye’nin
En Büyük 1000 İhracatçı Firma” sıralamasında; ihracatta 15.sırada, karlılıkta ise
3.sırada yer almıştır. Ayrıca, 2011 ve 2012 yıllarında Kamu kuruluşları arasında
ihracatta 1.sırada bulunmaktadır. Eti Maden üretiminde ithal girdi kullanımı çok
sınırlı miktarda olduğundan Türkiye’nin en büyük net ihracatçısı konumundadır.
 İstanbul Sanayi Odası (İSO): İSO tarafından yapılan "Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” 2012 yılı araştırmasında 779 milyon TL kârıyla beşinci sırada yer
almıştır.
 FORTUNE 500: Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı “FORTUNE 500
Türkiye” listesinde 2010 yılında 83., 2011 yılında 72.sırada olan Eti Maden 2012
yılında 69. Sıraya yükselmiştir.
1.4. Uzun Vadeli Hedefler
Kuruluşumuz 2013 yılında 2.131 bin ton olan bor kimyasalları ve eşdeğeri üretim kapasitesini
Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yılı olan 2023 yılında 5,5 milyon tona çıkarmayı
hedeflemektedir. 2023 yılı satış geliri hedefi ise yaklaşık 2,5 milyar ABD $ olarak
belirlenmiştir.
2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planımız “Büyüme”, “Rekabet”, “Kurumsal Gelişim” ve
“Çevre” olarak 4 ana tematik eksen üzerine kurulmuştur.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
8
BÜYÜME
Üretim kapasitesini artırmak
Hedef 1.1: Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri
ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin tondan 2.158 Bin tona
çıkarılacaktır.
Stratejik Amaç 2
Hedef 2.1: 2013 yılı sonunda pazar payımız %39
olacaktır.
Stratejik Amaç 1
Pazar payını artırmak
Stratejik Amaç 3
Bor pazarını büyüten
kuruluş olmak
Stratejik Amaç 4
Ülkemizde Özel Bor
Kimyasalları Sanayinin
Kurulması Ve Bora Dayalı
Sanayinin Geliştirilmesine
Öncülük Etmek
Hedef 2.2: Dönem sonuna kadar, Asya kıtasındaki Pazar
payımız %2 artırılacaktır.
Hedef 3.1: Dönem sonuna kadar kullanım alanı
olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde
çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 3.2: Pazar şartları dikkate alınarak dönem sonuna
kadar bir yeni kullanım alanı bulunması yönünde
çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 4.1: Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde
kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna
kadar
üç
ayrı
özel
bor
kimyasalı
üretimi
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
REKABET
Stratejik Amaç 1
Hedef 1.1: Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013
yılı sonuna kadar 5 puan (%70’den %75’e) artırılacaktır.
Müşteri memnuniyetine
öncelik vermek
Hedef 1.2: Merkez laboratuvarımıza uluslararası nitelik
kazandırılması amacıyla 2010 yılı sonunda ISO 17025
“Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu
Belgesi” alınacaktır.
Stratejik Amaç 2
Hedef 2.1: 2013 yılı sonuna kadar
randımanlarda %5 iyileştirme yapılacaktır.
Rekabet edebilir fiyat
politikası için maliyet
minimizasyonuna gitmek
Stratejik Amaç 3
teknolojik
Hedef 2.2: Dönem sonuna kadar kaliteden ödün
vermeden birim enerji sarfiyatları %10 azaltılacaktır.
Hedef 3.1: Dönem sonuna kadar pazarlama ve dağıtım
ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın oluşturulması,
zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt
yapı çalışmaları yapılacaktır.
Pazarlama ve dağıtım ağını
güçlendirmek
Hedef 3.2: Üretim ve kapasite artışına paralel olarak
limanlardaki depolama kabiliyetini artırmak amacıyla
2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi
modernizasyonu tamamlanacaktır.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
9
KURUMSAL GELİŞİM
Stratejik Amaç 1
İnsan kaynağı ve örgütsel
kapasiteyi geliştirmek
Hedef 1.1: Kuruluşta “İş Analizi” çalışması başlatılarak
insan kaynağı ve organizasyon yapısının mevcut durumu
ortaya
konulacak
ve
çalışma
2010
yılında
tamamlanacaktır.
Hedef 1.2: İş Analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan
verilerden
faydalanılarak
örgütsel
kapasitenin
geliştirilmesine ve etkin karar almaya yönelik
organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları 2010 yılı
sonunda tamamlanacaktır.
Hedef 1.3: Kuruluşta 2012 yılı sonunda Performans
Yönetim Sistemi uygulamasına geçilecektir.
Stratejik Amaç 2
Kurum kültürünün gelişimini
ve sürekliliğini sağlamak
Stratejik Amaç 3
Gelişen bilişim
teknolojilerine uygun olarak
kurumun bilişim alt yapısını
güncel tutmak
Hedef 2.1: Kurum personelinin kurumun vizyonu,
misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve hizmetleri
bilme ve benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına
yönelik yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılında
tamamlanacaktır.
Hedef 3.1: İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin
sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar
Kuruluşumuzda elektronik Doküman Arşiv Yönetim
Sistemi (DAYS) yerleştirilecektir.
Hedef 3.2: 2010 yılı sonunda e-imza uygulaması
başlatılacaktır.
Hedef 3.3: Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için
2013 yılı sonunda “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi” belgesi alınacaktır.
ÇEVRE
Stratejik Amaç 1
Kirliliğin kaynakta
önlenmesini sağlamak
Stratejik Amaç 2
Avrupa Birliği nezdinde
Bor’u savunmak
Hedef 1.1: Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak
atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği
sağlanacak
ve
atıkların
yeniden
ekonomiye
kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.
Hedef 1.2: İşletme Müdürlüklerinde ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı 2013 yılı sonunda
kurularak çevre faaliyetlerinin bu sistem çerçevesinde
yürütülmesi sağlanacaktır.
Hedef 2.1: AB’nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının
yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve
hukuki
girişimler
2013
yılı
sonuna
kadar
tamamlanacaktır.
3. 2013 YILI HEDEF VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Kuruluşumuz 2009-2013 dönemini kapsayan Stratejik Planının 2013 yılı performans hedefleri
büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Aşağıda tematik başlıklar altında temel hedeflere ilişkin
değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıntılı açıklamalar değerlendirme tablolarının açıklama
bölümünde verilmektedir.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
10
• Büyüme
Stratejik planımızın ana eksenlerinden biri olan Büyüme teması altında yer alan bor
kimyasalları ve eşdeğeri ürünler üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin hedefimiz 2013 yılı
sonu itibariyle %98 oranında başarıyla gerçekleştirilerek, 2.131 bin ton bor kimyasalları
üretim kapasitesine çıkarılmıştır. Plan dönemi başlangıcında 50 bin ton/yıl kapasiteli
Bandırma Boraks çözeltisinde borik asit ve sodyum sülfat üretimi etüt projesi başlanılmış,
etüt proje çalışmasının olumlu sonuçlanacağından hareketle, Stratejik plan döneminde
tamamlanması öngörülmüştür. Ancak, etüt çalışmalarındaki bulgular projenin çalışmasına
devam edilmesini, tesis yapımının ileriki dönemde yeniden değerlendirilmesi sonucunu
göstermiştir. Bu nedenle, Bandırma Borik Asit ve Sodyum Sülfat Tesisi Yatırım Programına
alınmamıştır.
Yine, diğer bir başlık olan Pazar payı hedefi olan %39 aşılarak, %47 mertebesine ulaşmıştır.
Diğer yandan pazarın büyütülmesi amacına dönük faaliyetler kapsamında yeni ürün ve yeni
kullanım alanları bulunması yönünde yoğun Ar-Ge ve Teknolojik çalışmalar yapılmaktadır.
Teşekkülümüz özel bor kimyasalları üretimine dönük olarak Çinko Borat üretim tesisinin ihale
süreci devam etmektedir.
• Rekabet
Çağdaş işletmecilik anlayışında müşteri odaklı çalışma esastır. Bu anlayışla hareket eden
Kuruluşumuz, müşteri beklenti ve şikayetlerini ölçmeye dönük her yıl düzenli olarak anket
uygulaması yapmaktadır. Öncelikle müşteri portföyümüzde yer alan büyük firmalar olmak
üzere yapılan çalışmada bilimsel anket teknikleri uygulanarak müşterilerimizden geri bildirim
alınmaktadır. Anket sonuçları 100 üzerinden planlandırılmakta olup 70 baz puan olarak
alınmaktadır. 2013 yılı anket sonuçları, müşteri memnuniyet düzeyinde önemli bir ilerleme
sağlandığını göstermektedir. Dönem içinde bu oranın üstünde gerçekleşme olmuştur, ancak
2013 yılı sonunda, müşteri şikayetlerinde azalma olmasına rağmen memnuniyet düzeyi
%74,2 dolayısıyla başarı oranı %84 olarak gerçekleşmiştir.
Teknolojik randıman ve birim enerji tüketimleri hedeflerinde ilgili tablolarda detayı açıklandığı
üzere beklenen iyileşme sağlanamamıştır. Genel Müdürlüğümüzce, bu hususlara ilişkin
çalışmalar sürdürülmektedir.
• Kurumsal Gelişim
Kuruluşumuzun başarı serüveninin ardında, doğru İnsan kaynakları politikası uygulamaları
ve çalışanlara verilen değerin önemi büyüktür. Bu anlamda Kuruluşumuz, çalışanlarına
kişisel gelişim ve mesleki eğitimleri düzenli olarak sağlamaktadır. Kuruluşumuzun, yeniden
yapılandırma sürecinde öncelikle uzman bir kuruluşa iş analizi çalışmaları yaptırılmıştır. Bu
kapsamda, performans yönetim sistemi ve kurum kültürü konularında mevcut durum analizi
yapılarak güçlü ve zayıf yönler ortaya konulmuştur. Çalışmalar çerçevesinde performans
yönetim sistemi alt yapısı oluşturularak bir yazılım üzerinden performans ölçümü deneme
çalışmaları yapılmıştır. Stratejik Planının, Kurumsal Gelişim temasında öngörülen hedefler
süresi içinde gerçekleşmiştir.
Kurumsal risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve
geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım olan İç Kontrol Sistemi
kapsamında çalışmalara ağırlık verilmiştir. İç Kontrol Sistemi denetimi, yönetimin
performansa dayanan ve geçmişe değil, daha çok geleceğe yönelik açılım yapabilen
rehberlik edecek bir anlayışta olmasını öngörmektedir. Kamuda İç denetim mevzuatı
çerçevesinde, İç Denetim Dairesi Başkanlığı kurulması ve kurum iç denetçi belirleme ile ilgili
düzenlemeler yapılmıştır.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
11
İlgili kuruluşu bulunduğumuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık stratejik planı ile
bağlı, İlgili ve ilişkili kuruluşlarının stratejik planlarının koordinasyonun sağlanabilmesini
teminen tüm kuruluşların stratejik plan dönemlerinin uyumlaştırılmasını (2015-2019 Dönemi)
talimatlandırmıştır.
İlgili mevzuatlar çerçevesinde 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planın hazırlamak üzere
danışmanlık hizmeti alımı yapılmış olup, Faststrateji Dan. Pro. Ltd. Şti firması
moderatörlüğünde söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla 10.12.2013 tarihinde
anılan firma ile sözleşme imzalanmıştır.
Proje yönetimi anlayışıyla 3 modül halinde çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır. Modül
1’de, Kuruluşumuzun, 2015-2019 stratejik planının hazırlanması, Modül 2’de Stratejik
Planının temel alınarak Kurumsal Risk Yönetimi sisteminin kurulması Modül3’te ise Modül 1
ve Modül 2’de çalışılan Stratejik Yönetim ve Kurumsal Risk yönetim Sisteminin Entegre
Yönetim sistemi ile entegre bir halde kurulması hedeflenmektedir.
Teşekkülümüzün 2015-2019 Dönemini kapsayan Stratejik Plan kapsamında kuruluşumuzda
Stratejik Yönetim ve Kurumsal Risk Yönetiminin kurulmasına ilişkin çalışmalara devam
edilmektedir.
Diğer yandan, teknolojik ilerlemenin ülkelerin kalkınmasında belirleyici bir unsur olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Kuruluşumuz teknolojik yenilikleri yakından takip edip, uygulamaya
alınmasında her zaman öncü konumunu korumuştur. Kuruluşumuzda, bilgilerin toplanması,
işlenmesi, depolanması, ağlar aracılığıyla iletilmesi ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında
bilişim teknolojilerinden büyük ölçüde yararlanılmaktadır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi çalışmaları kapsamında ilgili ve faydalanıcıların eğitim alması sağlanmıştır.
• Çevre
Doğal kaynaklarımızın günümüz tüketicisinin ihtiyaçları yanında gelecek nesillere de yetecek
şekilde yaşanılabilir bir çevre olgusu ile üretilmesi önemlidir. Kuruluşumuz da bu gerçeğin
farkında olarak çevrenin ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için atıkların çevre
etkilerinin bertaraf edilmesine ve/veya yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik
çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, ürünün kaynaktan başlayıp nihai ürün haline gelmesine
kadar her aşamada çevreye olan muhtemel zararlarının asgariye indirilmesini tarif eden ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi çalışmaları 2011 yılı sonunda tüm işletmelerimizde
tamamlanarak söz konusu belge alımı gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, işletmelerimizdeki
yürütülen faaliyetlerde iş sağlığı ve iş güvenliğine önem vererek TS 18001 belge alım
çalışmaları tamamlanmıştır.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, merkez ve işletmeleri tarafından çeşitli
zamanlarda alınan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi 2013 yılında merkez ve işletme teşkilatının belgelerinin tek çatı altında
toplanması sağlanarak Entegre Yönetim Sistemi kurulmuştur.
Diğer yandan, Sodyum boratlar ve borik asit 15 Eylül 2008 tarihinde AB’nin 67/548/EEC
sayılı “Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi” hakkındaki
direktifi kapsamında üreme üzerinde toksik etkisi olan maddeler (toxic to reproduction)
Kategori 2, R60-61 olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bu karar uygulamaya konmamıştır. (Karar
Direktif mertebesinde olduğundan AB üyesi devletlerde yürürlüğe girmesi için üye devlet iç
hukukuna bir kanun ile aktarılması gerekiyordu. Fakat AB, kimyasal maddelerin
sınıflandırılması ve etiketlenmesi mevzuatını değiştirerek CLP tüzüğü vasıtasıyla GHS’e
geçiş yaptığından, sodyum boratlar ve borik asitin sınıflandırılması daha sonra CLP
kapsamına dahil edilmiştir).
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
12
Sodyum boratlar ve borik asitin sınıflandırma kararının ertesinde AB, sınıflandırma ve
etiketleme mevzuatını, Birleşmiş Milletler çatısı altında geliştirilen GHS (Küresel
uyumlaştırma Sistemi) sistemine uyarlamış ve 1272/2008 sayılı CLP (Classification,
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) “Maddelerin ve Karışımların
Sınıflandırılması, Paketlenmesi ve Etiketlenmesi” Tüzüğü 31 Aralık 2008 tarihinde AB Resmi
gazetesinde yayımlanarak 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sodyum boratlar ve borik asit ise 5 Eylül 2009 tarihinde CLP kapsamında sınıflandırılmıştır
(Üremeye toksik etkili maddeler Kategori 1B, H360FD). İlgili etiketleme ve paketleme
şartlarına 1 Aralık 2010 tarihi itibarıyla uyum sağlanmış olup AB’ye yapılan rafine ürün
ihracatımızda CLP etiketli torbalar kullanılmaktadır. Ürün SDS’lerimiz (Güvenlik Bilgi
Formları) de REACH mevzuatına uyumlu şekilde güncellenmiştir.
Kurumumuz Lüksemburg’da yerleşik yurtdışı temsilcisi Etimine SA vasıtasıyla, sodyum
boratlar ve borik asitin, AB’nin 67/548/EEC sayılı direktifinin 30. ATP’si kapsamında üremeye
toksik etkili maddeler Kategori 2 olarak sınıflandırılması kararını AB Birinci Derece
mahkemesinde (EU Court of First Instance) dava etmiştir (5 Aralık 2008).
Ürünlerimizin CLP kapsamında sınıflandırılmasının ardından bu karar da mevcut davaya
ilave edilmiş ve hem 30.ATP’nin (67/548/EEC eki) hem de 1.ATP’nin (CLP eki) kısmi iptali
için dava genişletilmiştir (26 Kasım 2009).
Bu dava 7 Eylül 2010’da AB Genel Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
Avrupa Birliği 1 Haziran 2007’den itibaren yürürlüğe giren REACH (Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması) sistemi ile AB’ye ithal edilen veya AB’de
üretilen 1 tondan fazla bütün kimyasal maddelerin kayıt altına alınmasını zorunlu hale
getirmiştir.
Ürünlerimiz, AB pazarına yılda 10 tondan fazla miktarlarda satıldığı için REACH kapsamında
ürün kaydı için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekmiştir. Kurumumuz üyesi
olduğu EBA (Avrupa Bor Birliği) vasıtasıyla “Bor maddeleri-REACH Konsorsiyumu”na dahil
olmuş ve Konsorsiyum lideri olarak rafine bor ürünlerimiz için Kimyasal Güvenlik Raporunun
oluşturulması çalışmalarında yer almıştır. Kurumumuz adına yetkili temsilcisi, Etimine SA
kayıt yükümlüsü olarak 7 Ekim 2010’da söz konusu ürünlerin bireysel kayıt işlemini
tamamlamış ve AKA’dan kayıt numaralarını almıştır
Söz konusu ürünlerimizin (AB mevzuatında “madde” olarak geçmektedir) - henüz
kesinleşmiş olmamakla birlikte – kullanım alanı bazında yetkilendirmeye tabi ürünler
listesinde yer almaları söz konusudur. Halihazırda sodyum boratlar ve borik asit 18 Haziran
2010 tarihi itibarıyla REACH’in Ek.15 (SVHC listesi) listesine dahil edilmiştir. (Ek. 15 listesi
Ek.14 listesi için aday maddeler listesidir. Ek.14 listesi ise yetkilendirmeye tabi maddeler
listesidir.) Ürünlerimizin REACH’in Ek. 14 listesine dahil edilmesi durumunda bu maddelerin
AB sanayisinde kullanılmaya devam edebilmesi için yetki alınması gerekecektir. Bu
kapsamda kullanım izni alabilmek için AKA’ya yetki başvurusu yapılması da gerekecektir.
Almanya ve Danimarka’nın borik asit ve susuz borun (buna boraks dekahidrat ve boraks
pentahidrat da dahildir) EK.15 listesine alınması için Avrupa Kimyasallar Bürosu’na (ECHA)
dosya teslim etmesinin ardından EBA koordinasyonunda yapılan girişimlerle AB’de yerleşik
bor tüketicisi olan sanayi temsilcilerinin ECHA’ya borların EK.15 listesine alınmaması için
yorum yazıları göndermeleri sağlanmıştır. Bunun dışında EBA ve Prof Dr. Hermann Bolt da
borların sanayide kullanımının insan sağlığına olumsuz etkisinin olmadığını belirten yazılar
yazmışlar ve ECHA’ya göndermişlerdir.
Borik asit ve susuz borun 18 Ağustos 2010’da REACH Ek.15’ine dahil edilmesi kararının
iptali için AB Genel Mahkemesine dava müracaatı yapılmıştır. 14 Aralık 2010 tarihinde AB
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
13
Komisyonu davaya müdahil olmak için müracaat etmiş ve 14 Ocak 2011’de resmen taraf
olmuştur. Dava 27/09/2011 tarihinde “lack of direct concern” kararı ile reddedilmiştir.
Hukuki mücadele yanında AB kararına esas tezin gerçeği yansıtmadığını ispatlamak ve
kararın tekrar değerlendirilmesini sağlamak için 15 Eylül 2008 tarihinde Teşekkülümüz ve
BOREN işbirliği ile borların insan üremesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığını
araştırmak üzere başlatılan bilimsel proje çalışması 2010 yılı içinde tamamlanmış olup proje
neticeleri borların insan üremesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Bu
çalışmadan 5 adet yayın yapılmış olup ilk 2 makale “Archives of Toxicology”, 3. makale
“Journal of Toxicology and Environmental Health” 4. ve 5. makaleler ise “Journal of Trace
Elements in Medicine and Biology” adlı uluslararası bilim dergilerinde yayımlanmıştır.
Proje neticeleri borların sınıflandırmasının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanan
ve AB üyesi bir devlet aracılığıyla AKA’ya (Avrupa Kimyasallar Ajansı; ECHA) gönderilmesi
planlanan “CLH dossier for Boric Acid” (Borik Asitin Sınıflandırmasının Gözden Geçirilmesi
Dosyası) dosyasında yer almaktadır. REACH tüzüğüne göre sınıflandırma ile ilgili dosyaların
AKA’ya teslim edilmesi ancak AB üyesi bir devlet aracılığıyla olabilmektedir. Bu kapsamda
Avrupa Bor Birliği (EBA) koordinasyonunda birçok üye devlet ile görüşülmüştür.
Bu ülkelerden Polonya “Borik Asitin Sınıflandırmasının Gözden Geçirilmesi Dosyası” nın
AKA’ya teslim edilmesi konusuyla ilgilenmiş, 9 Kasım 2011 tarihinde AKA’ya bor maddeleri
için sınıflandırma dosyası vermek isteğini bildirmiş ve 9-10 Ekim 2012’de Polonya’da,
Polonya Yetkili Makamları ile borik asitin CLH dosyasının toksikolojik değerlendirmesinin
yapıldığı bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarında yürütülen
borun insan üreme sağlığı üzerine etkileri konulu proje yürütücüleri Prof.Dr. Nurşen Başaran
ve Prof.Dr.Yalçın Duydu da katılarak yaptıkları sunumlarda proje neticelerinin borun insan
üremesi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri ortaya koymadığını katılımcılara
verilerle göstermişlerdir.
Çalıştaya Eti Maden dışında EBA üyesi bor üreticileri ve AB ithalatçıları ile bor ürünlerini
sanayide kullanan sanayi temsilcileri; bor konusunda çalışmalar yapmış ve yapmakta olan
bilim insanları ve toksikologlar katılmıştır. Ayrıca AKA ve AB Komisyonundan da temsilciler
yer almıştır. Sunumlar ve tartışmalarla bor toksikolojisi bütün detaylarıyla tartışılmıştır.
19 Aralık 2012’de Polonya borik asitin sınıflandırmasının gözden geçirilmesi amacıyla
hazırlanan dosyayı AKA’ya sunmuştur. AKA Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) 13 Mart
2014’te yaptığı toplantıda Polonya’nın sunduğu dosyayı desteklememiş ve borik asitin
sınıflandırmasının değişmemesi (Kategori 1B H360FD) yönünde karar vermiştir.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
14
4. PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU
PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU (Mevcut Durum:2012 Yıl: 2013)
(Tablolarda Mevcut durum Sütunu Bir önceki yılın verilerini ifade etmektedir.)
Kuruluş Adı
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1
Üretim kapasitesini artırmak
Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 1.272 Bin
Hedef 1.1
tondan 2.158 Bin tona çıkarılacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Birim
Sorumlu Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
I
II
III
IV
Sonu
Performans
Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Üretim
Kuruluşumuzun
Göstergesi
Kapasitesi
bor
kimyasalları ve
Hedef
Bin ton 2.108
2.158
eşdeğeri ürün
Gerçekleşme
Bin ton 2.125
2.131*
üretim
Fark
Bin ton
+17
-27
kapasitesi 2012
Çıktı/Sonuç
*6.000 ton/yıl bor oksit üretim kapasitesi
TMH
yılında 2.125
SG
bin ton iken bor
oksit
üretim
kapasitesinin
artırılmasıyla
2.131 bin ton’a
ulaşmıştır.
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 2
Hedef 2.1
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Pazar Payını Artırmak
2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Birim
Yıl
Durum
I
II
III
IV
Sonu
Sorumlu
Birim
Kimyasal Bor Bileşikleri Satış Geliri
Milyon
ABD $
Milyon
ABD $
Milyon
ABD $
880
900
822
826
-58
-74
Pazarda yıllık toplam dünya bor tüketiminin Eti
Madence karşılanma oranı (B2O3 Bazlı)
%
39
%
47
*
*
*
*
47*
%
+8
* Geçici
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
PS
PS
Açıklamalar
Dünya
ekonomisindeki
dalgalanmalar
ve
önemli bazı hedef
pazarlardaki
talep
daralması nedeniyle
826 milyon $ bor
bileşikleri satış geliri
elde edilmiştir.
Son
yıllarda
Teşekkülümüzün
uyguladığı pazarlama
stratejileri
nedeniyle
pazar payında önemli
artışlar
sağlanmıştır.
Stratejik Plan hedefi
2011
yılında
yakalanmıştır.
2013 yılı rakamları
henüz netleşmemekle
birlikte
Dünya
pazarındaki payımızın
yaklaşık %47 olarak
gerçekleştiği
tahmin
edilmektedir.
15
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 2
Hedef 2.2
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Pazar Payını Artırmak
Dönem sonuna kadar, Asya kıtasındaki Pazar payımız %2 artırılacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
Performans Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Asya’daki Eti Maden’in Pazar Payı
%
%
57
%
*Geçici
46
57
+11
PS
Stratejik Planda
2013 yılı için %
46
olarak
öngörülen
Uzakdoğu
Pazar payımız,
başta
Çin
olmak
üzere,
bölgede yapılan
altyapı
çalışmaları,
müşterilerle
olan
birebir
teknik
çözümlemeler
ve
Çin'in
fiberglas
sektörü başta
olmak
üzere,
LCD
camı,
borosilikat
camlar
üretimlerinde
agresif
büyümesi
nedeniyle ciddi
oranda
artmıştır.
2013
yılı
rakamları
henüz
netleşmemiş
olup
%57
olarak
gerçekleştiği
tahmin
edilmektedir.
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 3
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Bor pazarını büyüten kuruluş olmak
Ar-Ge harcamaları Bakanlık Stratejik Planının Hedef 11.2 kapsamında izlenmektedir.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Ar-Ge Harcamaları
Bin TL
Bin TL
Bin TL
6.300
803
-5.497
-
-
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
-
-
7.300
2.433
-4.867
TG
Teşekkülümüz tarafından
Sodyum
Bor
Hidrür
üretimi projesi ile ilgili iki
defa ihaleye çıkılmış olup,
üretim prosesinin knowhow ve teknoloji transferi
gerektirdiği ve mevcut
koşullarda
uluslararası
yatırımcılarla
gerçekleştirilebileceğinden
ötürü
ihaleler
sonuçlandırılamadığı için
harcama
planlanandan
düşük gerçekleşmiştir.
16
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 3
Hedef 3.1
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Bor pazarını büyüten kuruluş olmak
Dönem sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması
yönünde çalışmalar yapılacaktır
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
Borlu Deterjan
“Eti
Matik”
üretimi
gerçekleştirilmi
ş ve patent
başvurusu
yapılmıştır.
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Yeni Ürün Adedi
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 3
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Bor pazarını büyüten kuruluş olmak
Pazar şartları dikkate alınarak dönem sonuna kadar bir yeni kullanım alanı
bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
Hedef 3.2
Adet
Adet
Adet
-
2
2
0
TG
Kalsine tinkal ve Borlu Deterjan ürünleridir.
Demir
Çelik
Sektöründe Bor
kullanımı
çalışmaları
başarı
ile
sonuçlandırılmış
olup, bu sektöre
satışlar
başlamıştır.
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Yeni Kullanım Alanı
Kuruluş Adı
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ülkemizde Özel Bor Kimyasalları Sanayinin Kurulması ve Bora Dayalı Sanayinin
Geliştirilmesine Öncülük Etmek
Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013
yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
Stratejik Amaç 4
Hedef 4.1
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Adet
Adet
Adet
Demir Çelik Sektöründe bor kullanımı
1
1
0
TG
PS
Özel Bor Kimyasalları Tesisi
Adet
3
Adet
3
Adet
*10 Bin ton/yıl kapasiteli Çinko Borat üretim tesisi
*Sodyum Bor Hidrür
*10 Bin ton/yıl borlu soda
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
TG
SG
TMH
Çinko
borat,
borlu
soda
ihale
süreci
devam etmekte
olup, Sodyum
Bor
Hidrür
ihalesi
iptal
edildiğinden
süreç
devam
etmektedir.
17
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 1
Hedef 1.1
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Müşteri Memnuniyetine Öncelik Vermek
Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70’den
%75’e) artırılacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
Müşterilerin Memnuniyet Düzeyi Oranı
%
74
%
77,6
%
+3,6
*Müşteri memnuniyet anket raporu
75
74,20
-0,8
SG
TMH
LOJ
PS
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
Müşteri
memnuniyetini
arttırmak için,
ambalaj
kalitesi,
elleçleme
ve
sevkiyat
süreçlerini
iyileştirecek
köklü
değişikliklere
gidilmektedir.
Bu kapsamda:
süreçlerin takibi
için
TSE’den
hizmet
alımı
yoluyla
Gözetim
hizmeti
alınmaktadır.
Ayrıca,
ürünlerde
kekleşmeyi
önlemek
için
konteynerlarda
nem
tutucu
kullanılmaya
başlanmış olup,
olumlu sonuçlar
alınmıştır.
18
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 2
Hedef 2.1
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Rekabet Edebilir Fiyat Politikası İçin Maliyet Minimizasyonuna Gitmek
2013 yılı sonuna kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme yapılacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
2013 yılı için
Teknolojik Randıman (Tesislerde üretim hatlarından
teknolojik
çıkan B2O3 miktarının üretim hatlarına giren B2O3
randıman %1,3
miktarına oranıdır)
oranında
%
5
azalmıştır.
Teknolojik
%
-2
-1,3
randıman
%
-6,3
hedefi, Kırka
Teknolojik randıman hesap föyü
Bor
İşletme
TMH
KIR
BAN
BİG
EMT
Müdürlüğünde
kurulan Zayıf
Çözeltiden
Boraks
Dekahidrat
tesisinin
devreye
girmesi
ile
randımanlarda
olumlu
etki
yapacağı
hesap edilerek
konmuştur.
Ancak
süreç
içerisinde
piyasa
talebi
nedeniyle
tesiste Etibor48
üretilerek
zayıf çözeltinin
göletlere
deşarj edilmesi
nedeniyle
hedefte
beklenen
gerçekleşme
sağlanamamıştır
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
19
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 2
Hedef 2.2
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Rekabet Edebilir Fiyat Politikası İçin Maliyet Minimizasyonuna Gitmek
Dönem sonuna kadar kaliteden ödün vermeden birim enerji sarfiyatları %10
azaltılacaktır.
Sorumlu
Yıl/Çeyrek
Açıklamalar
Birim
Mevcut
Birim
Durum
Yıl
I
II
III
IV
Sonu
Enerji Sarfiyatları (TEP/ton) (TEP (Ton Eşdeğer Petrol)
%
%
%
Birim bazında Enerji tüketim tablosu
-10
-6,4
-3,6
TMH
EO
KIR
BAN
BİG
EMT
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 3
Hedef 3.1
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Küresel
piyasalarda
yaşanan
dalgalanma
nedeniyle üretimin
beklenenden
düşük
gerçekleşmesi,
dolayısıyla
kapasite kullanım
oranının düşmesi
birim
enerji
tüketimi hedefini
olumsuz etkilemiş;
genel
olarak
hedefte iyileştirme
sağlanamamıştır.
2008
yılında
Satılabilir
ürün
portföyünde
konsantre ürünün
ağırlığı % 13 iken,
2013
sonu
itibariyle satılabilir
konsantre ürünün
payı sadece %5
oranında
gerçekleşmiştir.
Konsantre ürünün
rafine ürüne girdi
olarak kullanılması
sonucu daha fazla
enerji
kullanılmaktadır.
Genel
Enerji
kullanımı
arttığından
TEP
oranında beklenen
iyileşme
gerçekleşmemiştir.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Pazarlama ve dağıtım ağını güçlendirmek
Dönem sonuna kadar pazarlama ve dağıtım ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın
oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı çalışmaları
yapılacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
Depo Sayısı/yıl
Adet
21
Adet
23
Adet
+2
*Mevcut depolar (21 adet) ve Çin’de kiralanan 2
depoyu kapsamaktadır
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
23
23
0
yeni
PS
LOJ
2013
sonu
itibariyle
toplam 23 adet
ürün
stok
deposu
mevcuttur.
20
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 1
Gerçekleşme
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynağı ve Örgütsel Kapasiteyi Geliştirmek
Kuruluşta 2012 yılı sonunda Performans Yönetim Sistemi
geçilecektir.
Yıl/Çeyrek
Mevcu
Sorumlu
Birim
t
Yıl
Birim
I
II
III
IV
Durum
Sonu
Performans Yönetim Sistemi (PYS) Eğitimlere
katılan kişi sayısı/yıl
Tüm
%
personel
(100)
İKY
Tüm
%
SG
Fark
Çıktı/Sonuç
%
Eğitim almış personel
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Performans Yönetim Sistemi (PYS) Çalışmaları
Tamamlanma Oranı/yıl
%
100
%
100
%
- Performans Yönetim Sistemi Programı,
- Değerlendirme Raporları
- Öneriler
Hedef 1.3
Performans
Göstergesi
Hedef
uygulamasına
Açıklamalar
Hedef; 2010
yılı
içinde
gerçekleştiril
miştir.
personel
(100)
İKY
SG
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
İş
Analizi
çalışmaları
kapsamında, bir
bütün
olarak
değerlendirilmekt
edir.
2009
yılında başlayan
Personel
Performans
Yönetim Sistemi
çalışmasının
2010
yılı
itibarıyla %50’is
2011 yılında ise
%70’i
tamamlanarak,
2012
yılında
Personel
Performans
Yönetim Sistemi
Programı
devreye girmiş
olup,
2013
yılında uygulama
devam etmiştir.
21
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 2
Hedef 2.1
Performans Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kurum kültürünün gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
Kurum personelinin kurumun vizyonu, misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve
hizmetleri bilme ve benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik
yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılında tamamlanacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
Kurum Kültürü Çalışmalarının Tamamlanma Oranı/yıl
%
100
%
100
%
- Kurum Kültürü Raporu,
- İş Etiği Standartları El Kitabı
- Oryantasyon El Kitabı
- İşe Hazırlık Eğitimi Almış Personel
-
İKY
SG
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
Kurum Kültürü
Raporu
2010
yılında
hazırlanmış
olup, çalışmalar
bu kapsamda
devam
etmektedir.
2009 yılından
itibaren her yıl
işe
yeni
başlayan
personele
yönelik
“İşe
Hazırlık Eğitimi”
verilmekte olup
2013 yılı içinde
205’i işçi, 138’i
sözleşmeli
olmak
üzere
toplam
343
personele “İşe
Hazırlama
Eğitimi”
verilmiştir.
22
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 3
Hedef 3.3
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gelişen Bilişim Teknolojilerine Uygun Olarak Kurumun Bilişim Alt Yapısını Güncel
Tutmak
Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için 2013 yılı sonunda “ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi alınacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcu
Birim
t
Sorumlu Birim Açıklamalar
Yıl
I
II
III
IV
Durum
Sonu
5651 Sayılı
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
“İnternet
Belge Alma Çalışmaları Tamamlanma Oranı/yıl
Ortamında
%
75
100
Yapılan
%
80
100
Yayınların
Düzenlenmesi
%
+5
0
ve Bu Yayınlar
- Belgelendirme başvurusu
Yoluyla İşlenen
- ISO 27001 Belgesi
Suçlarla
YBS
Mücadele
Edilmesi
Hakkında
Kanun”
doğrultusunda
''ISO 27001
Bilgi Güvenliği
Yönetimi
Sistemi”
kurulması için
Kurum Bilgi
Güvenliği
komisyonu
oluşturulmuş ve
gerekli güvenlik
politikaları
yapılmıştır.
2013 yılı
içerisinde Türk
Standartları
Enstitüsüne
(TSE)
belgelendirme
başvurusu
yapılmış olup
TSE
Belgelendirme
çalışmaları 0911 Eylül 2013
tarihinde
tamamlanmıştır
. 3 Ekim 2013
tarihinde TSE
Komite
Değerlendirmesi
sonuçlandırılmış
ve
Kuruluşumuz
ISO-27001
BGYS Belgesi
almaya hak
kazanmıştır. 15
Kasım 2013
tarihinde
TSE’den ISO
27001 Belgesi
alınmıştır.
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
23
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç 1
Hedef 1.1
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kirliliğin kaynakta önlenmesini sağlamak
Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin
sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları
yapılacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
Bigadiç
Bor
İşletme Müdürlüklerinde Çevre ve
İşletme
Proses Sularından Bor Giderimi Çalışması
Müdürlüğünün
%
100
100
çevre ve proses
%
100
100
sularından bor
%
0
0
giderimi
* Pilot test çalışmaları sonuç raporu
çalışmaları
TG
TMH
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
Eylül 2009 tarihi
itibarıyla
başlatılmış ve
çalışmalar
Nisan
2010
tarihi itibarıyla
tamamlanmıştır.
Kırka
Bor
İşletme
Müdürlüğünün
çevre ve proses
sularından bor
giderimi
çalışmaları
Haziran
2010
tarihi itibarıyla
başlatılmıştır.
Bu kapsamda
yapılan
pilot
test çalışmaları
ise
Ocak
2011’de
başlamış
ve
Nisan 2011’de
tamamlanmıştır.
24
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş Adı
Stratejik Amaç
2
Hedef 2.1
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği nezdinde Bor’u savunmak
AB’nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel
çalışma ve hukuki girişimler 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Yıl/Çeyrek
Mevcut
Sorumlu
Birim
Açıklamalar
Yıl
Durum
Birim
I
II
III
IV
Sonu
AB'nin 1272/2008
Bor Maruziyetinin Belirlenmesi ve İnsanların Üreme Sağlığı
(CLP)** tüzüğüne
Üzerindeki Etkilerin Saptanması'' İsimli Proje Çalışmaları
uyarlanmış
olan
%
100
yeni ifade şekli
%
100
"Kategori 1B" dir.
15/09/2008 tarihi
%
itibarıyla başlatılan
** Borik Asit CLH Dosyası
“Bor Maruziyetinin
** 19 Aralık 2012’de Polonya’nın “Borik Asit CLH Dosyası”nı
İnsanların Üreme
ECHA’ya sunması.
PS
TG
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
Fonksiyonu
Üzerindeki Toksik
Etkilerinin
Araştırılması”
konulu proje 2010
yılı
içinde
tamamlanmıştır.
Söz
konusu
projenin neticeleri,
borik
asitin
sınıflandırmasının
gözden
geçirilmesini
sağlamak
amacıyla
hazırlanan
dosyada
kullanılmıştır. Türk
resmi makamları
ve
üyesi
olduğumuz EBA
(Avrupa
Bor
Birliği)
kanalıyla
yapılan çalışmalar
neticesinde
Polonya
dosyamızın teslim
edilmesi
konusunda
ikna
edilmiştir.
Bu
kapsamda
19
Aralık
2012’de
Polonya
borik
asitin
sınıflandırmasının
gözden geçirilmesi
amacıyla
hazırlanan
dosyayı
AKA’ya
sunmuştur. AKA**
25
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Risk
Değerlendirme
Komitesi (RAC) 13
Mart
2014’te
yaptığı toplantıda
Polonya’nın
sunduğu dosyayı
desteklememiş ve
borik
asitin
sınıflandırmasının
değişmemesi
(Kategori
1B
H360FD) yönünde
karar vermiştir.
Performans
Göstergesi
Hedef
Gerçekleşme
Fark
Çıktı/Sonuç
Sınıflandırma Kararı Aleyhinde Hukuki Çalışmalar
Hukuki
Süreç
Devam
etmektedir
**Mahkeme kararı
PS
TG
HM
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
Sodyum boratlar
ve borik asitin
18.06.2010
tarihinde
REACH Ek-15
listesine
dahil
edilmesinin
ardından, yine
yurtdışı
satış
temsilcimiz
Etimine
SA
vasıtasıyla
bu
kararın iptali için
Avrupa
Genel
Mahkemesine
18.08.2010
tarihinde dava
müracaatı
yapılmıştır. Bu
dava
da
21.09.2011
tarihinde
reddedilmiştir.
Mevcut durumda
AB'de
devam
eden
hukuk
davamız
kalmamıştır.
26
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
BİRİM
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
TESİS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ D. BŞK.
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME D. BŞK.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ D. BŞK.
STRATEJİ GELİŞTİRME D. BŞK.
SATINALMA D. BŞK.
MALİ İŞLER D. BŞK.
PAZARLAMA VE SATIŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ VE OTOMASYON D. BŞK.
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ D. BŞK.
LOJİSTİK D. BŞK.
BİRİM ADI
KISALTMASI
HM
TMH
TG
İKY
SG
SA
Mİ
PS
EO
YBS
LOJ
İSTANBUL LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTL
İZML
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BANDIRMA BOR ve ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KIR
BAN
BİG
EMT
2013 Yılı Performans Değerlendirme Raporu
27
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 426 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа