close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı - Eğitim Dairesi Başkanlığı

embedDownload
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2015 YILI
EĞĠTĠM PLÂNI
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
Konu: 2015 Yılı Eğitim Plânı
BAKANLIK MAKAMINA
Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21’inci maddesi gereğince
hazırlanan "Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı" Eğitim Kurulu
tarafından kabul edilmiĢtir.
2015 Yılı Eğitim Plânını tasviplerinize arz ederim.
Ġbrahim ġAHĠN
Hâkim
Eğitim Dairesi BaĢkanı V.
Uygun GörüĢle Arz Ederim.
…/…/2015
Kenan ĠPEK
Hâkim
MüsteĢar
OLUR
…/…/2015
Bekir BOZDAĞ
Bakan
EĞĠTĠM KURULU KARARI
Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 21’inci maddesi uyarınca, Eğitim
Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan, 2014 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı’nın yıl
içindeki uygulamasına iliĢkin rapor ile Adalet Personelinin 2015 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim
Programı Taslağını görüĢmek üzere toplanan Eğitim Kurulu;
2014 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı'nın yıl içinde uygulanması sonucunda
düzenlenen raporun uygun görülmesine, adı geçen taslağın, Adalet Personelinin 2015 Yılı
Hizmet Ġçi Eğitim Programı olarak kabulüne, tasvipleri için Bakanlık Makamı'na sunulmak
üzere, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı'na iadesine,
Oy birliği ile karar vermiĢtir. …/…/2015
BAġKAN
ÜYE
Kenan ĠPEK
Yüksel KOCAMAN
Hâkim
Hâkim
MüsteĢar
MüsteĢar Yardımcısı
ÜYE
ÜYE
Vedat Ali TEKTAġ
Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
TeftiĢ Kurulu BaĢkanı V.
Hâkim
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
ÜYE
ÜYE
Muharrem ÜRGÜP
Ġbrahim ġAHĠN
Hâkim
Personel Genel Müdürü
Hâkim
Eğitim Dairesi BaĢkanı V.
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
Sayı : B.03.0.EDB.0.02.0.00.0.00.00.49135111/
Konu : 2014 Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı Raporu
HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM KURULUNA
Bakanlığımızın merkez ve taĢra teĢkilâtında çalıĢan adalet personelinin; kamu
görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranıĢları kazandırmak suretiyle yetiĢtirilmelerini
sağlamak, verimliliklerini artırmak, daha sonraki görevlerine hazırlamak amacıyla, 2014 yılı
içerisinde yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine iliĢkin hazırlanan rapor
aĢağıda belirtilmiĢtir:
I – Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri
1- Adli ve Ġdari Yargıda görevli icra müdür ve yardımcısı, yazı işleri müdürü, idari
işler müdürü, icra kâtibi, zabıt kâtibi ve mübaşir olarak görev yapan adalet personeline,
Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan şube müdürü, şef ile koruma ve güvenlik
görevlilerine yönelik olarak;
a) Adalet TeĢkilâtını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde:
-Hukuk mahkemelerinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik;
03 ġubat – 08 Mart 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde hukuk mahkemelerinde
görev yapan 606 zabıt kâtibine,
-Yeni atanan icra müdür ve yardımcılarına yönelik;
10 Mart-19 Nisan 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 281 yeni atanan icra müdür ve
yardımcısına,
-Adlî ve Ġdarî Yargıda görev yapan mübaĢirlere yönelik;
22-26 Nisan 2014 ve 06-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Adli ve Ġdari
Yargıda görev yapan 321 mübaĢire,
-TaĢra teĢkilâtında veri giriĢi yapan zabıt kâtiplerine yönelik;
28 Nisan – 04 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Cumhuriyet BaĢsavcılığı
bünyesinde kurulu adli sicil birimlerinde görev yapan 458 zabıt kâtibine,
-Ceza mahkemeleri ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarında görev yapan yazı iĢleri
müdürlerine yönelik;
12– 24 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde Ceza Mahkemeleri ve Cumhuriyet
BaĢsavcılıklarında görev yapan 304 yazı iĢleri müdürüne,
-Adlî ve Ġdarî Yargıda görev yapan idari iĢler müdürlerine yönelik;
26 – 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Adlî ve Ġdarî Yargıda görev yapan 133 idari iĢler
müdürüne,
-Bakanlık merkez teĢkilâtı Ģube müdürü ve Ģeflerine yönelik;
02-14 Haziran 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 172 Bakanlık merkez teĢkilâtı
Ģube müdürü ve Ģefine,
-2014 yılında atanan icra kâtiplerine yönelik;
15 Eylül-25 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde 2014 yılında atanan 591 icra
kâtibine,
-Bakanlık merkez teĢkilâtında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine
yönelik;
15 Eylül-24 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 grup halinde 175 koruma ve güvenlik
görevlisine,
-Ġdari Yargıda görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik;
27 Ekim-20 Aralık 2014 tarihleri arasında 5 grup halinde idari yargıda görev yapan
774 zabıt kâtibine hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiĢtir.
b) Ankara Hâkimevi’nde:
-Bakanlık merkez teĢkilâtında görev yapan sekreterlere yönelik;
03-13 Kasım 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde 95 sekretere yönetici asistanlığı
eğitimi düzenlenmiĢtir.
c) Bakanlık Gazi Ek Bina Konferans Salonu’nda:
-Bakanlık merkez personeline yönelik;
05 Haziran 2014 tarihinde Bakanlık merkez teĢkilâtı birimlerinde görev yapmakta olan
140 personele yönelik olarak “Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri” konusunda konferans,
-Bakanlık merkez teĢkilâtı uzman yardımcılarına yönelik;
21 Nisan-06 Mayıs 2014 tarihleri arasında 117 uzman yardımcısı adayına yönelik
temel eğitim kursu,
26-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında 113 uzman yardımcısı adayına yönelik hazırlayıcı
eğitim kursu düzenlenmiĢtir.
d) Bakanlık Ek Bina Konferans Salonu’nda:
-Bakanlık merkez teĢkilâtında görev yapan aday memurlara yönelik;
03-14 Mart 2014 (1.grup) ve 17-28 Mart 2014 (2.grup) tarihleri arasında 2 grup
halinde Bakanlık merkez teĢkilâtında görev yapan 106 aday memura temel eğitim kursu,
14 Nisan-16 Mayıs 2014 (1.grup) ve 20 Mayıs – 19 Haziran 2014 (2.grup) tarihleri
arasında 2 grup halinde Bakanlık merkez teĢkilâtında görev yapan 106 aday memura
hazırlayıcı eğitim kursu düzenlenmiĢtir.
e) Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilâtı, Yargıtay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nda görev yapmakta olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik:
13-15 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya ATGV Eğitim Tesisi’nde “Eğitim
Merkezleri Personel Eğitimi ve Eğitimde Yöntem ve YaklaĢımlar-I” konusunda Bakanlık
merkez ve taĢra teĢkilâtı, Yargıtay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda görev
yapmakta olan 166 hâkim ve Cumhuriyet savcısına seminer düzenlenmiĢtir.
2- Çocuklar Ġçin Adalet Projesi Kapsamında;
BaĢkanlığımızın da paydaĢlarından olduğu Avrupa Birliği’nin mali, UNICEF’in teknik
desteği ile Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi iĢbirliğinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Çocuklar Ġçin Adalet” projesi kapsamında;
BaĢkanlığımız tarafından, “Özel bir çocuk adaleti eğitim müfredatının ve eğitmen ekiplerinin
oluĢturulması, çocuk adalet sisteminde görev alan 850 çalıĢana eğitim verilmesi” faaliyeti
çerçevesinde; aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog
ve sosyal çalıĢmacılara yönelik olarak;
-Antalya Akka Antedon Otel’de; 15-17 Ocak 2014 tarihleri arasında 42 hâkim ve
Cumhuriyet savcısı ile 35 sosyal çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 77 kiĢinin katılımıyla
“Çocuk Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi” (2. Grup),
-29-31 Ocak 2014 tarihleri arasında 48 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 42 sosyal
çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 90 kiĢinin katılımıyla “Çocuk Adalet Sistemi
Profesyonelleri Eğitimi” (3. Grup),
-12-14 ġubat 2014 tarihleri arasında 48 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 42 Sosyal
çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 90 kiĢinin katılımıyla “Çocuk Adalet Sistemi
Profesyonelleri Eğitimi” (4. Grup),
-05-07 Mart 2014 tarihleri arasında 49 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 46 sosyal
çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 95 kiĢinin katılımıyla “Çocuk Adalet Sistemi
Profesyonelleri Eğitimi” (5. Grup) düzenlenmiĢtir.
Aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve
sosyal çalıĢmacıların ilk 5 grubuna yönelik olarak; 04 Aralık 2013-07 Mart 2014 tarihleri
arasında düzenlenen “Çocuklar için Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi’nin
değerlendirildiği “Genel Süpervizyon Toplantısı”; paydaĢlar, eğiticiler, UNĠCEF ve proje
danıĢmanlarının katılımıyla, 08-09 Mart 2014 tarihlerinde, Antalya Akka Antedon Otel’de
düzenlenmiĢtir.
Afyon Ġkbal Otel’de; 02-04 Nisan 2014 tarihleri arasında 31 hâkim ve Cumhuriyet
savcısı ile 28 sosyal çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 59 kiĢinin katılımıyla “Çocuk
Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi” (6. Grup),
-16-18 Nisan 2014 tarihleri arasında 41 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 26 sosyal
çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 67 kiĢinin katılımıyla “Çocuk Adalet Sistemi
Profesyonelleri Eğitimi” (7. Grup),
-07-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında 33 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 34 sosyal
çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 67 kiĢinin katılımıyla “Çocuk Adalet Sistemi
Profesyonelleri Eğitimi” (8. Grup),
-28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 30 sosyal
çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 80 kiĢinin katılımıyla “Çocuk Adalet Sistemi
Profesyonelleri Eğitimi” (9. Grup),
-11-13 Haziran 2014 tarihleri arasında 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 11 sosyal
çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 61 kiĢinin katılımıyla “Çocuk Adalet Sistemi
Profesyonelleri Eğitimi” (10. Grup),
-24-26 Haziran 2014 tarihleri arasında 50 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 11 sosyal
çalıĢma görevlisi olmak üzere toplam 61 kiĢinin katılımıyla “Çocuk Adalet Sistemi
Profesyonelleri Eğitimi” (11. Grup) düzenlenmiĢtir.
BaĢkanlığımızın da paydaĢlarından olduğu “Çocuklar Ġçin Adalet” projesinin 1.4.
numaralı aktivitesi kapsamında, “Çocuk GörüĢme Odaları” ile ilgili olarak 26 pilot ilde
(Ġstanbul (Çağlayan), Ġstanbul (Bakırköy), Ġstanbul (Anadolu), Ġzmir, Ankara, Ankara (Batı),
Bursa, Antalya, Kayseri, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Samsun, Aydın, Sakarya,
Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, ġanlıurfa, EskiĢehir, Trabzon, Çorum, Zonguldak,
Manisa çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemesi
olmayan illerin aile mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıĢmacılara
yönelik olarak;
-22–23 Eylül 2014 tarihleri arasında (1.Grup) Barcelo Ankara Altınel Otel'de 8
Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 18 sosyal çalıĢma görevlisi,
-29–30 Eylül 2014 tarihleri arasında (2.Grup) Barcelo Ankara Altınel Otel'de 6
Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 16 sosyal çalıĢma görevlisi,
-13–14 Ekim 2014 tarihleri arasında (3.Grup) Ankara Limak Ambassadore Otel'de 11
Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 10 sosyal çalıĢma görevlisi,
-20–21 Ekim 2014 tarihleri arasında (4.Grup) Ankara Limak Ambassadore Otel'de 12
Cumhuriyet savcısı ve hâkim ile 21 sosyal çalıĢma görevlisine “Çocuk GörüĢme Odaları
Eğitimi” düzenlenmiĢtir.
Aralık 2013 tarihinden itibaren göreve yeni baĢlayan çocuk, çocuk ağır ceza ve aile
mahkemelerindeki sosyal çalıĢma görevlilerine yönelik olarak gerçekleĢtirilmesi planlanan
eğitim programında görev alacak olan sosyal çalıĢma görevlisi, Cumhuriyet savcısı ve
hâkimden oluĢan eğiticiler ile proje danıĢmanlarının katılımıyla, eğitim müfredatı ve katılımcı
el kitabının oluĢturulması amacıyla; 29 Eylül–01 Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara Niza
Park Otel’de "Eğitim Müfredatı ve Uygulanması Hazırlık Toplantısı" yapılmıĢtır.
Aralık 2013 tarihinden itibaren göreve yeni baĢlayan çocuk, çocuk ağır ceza ve aile
mahkemelerindeki psikolog, pedagog ve sosyal çalıĢmacılara yönelik olarak; 14–18 Ekim
2014 tarihleri arasında Ġzmir Kaya Termal Otel'de 85 sosyal çalıĢma görevlisine “Çocuk
Adalet Sistemi Profesyonelleri Eğitimi” düzenlenmiĢtir.
26 Kasım 2014 tarihinde, Rixos Grand Ankara Otel'de gerçekleĢtirilen "Çocuklar
Ġçin Adalet Projesinin KapanıĢ Toplantısı"na, 19 sosyal çalıĢma görevlisinin katılımı
sağlanmıĢtır.
“Çocuklar Ġçin Adalet” projesi kapsamında eğitim materyali olarak;
- Sosyal ÇalıĢma Görevlileri Ġçin Eğitim Kitabı,
- Hukukçular Ġçin Eğitim Kitabı,
- Ulusal Mevzuat,
- Uluslararası Mevzuat,
- Çocukla Adli GörüĢme Ġçin Rehber, basılarak dağıtılmıĢtır.
Ayrıca;
Uluslararası Çocuklar Ġçin Adalet Sempozyumu Koruma-Önleme/Yargılama/Ġnfaz
Kitapları ve Çocuklarla Adli GörüĢme Odaları Raporu da basılarak dağıtılmıĢtır.
II - Yabancı Dil Eğitimi
Bütçe Kanunu hükümlerine göre, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tâbi
merkezlerde verilen yabancı dil kurslarına katılmak üzere ĠĢ Yurtları Kurumu Yüksek
Kurulu’nun kararı doğrultusunda 307 hâkim-Cumhuriyet savcısı ile adalet uzman
yardımcısına (172 taĢra-135 merkez) kurs bedelinin %60’ı oranında katkı sağlanmıĢtır.
III- BaĢkanlığımızca Basımı ve Dağıtımı Yapılan Yayınlar
15 günlük periyotlarla www.edb.adalet.gov.tr adresinde yayınlanan “Yargı Mevzuatı
Bülteni”nin 24 sayısı yayımlanmıĢtır.
IV – Eğitim Sonu Değerlendirmesine Yönelik Anket ÇalıĢmaları
Yapılan eğitimler sonunda; eğitimin içeriği, eğitim yapılan yerin fiziksel koĢulları ve
eğitim sonunda bireylerde kazandırılmak istenen davranıĢlar konusunda geri bildirim
alabilmek amacıyla Adalet TeĢkilâtını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde 26
gruba, eğitim sonrası değerlendirme anketi yapılıp sonuçları rapor haline getirilmiĢtir.
Sonuç Olarak; 2014 Yılı Eğitim Plânı ve programlarının uygulanması sürecinde
4959 Adalet personelinin fiilen katıldığı hizmet içi eğitim, çalıĢtay ve seminer ile 645 hâkim
ve Cumhuriyet savcısının katıldığı çalıĢtay ve seminerlerin yapıldığı bir eğitim dönemi
geçirilmiĢ olup;
Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'nin 8/b maddesi gereğince, 2014 yılı
hizmet içi eğitim faaliyetlerinin tasvibini arz ederim.
Ġbrahim ġAHĠN
Hâkim
BaĢkan V.
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
Sayı :
Konu : Yabancı Dil Kursları
5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI KANUNU’NA
TÂBĠ MERKEZLERDE VERĠLEN KURSLARA
KATILMA KOġUL VE USULÜ
Merkezi Bütçe Kanunun E cetvelinin 30. sırasına göre: Kurumların üst yönetim
görevlilerinin, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarıĢma sınavına tâbi tutulmak suretiyle
alınanların (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dâhil) ve 5018
sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerin, normal çalıĢma saatleri dıĢında veya tatil günlerinde
yabancı dil kursuna katılım ücretlerin; yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum
bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
Bu hüküm kapsamında, yukarıda belirtilen olanaktan faydalanma hakkı bulunan ve
2015 yılında BaĢkanlığımız internet sitesinde (www.edb.adalet.gov.tr) unvanları sayılacak
olan personele, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dâhil olmak üzere en çok dokuz aya
kadar ödeme yapılabilir. Hak sahibi personelin, mesai saatleri dıĢında, kurs bedelinin %60’ı
Bakanlıkça karĢılanmak üzere, görev yaptıkları mahalde bulunan Özel Öğretim Kurumları
Kanununa tâbi merkezlerdeki kurslara, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dâhil olmak
üzere en çok dokuz aya kadar devam etmeleri mümkün bulunmaktadır.
Bu çerçevede; Bakanlığımız bünyesinde görev yapan ve Merkezi Bütçe Kanunun E
cetvelinin 30. sırasında sayılan gruplara dâhil unvandaki personelden; görev yaptıkları
mahallerdeki Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tâbi merkezlerde verilen yabancı dil
kurslarından faydalanmak isteyenlerin ve aĢağıda belirtilen koĢulları taĢıyanların;
BaĢkanlığımız internet sitesinde (www.edb.adalet.gov.tr) yayınlanacak baĢvuru formunu,
duyurulacak son baĢvuru tarihine kadar doldurup; BaĢkanlığımıza göndermesi gerekmektedir.
Bu Ģekilde talepte bulunan ilgililerden baĢvurusu BaĢkanlığımızca uygun görülenler
için ĠĢyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun kararıyla ödenek tahsis edilecektir.
Buna göre;
Görev yaptığı mahaldeki Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tâbi merkezlerde verilen
kurslardan faydalanmak isteyen hak sahibi personelin aĢağıdaki Ģartları taĢımaları
gerekmektedir.
1) Daha önce dokuz aydan fazla bir süre, %60 oranında yabancı dil kursu ücreti
desteğinden faydalanmamıĢ olmak.
2) Daha önce bu destekten yararlanmasına karar verilerek, adına ödenek tahsis edilmiĢ
olan baĢvuru sahiplerinden; talep ettiği kursa baĢlamamıĢ veya baĢlayıp da devam etmemiĢ
olanların; söz konusu kursa baĢlamama veya devam etmeme gerekçelerinin, öngörülemeyen
ve istekleri dıĢındaki bir nedenden (hastalık, baĢka yere atanma… v.b) kaynaklanması ve bu
gerekçelerinin belgelendirilmesi.
Yukarıda belirtilen mazeretleri Daire BaĢkanlığımızca kabul edilen baĢvuru
sahiplerinden kursa baĢlayamayanlar için 2015 yılı için geçerli %60 oranındaki ücret tahsisatı,
bu desteğe ilk kez baĢvuranlar gibi olacaktır. Önceki yıllarda kursa bir süre gidip daha sonra
devam edemeyenler; en fazla, önceki yıllarda adına tahsis edilen toplam kurs ücreti tutarından,
kursa devam edememesi nedeniyle kullanamadığı ücret tutarı oranında bu destekten
yararlanabileceklerdir.
3) Bakanlığımızın, bugüne kadar BahçeĢehir, Yeditepe ve Okan Üniversitesi ile vardığı
mutabakat neticesinde, bu üniversitelerde düzenlenen yabancı dil eğitimlerine katılmamıĢ
olmak;
4) Bakanlığımızın, HSYK’nın ve diğer kurumların, dil öğrenimini teĢvik amacıyla
yabancı ülkelerde olanak tanıdığı dil eğitimine katılmamıĢ olmak;
5) Yurt dıĢında lisans, lisansüstü, doktora ya da araĢtırma bursu eğitimi yapmamıĢ
olmak.
ADALET PERSONELĠNĠN
2015 YILI
HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
ADALET PERSONELĠNĠN 2015 YILI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Ġhtiyaç Tespiti, Yöntem ve Konu
I-HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMĠN AMAÇ VE KAPSAMI
1-Hizmet Ġçi Eğitimin Amaçları:
a) Personelin yetiĢmesini ve hizmete uyumunu sağlamak,
b) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilerini artırmak,
c) Hizmetin verim ve niteliğini yükseltmek,
d) Personeli üst görevlere hazırlamak,
e) Personelin hizmet alanındaki değiĢme ve geliĢmelere uyumunu sağlamak,
f) ÇalıĢma metod ve sistemlerinin geliĢtirilmesi yönünden personelde ilgi ve istek
uyandırmak, moralini yükseltmek, dinamizmini artırmaktır.
2-Hizmet Ġçi Eğitimin Kapsamı:
Hizmet Ġçi Eğitim, Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç olmak üzere,
a) Bakanlık merkez teĢkilâtı personeli ile merkez atamalı taĢra personelini,
b) Özlük iĢleri komisyonlarca yürütülen personeli,
kapsar.
Bu personelden, eğitime alınacak olanların nitelikleri ve sayıları, eğitimin yapılacağı
yerler Bakanlık ilgili birimleri ile iĢbirliği yapılarak, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından
tespit edilir.
II- BAKANLIK MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLÂTININ EĞĠTĠM ĠHTĠYACININ TESPĠTĠ
Eğitim ihtiyacı olan Bakanlık merkez birimlerinin, eğitim konularını ve katılmasını
öngördükleri unvanlara iliĢkin taleplerini Eğitim Dairesi BaĢkanlığına bildirmeleri,
TaĢra teĢkilâtı personelinin eğitim ihtiyacının belirlenmesi amacıyla uygulanan
hizmet içi eğitim ihtiyaç analiz anket değerlendirmeleri,
Kalkınma plânları ve yıllık programların ıĢığı altında,
Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilâtının eğitim ihtiyacı tespit edilir.
III- EĞĠTĠM YÖNTEMLERĠ
Hizmet içi eğitim çalıĢmaları;
1) Kurs,
2) Seminer,
3) Konferans,
4) Uygulamalı Eğitim,
5) Toplantı,
6) ÇalıĢtay ve Sempozyum,
7) Yayın,
Ģeklinde yapılacaktır.
IV- EĞĠTĠMĠN KONUSU
1) Hizmet içi eğitimler, merkez ve taĢra teĢkilâtı personelinin; liyakat, kariyer, kıdem,
eğitim, bilgi, yetenek, sınav ve hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak; verimliliğini
ve etkinliğini arttırmaya, kiĢisel geliĢimlerini sağlamaya yönelik olacaktır.
2) Kurs, seminer, konferans, toplantı, çalıĢtay ve uygulamalı eğitim programları,
teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dayalı yapılacaktır.
3) Hizmet içi eğitimde personelin; Anayasanın temel ilkelerini benimseyen, Atatürk
ilkelerine bağlı, psikolojik ve moral düzeyi yüksek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı,
görevin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmıĢ kiĢiler olmalarına özen gösterilecektir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Eğitim Faaliyetlerinin Yapılacağı Yer, Süre ve Eğitime Katılacak KiĢiler
I- EĞĠTĠMĠN YAPILACAĞI YERLER VE EĞĠTĠME KATILACAKLAR
Hizmet içi eğitimlerin yapılacağı yerler ve eğitime katılacaklar Eğitim Dairesi
BaĢkanlığı tarafından aĢağıda gösterildiği Ģekilde belirlenecektir:
1- Eğitim Faaliyetlerinin Düzenleneceği Yerler
a) Adli ve Ġdari Yargıda görevli yardımcı yargı personeli için; Ceza Ġnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri, Hâkimevleri, Antalya-Aksu Eğitim
Tesisi, Personel Eğitim Merkezleri ile BaĢkanlığımızca uygun görülecek diğer yerler,
b) Bakanlık merkez teĢkilâtında görevli personel için; Bağlı oldukları genel
müdürlük veya daire baĢkanlığı ile koordineli olarak Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca
belirlenecek yerlerdir.
2- Eğitim Faaliyetlerine Katılacaklar
Adli ve Ġdari Yargı yardımcı yargı personeli için, ilgili adalet komisyonu
baĢkanlıklarının, hizmeti aksatmadan her eğitime azami kaç görevlinin katılacağını belirtir
listesi göz önüne alınarak, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı’nca hazırlanacak program kapsamında;
a) Kursa/Seminere;
- Yeni göreve atananların,
- Üst göreve atanabilecek olanların,
- Eğitimlere hiç iĢtirak etmemiĢ olanların,
öncelikle katılımı sağlanacaktır.
b) Diğer eğitimlere, ilgililerin talepleri, hizmetin gereği, iĢ ve kadro durumu ile
bütçe imkânları nazara alınarak personelin katılımı sağlanacaktır.
c) Ġcra müdür ve müdür yardımcısı, yazı iĢleri ve idari iĢler müdürü, Ģube müdürü,
Ģef, sosyal çalıĢma görevlileri, sekreter, emanet memuru, zabıt kâtibi, veri hazırlama ve
kontrol iĢletmeni, bilgisayar iĢletmeni, Ģoför, teknisyen, hizmetli, mübaĢir ile kurulacak
eğitim merkezlerinde görevli personelin ve diğer personelin eğitim faaliyetlerine katılımı
sağlanacaktır.
d) Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca verilmesi planlanan adaylık ve hizmet içi
eğitimleri ile kurulacak eğitim merkezlerinde eğitim verecek öğretim görevlilerine ve Eğitim
Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalıĢmacılara
yönelik eğitici eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır.
II- EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ, ZAMANI VE EĞĠTĠME KATILACAKLARIN SEÇĠMĠ
Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek olan
hizmet içi eğitim kursları ile seminer, toplantı, konferans ve uygulamalı eğitimlerin süreleri,
eğitimin özelliğine göre belirlenecektir.
Bu kapsamda;
1- Bakanlık merkez teĢkilâtında görev yapan personel, Eğitim Dairesi
BaĢkanlığı'nca görevli oldukları birimler ile koordineli olarak belirlenecek zaman ve
sürelerde hizmet içi eğitime tâbi tutulabilecektir.
2- Bakanlık merkez birimlerinin kendi görev alanları ile ilgili konularda lüzum
görmeleri halinde, Bakanlık merkez atamalı taĢra teĢkilâtında görev yapan personel, ilgili
birimle koordineli olarak saptanacak süre ve tarihlerde eğitim faaliyetlerine alınabilecektir.
3- Hizmet içi eğitime katılmak isteyen taĢra teĢkilâtında görevli yardımcı yargı
personelinden, iĢ ve kadro durumu itibarıyla uygun görülenler, Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca
belirlenecek tarih, yer ve sürede hizmet içi eğitime alınacaklardır.
4- Adli ve Ġdari Yargıda görevli yardımcı yargı personeli tarafından hizmet içi
eğitime katılmak hususunda yeterli sayıda baĢvuruda bulunulmaması halinde veya hizmetin
gerekleri nedeniyle eğitime alınması gerektiği düĢünülen ilave personel bulunduğu takdirde,
Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca belirlenecek programa göre, ilgililer re'sen belirlenerek eğitim
faaliyetlerine alınabileceklerdir.
5- Bulundukları görevden daha üst bir göreve veya farklı bir unvana atananların;
atandıkları iĢ, özel bilgiyi gerektirdiği takdirde, hukukî ve cezaî sorumluluk doğuracak
hatalara düĢmemeleri bakımından; ağır ceza merkezlerinde veya Eğitim Dairesi
BaĢkanlığı’nın uygun göreceği yerlerde, bütçe imkânları çerçevesinde kurs düzenlenip
göreve baĢlatılmaları sağlanacaktır.
6- Bölge adliye mahkemelerinin fiilen faaliyete geçmesinden önce bu mahkemelerde
görev alacak yardımcı yargı personelinin Bakanlık ilgili birimi tarafından belirlenmesini
müteakip Eğitim Dairesi BaĢkanlığı'nca belirlenecek yer ve sürede eğitim faaliyetleri
gerçekleĢtirilecektir.
7- Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları, Ġdari Yargı Adalet
Komisyonları, Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ve Bakanlık Merkez TeĢkilâtında çalıĢan Hâkim
ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak idari konularda eğitim seminer ve konferans
düzenlenecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Okutulacak Dersler, Eğitim Faaliyetleri ve Öğretim Görevlileri
I-HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLERDE OKUTULACAK DERSLER
Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği'ne göre; kurs programlarına, kursların süresi, niteliği
ve yapıldığı yer nazara alınmak suretiyle aĢağıda gösterilen derslerden istenilenler
alınabileceği gibi, kursa tâbi personelin görev özelliğine göre burada gösterilenler dıĢındaki
dersler de programa dâhil edilebilir. Programa alınan dersler, genel esasları dâhilinde
okutulur ve bu konular hakkında genel bilgiler verilir.
A- Adli ve Ġdari Yargıda Görevli Personel Ġçin;
1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları
2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza
Hukuku, Ticaret Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku hakkında genel bilgiler)
3- Usul Hukuku Bilgisi (Kurslara katılanların görevine bağlı olarak)
4- Tebligat Hukuku
5- Kalem Mevzuatı ve Harçlar Kanunu, Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ile Adli Yargı
Ġlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair
Yönetmelik, Suç EĢyası Yönetmeliği (Kurslara katılanların görevine bağlı olarak)
6- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı ve Bakanlık Genelgeleri, Devlet Memurları Kanunu
(disiplin iĢlemleri,özlük hakları, görevde yükselme, vs.)Hakkında Genel
Bilgiler
7- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Ġle Yargı Örgütü
8- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi
9- Ġnsan Hakları
10- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim- Öfke Kontrolü- Stresle BaĢa Çıkma YollarıLiderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması)
11- Meslek Etiği
12- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi,
13- Zaman Yönetimi
14- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları
15- 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bütçe Hazırlıkları Eğitimi,
16- 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Mevzuatı Eğitimi
17- Dosyalama ve ArĢiv Hizmetleri Eğitimi
18- Adli Tıp ĠĢlemleri
19- Elektronik Ġmzalı Belge Mevzuatı
20- Hukuk UyuĢmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Arabuluculuk
Uygulamaları
B- Ġcra ve Ġflas Daireleri Personeli Ġçin;
1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları
2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġcra ve Ġflas Kanunu,
Medenî Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza ve Medenî Usul Hukuku
hakkında genel bilgiler)
3- Tebligat Hukuku
4- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı ve Bakanlık Genelgeleri ile Devlet Memurları
Kanunu (disiplin iĢlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.) Hakkında
Genel Bilgiler
5- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi
6- Ġnsan Hakları
7- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim-Halkla ĠliĢkiler-Öfke Kontrolü-Stresle BaĢa
Çıkma Yolları- Liderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması)
8- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları
9- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi
10- Zaman Yönetimi
11- Ġcra Müdür ve Ġcra Müdür Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları,
12- Ġcra Dairelerinin Yapısı ve Görevleri,
13- Ġcra ve Ġflas Takip Yolları Ġle Haciz ve SatıĢ ĠĢlemleri,
14- Ġcra Harç ve Vergileri,
15- Ġcra ĠĢlemlerindeki Tebligat ve Süreler,
16- Ġcra Müdürlüklerinde Dosya, Defter ve Diğer Basılı Kâğıtları Hazırlama
Usulü,
17- Ġcra Müdürlüklerinin ĠĢlemlerine KarĢı Ġtiraz ve ġikâyet Yolları,
18- Dosyalama ve ArĢiv Hizmetleri Eğitimi,
19- Yeni Ġcra Modeli,
20- Sıra Cetveli, Haczedilemezlik,
21- Ġ.Ġ.K. Yönetmelik, Matbu Evrak ve Dosya Hazırlama,
Konularında hizmet içi eğitim kursu, seminer, konferans ve/veya yayın yollarıyla
eğitim verilecektir. Hizmet içi eğitim kursları mesleğe yeni baĢlayanlar için mesleğin
baĢında, görevde olanlar için düzenlenecek seminer, konferans gibi eğitimler ise ortaya
çıkacak ihtiyaçlara göre belirlenecek sürelerde, ülke genelindeki belirli merkezlerde,
uygulamanın içerisinde bulunan eğiticiler tarafından somut uygulamalara yönelik olarak
yapılacaktır.
C- Bakanlık Merkezinde Görevli Personel Ġçin;
1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları
2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza
Hukuku, Ticaret Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Tebligat Hukuku, Ceza ve
Medenî Usul Hukuku hakkında genel bilgiler)
3- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı, Adli ve Ġdari Yargı Mahkemeler TeĢkilâtı ve
Devlet
Memurları Kanunu (disiplin iĢlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.)
Hakkında Genel Bilgiler
4- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Ġle Yargı Örgütü
5- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi
6- Ġnsan Hakları
7- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim-Öfke Kontrolü-Stresle BaĢa Çıkma YollarıLiderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması)
8- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi,
9- Zaman Yönetimi,
10- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları,
11- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları,
12- 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bütçe Hazırlıkları Eğitimi,
13- 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Mevzuatı Eğitimi,
14- Harcama Belgeleri Yönetmeliği, TaĢınır Mal Yönetmeliği, Bütçe ve Harcama
ĠĢlemleri ile Ġlgili Diğer Yönetmelikler,
15- Harcırah ve MaaĢ ĠĢlemleri.
D- Bakanlık Atamalı TaĢra Personeli Ġçin;
1- Dil Bilgisi ve Resmi YazıĢma Kuralları
2- Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Medenî Hukuk, Ceza
Hukuk Ticaret Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Tebligat Hukuku, Ceza ve
Medenî Usul Hukuk hakkında genel bilgiler)
3- Bakanlık Merkez TeĢkilâtı, Adli ve Ġdari Yargı Mahkemeler TeĢkilâtı ve Devlet
Memurları Kanunu (disiplin iĢlemleri, özlük hakları, görevde yükselme, vs.)
Hakkında Genel Bilgiler,
4- UYAP ve Bilgisayar Eğitimi
5- Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri Ġle Yargı Örgütü
6- Ġnsan Hakları,
7- KiĢisel GeliĢim Eğitimi (ĠletiĢim-Öfke Kontrolü-Stresle BaĢa Çıkma YollarıLiderlik ve Yöneticilik, Ekip ÇalıĢması) Görev Alanları Ġle Ġlgili Konularda
Alan Bilgisi Eğitimi,
8- Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi,
9- Zaman Yönetimi,
10- Meslek Etiği ve Meslek Kuralları,
11- Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları,
E- Bakanlık Atamalı Sosyal ÇalıĢma Görevlileri Ġçin;
123456789-
Çocuk Koruma ve Adalet sistemi,
Kurum Kültürü ve Kurumsal ĠletiĢim Eğitimi,
Çocuk Adalet Sisteminde Disiplinler Arası ĠĢbirliği,
Adalet Bakanlığı TeĢkilâtı ve Sosyal ÇalıĢma Görevlisinin Yeri,
Aile, Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde ÇalıĢan Sosyal ÇalıĢma
Görevlilerinin Rol, Görev ve Sorumlukları,
Sosyal Ġnceleme ve Sosyal Ġnceleme Raporu,
Ġnsan Hakları,
Meslek Etiği ve Meslek Kuralları,
Protokol ve Sosyal DavranıĢ Kuralları.
II- ADALET PERSONELĠNE YÖNELĠK OLARAK DÜZENLENECEK EĞĠTĠM
FAALĠYETLERĠ
Bakanlık birimlerinin görüĢü alınarak hazırlanan Hizmet Ġçi Eğitim Programına göre
aĢağıda belirtilen eğitim faaliyetleri, ilgili birimler ile müĢtereken gerçekleĢtirilecektir.
Bu kapsamda;
A) MERKEZ
ATAMALI
TAġRA
TEġKĠLÂTINDA
GÖREVLĠ
PERSONELDEN:
a) Sosyal çalıĢma görevlisi olarak çalıĢan personele yönelik;
13-18 Nisan 2015 tarihleri arasında 100 sosyal çalıĢma görevlisine Antalya-Aksu
ATGV Eğitim Tesisi’nde “Hizmet Ġçi Eğitim Semineri” düzenlenecektir.
b) Ġcra ve Ġflas Müdür ve Müdür Yardımcılarına Yönelik;
2015 yılında ilk defa ataması yapılacak olan 300 icra müdür ve yardımcısına, 25 Mayıs-02
Haziran 2015 tarihleri arasında, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi’nde “Hizmet Ġçi
Eğitim Semineri” düzenlenecektir.
c) Ġcra kâtiplerine yönelik;
09-17 Kasım 2015 tarihleri arasında 225 icra kâtibine,
20-28 Kasım 2015 tarihleri arasında 225 icra kâtibine,
olmak üzere toplam 450 icra kâtibine Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi’nde
“Hizmet Ġçi Eğitim Semineri” düzenlenecektir.
B) ÖZLÜK ĠġLEMLERĠ ADALET KOMĠSYONLARINCA YÜRÜTÜLEN
PERSONELDEN:
Yazı iĢleri müdürü, idari iĢler müdürü, zabıt kâtibi, mübaĢir, emanet memuru,
veznedar gibi unvanlarda çalıĢanlardan istekli olanlar öncelikli olmak üzere görev yaptıkları
komisyon baĢkanlıklarının görüĢleri dikkate alınarak ve gerektiğinde re’sen belirlenecek
olanlar; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün eğitim merkezlerinde, bu merkezlerin
kapasitesi uygun olmadığında Hâkimevleri, ATGV Antalya-Aksu Eğitim Tesisi, Personel
Eğitim Merkezleri veya BaĢkanlığımızca uygun görülecek diğer yerlerde, (disiplin
iĢlemleri, UYAP uygulamaları, resmî yazıĢma kuralları, protokol kuralları, meslek etiği,
özlük hakları, değiĢen mevzuata uyum eğitimi ve kiĢisel geliĢim eğitimi, vb. konularda)
hizmet içi eğitim kursuna, ayrıca oluĢacak ihtiyaca göre seminer, toplantı, konferans
ve/veya uygulamalı eğitime tâbi tutulacaktır.
Bu çerçevede;
Adli ve Ġdari Yargıda görevli yazı iĢleri müdürleri, komisyon müdürleri, zabıt
kâtipleri ve mübaĢirlere yönelik;
- 02-07 ġubat 2015 tarihleri arasında 225 Cumhuriyet BaĢsavcılığı zabıt kâtibi,
- 16-21 ġubat 2015 tarihleri arasında 225 Cumhuriyet BaĢsavcılığı zabıt kâtibi,
- 23-28 ġubat 2015 tarihleri arasında 225 ceza mahkemeleri zabıt kâtibi,
- 02-07 Mart 2015 tarihleri arasında 225 ceza mahkemeleri zabıt kâtibi,
- 09-14 Mart 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi,
- 16-21 Mart 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi,
- 30 Mart-04 Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi,
- 06-11 Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi,
- 13-18 Nisan 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri zabıt kâtibi,
- 27-29 Nisan 2015 tarihleri arasında 300 veri giriĢinden sorumlu zabıt kâtibi,
- 30 Nisan-02 Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri giriĢinden sorumlu zabıt kâtibi,
- 04-06 Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri giriĢinden sorumlu zabıt kâtibi,
- 07-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında 300 veri giriĢinden sorumlu zabıt kâtibi,
-11-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında 200 adli yargı komisyon zabıt kâtibi,
- 28 Eylül-03 Ekim 2015 tarihleri arasında 100 adli-idari yargı komisyon müdürü,
-28 Eylül-03 Ekim 2015 tarihleri arasında 200 hukuk mahkemeleri yazı iĢleri müdürü,
- 05-10 Ekim 2015 tarihleri arasında 100 adli-idari yargı komisyon müdürü,
- 05-10 Ekim 2015 tarihleri arasında 200 hukuk mahkemeleri yazı iĢleri müdürü,
- 12-17 Ekim 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı iĢleri müdürü,
- 19-24 Ekim 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı iĢleri müdürü,
- 02-07 Kasım 2015 tarihleri arasında 225 hukuk mahkemeleri yazı iĢleri müdürü,
- 07-12 Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaĢir,
- 14-19 Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaĢir,
- 21-26 Aralık 2015 tarihleri arasında 250 adli-idari yargı mübaĢir,
olmak üzere toplam 5450 yardımcı yargı personeline Antalya-Aksu ATGV Eğitim
Tesisi’nde “Hizmet Ġçi Eğitim Semineri” düzenlenecektir.
C) BAKANLIK MERKEZĠNDE GÖREVLĠ PERSONELDEN:
a) Bakanlık merkezinde görevli personelden adalet uzman yardımcılarına
yönelik;
08-13 Haziran 2015 tarihleri arasında Bakanlık Merkez TeĢkilâtında görevli 160
adalet uzman yardımcısına, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi’nde “Hizmet Ġçi
Eğitim Semineri” düzenlenecektir.
b) Bakanlık merkezinde görevli memurlara yönelik;
11-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakanlık Merkez TeĢkilâtında görevli 150
memura, Antalya-Aksu ATGV Eğitim Tesisi’nde “Hizmet Ġçi Eğitim Semineri”
düzenlenecektir.
c) Bakanlık Merkez TeĢkilâtta görevli tüm personele 25-31 Mayıs 2015 tarihleri
arasında “Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri” konusunda konferans
düzenlenecektir.
d) ġoför olarak görevli personele belirlenecek tarihlerde; ilk yardım, ileri ve güvenli
sürücülük teknikleri, protokol kuralları, stres yönetimi, meslek etiği gibi konuları
kapsayan teorik ve pratik eğitim düzenlenecektir.
e) Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde görev yapan biliĢim personeline
belirlenecek tarihlerde; ifa ettiği görevin niteliğine uygun olarak ihtiyaç duyulan
Linux temel eğitimi, TSM eğitimi, AIX eğitimi gibi benzer konularda ileri seviyede
yazılım ve program eğitimi düzenlenecektir.
D) ADAY MEMUR EĞĠTĠMĠ:
Bakanlık merkezinde ve adalet komisyonları bünyesinde görev yapmakta olan aday
memurların, temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile stajları Bakanlık ve Adli-Ġdari Yargı Adalet
Komisyonları tarafından 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
E) UYAP KAPSAMINDA BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 2009 yılı itibariyle mülhakat adliyeleri dâhil tüm
Türkiye'de iĢletime geçirilmiĢtir. Bu kapsamda Adalet personelinin, UYAP uygulamalarını
daha iyi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, UYAP uzman kullanıcıları tarafından aĢağıda
belirtilen eğitim künyeleri içeriğine göre, mahallinde UYAP uygulama eğitimleri
verilecektir.
1- Cumhuriyet BaĢsavcılığı ĠĢlemleri Eğitimi
a)Eğitimin Amacı:
Kullanıcılara, Cumhuriyet BaĢsavcılığı ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde
gerçekleĢtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.
b)Eğitim Konuları:
aa)Fonksiyonel
Gelen-Giden Evrak ĠĢlemleri, Sorgulama ĠĢlemleri, SoruĢturma Dosyası Açma
ĠĢlemleri, Ġfade Alma, Müzekkere Hazırlama, Talimat ĠĢlemleri, Memur Suçları, Tebligat
ĠĢlemleri, Taraf ĠĢlemleri, Tutuklama ĠĢlemleri, Ek Gözetim Süresi ĠĢlemleri, BilirkiĢi
ĠĢlemleri, Çekle Ġlgili Suçların SoruĢturulması, Nöbetçi Savcılık ĠĢlemleri, Ġcra ve Noter
Denetleme, Emanet ĠĢlemleri, Yasa Yolları ve Esas ĠĢlemleri, Ġlâmat ĠĢlemleri, Genel
ĠĢlemler.
bb)Genel
Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal
TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep
Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri.
2- Ceza Mahkemeleri ĠĢlemleri Eğitimi
a)Eğitimin Amacı:
Kullanıcılara, ceza mahkemeleri iĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde
gerçekleĢtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.
b)Eğitim Konuları:
aa)Fonksiyonel
Gelen-Giden Evrak ĠĢlemleri, Hazırlık ĠĢlemleri, DuruĢma ĠĢlemleri, Talimat
ĠĢlemleri, Taraf ĠĢlemleri, Tebligat ĠĢlemleri, Karar ĠĢlemleri, Ġnfaz ĠĢlemleri, Temyiz
ĠĢlemleri, Raporlar, Genel ĠĢlemler, Sorgulama, Rapor - Uyarı.
bb)Genel
Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal
TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep
Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri.
3- Hukuk Mahkemeleri ĠĢlemleri Eğitimi
a)Eğitimin Amacı:
Kullanıcılara, Hukuk Mahkemeleri ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde
gerçekleĢtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.
b)Eğitim Konuları:
aa)Fonksiyonel
Tevzi ĠĢlemleri, Dava AçılıĢ ĠĢlemleri, Evrak Tarayıcı, Derdest Dosya Açma, Dava
Hazırlık ĠĢlemleri, Taraf ve Vekil ĠĢlemleri, Genel ĠĢlemler, Tebligat ĠĢlemleri,
DuruĢma Öncesi ĠĢlemler, Müzekkere ĠĢlemleri, DuruĢma ĠĢlemleri, DuruĢma Sonrası
ĠĢlemleri, BilirkiĢi ĠĢlemleri, KeĢif ĠĢlemleri, Reddi-Hâkim ĠĢlemleri, Tereke ĠĢlemleri, Ara
Karar ĠĢlemleri, Karar ĠĢlemleri, Tavzih ĠĢlemleri, BirleĢtirme ĠĢlemleri, Görevsizlik ve
Yetkisizlik ĠĢlemleri, ĠĢlemden Kaldırma ĠĢlemleri, Tefrik ĠĢlemleri, Temyiz ĠĢlemleri,
DeğiĢik ĠĢ ĠĢlemleri, Giden Talimat ĠĢlemleri, Gelen Talimat ĠĢlemleri, Posta ĠĢlemleri, Harç
Masraf ĠĢlemleri, Sorgu ĠĢlemleri.
bb)Genel
Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal
TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep
Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri.
4- Ġcra Daireleri ĠĢlemleri Eğitimi
a)Eğitimin Amacı:
Kullanıcılara, Ġcra-Ġflas ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleĢtirebilmeleri için
gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.
b)Eğitim Konuları:
aa)Fonksiyonel
Dosya AçılıĢ ĠĢlemleri, Vekil ĠĢlemleri, Genel Evrak ĠĢlemleri, Tebligat ĠĢlemleri,
Mal ĠĢlemleri, Haciz, Ġstihkak, Yed-i Emin ĠĢlemleri, Rehin ĠĢlemleri, Harç / Kasa ĠĢlemleri,
Müzekkere ĠĢlemleri, SatıĢ ĠĢlemleri, Talimat ĠĢlemleri, BilirkiĢi ĠĢlemleri, Ġflas ĠĢlemleri,
Teminat ĠĢlemleri, Devir ĠĢlemleri, Tevzi ĠĢlemleri.
bb)Genel
Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal
TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep
Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri.
5- Ġdari Yargı ĠĢlemleri Eğitimi
a)Eğitimin Amacı:
Kullanıcılara, Ġdari Yargı ĠĢlemlerini UYAP sistemi üzerinde gerçekleĢtirebilmeleri
için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.
b)Eğitim Konuları:
aa)Fonksiyonel
Evrak, Hazırlık, Karar, Tebligat, Posta, BilirkiĢi, KeĢif, DuruĢma, Dosya, Diğer,
Ġtiraz, Temyiz, Talimat, Harç Masraf, Raporlar, Genel ĠĢlemler, Kamu Görevlileri/4483,
Tevzi ĠĢlemleri, TaĢra ĠĢlemleri, Harç Masraf, Toplu Harç Masraf, Toplu Reddiyat,
Kasa/Ġptal ĠĢlemleri, Banka ĠĢlemleri, Tanımlama ĠĢlemleri.
bb)Genel
Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal
TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep
Formu, ArĢiv ĠĢlemleri, Kütüphane ĠĢlemleri, Tabiplik ĠĢlemleri.
6- Tedarik, Finans, Analitik Bütçe Ve Malzeme ĠĢlemleri Eğitimi
a)Eğitimin Amacı:
Kullanıcılara, analitik bütçe, finans, malzeme ve tedarik faaliyetlerini UYAP sistemi
üzerinde gerçekleĢtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.
b)Eğitim Konuları:
aa)Fonksiyonel
Tedarik, Tanımlamalar, Satın alma ve SipariĢ, Raporlar Finans, SGK'ya Bağlı Personel
Bordrosu MuhasebeleĢtirme, Bordro FiĢ Satırları Tanımlama, Bordro Alanları ve FiĢ Satırları
KarĢılıkları Tanımlama, Analitik Bütçe, Analitik Bütçe Tanımlama ĠĢlemleri, Analitik Bütçe
Hazırlık ĠĢlemleri, Analitik Bütçe Denetim ĠĢlemleri, Bütçe Uygulamalarının Ġzlenmesi,
Yatırım ĠĢlemleri, Yolluk ĠĢlemleri, KovuĢturma ĠĢlemleri, Cezaevi Ġzleme Kurulu ĠĢlemleri,
Fatura Ödeme ĠĢlemleri, Personel Tahakkuk, Tanımlama, Bordro, Özel Gider Ġndirimi, Yol
Tazminatı, Parametreler, SGK Tahakkuk, Tanımlamalar, Puantaj, Bordro, Özel Gider
Ġndirimi, SGK, Ücret ArtıĢları, Emeklilik ĠĢlemleri, Malzeme ĠĢlemleri, Stok ĠĢlemleri, Araç
ĠĢlemleri, Yemek ĠĢlemleri, DemirbaĢ ĠĢlemleri, Raporlar.
bb)Genel
Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal
TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep
Formu.
7- Personel, Eğitim, Kamp, Lojman, Avukatlık ĠĢlemleri Eğitimi
a)Eğitimin Amacı:
Kullanıcılara, personel, eğitim, kamp, lojman ve avukatlık iĢlemlerini UYAP sistemi
üzerinde gerçekleĢtirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması.
b)Eğitim Konuları:
aa)Fonksiyonel
Personel, Atama, Kadro, Terfi ĠĢlemleri Personel Eğitimi, Genel Parametreler, Kurs
Faaliyet ĠĢlemleri, Hükümlü Eğitimi ĠĢlemleri, Raporlar, Kamp, Kamp Faaliyetleri Raporlar,
Lojman, Tanımlamalar, Lojman Tahsis ve Ġzleme ĠĢlemleri, Raporlar Avukatlık, Tanımlama,
Stajyer ĠĢlemleri
bb)Genel
Editör Kullanımı, ġablon ÖzelleĢtirme, Yardım, Gelen - Giden Evrak ĠĢlemleri, Sanal
TartıĢma, E-Posta, Veri Bankası ĠĢlemleri, Yayın Rezervasyon ĠĢlemleri, Rezervasyon Talep
Formu.
Bu programlar Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ile ortaklaĢa yürütülecektir.
III- ÖĞRETĠM GÖREVLĠLERĠ
a- Ġnsan Hakları ile mesleki konulardaki dersler öncelikle hâkim ve Cumhuriyet
savcıları, yüksek mahkeme üyeleri ile avukatlar tarafından verilecektir. Bu kiĢilerin iĢ ve
kadro durumları müsait olmadığında veya gerek görülen hallerde eğitimler, mesleki
konulardaki uzman akademisyenler ya da yetiĢkin eğitimi konusunda eğitilen yazı iĢleri
müdürleri ve Ģube müdürleri tarafından verilecektir.
b- Dil bilgisi ve bilgisayar dersleri için, Millî Eğitim Bakanlığı branĢ öğretmenleri
görevlendirilebilir. Bakanlık bünyesinde bu branĢlarda eğitim görmüĢ görevliler olduğu
takdirde öncelikle bunlardan yararlanılacaktır.
c- Özel uzmanlık gerektiren konularda, konunun uzmanlarından da yararlanılacaktır.
d- Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca verilmesi planlanan adaylık ve hizmet içi eğitimleri
ile kurulacak eğitim merkezlerinde eğitim vermek üzere görevlendirilecek eğitici eğitimi
almıĢ öğretim görevlileri kadrosu oluĢturulacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
I- HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLERDE SINAV YAPILMASI
Kurs Ģeklinde uygulanan eğitim sonunda sınav yapılabilir. Sınav öngörülmesi halinde;
sınavın Ģeklini, usulünü ve sınav komisyonunu belirlemeye Eğitim Dairesi BaĢkanlığı
yetkilidir.
II- EĞĠTĠM GĠDERLERĠ
Hizmet içi eğitimde görevlendirilecek öğretim elemanlarının ve katılanların ücretleri,
harcırah ve sair ödenekleri, Bütçe Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ödenecektir. Personelin
hizmet içi eğitiminde görev alacak hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer öğretim
görevlilerine ve eğitime katılanlara bu ücretler Genel Bütçeden ödenecektir.
Ancak; eğitim programlarının uygulanmasında BaĢbakanlığın hâlen yürürlükte
bulunan veya yıl içinde çıkarılabilecek olan tasarruf genelgeleri ile getirilebilecek olan
sınırlandırmalar saklıdır.
III- YÜRÜRLÜK TARĠHĠ
Adalet Bakanlığı Hizmet Ġçi Eğitim Yönetmeliği uyarınca, "Adalet Personelinin 2015
Yılı Hizmet Ġçi Eğitim Programı"nın onaylanmasından sonra eğitim çalıĢmalarına
baĢlanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content