close

Enter

Log in using OpenID

14.03.2014 Tarihli Hutbe : ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİMİZ

embedDownload
İL: BALIKESİR
TARİH: 14.03.2014
<JufJj ı&J3
N usret M ayın G em im izin döşediği m ayınlarla
adeta şaşkına dönmüştür.
O ji 4iJi 3 ^ ^ J5-Ü3
IjJjİj SJ
ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİMİZ
Muhterem Müslümanlar!
M illetlerin tarihini geçm işteki önemli
olaylar şekillendirir. İslam tarihine baktığım ızda,
Bedir, Uhud, H endek Savaşları gibi olaylar,
imanın, ihlâsın ve samimiyetin göstergesi
olmuştur. M üslüm anlar, düşmanın yarısı kadar
bile güce sahip değilken A llah’ın yardım ı ile galip
gelmişlerdir. Şanlı ecdadım ızın yakın geçmişteki
zaferlerine bakınca da Çanakkale destanını
görmekteyiz.
Çanakkale zaferi, bir im an göstergesi,
vatan sevgisi, yiğitlik ve kahram anlık destanıdır.
Çanakkale; yedi düvele karşı baş kaldırış, küfrün
belini kırma, hakkın batıla üstün gelişinin adıdır.
M erhum M ehm et Akif’ in dediği gibi: “K im i
H indu, kim i yam yam , kim i bilm em ne bela ” olan
haçlı sürülerinin, M üslüm an Türk M illetini en
zayıf göründüğü bir anda, son darbeyi vurm a
girişim lerinin Çanakkale boğazına gömülmesidir.
M üslüm an Türk M illeti bu tarihi destanı 18 M art
1915 te yazmıştır. Bu tarihte dünyanın en modern
silahı ile donanan düşman orduları karşılarında
m addeten zayıf ve yoksulluk içerisinde, ancak
m anen zirveye ulaşm ış,
şehitliğe susamış
yiğitlerle karşılaştılar. R abbim izin “E y İman
edenler bir düşm an topluluğuyla karşılaştığınız
zaman, sebat edin ve A lla h ’ı çok anın ki
kurtuluşa
erersin iz”1
emrini
özümsemiş
ecdadımız, kahram anlıkta zirve yapmışlardır.
M üslüm an Türk askerinin bu imanı ve azmi
karşınızda şaşkına dönen düşman askerleri en son
Değerli Müslümanlar!
M illetimiz, 1071 M alazgirt Zaferini, 1453
İstanbul’un Fethini ve 1915 Çanakkale Zaferini
asla unutm ayacaktır. Bu zaferleri unutulm az kılan
gerçek, im an ve onun aşıladığı kardeşlik ruhudur.
“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin,
zira onlar diridirler, F akat siz farkın da
y
*
değilsiniz.
emri ilahisini ve “İnsanların en
faziletlisi, A llah yolun da m alıyla ve canıyla cihat
ed en d ir”3 ^adis-i şerifini düstur edinen Türk
Ordusundan Seyit Onbaşı 250 k g ’lık mermiyi
Bism illah ya Allah diyerek nam luya sürebilmiştir.
N ice çocuk yaştaki yiğitler, bu yolda can vermiş,
şehit olmuşlardır.
M erhum M ehm et A k if Çanakkale Şehitlerini
şöyle taltif ediyor:
“Vurulup tertem iz alnından uzanm ış yatıyor,
B ir hilal uğruna Y a Rab ne güneşler batıyor.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,
G ökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.4
Aziz Kardeşlerim!
A talarım ız bu vatanın her karışını adeta
kanlarıyla sulamış ve bize em anet etmişlerdir.
Bizler, bu em anete sahip çıkm ak ve onu
korum akla yükümlüyüz. Bu hem Rabbim ize
borcumuz, hem de ecdadım ıza vefam ızdır. Bunun
için Ç anakkale’yi hatırlarken imanı, kardeşliği,
dayanışmayı,
vatan
sevgisini,
birlik ve
beraberliğin önemini unutm am alıyız. Çünkü bu
zaferler ancak bu değerlerle kazanılır.
Bu
duygu ve düşüncelerle bütün şehitlerim ize
Allah'tan rahmet, gazilerim ize de sağlık, sıhhat ve
afiyetler diliyoruz.
Cenab-ı Allah, bu Çanakkale ruhunu her
daim içim izde m uhafaza eylesin.
1 Enfal 8/45
2 Bakara 2/154
3 Müslim, Fadlu’l -Cihad ve’r-Ribad, 1888.
4 Safahat -Çanakkale Şehitlerine, s, 424.
Hazırlayan: Mehmet YILMAZ
Kıran Köyü Camii İmam Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
27 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content