close

Enter

Log in using OpenID

2014 Ekim Ayı Haber Bülteni Özeti – TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Türkiye Ġstatistik Kurumu
Manisa Bölge Müdürlüğü
Ekim Ayı Haber Bültenleri Özeti
Yaygın Eğitim Faaliyetleri AraĢtırması, 2013
Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında 2013 yılında 72 bin 321 kurs düzenlendi.
Düzenlenen kurs sayısı 2012 yılına göre %6,9 azalmıştır. 2013 yılında düzenlenen kursların
%65,1’i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, %21,9’u belediyeler, %7,3’ü vakıf ve dernekler,
%5,6’sı ise diğer kurum/ kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ege Bölgesi illerinden Manisa’da 984, Afyonkarahisar’da 354, Kütahya’da 435 ve
UĢak’ta 301 kurs düzenlendi.
Hayat Tabloları, 2013
Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 76,3, erkeklerde 73,7 ve
kadınlarda 79,4 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup,
doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,7 yıldır.
Ege
Bölgesi
illerinden,
Manisa’da doğuşta
beklenen
yaşam
süresi
erkekte 73,2, kadında 78,9, Afyonkarahisar’da erkekte 73,1, kadında 78,2, Kütahya’da
erkekte 72,6, kadında 77,7 ve UĢak’ta erkekte 73,8, kadında 79,1 yıldır.
Yabancı Kontrollü GiriĢim Ġstatistikleri, 2012
Üretim değerine göre; 2012 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin (YSHİ) tamsayım
kapsamındaki girişimlerde Yabancı Kontrol Oranı (YKO) %13,6 olarak gerçekleşti.
Küçük ve Orta Büyüklükteki GiriĢim Ġstatistikleri, 2014
Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2012 yılında 2 646 117 girişim faaliyet gösterdi.
Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2014
TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,14, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %6,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,86 ve on iki aylık
ortalamalara göre %8,54 artış gerçekleşti.
Manisa, Afyon, Kütahya, UĢak illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,02 azalış gerçekleşti.
Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2014
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre
%0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,84 ve on
iki aylık ortalamalara göre %9,84 artış gösterdi.
Katı Yakıtlar, Haziran 2014
Katı yakıtların 2014 yılı Haziran ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına
bakıldığında; taşkömürünün 162 bin 198 ton, linyitin 6 milyon 228 bin 620 ton ve taşkömürü
kokunun 374 bin 726 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 226
bin 471 ton, linyitin 5 milyon 334 bin 856 ton ve taşkömürü kokunun 456 bin 418 ton olarak
gerçekleştiği görüldü.
Perakende SatıĢ Hacim Endeksi, Ağustos 2014
Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %0,1 azaldı.
1
T.C.
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Eylül 2014
En yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile
indirgendiğinde %1,43, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,15
oranlarıyla Amerikan Doları’nda gerçekleşti.
Sanayi Üretim Endeksi, Ağustos 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre
%1,4 azaldı.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ağustos 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; kesilen tavuk sayısı bir önceki
aya göre %0,3 tavuk eti üretimi ise %4,3 azaldı.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ağustos 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari süt işletmeleri tarafından
üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %10,5 azalış, inek
peyniri üretimi %1,6 artış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri
ise %1,1 azalış gösterdi.
Sanayi Ciro Endeksi, Ağustos 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya
göre %0,7 azaldı.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2014
Tarım ÜFE, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,29 artarken, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %7,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,31 ve on iki aylık
ortalamalara göre %9,55 artış gösterdi.
Hanehalkı ĠĢgücü Ġstatistikleri, Temmuz 2014
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Temmuz
döneminde 2 milyon 867 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %9,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik
oranı erkeklerde %8,8 kadınlarda ise %12 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı %12
olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %18,2 iken,15-64 yaş
grubunda bu oran %10 olarak gerçekleşti.
DıĢ Ticaret Endeksleri, Ağustos 2014
İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8
azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %5,7, “ham
maddelerde (yakıt hariç)” %5 artarken, “yakıtlar”da %4,8 ve “imalat (gıda, içecek, tütün
hariç) sanayi”nde %1,6 azaldı.
Motorlu Kara TaĢıtları, Ağustos 2014
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 18 532 604 oldu.
Ege Bölgesi illerinden, Manisa’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu
itibarıyla 494 86, Afyonkarahisar’da 184 665, Kütahya’da 179 993 ve UĢak’ta 112 880
oldu.
Yurt DıĢı Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2014
Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici
fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2014 yılı Eylül ayında
bir önceki aya göre %0,31 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,60 artış, bir önceki yılın
aynı ayına göre %6,88 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %15,03 artış gösterdi.
Bina ĠnĢaatı Maliyet Endeksi, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2014
Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı.
2
T.C.
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, I. Dönem: Ocak - Haziran, 2014
Konutlarda 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 35,4 kuruş ödendi.
Bitkisel Üretim 2. Tahmini, 2014
Üretim miktarları, 2014 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer
bitkisel ürünlerde %6,5 ve meyvelerde %6,2 azalırken, sebzelerde ise %0,7 oranında artış
gösterdi. Üretim miktarlarının 2014 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde
59,6 milyon ton, sebzelerde 28,7 milyon ton ve meyvelerde 17,1 milyon ton olarak
gerçekleşeceği tahmin edildi.
Konut SatıĢ Ġstatistikleri, Eylül 2014
Türkiye’de 2014 Eylül ayında 115 786 konut satıldı.
Ege Bölgesi illerinden, Manisa’da 2014 Eylül ayında 1 524, Afyonkarahisar’da 671,
Kütahya’da 674 ve UĢak’ta 351 konut satışı gerçekleşti.
Sektörel Güven Endeksleri, Ekim 2014
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi %1,1 azaldı.
Tüketici Güven Endeksi, Ekim 2014
Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında
bir önceki aya göre %4,9 oranında azaldı; Eylül ayında 74 olan endeks, Ekim ayında 70,3
değerine düştü.
Turizm Ġstatistikleri, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2014
Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %11 artarak 12 milyar 854 milyon 373 bin $ oldu. Turizm gelirinin
%81,8’i yabancı ziyaretçilerden, %18,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş
ziyaretçilerden elde edildi.
DıĢ Ticaret Ġstatistikleri, Eylül 2014
İhracat 2014 yılı Eylül ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %4,6 artarak 13 milyar
660 milyon dolar, ithalat %0,2 azalarak 20 milyar 585 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Manisa’da 2014 Eylül ayında ihracat 195,7 milyon dolar, ithalat 334,7 milyon dolar,
Afyonkarahisar'da ihracat 30,3 ithalat 3,8 milyon dolar, Kütahya'da ihracat 16,0 ithalat
22,0 milyon dolar ve UĢak'ta ihracat 26,2, ithalat 19,7 milyon dolar oldu.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content