close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6)
Akreditasyon Kapsamı
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DENÇEV
Akreditasyon No: AB-0235-T
Revizyon No: 08 Tarih: 19 Kasım 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0235-T
Adresi :
İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4
Malzemeler / Ürünler
SU
: 0 258 212 64 59
Faks
: 0 258 212 80 61
E-Posta : [email protected]
DENİZLİ / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Tel
Website :
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Anyon Tayini
İyon Kromatografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(Florür: F⁻, Klorür:Cl⁻, Bromür:Br⁻,
Nitrit: NO₂⁻, Nitrit Azotu: NO₂⁻-N,
Nitrat:NO₃⁻, Nitrat Azotu: NO₃⁻-N,
Fosfat: PO₄⁻³, Fosfat Fosforu: PO₄⁻³-P,
Sülfat:SO₄⁻²
Bromür: Br ⁻ / Bromat:BrO₃⁻ Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 D
Katyon Tayini
İyon Kromatografi Metodu
TS EN ISO 14911
Lityum:Li, Sodyum:Na,
Amonyum: NH₄⁺, Amonyum Azotu: NH₄⁺N, Potasyum:K, Magnezyum: Mg,
Kalsiyum:Ca
SU,
ATIK SU
Toplam Sertlik Tayini
Hesaplama Yöntemi
SM 2340 B
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H⁺ B
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6)
Akreditasyon Kapsamı
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DENÇEV
Akreditasyon No: AB-0235-T
Revizyon No: 08 Tarih: 19 Kasım 2014
AB-0235-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU, ATIK SU
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Askıdaki Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Balık Biyodeneyi, ZSF Tayini
Seyreltme Metodu
SKKY Numune Alma ve
Analiz Metotları Tebliği Ek-1
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Respirometrik Metot
SM 5210 D
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Refluks, Titrimetrik Metot
SM 5220 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6)
Akreditasyon Kapsamı
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DENÇEV
Akreditasyon No: AB-0235-T
Revizyon No: 08 Tarih: 19 Kasım 2014
AB-0235-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU, ATIK SU
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metal Tayini
ICP-OES Metodu
TS EN ISO 11885
Kurşun:Pb, Alüminyum:Al, Demir:Fe,
Bakır:Cu, Krom:Cr, Nikel:Ni,
Kadmiyum:Cd, Bor:B, Çinko:Zn,
Selenyum:Se, Antimon:Sb, Arsenik:As,
Baryum:Ba, Kalsiyum:Ca, Magnezyum:Mg,
Sodyum:Na, Potasyum:K, Mangan:Mn,
Kobalt:Co, Fosfor:P
Metal Tayini
ICP-OES Hidrür Metodu
Antimon:Sb, Arsenik:As, Selenyum:Se
DENÇEV-İİM-01
(İşletme İçi Metot)
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini (TKN)
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Yağ-Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
Sülfit İndirgeyen Havasız Ortam (Anaerob)
Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması
ve Sayımı
Membranla Süzme Yöntemi
TS 8020 EN 26461-2
Toplam Koloni Sayımı
(22°C ve 36°C)
(Kültürü Yapılabilen
Mikroorganizmaların Sayımı
Agar Besiyerinde Aşılama Yöntemi
TS EN ISO 6222
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6)
Akreditasyon Kapsamı
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DENÇEV
Akreditasyon No: AB-0235-T
AB-0235-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU, ATIK SU
Devam)
NUMUNE ALMA
Revizyon No: 08 Tarih: 19 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
E.coli ve Koliform Bakterilerin Tespiti Ve
Sayımı
Membranla Süzme Yöntemi
TS EN ISO 9308-1
Fekal Streptokok
Membranla Süzme Yöntemi
TS EN ISO 7899-2
Fekal Koliform Tayini
Membranla Süzme Yöntemi
SM 9222 D
Su Numunelerinin Muhafazası, Taşınması
Ve Depolanması
TS EN ISO 5667-3
Arıtma Tesisleri Ve Boru Şebekeli Dağıtım
Sistemlerindeki İçme Suyundan Numune
Alma
TS ISO 5667-5
Nehirlerden Ve Akarsulardan Numune
Alma
TS ISO 5667-6
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune
Alma
TS EN ISO 19458
Göl Ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6)
Akreditasyon Kapsamı
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DENÇEV
Akreditasyon No: AB-0235-T
Revizyon No: 08 Tarih: 19 Kasım 2014
AB-0235-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
KÖMÜR,
KOK
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Numune Hazırlama
TS 4744
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metoduyla
Kömürde ve Kokta Toplam Kükürt Tayini
ASTM D 4239
(Metot A)
Makro Termogravimetrik Analiz ile Kömür
ve KokNumunesinde Uçucu Madde Tayini
ASTM D 7582
Makro Termogravimetrik Analiz ile
Kömür ve Kok Numunesinde Kül Tayini
ASTM D 7582
Makro Termogravimetrik Analiz ile Kömür
ve Kok Numunesinde Bünye Nemi Tayini
ASTM D 7582
Rutubet Miktarının Tayini
Dolaylı Gravimetrik Metot
TS ISO 5068-1
TS ISO 5068-2
Taşkömürü-Toplam Rutubet Tayini
TS 690 ISO 589
(Metot C)
Kömür ve Kokun Brüt Kalorifik Değeri (üst
ısıl) için Standart Test Metodu
ASTM D 5865
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6)
Akreditasyon Kapsamı
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DENÇEV
Akreditasyon No: AB-0235-T
AB-0235-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(KÖMÜR, KOK
Devam)
Revizyon No: 08 Tarih: 19 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Katı Mineral Yakıtlar- Bombalı
Kalorimetrik Metot ile Alt Isıl Değerinin
Hesaplanması
TS ISO 1928
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content