close

Enter

Log in using OpenID

ameliyathane çalışanlarının yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

embedDownload
AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ
YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif YOLDAŞ, Özlem DOĞU, Meryem ÇELİK
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç:
tatmin ile tükenmişlik arasında negatif yönde anlamlı ilişki
Yaşam doyumu olarak da tanımlanan yaşam kalitesi, özel-
olduğu (r=-0.614, p= 0.000), aynı şekilde tükenmişlik ile eş-
likle yoğun stres altında çalışan ameliyathane çalışanlarının
duyum yorgunluk arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki
mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla yol gösterici bir
olduğu (r=0.557, p= 0.000) belirlendi.
veri olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın
Sonuç:
amacı, ameliyathanede çalışan sağlık çalışanlarının çalışma
şartları ve yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla planlandı.
Memnuniyet veya tatmin duygusunun düzeyini gösteren mesleki tatmin puanının orta düzeyde olduğu, tükenmişlik düzeyi-
Yöntem:
ni gösteren tükenmişlik alt boyutunun düşük düzeyde olduğu
Tanımlayıcı araştırma Ağustos- Eylül 2014 tarihleri arasın-
ve benzer şekilde çalışanlara bir destek veya yardım alma
da bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan ve çalışma
durumunu ortaya koyan eşduyum yorgunluk alt boyutunun
hakkında bilgi verildikten sonra katılmayı kabul eden 50 kişi
düşük düzeyde olduğu saptandı. Çalışmada ameliyathane
(hemşire, anestezi teknisyeni, hekim) ile gerçekleştirildi. Ve-
çalışanlarının yaşam kalitesinin orta düzeyde olduğu görül-
riler, kişisel bilgi formu (12 soru) ve Çalışanlar İçin Yaşam
dü.
Kalitesi Ölçeği (Professional Quality of Life Scale-ÇYKÖ-30
soru) ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21
programında yüzdelik ve ortalama kullanılarak değerlendi-
Anahtar Kelimeler:
Ameliyathane, sağlık çalışanları, yaşam kalitesi
rildi. Örneklem grubu için ölçeğin cronbach alphası 0,63’tür.
Bulgular:
Araştırmaya katılan ameliyathane çalışanlarının tanımlayıcı özellikleri incelendiğinde; yaş ortalamasının 36,78±7,59
(min: 20; max:59), % 54’ ünün kadın, %82’sinin evli, %56’sının hemşire ve %52’ sinin lisans veya lisansüstü mezunu olduğu belirlendi. Katılımcıların çalışma saatlerini belirlemek
amacıyla sorulan sorularda, % 42’sinin 48 saat ve üzerinde
ve çoğunluğunun nöbet usulü (% 58,0) ile çalıştığı görüldü.
ÇYKÖ’nin 3 alt boyutu olan mesleki tatmin puan ortalamasının 31,14+9,95 (min: 14, max:50), tükenmişlik puan ortalamasının 18,18 ± 7,07 (min: 00; max:35) ve eşduyum yorgunluk puan ortalamasının 14,38 ± 7,08 (min:3; max:32)
olduğu belirlendi. Yaşam kalitesi alt boyutlarından mesleki
Kaynaklar:
1. Yıldırım A., Hacıhasanoğlu R.( 2011). Sağlık Çalışanlarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Değişkenler. Journal of Psychiatric Nursing;
2(2);61-68.
2. Selvi Y., Özdemir G. P., Özdemir O., Aydın A., Beşiroğlu L. (2010).
Sağlık Çalışanlarında Vardiyalı Çalışma Sisteminin Sebep Olduğu Genel Ruhsal Belirtiler ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Düşünen Adam
Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 23;238-243.
3. Avcı K., Pala K. (2004). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çalışan
Araştırma Görevlisi ve Uzman Doktorların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (2); 81-85.
4. Keller SM. (2009). Effects of Extended Work Shifts and Shift Work
on Patient Safety, Productivity and Employee Health. AAOHN J, 57;
497-502.
5. Asada Y., Ohkusa Y. (2004). Analysis of Health-Related Quality of
Life (HRQL), its Distribution by İncome in Japan, 1989 and 1998. Social Science and Medicine.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content