close

Enter

Log in using OpenID

antalya vakıflar bölge müdürlüğünden kat karşılığı ihale ilanı

embedDownload
B.: 62530
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
www.bik.gov.tr
T.C. GAZİANTEP 13. İCRA DAİRESİ
2014/1 İFLAS
ADİ TASFİYE İLANI - GAZİANTEP 13. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MÜFLİSİN HÜVİYETİ VE İKAMETGAHI ; Çağlar Turizm Otelcilik San.ve
Tic. A.Ş. - GAZİANTEP
İFLASIN AÇILDIĞI TARİH-DOSYA NO ; 22.05.2014 günü saat 12.25 Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.05.2014 Tarih ve
2010/504 Esas, 2014/190 Karar sayılı kararı ile iflasına karar verilen Gaziantep
Ticaret Sicil Müdürlüğünün 27839 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ismi yazılı
Müflis şirket hakkındaki tasfiyenin şimdilik Adi şekilde icrası tensip kılınmış
olduğundan;
1- Müflis şirketten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak
iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı
olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, Defter,
Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2- Müflis şirkete Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını
bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336.maddesi uyarınca cezai
sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflis şirketin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o
malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde
İflas Daire' si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri
bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum
kalacakları,
4- 07.11.2014 Cuma günü saat 14.30'da Gaziantep 13. İcra ve iflas
Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya
gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.
(+) Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre
uzatılabilir.
B.: 62963 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
Yrd. Doç.
ANABİLİM DALI
Doçent
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Vakıflar Meclisinin
05.05.2014 tarihli ve 21491294-050.01- 225/187 sayılı kararı gereği Kat Karşılığı
İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir.
İLİ
: Antalya
İLÇESİ
: Kepez
MAHALLESİ
: Muratpaşa
ADA NO
: 408
PARSEL NO
: 17
YÜZÖLÇÜMÜ
: 1.231,00 m2
VASFI
: Bahçe
MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ
: 2.163.850,00-TL
(İkimilyonyüzaltmışüçbinsekizyüzelliTürkLirası) (Bu bedel inşaat maliyeti tutarıdır.)
GEÇİCİ TEMİNAT
: 64.915,50-TL
(AltmışdörtbindokuzyüzonbeşTL,ElliKr.) (Bu bedel muhammen bedelin %3'ünü
teşkil etmektedir.)
İHALENİN YERİ
: Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı Kat:1 Muratpaşa/ANTALYA
İHALE TARİH VE SAATİ
: 04.11.2014 Salı günü saat 14:00
İŞİN KONUSU
: Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyetleri
Muratpaşa Vakfına kayıtlı, Antalya İli, Kepez İlçesi, Muratpaşa Mahallesinde
bulunan, tapuda 408 ada 17 parsel nolu, toplam 1.231,00 m2 alanlı taşınmaz;
1- Söz konusu yapılacak inşaattan en az 21 nolu depolu dükkan, 22 nolu depolu
dükkan, 3,7,8,12,15 nolu daireler ve 16 nolu dubleks dairenin vakfına verilmesi,
2- 3194 sayılı İmar Kanunu gereği olması halinde terk edilecek kısımların yasal
sınırlar içerisinde bila bedel terk edilmesi, imar durumu veya başka herhangi bir
nedenle avan projede iyileşme olması halinde ihale oranında vakfına yansıtılması,
3- İş uhdesinde kalan yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanarak taşınmazın
terk ve diğer imar işlemlerinin yapılması, uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili
kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, görüş ve onayların alınması, bu izin, görüş ve
onaylar doğrultusunda imalatın yapılması,
4- Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenecek tarifeden fazla
olmamak üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan istekli tarafından def’aten
ödenmesi,
5- Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi,
6- Uygulama projelerinde 21 ve 22 nolu dükkanlara ait 2. Bodrum kattaki depo
yerlerinin alan kaybı olmaksızın birleştirilebilmesi mümkün olacak şekilde
düzenleme yapılması ve dükkanlardan birinde depo katına inecek yük asansörü
kuyusu bırakılması, şartlarıyla üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere
ihaleye çıkarılmıştır.
1- Şartnameler ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Haşim İşcan Mahallesi,
Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı Kat:1 ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar
Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecek ve/veya temin edilebilecektir.
İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95 Faks: 0 242 248 96 44
2- İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet
binasında toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda yukarıda
belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya
Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim
etmeleri gerekmektedir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Şekli ve İçeriği şartnamenin 5. maddesine uygun olarak isteklilerin
hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubu ve teklifini belirtir pay
puan cetvelini koyacakları iç zarf,
b) Türkiye'de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve
faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi
Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ihale yılı içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri.
d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
d.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri.
e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 64.915,50-TL tutarında 2886 sayılı Yasaya uygun alınmış, limit içi, süresiz
geçici teminat mektubunu veya Bölge Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Antalya
Merkez Şubesindeki TR230001500158007285545853 nolu hesabına yatırılmış ve
işin adının açıkça belirtilmiş olduğu geçici teminat banka dekontu.
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname eki örneğine uygun noter
tasdikli ortak girişim beyannamesi.
h) Muhammen bedelin en az %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya
teminat kredisini gösterir ekli örneğine uygun banka referans mektubu ve eki teyit
yazısı. Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş
olması gerekir.
ı) Muhammen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi
veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim
Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen bina inşaatı işine ait Yapı
Kullanma İzin Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme
Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya
idarece "aslı idarece görülmüştür" yapılmış sureti.
i) İhale yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu
olmadığını gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti)
j) İhale yılı içerisinde S.G.K.'dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge (aslı,
noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname
eki örneğine uygun yazılı beyanı.
1) Şartname eki örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.
(Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki
belgeleri vermek zorundadır.)
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp
üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe
ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu
başkanlığına verilmek zorundadır.
5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, vergiler dahil tüm giderler ihale
üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.
7- İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör
kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde,
1- T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,
3- Üç adet fotoğraflarını,
4- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
5- Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma
İlkelerinde yer alan formları,
6- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı
Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Profesör
ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
1
GEOTEKNİK
TIP FAKÜLTESİ
1
RADYASYON ONKOLOJİSİ
ZONGULDAK SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
ÇAYCUMA MESLEK
YÜKSEKOKULU
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
1
Yapay zeka alanında çalışma yapmış olmak.
Yumuşak zemin davranışı, killerin mikro yapısı ve modellemesi konularında çalışmalar yapmış olmak
Çocukluk çağı nazofrekans karsinomu ile ilgili çalışma yapmış olmak.
1
HASTANE İŞLETMECİLİĞİ
AÇIKLAMA
Hastane İşletmeciliği veya İşletme veya Çalışma Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.
Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
B.: 62618 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
2014/1113 TLMT.
T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o
gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün,
saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin
malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337
Gölbaşı-Ankara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
1
300.000,00
1
%18
1 Adet Rösler Marka RHBE
20/25 Type, Komple Kumlama
Makinası, İmal Yılı:2008, Seri
No: 42877/08
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 10:15 - 10:20 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 10:15 - 10:20 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
2
150.000,00
1
%18
1 Adet Perkute Marka PF200
Type,Clean-o-mat Kumlama
Makinası, İmal Yılı:2007, Seri
No:F113
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 10:30 - 10:35 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 10:30 - 10:35 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
3
500.000,00
1
%18
1 Adet Mazak Marka VCN510 C-II Type,Metal CNC
İşleme Makinası, İmal Yılı:
2008, Seri No:206864
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 10:45 - 10:50 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 10:45 - 10:50 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
4
235.000,00
1
%18
1 Adet Sodick Marka, LP2
Type, Metal CNC İşletme
Makinası Seri No:PN40-T0179
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 11:00 - 11:05 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 11:00 - 11:05 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
5
220.000,00
1
%18
1 Adet Holz Her Marka, ProMaster XL 7223 Type,
Bilgisayar Kontrollü Ahşap
CNC Makinası, İmal Yılı: 2008
Seri No:5012387-6/0-802
T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ’NDEN
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 11:30 - 11:35 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 11:30 - 11:35 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
7
15.000,00
1
%18
1 Adet Stıll Marka Lastik
Tekerlekli Forklift
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 11:45 - 11:50 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 11:45 - 11:50 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
8
25.000,00
10
%18
10 Adet Cebora Marka Gazaltı
Kaynak Makinası
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 12:00 - 12:05 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 12:00 - 12:05 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
9
10.000,00
2
%18
2 Adet Lincolin Marka 275
Precısıon Gazaltı Kaynak
Makinası
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 12:15 - 12:20 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 12:15 - 12:20 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
10
10.000,00
2
%18
2 Adet Güriş Marka Mig Mag
Gazaltı Kaynak Makinası
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 12:30 - 12:35 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 12:30 - 12:35 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
11
15.000,00
3
%18
3 Adet Haberte Marka Daire
Testere
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 12:45 - 12:50 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 12:45 - 12:50 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
12
5.000,00
1
%18
1 Adet Magmaweld Marka
RS350 M Kaynak Makinası
(İİK. m. 114/1, 114/3
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık
gelmektedir.
B.: 61951 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
ESAS NO
: 2014/76 Esas
DAVALILAR
: 1- PASİFİK GRUBU GÜVENLİK TEMİZLİK HİZ. LTD. ŞTİ.
Uzun Sk. İnci Sitesi A Blok Kat:2 No: 6 TRABZON
2- İZMİR GİRİŞİM KİMYA MAD. GIDA PET. TAAH. SAN.
İNŞ. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. - Atatürk Mah. İstiklal Cad.
No:87/A Aliağa/İZMİR
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat)
davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi
davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK. 127. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre
içerisinde cevap dilekçesinin verilebileceği hususu, dava dilekçesi tebliğ yerine
geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.29/05/2014
B.: 7707 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
1.İhale Tarihi
: 21/10/2014 günü, saat 11:15 - 11:20 arası
2.İhale Tarihi
: 05/11/2014 günü, saat 11:15 - 11:20 arası
İhale Yeri
: Konya Yolu 29.Km.OğuIbey Serpme Evleri No.337 GölbaşıAnkara
No
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi(Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Özellikleri)
6
185.000,00
1
%18
1 Adet Cannon Marka,
ACMPT60FC Type,
Polyüreten Makinası, İmal
Yılı:2008, Seri No: 291806
T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/141 Esas
İLAN
Davacı Konak Belediyesi Başkanlığı vekili tarafından açılan Mirasçılık
Belgesi istemi davasının verilen ara karar gereği;
İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Rasimpaşa Mh./Köyü. Cilt No: 19, Hane
No:3666'da kayıtlı Pandeli ve Asemeniya kızı, 1919 Rasimpaşa doğumlu,
T.C No : 18083296074 olan Fani GÖREN'in mirasçıları tespit edilemediğinden;
TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak
iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayınlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden
itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte
mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir
mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası
açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK.nun 594/2 maddesi gereğince
mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.
B.: 62986 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content