close

Вход

Log in using OpenID

-iualn ilrANI- GUNE$ ir,roxul,u

embedDownload
T.C.
AKDENIZ KAYMAKAMLIGI
ilge Milli E[itim Miidiirliigii
-iualn
ilrANI-
1'
MERSIN Akdeniz ilgqsi GTINE$ ILI(OKULU kantini 2886 sayrh devlet ihale kanununun 35ld
geregince pazarhkusufu ihale hi.ikiimleri gergevesinde kiraya verilecektir,
2.
ihaleye konu olan kan{inin bulundugu;
OKUL ADI:
GUNE$
IHALE KONUSU OKUL IANTINININ ADRESI:
BUI.LINDUGU ILQE:
Giines Mah. 5893 Sk. AKDENIZ
KOMISYONCA BELIRL] NEN MUAMMEN
-
SvgMaddeleri,
ir,roxul,u
nvrnnsin
Akdeniz / MERSIN
BEDEL:
9.000 ( Dokuz bin
igeIBNiN YAPILACAG YER:
Akdeniz ilge Milli Efitim Miidiirliifii gube Miidiirii
ibrahim Halil EYUBOdLU, nun Odairnda yaprtacaktrr
IHALENIN YAPILACA
I
AKDENiZ /MERSiN
GL]N TARIH
VE
SAAT:
OGRENCI VE
F
]RSONEL
MEVCUDU:
3.
4.
)TL.
05.01.2015 Pazartesi Gtinii Saat 10:00
1717
Olrenci
-
80 Personel
gatlnamesi ve eki bulunan tizel hiikiimlerin tUm maddelerini kabullenmig sayrlrrlar. ileri
ksine higbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.
ihaleye katrlmak iste' nler, ihale ile ilgili qartnameyi 100.00-TL karqrhgrnda "T.c. ziraat Bankasr Kuru eeqme
$ubesindeki ilge Mil E$itim MiidurltiSiiniin 50641207-5018 Nolu kantin hesabma yatrlldlgrna dair dekont ile
ihaleye katrlanlar iha
de bu diizenlemelerin
itibaren Akdeniz ilge Milli E$itim Miidiirliisil Kantin Hizmetleri gubesinden temin
edebileceklerdir,"
ihaleye katrlmak igin ,agvuracak m0stecirlerde arantlacak Ozellikler ile ihale giiniinde ve saatinde komisyonuna
teslim ve ibraz edilect belgeler agagrda sralanmrgtr.
01,01.2015 tarihinde
5.
iro!E
a)
b)
c)
d)
e)
0
c)
h)
D
j)
k)
l)
m)
)
n
VERILECEK BELGELER!
Ikametgah Ilmu Laberi
Niifus ciizdanr sr reti. (Ash ibraz edilecek)
Son I (bir) ay igr rsinde Cumhuriyet Savcrhgurdan almmry Sabrka kaydr
Son I (bir) ay igr rsinde Verem Savag Dispanserinden almmrg Saghk Raporu
Bagka bir Kantir gahgtnmadr[ma dair yazr. (Mersin Kantinciler Esnaf Odasrndan ahnacak.)
Kantin kiralama i rulelerinde kattltmcilardan, 09,02,2012 turih ve 28199 sayilr Milli E{itim Bakanlgr Okul Aile
Birligi YAnetueli+ nin 20. MatuIesinin 4. bendinde 5,6,1986 tarihli ve 3308 saytu Mesleki Editim Kanunu
Hliklimlerine ghre kentincilik alurunda ahnmts ustahk belgesi sahibi olma garfi qrant, Ancak, kqtiltmctlann
Hig birisinde ustat k belgesi bulunmemast durumundu isyeri agma belgesl, kalfaltk, kurs bitirme belgelerinden en
az
Birine sahip olma ierfi urant.
ihaleden men ya a$ almadr$ma dair belge (Mersin Kantinciler Esnaf Odasrndan ahnacak.)
(]anini lamino+.
.hale tarihi itibari ile isin adrm belirten Akdeniz ilge Milli EEitim MudUrlUEii Kantin ihale
" T.C, Ziraal Bankasl Kuru Cesme Subesindeki eecici hesaba Muammen bedelin
Ihaleye katrlmak isteyenler istedikleri takdilde okul kantinini mahallinde g0rebileceklerdir.
Bu ilan 26.12.2C 14 Cuma giinii saat 09:00 'dan 04.01.2015 Pazar giinii saat l7:00' ye kadar Akdeniz ilge
Milli E$itim lMii liirliigu Web sayfasrnda, ilan panosunda ve ilgili okulun duyuru panosunda asrh kalacaktrr,
ihaleye Gergek l. .giler katrlabilir. vekdletten katrlma ve posta ile yaprlan bagvurular kabul edilmez,
Kiracrnrn defiigr resi durumunda; kantine kiracr tarafrndan yapllan ttim tesis masraflan, kullanrm
siiresi ve amort sman da dikkate almarak okul, birlik ve igletmeci tarafindan tutanak altlna ahnmrq
masrafTar vars: okulo birlik' ilgili oda temsilcisinin/kurulugun ve gerekti[inde bilirkiEi katrhmryla
'
olugturulan kor tisyonca
takdir edilen meblaf, eski kiraclya yenfl kiracl tarafrndan 6denir.
Komisyonumuz
raleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
Kira sOzlegmesin n siiresi I (bir) yildrr. Kiralama igleminde ilk yrl kira bedeli ihale bedelidir, Kira siiresi I
(bir) yrl olmakla I irlikte kira bedeli 8,5 ay iizerinden tahsil edilir.
xisil,rruu a,RtNil,ecaK
a)
T.C. vatandagr o nak
b)
Ytiz kzartrcr
c)
Bagka kantin iqlr .iyor olmamak
su1
s,ARrr,eR
j
an hiikiim giynemig olmak
IHALE KoMiSYoNU
T.C.
AKDENIZ I(AYMAKAMLIdI
itge Milli Egitim MUdiirlii[[
-inaln ilaNr1.
i
MERSIN Akdeniz
Maddeleri, gereSince
2.
ihaleye konu olan ka
MiTHATPA$A ORTAOI(ULU kanrini 2886 sayrh devlet ihale kanununun 35/d - 5lls
rk usulii ihale hiikiimleri gergevesinde kiraya verilecektir.
n bulundugu;
OKUL ADI:
MITHATPA$A ORTAOKULU
Mithatpaga Mah" Qiftqiler caddesi 161. cadde No32
AKDENIZ/MERSiN
Akdeniz / MERSIN
LE KONUSU OKTIL
KOMISYONCAB
32.100,00 ( Otuzikibinyiiz )TL.
Akdeniz Ilge Milli Efitim Miidiirltifii gube Mtidiirii
ibrahim Halil EYUEOGLU' nun Odasrnda yaprlacaktrr
[HaT,pNiN YAPILACAG
HALENIN YAPILACA
I GUN TARIH
AKDENiZ iI\{ERSiN
VE
05.01.2015 Pazartesi
989 Olrenci
3.
4,
5.
-
Giinii Saat 10:15
82 Pensonel
Ihaleye kafilanlar
gartnamesi ve eki bulunan 6zel hiikiimlerin tiim maddelerini kabullenmig sayrlrrlar. ileri
de bu diizenlemelerin
ine higbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.
ihaleve katrlmak iste nler, ihale ile ilgili garlnameyi 100.00-TL kargrhfinda "T.c. zvaat Bankasr I(uru eeqme
Efitim Miidtirliisiiniin 50641207-5018 Nolu kantin hesabrna yatrnldr[rna dair dekont ile
$ubesindeki i19e M
0tr.01.2015 tarihi
itibaren Akdeniz ilge Milli E$itim Miidiirlii$ti Kantin Hizmetleri gubesinden temin
edebileceklerdir."
ihaleye katrlmalc igin
mi.istecirlerde aranrlacak 0zellikler ile ihale gtiniinde ve saatinde komisyonuna
teslim ve ibraz edi
belgeler aga$rda sralanmrqtrr.
inar.
a)
b)
c)
d)
e)
0
s)
h)
(Ash ibraz edilecek)
inde Cumhuriyet Savcrhgrndan almmrg Sabrka kaydr
inde Verem Savag Dispanserinden almmq Sa[hk Raporu
Baqka bir Kanti gahqtrmadrfrna dair yazr. (Mersin Kantinciler Esnaf Odasrndan ahnacak.)
Kantin kiralannu
kafih.mcrlardan, 09.02.2012 turih ve 28199 suyilt Milli Egitim Bakanlgt Okul Aile
Birti{i Y,
20, Mafulesinin 4. bendinde 5,6,1986 tarihli ve 3308 saytlt Mesleki Egitim Kanunu
Hiikilmlerine
kuntincilik ularunda almmts ustahk belgesi sahibi olms fartt arantt, Ancak, kattltmctlann
Hig birisinde
belgesi bulunmamast durumundu isyeri agma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az
Birine sahip olma
afarut,
ihaleden men y
t almadrgma dair belge (Mersin Kantinciler Esnaf Odasrndan altnacak.)
Ntifus ctizdanr s
Son I (bir) ay i
Son 1 (bir) ay i
i)
Ihaleye katrln
i)
Bu ilan 26.12
Milli Egitim
)VI
k)
ihaleye Gergek
D
Kiracrnrn depiq
suresr ve a
masrafTar va
olugturulan
m)
Komisyonumuz
n)
Kira sOzlegmesi
(bir) yl olmakla
ba Mua
dair
isteyenler istedikleri takdirde okul kanfinini mahallinde gtirebileceklerdir.
14 Cma gUnU saat 09:00 'dan 04.01.2015 Pazar giinii saat 17:00' ye kadar Akdeniz ilge
rlii$U Web sayfasmda, ilan panosunda ve ilgili okulun duyuru panosunda asrh kalacaktrr.
igiler katrlabilir. Vekdletten katrlma ve posta ile yaprlan bagvurular kabul edilmez.
dururnunda; kantine kiracr tarafrndan yaprlan ttim tesis masraflarr, kullanlm
an da dikkate allnarak okul, birlik ve igletmeci tarafrndan tutanak altlna ahnmrg
, okul, birlik' ilgili oda temsilcisinin/kurulugun ve gerekti[inde bilirkigi katrhmryla
isyonca takdir edilen meblafi, eski kiraclya yeni kiracr tarafindan 0denir.
leyi yaprp yapmamakta serbesttir,
siiresi I (bir) yldrr. Kiralama igleminde ilk yrl kira bedeli ihale bedelidir. Kira siiresi
ikte kira bedeli 8.5 av iizerinden tahsil edilir.
a)
T.C. vatandaqr
mak
b)
Yiiz kzartrcr
c)
Baqka kantin
hiiktim giynemig olmak
tivor olmamak
I
IHALE KoMiSYoNU
T.C.
AIOENiZ KAYMAKAMLIGI
ilge Milti Efitim Miidtirliifii
iJtnln ilaNrl. MERSIN Akdeniz il esi MINE GUNA$TI AND IMAM HATiP LiSESi kantini 2886 sayrh devlet
kanununun 35ld - 5llg Maddeleri, gere$ince pazarhkusulii ihale hiikiimleri gergevesinde kiraya verilecektir.
ihale
ihaleye konu olan kant nin bulundugu;
OKIJL ADI:
IHALE KONUSU OKUL KANTINININ ADRESI:
MINE GiiNA$Tr AND IMAM HATip LisESi
karaduvar mah. Cumhuriyet Bulvan 65153 sok. AKDENIZ
A{ERSiN
BUI,LINDUGU ILQE:
Akdeniz I MERSIN
KOMISYONCA EELIII.L NEN MUAMMEN
BEDEL:
20.000 (
iHALENiN YAPII.ACAG YER:
Akdeniz Ilge Minli Efitim Miidiirlii[ii gube Miidtirii
ibrahim Halil EYUBOdLU' nun Odasrnda Yaprlacaktrr
AKDENIZIMERSIN
IHALENIN YAPILACA
I
GUJN
TARIH
VE
SAAT:
I
VE
OG RENC
]RSONEL
MEVCUDU:
J.
4.
ihaleye katrlanlar ihal
de bu diizenlemelerin
ihaleye katrlmak istel
$ubesindeki ilge IvIill
Yirmi bin )TL.
05.01.2015 Paeartesi
783 Ofrenci
-
Giinii Saat 10:30
50 Fersonel
gartnamesi ve eki bulunan 0zel hiikiimlerin tiim maddelerini kabullenmig sayrlrrlar. ileri
ksine higbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.
nler, ihale ile ilgili $artnameyi 100.00-TL kargrhgrnda "T.C. Ziraat Bankasr Kuru Qegme
Egitim Miidiirlti$Untin 50641207-5018 Nolu kantin hesabrna yatrrrldrgrna dair dekont ile
itibaren Akdeniz ilqe Milli E[itim MUdUrlU[U Kantin Hizrnetleri $ubesinden temin
edebileceklerdir."
ihaleye katrlmak igin agvuracak miistecirlerde arantlacak Ozellikler ile ihale giini.inde ve saatinde lcomisyonuna
teslim ve ibraz edilecr belgeler aga[tda sralanmrgtrr,
01.01.2015 tarihinder
).
VERILECEK BELGELER
a)
b)
c)
d)
e)
0
s)
h)
Ikametgah Ilmii
Niifus ciizdanr sr
Son I (bir) ay igr
Son I (bir) ay ig,
Baqka bir Kantir
:
iaberi
reti. (Ash ibraz edilecek)
rsinde Cumhuriyet Savcrhgrndan almmrg Sabrka kaydr
rsinde Verem Savaq Dispanserinden almmrg Saghk Raporu
gahgtrmadrpna dair yazr. (Mersin Kantinciler Esnaf Odasrndan ahnacak,)
Kantin kiralamu i wlelerinde kattltmctlardqn, 09.02,2012 tarih ve 28199 suyilt Milli E{itim Bakanhp Okul Aile
Birli{i Ydnetmeli$ nin 20, Maddesinin 4, beruIinde 5.6.1986 tarihli ve 3308 saytlt Mesleki E{itim Kanunu
Hiikiimlerine gdrt kantincilik ulurunda ultnmts ustaltk belgesi suhibi olma $aril aranm Ancak, kutrhmalann
Hig birisinde usta, k belgesi bulunmamqst durumunda isyeri agma belgesi, kalfuhk, kurs bitirme belgelerinden en az
Birine sahip olma tQrt, arantr.
Ihaleden men ya a$t almadr$rna dair belge (Mersin Kantinciler Esnaf Odasrndan ahnacak.)
Gecici teulqali ihale tarihi itibari ile isin adrm belirten Akdeniz ilce Milli EEitim MiidiirliiEii Kantin ihale
komisynnu adrn
besin
oh20 (sL4.09L )O-TL miktarda segici Teminat vptrrrlacak."
D
i)
k)
r)
m)
n)
Komisyonumuz
haleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
Kira s0zleqmesir n siiresi I (bir) ytldr, Kiralama iqleminde ilk yrl kira bedeli ihale bedelidir. Kira siiresi I
(bir) yil olmakla rirlikte kira bedeli 8,5 ay iizerinden tahsil edilir.
risir,nntB auNllacex Sanrlan
a)
(YatUd@
ihaleye katrlmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde giirebileceklerdir,
Bu ilan 26.12.2( 14 Cuma giinii saat 09:00 'dan 04.01.2015 Pazar giinii saat 17:00' ye kadar Akdeniz ilge
Milli Egitim Mii tiirlU[il Web sayfasrnda, ilan panosunda ve ilgili okulun duyuru panosunda asrh kalacaktr.
ihaleye Gergek I igiler katrlabilir. Vekdletten katrlma ve posta ile yaprlan baqvurular kabul edilmez.
Kiracrnrn defiqr resi durumunda; kantine kiracr tarafindan yaprlan tiim tesis masraflarl, kullanrm
siiresi ve amorl sman da dikkate ahnarak okul, birlik ve iqletmeci tarafindan tutanak altlna ahnmrq
masraflar varsi , okul, birlik, ilgili oda temsilcisinin/kururlugun ve gerektifinde bilirkigi katrhmryla
olugturulan kor risyonca takdir edilen meblaf, eski kiracrya yeni kiracr tarafindan 0denir.
:
T.C. vatandagr o mak
b)
Yiiz kzartrcr
a)
Baqka kantin iglt tivor olmamak
su1 ;an
hiiktim giymemig olmak
iHa,In KoMiSYoNU
T.C.
AKDENiZ KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efitim Miidiirlii[ti
innl,n
l.
MERSiN Akdeniz ilg
kanununun 35ld
2,
YENITA$KENT YUSUFBAYIK ILK/ORTAOKUI.U kantini 2886 sayrh devler ihale
tddeleri, gere$ince pazarlft usulii ihale hiikiimleri gerqevesinde kiraya verilecektir.
- 5llg
ihaleye konu olan kanl
r
bulundu$u;
OKI.JL ADI:
IHALE KONUSU OKUL .ANTINININ ADRESI:
BUT,UNDUGU ILQE:
KOMISYONCA BELIRLI \TEN MUAMMEN
Akdeniz llge Milli Efitim Mtidiirlii[ii $ube Miidiirii
ibrahim Halil EYUBOGLU' nun Odasrnda Yaprlacaktrr
AKDENiZ /MERSIN
IHALENiN YAPII-ACAG YER:
iI GIIN
TARIH
VE
SAAT:
OGRENCI VE
F
lRSONEL
MEVCUDU:
4.
5.
YENiTA$KENT YUSUFBAYTK il,I</OnreOKULU
Anadolu mah. 3 ocak caddesi no 1 AKDENIZ /MERSIN
Akdeniz / MERSIN
4.000 ( Ddrt bin )TL.
BETIEL:
IHALENIN YAPILACA
ir,,q.Nt-
05.01.2015 Pazartesi
615 Ofrenci
-
Giinii Saat 10:45
27 Personel
Ihaleye katrlanlar ihale gartnamesi ve eki bulunan Ozel hiikiimlerin tiim maddelerini kabullenmiq sayrlrrlar, ileri
de bu diizenlemelerin e ksine higbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.
ihaleye katrlmak isteyr nler, ihale ile ilgili gartnameyi 100.00-TL kargrhgurda "7.C. Ziraat Bankasr Kuru Qegme
$ubesindeki ilge Milli E$itim MiidiirlU$i.in0n 50641207-5018 Nolu kantin hesabma yatrnldrgrna dair dekont ile
01.01.2015 tarihinden itibaren Akdeniz ilge Milli Elitim Miidiirlt$ii Kantin Hizmetleri $ubesinden temin
edebileceklerdir."
Ihaleye katrlmak igin ,a$vuracak miistecirlerde ararulacak 0zellikler ile ihale giiniinde ve saatinde komisyonuna
teslim ve ibraz edilecel belgeler aSaptda sralanmrgtr.
1
.
a)
b)
c)
d)
e)
0
VERILECEKBELGELER:
ikametgah ilmii raberi
Niifus ciizdanr sr reti. (Ash ibraz edilecek)
Son I (bir) ay igr rsinde Cumhuriyet Savcrh[rndan almmrg Sabrka kaydr
Son I (bir) ay igr rsinde Verem Savag Dispanserinden almmry Safihk Raporu
Baqka bir Kantin gahgtrmadrfma dair yazr. (Mersin Kantinciler Esnaf Odasrndan ahnacak.)
i wlelerinde katilrmulardan, 09,02,2012
tarih ve 28199 sayrh Milli Egitim Bakanlgt Okul Aile
4, bendinde 5,6.1986 tarilrli ve 3308 sayfu Meslekl E$ltim Kananu
Hilkilmlerine gdre kantincilik alarunda ulmmts ustuh.k belgesi saldbi olma Eafit uranm ,4ncak, liltiltmctlunn
Hlg birisinde ustut Lk belgesi bulunmamqst durumundq isyeri agma belgesi, kalJ'altk, kurs bitirme belgelerinden en az
Kantin kiralama
Birli$i Yanemeli! 'nin 20, Maddesinin
k)
Birine sahip olma lerfi arant,
ihaleden men ya afr almadr[rna dair belge (Mersin Kantinciler Esnaf Odasrndan ahnacak.)
Gecici teminall ihale tarihi itibari ile i$in adLnr belirten Akdeniz ilge Milli EEitim MiidiirlUEU Kantin ihale
komisyonu admt . " T.C, Ziraat Bankasr Kuru Cesme Subesindeki geQici hesaba Muamme
o/o 20 6si 800,0( -TL miktarda gecici Teminat yatrnlacak." (YatrnldrErna dair
dekont do
ihaleye katrlmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde gtirebileceklerdir.
Bu ilan 26.12.2C 14 Cuma giinii saat 09:00'dan 04.01.2015 Pazar giinii saat 17:00'ye kadar Akdeniz ilge
Milli Egitim Mu lUrlUgU Web sayfasmda, ilan panosunda ve ilgili okulun duyuru panosunda asrh kalacaktrr,
ihaleye Gergek I iqiler katrlabilir. Vekdletten katrlma ve posta ile yaprlan baqvurular kabul edilmez,
l)
Kiracrnrn
s)
h)
D
i)
m)
n)
durumunda; kantine kiracl tarafindan yapllan tiim tesis masraflarr, kullanrm
siiresi ve amort rsman da dikkate ahnarah okul, birlik ve iqletmeci tarafindan tutanak altrna ahnmlq
masraflar varsr , okul, birlik, ilgili oda temsilcisinin/kurulugun ve gerektifinde bilirkiqi katrhmryla
olugturulan kor risyonca takdir edilen mebla[o eski kiracrya yeni kiracr tarafrndan Odenir.
de$igr nesi
Komisyonumuz haleyi yaprp yapmamakta serbesttir,
Kira sdzlegmesir in siiresi I (bir) yrldr. Kiralama igleminde ilk yrl kira bedeli ihale bedelidir. Kira siiresi
(bir) yrl olmakla rirlikte kira bedeli 8,5 ay iizerinden tahsil edilir.
risilrnnr nRlNrr,aclx senTlan
a)
T.C. vatandagr
b)
Yi,iz kzartrcr sr tan hiikiim giymemig olmak
Baqka kantin ig tiyor olmamak
c)
1
:
mak
IHALE KOMISYONU
T.C.
AKDENIZ KAYMAKAMLIGI
ilge Mitli Efitim MiidiirtiiIii
-iHaLB iloaNtL
MERSIN Akcleniz ilg i FATiH iLKOKULU kantini 2886 sayrh devlet ihale kanununun 35ld
gerefiince pazarhk ust
2.
ihaleye konu olan kan
-
SllgMaddeleri,
ihale hiikiimleri gergevesinde kiraya verilecektir.
rin bulundugu;
OKUL ADI:
IHA.LE KONUSU OKTIL :ANTINININ ADRESI:
BUI.UNDUGU ILQE:
KOMISYONCA BELIRL] NEN MUAMMEN
FATIH il,XOrUlU
Bang Mah. 128. cad. Nol9 AKDENiZ nvIERStN
Akdeniz / MERSIN
BEDEL:
3.000 ( Ue bin )TL.
IHATBNIN YAPILACAG YER:
Akdeniz Ilge Milli Efitim Mtidiirliifii gube Miidiirii
ibrahim Halil EYUBOGLU' onun Odasrnda Yaprlacaktrr
AKDENIZ /IVIERSiN
IHA.LENIN YAPILACA
I
GI-N TAzuH VE
SAAT:
OGRENCI VE
F
]RSONEL
365 Ofrenci
MEVCUDU:
4.
05.01.2015 Pazartesi
-
Giinii Saat llt:00
30 Pensone!
ihaleye katrlanlar ilra
gartnamesi ve eki bulunan 6zel hiikiimlerin tiim maddelerini kabullenmig sayrlrrlar. ileri
de bu diizenlemelerin
ihaleye katrlmak iste.
<sine higbir hak talep edem ez v e itfu azda bulunamazlar.
nler, ihale ile ilgili $artnax reyi 100"00-TL kargrh$rnda '(T.C. Ziraat Bankasr Kuru Qegme
$ubesindeki i19e Mil E$itim Miidiirlii$iiniin 50{ ;41207-5018 Nolu kantin hesabrna yatrrrldrgrna dair dekont ile
01.01.2015 tarihinde itibaren Akdeniz ilge M illi Elitim Miidiirlii$ii Kantin Hizmetleri gubesinden temin
edebileceklerdir."
ihaleye katrlmak igin asvuracak miistecirlerde a 'arulacak Ozellikler ile ihale giiniinde ve saatinde komisyonuna
teslim ve ibraz edi
belgeler agaSrda sralanmrgtrr.
innr,n
a)
b)
c)
d)
e)
f)
c)
ELER:
metgah
aberi
Niifus c0zdanr s
i, (Ash ibraz edilecek)
Son I (bir) ay i
inde Cumhuriyet Savcrhsrndan alnmrg Sabrka kaydr
Son I (bir) ay i
inde Verem Savag Dispanserinden almmrg Sa$hk Raporu
Bagka bir Kanti galrytrrmadrgma dair yazr. (Mersin Kantinciler Esnaf Odasrndan ahnacak.)
Kantin kirqlqrua
kafihmalardun, 09.02.2012 tarih ve 28199 sayilt Milli E{itim Bakanh& Okul Aile
Birlidi Y'
20, Maddesinin 4, bendinde 5,6,1986 turihli ve 3308 saytlt Mesleki Epitim Kanunu
Hliklimlerine
kantincilik qlunt.nda ahnmtq ustaltk belgesi suhibi olma garfi aran n Ancak, kattltmcilunn
Hig birisinde
belgesi bulunmamast durumunda iqyeri agma belgesi, kalfahk, kurs bitirme belgelerinden en az
Birine sahip olma
ararut,
ihaleden men
t almadrpma dair belge (Mersin Kantinciler Esnaf Odasmdan ahnacak.)
h)
D
i)
k)
r)
m)
n)
i Temina
lacak
isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde gOrebileceklerdir,
14 Cuma giinii saat 09:00 'dan 04,01.2015 Pazar gilnii saat 17:00' ye kadar Akdeniz ilge
Milli Egitim M
ii[ti Web sayfasmda, ilan panosunda ve ilgili okulun duyuru panosunda asrh kalacaktrr.
ihaleye Gergek igiler katrlabilir. Vekdletten katrlma ve posta ile yaprlan bagvurular kabul edilmez.
Kiraclnrn d
I durumunda; kantine kiracr taraflndan yaprlan tiim tesis masraflan, kullanrm
siiresi ve
man da dikkate altnarak okul, birlik ve iqletmeci tarafrndan tutanak altrna ahnmrg
masraflar vars okul, birlik, ilgili oda temsilcisinin/kurulugun ve gerekti[inde bilirkigi katrhmryla
olugturulan
isyonca takdir edilen meblaf, eski kiracrya yeni kiracr tarafrndan 6denir.
ihaleye kat
Bu ilan26.12..
Komisyonumuz haleyi yaprp yapmamakta serbesttir,
siiresi I (bir) ytldr. Kiralama igleminde ilk yrl kira bedeli ihale bedelidir. Kira siiresi I
ikte kira bedeli 8.5 av iizerinden tahsil edilir.
Kira sOz
(bir) yl r:lmakla
a)
T,C. vatandagr
mak
b)
Yuzkrzarilct
c)
Bagka kantin i
n hiikiim giymemig olmak
tiyor olmamak
IHALE KOMISYONU
T.C.
AKDENiZ KAYMAKAMLIGI
ilge Milli E[itim M[dtirtiigi
-ineln ilaNr-
L
Maddeleri, gerefiince
;i FATIH ORATAOKULU kantini 2-8g6 sayrh devlet ihale kanununun
arlft usulii ihale htikiimleri gergevesinde kiraya verilecektir.
ihaleye konu olan kar
in bulunduSu;
MERSN Akdeniz i
2.
OKI.JL ADI:
35/d
BULTTNDUGU il,Qlt:
FATiH ORATAOKULU
|'art$ ytan. lzu. Cad, NoI9 AKDFINIZ, /MERsiN
Akdeniz / MERSIN
KUMISYONCA BELIRII {EN MUAMMEN
BEDEL:
5.000 ( Beg bin
IHALE KONUSU OKUL
1
ANTINININ ADRESI:
iHamNiN YAPILACAGI
YER:
IHAI-ENIN YAPII,ACA(
T GLIN TARIH
SAAT:
U(JKTJNLJI VE
P,
Ihaleye katrlanlar ihale
bu diizenlemelerin a
ihaleye katrlmak isteye
$ubesindeki ilge Milli
01.01.2014 tarihinden
edebileceklerdir."
lhaleye katrlmak igin b
teslim ve ibraz edilecek
cle
A
5.
)TL.
AKuenrz ilqe lvlrilt Eg-itim Miidiirliifii gube Miidiirii
Ibrahim Halil EyUBOdLU' nun Odasrnda yaprlacaktlr
AKDENiZ/MERSIN
VE
RSONEL
MEVCUDU:
3.
_ 51lg
05.01.2015 Pazartesi
363 Ofrenci
-
Giinii Saat 11:15
28 Personel
;arfiramesi ve eki bulunan dzel hiiktimlerin tiim maddelerini kabullenmig sayrlrrlar.
ileri
sine higbir hak talep edem zz ve itirazda bulunamazlar.
iler, ihale ile ilgili $artnan
kargrhfmda $T.C, Ziraat Bankasr Kuru
Qegme
l$itim Mudiirliiltiniin 506 41207'5018 Nolu kantin hesabma yatrrrldrgma
dair dekoni ile
itibaren Akdeniz ilge M illi Efitim MUdiirliigfi Kantin Hiimetleri gubesinden
temin
reyi
ryvuracak miistecirlerde ar arulacak Ozellikler
belgeler agagrda sralanmrg trr.
ile ihale guniinde ve saatinde komisyonuna
LE KgMiSyOI\fUM TYERILECEK BELGELI
a) Ikametgah ilmuh rDen
lb) Niifus ctizdanr sur :ti. (Ash ibraz edilecek)
c) Son I (bir) ay iger rinde Cumhuriyet Savcrhg ndan alnmrg Sabfta kaydr
d) Son 1 (bir) ay iger ;inde Verem Savag Dispan rerinden
almmrg Sa$hk Raporu
e) Bagka bir Kantin alrqtrrmadr[ura datr yazr. ( Mersin Kantinciler
Esnaf Odasrndan ahnacak,)
f) Kantin kiralama ih 'lelerinde kattltmalardan, 09
ve 28199 sayilt Miili E{itim Bakantgr
,
Okut Aite
!2.:91_1lqrih
4. bendlnt le 5.6.1986 tarihli ve 3308 saytlt Mesleki Efiitim
Kinunu
Hlikllmlerlne gdre antincilik alarunda ahnmtg a stahk belgesi sahibi
olma Sarfi arantr, Aniak, katthmcilann
Hig birisinde ustal. belgesi bulunmamast durum unda iqyeri
agma belgesi, kalfaltk, kurs bitirme belgelerinden en az
Birine sahip olma rtt alantr.
Ihaleden men yas g almadrfirna dair belge (\ (ersin Kantinciler
Esnaf Odasmdan ahnacak.)
ale tarihi itibari ile isin adr
Komrsyonu aolna ' T.C. Ziraat Bankasr Ku
[u Cesme Subesindehi gecici hesaba Muammen bedelin
.% 20 'si 1.000_0 -TL miktarda gegici Tem
Ihaleye katrlmak i teyenler istedikleri takdird I okul kantinini
mahallinde gdrebileceklerdir.
Bu ilan 26J2201 " Cuma giinii saat 09:00 ,r lan 04.01.2015 Pazar giinU
saat 17:00' ye kadar Akden iz ilge
Milli Egitim Miid, rliigt Web sayfasmda, ilan panosunda ve ilgili okulun
duyuru panosunda asrh kalacaktrr.
ihaleye Gerqek kir ler katrlabilir. Vekdletten I :atrlma ve posta ile yaprlan
baqvurular kabul edilmez.
Kiracrnrn deEirtm si durumunda; kantine k iracl tarafrndan yaprlan
tiim tesis masraflan, kullanlm
siiresi ve amortis nan da din<kate allnarak r rkulo birlik ve igletmeci
tarafrndan tutanak altrna ahnmlq
masraflar var$a, rkul, birlik, ilgili oda temr rilcisinin/kuruluqun
ve gerektiSinde bilirkigi katrhmryla
olugturulan kcrm iyonca takdir edilen mebl
mebla[,
aE. eski kiraclva
nrtton Artaniracnya veni
yen kirccr
kiracl fqrqff
tarafindan
6denir.
Birli{i Ydnetmeliilit in 20, Maddesinin
s)
:
it
i)
k)
r)
m)
n)
Komisyonumuz ih{leyi yaplp yapmamakta serbesttir.
Kira sozlegmesinin]siires.i.l (bir) yrldr, Kiralama igleminde ilk yrl
kira bedeli ihale bedelidir. Kira siiresi l
a)
T.C. vatandagr
b)
YiJrzk:zarilct
c)
Bagka kantin iglet
hiikiim giymemig olmak
olmamak
luat,n KoMiSYoNU
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 743 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа