close

Вход

Log in using OpenID

2013 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

embedDownload
LÜKS KADiFE TicARET VE SANAYi A.Ş.'nin
10.04.2014 TARiHiNDE YAPII,..AN 2013 YILI
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTı TUTANAGI
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi 'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2014
günü saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:30 Melikgazi/Kayseri
adresinde, Kayseri Ticaret iı Müdürlüğü'nün 07.04.2014 tarih ve 458 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sayın Alaattin FıRAT gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2014 tarih ve 8530 sayılı nüshasmda, Dünya Gazetesi'nin 18.03.2014 tarih ve
10573-10306 sayılı nüshasında, Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nin 17.03.2014 tarih ve 16722 sayılı
nushasında ilan edildiği, ilanın Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve toplantı günleri hariç 22 gün önce yapıldığı
yapılan çağrılara herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , şirket paylarının 8.472.669 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari
değeri 949.997 TL olan 949.997 payın temsilen, toplam itibari değeri 7.522.672 TL olan 7.522.672 payın
asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi tarafından saat
14:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1 - Toplantı Başkanlığı'na Han Mükremin TÜRKMEN,
tutanak yazmanlığına
Mehmet MÜLAYiM ve oy
toplayıcılığına H.Ali ULUER teklif edildiler başka teklif olmadığı için verilen teklif oy birliği ile kabul edildi.
2 - Genel Kurul tutanaklarının
verildi.
imzalanması
için toplantı başkanlığına
3 - 2013 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu,
4 - 2013 Yılı Bağımsız
yetki verilmesine
oy birliği ile karar
oybirliği ile kabul edildi.
Denetim raporu Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi tarafından okundu,
5 - 2013 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve oybirliği ile ibra edildi.
6 - 2013 Yılı Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyeti mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oyları dışındaki mevcudun
oyları ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7 - Türk
Tarih ve
kuruluşu
sözleşme
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereği 13.03.2014
2014-3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza teklif edilen Bağımsız Denetleme
olarak seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2014 yılı denetimi için
imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
8 - Şirket yönetim kurulumuzun 13.03.2014 tarih ve 2014-3 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulumuza
sunulan teklif 2013 Yılının zararla ile kapatılması nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması teklifi ortaklarımızın
bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
9 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sabahattin FAZLlOGLU tarafından önerilen teklif ile bir yıl süre ile
görev yapmak üzere Yaşar KÜÇÜKÇALlK (T.C.363047797282), Yılmaz KÜÇÜKÇALlK (T.C.36304797346),
Sabahattin FAZLlOGLU (T.C 15391813696), Ali Rıza HASOGLU (T.C.25865145826) ve Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi olarak da
Erdal KESRELlOGLU
(T.C.26629192704)
ve ihsan Murat ÖZVARDAR
(T.C.29566884244) teklif edildiler, Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif oybirliğiyle
kabul edildi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine
Sabahattin FAZLlOGLU tarafından yapılan teklif üzere Yönetim Kurulu
Başkanına 1.200 TL aylık net, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı 1.500 TL Brüt ve diğer Yönetim
Kurulu üyelerinin herbirine ayrı ayrı 1.000 TL aylık net ücret ödenmesi ve Yönetim Kurulu üyemiz Ali Rıza
HASOGLU'na ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.
11 - Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan
şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun
395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ilkelerinden 1.3.6 ile ilgili yıl içerisinde bir işlem olmadığı
hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine
vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda
ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
14 - ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara bilgi
verildi ,
iıişkili Taraf
Birlik Mensucat Tic. ve San. A.Ş.
Kücükcalık Tekstil San. Tic. A.Ş.
Özpak Gıda Sanavi ve Tic. A.Ş.
Companıe Des Etoffes
K.C.G Textile Egypi S.A.E
TOPLAM
Mal ve Hizmet Alımı TL
Mal ve Hizmet Satımı TL
-
2.300
382.832
5.760
2.832.028
-
-
89.685
55.268
2.976.981
390.892
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Idari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerimizin
şirketimiz" Ücretlendirme Politikası" okunmuş ve ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
Ücretlendirme
Esasları ile ilgili
16 - Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası" okunmuş ve ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
17- iyi dilek ve temennilerini belirten ortakların konuşmasından sonra toplantıya saat 14:30'da son verilerek,
iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden tarafımızdan dört nüsha olarak tanzim ve imza edildi.
10.04.2014
~
Alaattin FıRAT
BAKANlıK
TEMSiLCisi
2
Han Mükremin
TOP\~KANI
TÜRKM~~ş:
~~etM;?H.A~~
TUTANAK YAZMANı
OY TOPLAYıCı
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 509 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа