close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılının ilk yarısında bitecek damping önlemleri taraf firmaların

embedDownload
Resmî Gazete
19 Temmuz 2014 CUMARTESİ
Sayı : 29065
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/21)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat
hükümleri çerçevesinde, 2015 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını
kapsamaktadır.
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında
belirtilen tarihlerde sona erecektir.
G.T.İ.P. *
Ürün
7307.91.00.00.00
Flanşlar
Dirsekler
7307.93.11.00.11
7307.93.11.00.12
7307.93.19.00.00
5407.41.00.90.11
5407.41.00.90.12
5407.42.00.90.11
5407.42.00.90.12
5407.43.00.90.11
5407.43.00.90.12
5407.44.00.90.11
5407.44.00.90.12
5407.51.00.90.11
5407.51.00.90.12
5407.52.00.90.11
5407.52.00.90.12
5407.53.00.90.11
5407.53.00.90.12
5407.54.00.90.11
5407.54.00.90.12
5407.61.10.90.11
5407.61.10.90.12
5407.61.30.90.11
5407.61.30.90.12
5407.61.50.90.11
5407.61.50.90.12
5407.61.90.90.11
5407.61.90.90.12
5407.69.10.90.11
Kavisler
Diğerleri
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Menşe veya
İhracatçı
Ülke
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
Önlemin
Yayımlandığı
Resmi Gazete
Tarih ve No’su
Tebliğ
No
Önlemin
Bitiş Tarihi
22.01.2010/27470
2010/2
22.01.2015
11.04.2010/27549
2010/8
11.04.2015
5407.69.10.90.12
5407.69.90.90.11
5407.69.90.90.12
5407.71.00.90.11
5407.71.00.90.12
5407.72.00.90.11
5407.72.00.90.12
5407.73.00.90.11
5407.73.00.90.12
5407.74.00.90.11
5407.74.00.90.12
5407.81.00.90.11
5407.81.00.90.12
5407.82.00.90.11
5407.82.00.90.12
5407.83.00.90.11
5407.83.00.90.12
5407.84.00.90.11
5407.84.00.90.12
5407.91.00.90.11
5407.91.00.90.12
5407.92.00.90.11
5407.92.00.90.12
5407.93.00.90.11
5407.93.00.90.12
5407.94.00.90.11
5407.94.00.90.12
5810.92.10.00.00
5810.92.90.00.00
6005.31.10.00.00
6005.32.10.00.00
6005.33.10.00.00
6005.34.10.00.00
6006.31.10.00.00
6006.32.10.00.00
6006.33.10.00.00
6006.34.10.00.00
6303.12.00.00.00
6303.92
5407.41.00.90.11
5407.41.00.90.12
5407.42.00.90.11
5407.42.00.90.12
5407.43.00.90.11
5407.43.00.90.12
5407.44.00.90.11
5407.44.00.90.12
5407.51.00.90.11
5407.51.00.90.12
5407.52.00.90.11
2905.31
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Kıymeti kg.da (net ağırlık)
17,50 Euro'yu geçenler (Eni
150 cm'yi geçenler)
Diğerleri (Eni 150 cm'yi
geçenler)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Perdelik (tül perdeler dahil)
Sentetik liflerden
Sentetik liflerden
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Perdelik mensucat
Döşemelik mensucat
Mono Etilen Glikol
(MEG)
Bulgaristan
02.05.2010/27569
2010/11
02.05.2015
Endonezya
7010.20.00.00.00
Yalnızca camdan tencere,
tava, çaydanlık kapaklar
7315.11.90.00.11
Transmisyon zincirleri
7315.11.90.00.19
Diğerleri
7315.12.00.00.11
Transmisyon zincirleri
7315.12.00.00.19
Diğerleri
7315.19.00.00.00
Aksamlar
8715.00.10.00.00
Bebek arabaları
8715.00.90.00.00
Yalnızca bebek
arabalarının şasileri
Hong Kong
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
23.05.2010/27589
2010/12
23.05.2015
23.05.2010/27589
2010/13
23.05.2015
23.05.2010/27589
2010/14
23.05.2015
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çin Halk
Cumhuriyeti
Yalnız belirli salon tipi
Çin Halk
sıcak ve soğuk hava
31.05.2010/27597
2010/16
31.05.2015
Cumhuriyeti
cihazları (fancoil)
(*)Dampinge karşı önlemlere konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları
ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili tebliğler ile Resmî
Gazete’de yayımlanmaktadır.
8415.83.00.90.00
Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2
nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin
veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki
önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı
iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya
yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli
delillerle desteklemeleri esastır.
(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,
Tel: 0.312. 204 77 18 veya 212 87 52
Faks: 0.312. 212 87 65
adresine ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde -nihai gözden geçirme soruşturmasıbaşlatılır.
(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte
kalmaya devam eder.
(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden
meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin
miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona
ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel
olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
535 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content