close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav Programı

embedDownload
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
S.NO
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
05.01.2015 P.Tesi
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
06.01.2015 Salı
07.01.2015 ÇarĢ
08.01.2015 PerĢ
09.01.2015 Cuma
12.01.2015 P.Tesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 ÇarĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
16.00
10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
DERSLER
Temel Yabancı Dil I (Ġng)
Bilgisayara GiriĢ
Resim(S)
Müzik(S)
Heykel(S)
Türk Dili I (Z)
Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar.(Z)
Toplumbilim (Z)
Sosyal Bilimler Felsefesi (Z)
Siyaset Bilimine GiriĢ(Z)
Hukukun Temel Kavramları(Z)
Uygarlık Tarihi (Z)
Dip.Y.Dil 1 (Ġng) (Z)
Ġktisada GiriĢ I(Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Okut.C.TÜRKġEN
Okut.Ü.GÜLTEKĠN
Okut.E.A.TĠBET
Okut.Ġ.DĠZMAN
Y.Doç.Dr.N.ÇĠÇEK
Prof.Dr.A.ÇELEBĠ
Prof.Dr.Z.ETÖZ
Prof.Dr.A.YALÇINKAYA-Dr.D.TÜRK
Prof.Dr.E.G.DARDAĞAN-Dr.B.TEKSOY
Y.Doç.Dr.G.ERDEM
Prof.Dr.Ç.ÖZEN
Y.Doç.Dr.E.MEMĠġ
2 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
S.NO
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
05.01.2015 P.Tesi
07.01.2015 ÇarĢ
08.01.2015 PerĢ
09.01.2015 Cuma
10.01.2015 C.Tesi
12.01.2015 P.Tesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 ÇarĢ
15.01.2015 PerĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
20.01.2015 Salı
20.01.2015 Salı
20.01.2015 Salı
17.00
14.00
14:00
14.00
12.00
16.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
DERSLER
Temel Yabancı Dil III (Ġng)
Siyasal Tarih II(Z)
Ġdare Hukuku (S)
Kamu Maliyesi(Z)
Yönetim Bilimi(S)
Türkiye Ġktisat Tarihi (S)
Siyasal DüĢünceler Tarihi I (Z)
KarĢılaĢtırmalı Siyaset (S)
Uluslararası Hukuk I(Z)
Diplomatik Yabancı Dil 3 (Ġng.)(Z)
Uluslararası Politika I (Z)
Eski Diller I (Z) (Osmanlıca) (Z)
Eski Diller I (Z) (Latince) (Z)
Eski Diller I (Z) (Yunanca) (Z)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.E.TELLAL
Y.Doç.Dr.K.ALTIPARMAK
Y.Doç.Dr.M.KAYIRAN
Y.Doç.Dr.C.U.ÇĠNER
Dr.F.C.ÖZCAN
Dr.D.TÜRK
Prof.Dr.F.AÇIKEL-Dr.K.ATEġ
Prof.Dr.S.BAġEREN
Öpr.Gör.C.SHORES
Y.Doç.Dr.A.AKDEVELĠOĞLU
Dr.A.TETĠK
Öğr.Gör.S.KÜÇÜKER
Öğr.Gör.S.KÜÇÜKER
3 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
S.NO
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
03.01.2015 C.Tesi
07.01.2015 ÇarĢ
08.01.2015 PerĢ
09.01.2015 Cuma
10.01.2015 C.Tesi
12.01.2015 P.Tesi
13.01.2015 Salı
12.00
12.00
12.00
12.00
14.00
12.00
12.00
DERSLER
Diplomatik Yabancı Dil 5(Ġng.)(Z)
Ceza Hukuku (S)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Öğr.Gör.C.SHORES
Y.Doç.Dr.D.AYDIN
Uluslararası ĠliĢkilerin Ekonomi Politiği(Z) Prof.Dr.Ġ.ÜġÜR
Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar I(S) Y.Doç.Dr.R.B.ÜNLÜ
Siyasal Kuram ve Uluslararası ĠliĢkiler(Z) Y.Doç.Dr.Ö.KAYGUSUZ
Uluslararası Hukuk III(Z)
Türkiye'nin Anayasal Düzeni(S)
Prof.Dr.F.KESKĠN
Doç.Dr.M.SEVĠNÇ-Öğr.Gör.H.S.VURAL
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARI YILI DÖNEM SONU SINAV PROGRAMI
8
9
10
11
12
14.01.2015 ÇarĢ
15.01.2015 PerĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
20.01.2015 Salı
16.00
16.00
12.00
16.00
12.00
Bölgesl Politika:Doğu Asya(S)
Uluslararası Ġktisat(S)
Türk DıĢ Politikası I(Z)
Avrupa BütünleĢmesi(Z)
Ġleri Yabancı Dil 5
Y.Doç.Dr.C.ERGENÇ
Dr.F.K.KIZILCA
Prof.Dr.M.FIRAT
Dr.E.EMBEL
Okut.S.BAKANAY
4- ULUSLARARASI İLİŞKİLER
S.NO
SINAVIN GÜN VE
SAATİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03.01.2015 C.Tesi
07.01.2015 ÇarĢ
08.01.2015 PerĢ
09.01.2015 Cuma
10.01.2015 C.Tesi
13.01.2015 Salı
14.01.2015 ÇarĢ
15.01.2015 PerĢ
16.01.2015 Cuma
19.01.2015 P.Tesi
16.00
16.00
16.00
18.00
16.00
16.00
12.00
18.00
16.00
12.00
DERSLER
Türk Ġslam DüĢünceler Tarihi(S)
Uluslararası Güncel Sorunlar I(Z)
Türkiye Ekonomisi(S)
Ġleri Yabancı Dil 7 (ĠNG)
Diplomatik Yabancı Dil 7 (Ġng.)(Z)
Bölgesl Pol: Avrasya (S)
ÇağdaĢ Siyasal Akımlar(S)
Ġnsan Hak.Uluslar. Alan.Kor.(Z)
DıĢ Politika Analizi (Z)
ÇağdaĢ Devlet Düzenleri(S)
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.A.YALÇINKAYA
Prof.Dr.Ġ.UZGEL-Y.Doç.Dr.A.AKDEVELĠOĞLU
Doç.Dr.O.S.ERDOĞDU
Okut.S.BAKANAY
Okut.H.DABAK
Prof.Dr.E.TELLAL
Prof.Dr.A.YALÇINKAYA
Prof.Dr.G.ALPKAYA
Y.Doç.Dr.A.AKDEVELĠOĞLU-Dr.N.YEġĠLYURT
Öğr.Gör.H.S.VURAL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
146 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content