close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılına ait finansal faaliyet harçlarının 31 Ocak 2014 tarihine

embedDownload
Sirküler no: 012
İstanbul, 17 Ocak 2014
Konu: 2014 yılına ait finansal faaliyet harçlarının 31 Ocak 2014
tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
Özet: 2014 yılına ilişkin “Finansal Faaliyet Harçları”nın, bu harcı ödeme
yükümlülüğü bulunan,
Kuzey YMM A.Ş.
- Bankalar,
- Sermaye piyasası aracı kurumları,
- Yatırım ortaklıkları,
- Finansal kiralama şirketleri,
- Faktoring şirketleri,
- Yetkili müesseseler,
- Sigorta ve emeklilik şirketleri,
- Diğer finansal kurumlar,
Beytem Plaza
Büyükdere Cad.
No: 20 34381 Şişli
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
tarafından, en geç 31 Ocak 2014 Cuma akşamına kadar ödenmesi
gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra ödenecek harç tutarları üzerinden idarece
ayrıca gecikme zammı tahsil edilecektir.
Harçlar Kanunu’nun 109. maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve
diploma harçlarına ilişkin mükellefiyetin, bu belgelerin verildiği kişiler
tarafından yerine getirileceği hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun’un 113.
maddesinde ise yıllık harçların, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak
tahakkuk ettirilmiş sayılacağı ve Ocak ayı içerisinde ödenmesi gerektiği
belirtilmektedir.
Harçlar Kanunu’nun bu hükümleri doğrultusunda, Kanun’a ekli (8) sayılı
tarifede gösterilen harçlardan biri olan “Finansal Faaliyet Harçları”nın,
2014 yılında, bu harcı ödeme yükümlülüğü bulunan;
Bu dokümanda yer alan
- Bankalar,
- Sermaye piyasası aracı kurumları,
- Yatırım ortaklıkları,
- Finansal kiralama şirketleri,
- Faktoring şirketleri,
- Yetkili müesseseler,
- Sigorta ve emeklilik şirketleri,
- Diğer finansal kurumlar,
açıklamalarımız, konuya
tarafından en geç 31 Ocak 2014 Cuma akşamına kadar ödenmesi
gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra ödenecek harç tutarları üzerinden,
idarece, ayrıca gecikme zammı tahsil edileceği unutulmamalıdır.
ortaya çıkan sonuçlardan
2014 yılında uygulanacak olan harç tutarlarına toplu olarak 31 Aralık 2013
tarihli ve 162 numaralı sirkülerimizde yer verilmiş olmakla birlikte, yukarıda
sayılan kurumlar tarafından daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla, 2014
yılında uygulanacak finansal faaliyet harç tutarlarını gösterir tablo aşağıda
dikkatinize sunulmuştur:
bulunulamaz.
ilişkin genel bilgiler
içermektedir.
EY ve Kuzey YMM
A.Ş.’ye, işbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan
veya içeriğine ilişkin olarak
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
-2-
Finansal faaliyet harçları (2014)
1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere
296.061,70 TL
ilişkin izin belgeleri (her yıl için)
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka
296.061,70 TL
şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca
serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 Sayılı Kanun’un 11.
maddesiyle değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük: 11.06.2013) (her şube ve her yıl için,
şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay
süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;
- Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde
17.763,60 TL
- Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde
53.291,00 TL
- Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde
71.054,80 TL
2. 5951 Sayılı Kanun'un 3. maddesi ile yürürlükten kaldırılan bent. Yürürlük: 05.02.2010
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri
43.870,10 TL
(Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri
43.870,10 TL
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
43.870,10 TL
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
21.934,80 TL
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
43.870,10 TL
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler
21.934,80 TL
için düzenlenen belgeler (Her şube için)
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
20.462,10 TL
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
10.230,90 TL
8- (5035 Sayılı Kanun’un 39. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
109.676,80 TL
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
77.197,30 TL
(6322 Sayılı Kanun’un 20. maddesiyle eklenen paragraf. Yürürlük: 15.06.2012)
(a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin
belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)
43.870,10 TL
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri
yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri
21.934,80 TL
(Her şube için)
Saygılarımızla.
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
İhsan Akar
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 55 09 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve Kuzey YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content