close

Enter

Log in using OpenID

arsa bedeli karşılığı kat karşılığı inşaat işi yaptırılacaktır.

embedDownload
KULU BELEDÝYESÝ BAÞKANLIÐINDAN DUYURULUR !
ARSA BEDELÝ KARÞILIÐI KAT KARÞILIÐI ÝNÞAAT ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR.
1- Mülkiyeti Kulu Belediyesi ve hissedarlarýna ait Kulu ilçesi Camikebir
Mahallesi, 219 ada 53,54 numaralý parseller ve 392 ada 1-45 numaralý
toplam 15.723 m2 miktarýndaki parseller üzerinde 1 zemin ve 7 normal
katlý iþyeri ve konut niteliði taþýyan 31991.91 m2'lik inþaat iþinin ihalesi
arsa bedeli karþýlýðý kat karþýlýðý 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun
35/a maddesine göre Kapalý Teklif Usulü ile belediye encümeninin
kararý doðrultusunda yaptýrýlacaktýr. Yüklenici 219 ada 53,54 parseller
ve 392 ada 1-45 parseller üzerinde plan, proje, sözleþme, þartnameler
doðrultusunda inþa edilecek binadan asgari
A Blok Zemin kat
29, 30, 31, 32, 33, 34
A Blok 1. kat
1, 2, 3, 4
B Blok Zemin kat.
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
B Blok 7. kat
25
C Blok Zemin kat
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
C Blok 7. kat
27
D Blok Zemin kat
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
D Blok 7. kat
25, 26
E Blok Zemin kat
65, 66, 67, 68, 69, 70
E Blok 7. kat
26, 28 numaralý baðýmsýz bölümleri Belediyemize
verecektir. Ayrýca geriye kalan daire ve dükkânlardan pay (puan)
cetvelinde belirtilen puanlara göre en fazla puaný içeren baðýmsýz
bölümleri belediyemize verecek yükleniciye iþ ihale edilecektir.
2- Ýþin Muhammen Bedeli: 19.486.749,54 TL (Ondokuzmilyondörtyüz
seksenaltýbinyediyüzkýrkdokuzliraellidörtkuruþ)'tur.
3- Ýhale 30.05.2014 tarihinde Cuma günü, saat:14.00 'de Kulu
Belediyesi Baþkanlýk Odasýnda Belediye Encümeni huzurunda
yapýlacaktýr.
4- Ýhale Þartnamesi ile iþin yapýlacaðý yer, ihale dosyasý ve diðer
evraklar Belediye Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü’nden (Kulu Belediyesi
Baþkanlýðý Kulu/KONYA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00
TL bedeli karþýlýðýnda satýn alýnabilir.
5- Ýhaleye katýlabilmek için þartnamedeki hükümlere uygun olarak
hazýrlanacak olan gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile
birlikte dýþ zarfýn içerisine konulacaktýr.
Bu belgeler:
a) 2013 yýlýna ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadýðýna dair ilgili
Vergi dairesinden alýnmýþ belgenin aslý veya noter tasdikli sureti,
b) Ticaret veya sanayi Odasý' na kayýtlý olduðuna dair belge ibraz
etmek,
1. Ýþtirakçi Tüzel kiþilik olmasý halinde: Tüzel kiþiliðin idare merkezinin
bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret
ve Sanayi Odasýndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl
içinde alýnmýþ Tüzel kiþiliðinin halen siciline kayýtlý olduðuna dair belge,
2. Gerçek kiþi olmasý halinde: Baðlý olduðu Ticaret Sanayi Odasý veya
Esnaf Sanatkarlar siciline kayýtlý olduðunu gösterir yýlý içerisinde alýnmýþ
belge,
3. Ortak giriþim olmasý halinde : Ortak giriþimi oluþturan gerçek veya
tüzel kiþilerin her birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre
temin edecekleri belge,
c) 2014 yýlýna ait Ticaret ve / veya Sanayi Odasýndan veya Esnaf ve
Sanatkârlar odasýndan alacaklarý belge,
d) Ýmza sirküleri vermesi,
1. Gerçek kiþi olmasý halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,
2. Tüzel kiþi olmasý halinde, Tüzel kiþiliðinin Noter tasdikli imza sirküleri,
3. Ortak giriþim kuruluþu olmasý halinde, Ortak teþebbüsü oluþturan
gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin noterden alacaðý imza sirküleri,
www.ozkulu.com
e) Ýstekliler adýna vekalet edilmesi halinde, istekli adýna teklifte
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza
sirküleri vermesi, kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin
noter tasdikli imza sirküleri,
f) Kanuni ikametgah sahibi olmasý ve açýk adresi,
g) Geçici teminatýn yatýrýlmasý; Kulu Belediyesi Baþkanlýðý’na hitaben
ilgili iþ adýna alýnmýþ limit içi 584.602,48 TL (Beþyüzseksendörtbinaltý
yüzikilirakýrksekizkuruþ) (Muhammen Bedelin %3'ü) bankadan temin
edilebilecek geçici teminat mektubu veya ayný miktarýn nakit olarak
Kulu Belediyesi Mali Ýþler Müdürlüðü Tahsilat Servisi’ne yatýrýldýðýný
gösterir makbuz,
h) Ýsteklilerin Ortak Giriþim olmasý halinde, bu þartnameye giriþim
beyannamesi vermesi ayrýca ihaleyi alan isteklinin sözleþme
imzalanmadan önce ortaklarca imzalanan ortaklýk sözleþmesinin noter
onaylý sureti vermesi,
i) Teklif mektubu;
Teklifler aþaðýdaki belgeleri ve þartlarý ihtiva edecek þekilde
hazýrlanacaktýr.
a) Ýç Zarf : Ýç zarfa aþaðýdaki belgeler konulacaktýr.
1) Teklif mektubu,
2) Pay (Puan) Cetveli,
Ýç zarf kapatýldýktan sonra, zarfýn üzerine isteklinin, adý, soyadý, ticaret
unvaný ve kanuni tebligata esas olarak göstereceði açýk adresi
yazacaktýr. Zarfýn yapýþtýrýlacak yeri istekli tarafýndan imzalanacak veya
mühürlenecektir.
b) Dýþ Zarf : Dýþ zarfýn içerisinde þu belgeler bulunacaktýr,
1) Ýç zarf,
2) Ýhale þartnamesinde yer alan ekonomik ve mali yeterliliðin
belirlenmesi ile mesleki ve teknik yeterliliðin belirlenmesi için istenen
belgeler,
3) Kat karþýlýðý ihalesine ait teknik ve ihale þartnamelerin onaylanmasý.
Bütün bu belgeler, dýþ zarfýn içine konulduktan sonra zarf kapatýlýp,
üzerine isteklinin adý, soyadý ile açýk adresi ile teklifin hangi iþe ait
olduðu yazýlacaktýr.
Teklif mektuplarýnýn istekli tarafýndan imzalanmasý ve bu mektuplarda
þartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiðinin belirtilmesi,
teklifin rakam ve yazý ile açýk olarak yazýlmasý zorunludur. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazýntý, silinti veya
düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayýlarak hiç teklif yapýlmamýþ
sayýlacaktýr.
Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Kulu Belediyesi Ýmar ve
Þehircilik Müdürlüðü’ne teslim edilmesi gerekmektedir,
j) Ýsteklinin, ilgili mevzuatý uyarýnca yayýnlanmasý zorunlu olan
bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara
eþdeðer belgeleri,
k) Ýhale konusu iþ ile ilgili varsa taahhüdü altýndaki ve bitirdiði iþ
miktarýný gösteren belgeler,
l) Kat karþýlýðý ihalesine ait teknik ve idari þartnameleri satýn almak ve
onaylamak,
6- Faks ve posta yoluyla yapýlacak olan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
7- Ýdare ihaleyi yapýp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.
Ýlanen duyurulur.
Resmi Ýlanlar; www.ilan.gov.tr
Basýn-1674-www.bik.gov.tr
www.ozkulu.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
31 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content