close

Enter

Log in using OpenID

b-)İç Kontrol Toplantı Genelgesi - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

embedDownload
T.C.
M ALİYE BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı
Konu
:41356305-612.01/ 2 ^ 2
: İç Kontrol Genelgesi
“74./«/2014
İDARİ VE M ALİ İŞLER DAİRESİ BA ŞK A N LIĞ IN A
M aliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem P lam ’nda öngörülen
1.1.2 no’lu “Ü st yöneticinin iç kontrol sistemi ile ilgili beklentilerine yönelik her yılın başında
duyuru yayınlam ası” eylemi kapsam ında 13/02/2014 tarih ve 2014/1 sayılı İç Kontrol
Genelgesi yayınlanmıştır.
Söz konusu Genelgenin bir örneği ekte yer alm aktadır (EK-1).
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ertan ERÜZ
Strateji G eliştirm e Başkanı V.
EK:
1- İç Kontrol Genelgesi (3 Sayfa)
DAĞITIM:
1- Bakanlık M erkez Birim lerine
2-81 İl Valiliğine (Defterdarlıklar)
1 4.02 1 4 9 0 1 0 4 3
Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı 06450 Çankaya/ANKARA
Telefon
: (0312) 415 12 49
e-posta
: [email protected] sgb.gov.tr
'
Ayrıntılı bilgi için irtib a t: Oğuz POLATTAŞ M aliye Uzmanı
Faks
: 0312) 415 26 80
Elektronik Ağ : www.sgb.gov.tr
T.C.
M ALİYE BA KA N LIĞ I
Strateji G eliştirm e Başkanlığı
Sayı
Konu
13/02/2014
: 41356305-612.01/267
: İç Kontrol
G EN ELG E
(2014/1)
Bakanlığım ızda, iç kontrol sistem inin oluşturulm ası, uygulanm ası, geliştirilm esi ve
izlenmesini sağlam ak üzere B akanlık m erkez birim lerinde 3/5/2010 tarihi itibarıyla ve
Defterdarlıklarda 1/3/2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren M aliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol
Standartlarına U yum Eylem Planı (EP) uygulam a çalışm aları 2014 yılında da devam
etmektedir. E P ’nin 1.1.2 n o ’lu “Ü st yöneticinin iç kontrol sistem i ile ilgili beklentilerine
yönelik her yılın başında duyuru yayınlam ası” eylemi kapsam ında aşağıdaki açıklam aların
yapılması gerekli görülm üştür.
1)
B akanlığım ız 2013-2017 Stratejik Planı (SP) ile uyum lu olarak hazırlanan,
Bakanlığım ız 2014 yılı Perform ans Programı (PP)‘ yayınlanm ış ve tüm Bakanlık merkez
birimlerinde 2014 yılı O perasyonel Planları (OP) uygulam aya konulm uştur.
Bu itibarla;
a) SP’de öngörülen hedeflere ulaşılm asını etkileyebilecek olan stratejik düzeydeki
risklerin tespit edilm esi, değerlendirilm esi ve bu risklere karşı önlem alınması için
B akanlığım ız üst düzey yöneticilerince m üştereken “B akanlık Risk Strateji
B elgesi” oluşturulacak ve stratejik düzey riskler belirlenecektir. Stratejik düzeyde
belirlenen risklerin yönetilm esi için gerekli kontrol faaliyetleri ve sorumluluklar,
“B akanlık Stratejik R isk Eylem Planı” ile ortaya konacaktır.
b) P P ’de öngörülen perform ans hedeflerine ulaşılm asını etkileyebilecek olan
risklerin tespit edilm esi, değerlendirilm esi ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin
belirlenm esi am acıyla, harcam a birim i yöneticisi başkanlığında ve alt birim
yöneticilerinin katılım ıyla çalıştaylar düzenlenecektir. Perform ans risklerinin
yönetilm esi için gerekli kontrol faaliyetleri ve sorum luluklar, birim ler düzeyinde
ve yıllık bazda hazırlanan “ Birim Perform ans Risk Eylem Planları” ile ortaya
konacaktır.
c) 2013 yılında, B akanlık m erkez birim lerinde, operasyonel (alt birim ler) düzeyde
yürütülen risk değerlendirm e ve bunlara ilişkin kontrol faaliyetleri eylemleri
kapsam ında, risk eylem planları oluşturulduğu ve uygulam aya konulduğu
m alum larıdır.
Ancak, EP 6.1.5 n o ’lu, “H er yıl Şubat ayında tüm birim lerin hedeflerinin
değerlendirilip karşılaşılabilecek risklerin ve fırsatların belirlenm esi” eylem
gereğince; tüm m erkez birim lerinin O P ’de yer alan hedeflerine uygun olarak,
m evcut risk eylem planlarını ve risklerini yeniden gözden geçirmeleri
gerekm ektedir.
../.
Dikmen Cad. No: 12 M B lok K at 4 06450 Ç ankaya ANKARA
Telefon: (312) 415 12 24 Fax: (312) 415 25 69
Elektronik Posta: [email protected] [email protected] gov.tr Elektronik Ağ: www.sgb.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi: Oğuz POLATTAŞ
-2 -
2) Yukarıda sözü edilen risk yönetim i çalışm alarında, olasılık ve etki analizleri
sonrasında kırmızı bölgede yer alan risklerin tam am ının yanı sıra, sarı bölgede yer alan riskler
üzerinde yapılacak fayda m aliyet analizi sonucuna göre faydası m aliyetinden yüksek olan tüm
kontrol faaliyetleri için eylem öngörülecektir. Çalışm alar sonrasında hazırlanan risk eylem
planları, SGB P ortal’da yer alan “Risk Yönetim Sistem i” m odülüne girilecek ve yetkililerce
onaylanacaktır. Risk yönetim ine ilişkin yapılacak tüm çalışm alar, M art 2014 sonuna kadar
tamamlanacaktır.
3) Risk eylem planlarının uygulanm ası, izlenm esi ve değerlendirilm esi suretiyle,
Bakanlığımız m erkez birim lerinde risk odaklı iç kontrol sistem ine geçilm iş olacaktır.
Bu kapsamda;
a) EP uygulam alarının tam am lanm asını takiben, iç kontrolün dinam ik bir süreç
olduğu da göz önünde bulundurularak EP ile gerçekleştirilen eylem lerin
birim lerin ihtiyaçları ve oluşan değişiklikler çerçevesinde güncel tutulm asına,
b) Risk eylem planlarında öngörülen kontrol faaliyetlerinin izlenmesi ve
değerlendirilm esine yönelik çalışm aların, birim izlem e ve yönlendirm e kurulu
üyesinin koordinatörlüğünde ve harcam a birimi yöneticisinin sorum luluğunda
yürütülm esine devam olunacaktır.
4) Diğer yandan, B akanlığım ızda kurulm akta olan iç kontrol sistem inin daha etkin bir
biçimde işlemesi hedefine yönelik olarak, Bakanlığım ızda yapılacak izlem enin uygulam asını
açıklamak ve bu konuda uygulam aya esas yöntem ve prosedürler oluşturm ak üzere “İç
Kontrol İzleme ve D eğerlendirm e Rehberi” hazırlanm ış ve 26/12/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı
Genelge ekinde yayım lanarak, öncelikle B akanlık m erkez birim lerinde uygulanm ak üzere
1/1/2014 tarihinden itibaren uygulam aya konulm uştur.
Bu kapsam da, B akanlık m erkez birim lerinde;
a) Her üç ayda bir hazırlanm akta olan ve birim operasyonel planlarda yer alan
faaliyetlerin izlenm esi ve değerlendirilm esine im kân sağlayan “İzleme ve
D eğerlendirm e R aporları”nın Rehber ile öngörüldüğü şekilde hazırlanarak birim
yöneticisine sunulm asına devam edilecek ve bu R aporun yönetici özeti, Raporun
birim yöneticisine sunulm asını takip eden on beş gün içerisinde SG B ’ye
gönderilecektir.
b) Ayrıca, iç kontrol sistem inin alt birim lerde etkinliğini ve güncelliğini sağlam ak
üzere Rehber ile öngörülm üş olan “Durum Tespit Raporları”nın alt birim
yöneticilerince her üç ayda bir (M art-H aziran-Eylül-A ralık) hazırlanarak, İzleme
ve Y önlendirm e K urulu (İYK) birim üyesine sunulacaktır.
c) 2014 yılı Eylül ayı içerisinde, Rehberde açıklanan usul ve yöntem lerle, İç Kontrol
Ö zdeğerlendirm e A nketleri yapılacak ve İç Kontrol Ö zdeğerlendirm e Çalıştayları
düzenlenecektir.
d) 2014 yılı K asım ayı içerisinde, Rehberde açıklanan usul ve yöntem lerle, Risk
Yönetim A nketleri yapılacak ve Risk Y önetim Çalıştayları düzenlenecektir.
e) 2014 yılı A ralık ayı içerisinde, tüm m erkez birim lerinde 2015 yılı Operasyonel
Planlarının hazırlanm ası ile eş zam anlı olarak operasyonel düzey risk eylem
planları da oluşturulacaktır.
D ikmen Cad. No: 12 M B lok Kat 4 06450 Çankaya ANKARA
Telefon: (312) 415 12 24 Fax: (312) 415 25 69
Elektronik Posta: [email protected]'gov.lr Elektronik Ağ: www.sgb.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi: Oğuz POLATTAŞ
Öte yandan; 4/1/2013 tarihli ve 2013/1 sayılı D efterdarlık İç Kontrol Eylem Planı
Genelgesi ile D efterdarlıklarda uygulanacak eylem ler, E P ’ye dahil edilm iş ve 1/3/2013
tarihinden itibaren de uygulam aya konulmuştur.
Bu kapsamda, Defterdarlıklarda;
1) 2013 yılı içerisinde başlayan ve belli periyotlarda tekrarlanan eylem ler ile sürekli
güncel tutulacak eylem lerin gerçekleştirilm elerine ve izlenm elerine 2014 yılı içerisinde de
devam edilecektir.
2) Personel Genel M üdürlüğü (PERGEN) koordinasyonunda hazırlanan ve
D efterdarlıklarda uygulanacak olan “Personel M em nuniyet A nketleri”nin M ayıs 2014 sonuna
kadar tüm defterdarlık personelince doldurulm ası sağlanacak ve “V atandaş M emnuniyet
A nketi” ise sürekli bir eylem olarak gerçekleştirilecektir.
3) 2014 yılı N isan ve M ayıs aylarında, SGB ve M A YEM koordinasyonunda
D efterdarlık personeline “ Süreç Yönetimi Eğitim i” verilecek ve sonrasında D efterdarlıklarda
yürütülen işlem lerin süreçlerinin çıkartılm asına başlanacaktır.
Bu çalışm alarda aşağıdaki yöntem in uygulanması uygun görülm üştür.
a)
b)
c)
d)
e)
D efterdarlıklarda işlem süreçlerin çıkarılm asının koordinasyonunu sağlamak
üzere, D efterdarlık İç Kontrol İzleme ve Y önlendirm e K urulu (İYK) üyelerinden
bir yönetici görevlendirilecektir.
D efterdarlığa bağlı her alt birimde (daire başkanlıkları/m üdürlükler) eğitim alan
personel başkanlığında çalışm a grupları oluşturulacak ve bu birim lerin
yöneticileri, dairelerinin/m üdürlüklerinin ağırlıklı fonksiyonlarını içeren temel
süreçlerin çıkarılm asından ve bu süreçlerin iç kontrol olgunluk seviyesinde
olm asından sorum lu olacaklardır.
İlgili m erkez birim görevlileri bu çalışm alara destek verecekler ve merkezde
çıkartılm ış benzer işlem süreçlerini ilgili m üdürlükleriyle paylaşacaklardır.
Çıkartılan işlem süreçlerine ilişkin iş akış şem aları, defterdarlığın internet
sayfalarında yayım lanacaktır.
Söz konusu çalışm alar, 2014 yılı K asım ayı sonuna kadar sonuçlandırılacaktır.
4) Süreç çalışm alarıyla eş zam anlı olm ak üzere, tem el nitelikte olan süreçlere ilişkin
işlem yönergelerinin de hazırlanm ası gerekm ektedir. İşlem yönergeleri, Defterdarlık
düzeyinde toplulaştırılarak “D efterdarlık İşlem Y önergesi” hazırlanacak ve 2014 yılı A ralık
ayı sonuna kadar yayım lanacaktır.
Bilgilerini ve geçtiğim iz yıl iç kontrol alanında tüm birim lerce gösterilen gayret ve
özenin bu yıl da sürdürülm esi hususunda gereğini rica ederim.
M üsteşar
DAĞITIM :
Bakanlık M erkez B irim lerine
81 İl Valiliğine (D efterdarlıklar)
Dikmen Cad. No: 12 M Blok Kat 4 06450 Ç ankaya ANKARA
Telefon: (312) 415 12 24 Fax: (312) 415 25 69
Elektronik Posta: [email protected] [email protected] gov.tr Elektronik Ağ: www.sgb.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi: Oğuz POLATTAŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content