close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

embedDownload
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2014 - KARAMAN
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ....................................................................................................................................... 2
I-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI........................ 3
Bütçe Giderleri ............................................................................................................ 3
A.
01. Personel Giderleri ........................................................................................................ 5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ................................................ 6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ..................................................................................... 7
05. Cari Transferler ............................................................................................................ 8
06. Sermaye Giderleri ........................................................................................................ 9
B.
Bütçe Gelirleri ........................................................................................................... 10
Finansman .................................................................................................................. 12
C.
II-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ..................... 13
2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları ........................................................................ 13
A.
12345B.
2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ........................................................ 14
2009H031580 Kampüs Altyapısı ........................................................................... 14
2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler .......................................................... 14
2014H031510 Muhtelif İşler.................................................................................. 15
2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ........................................................ 15
Diğer Faaliyetler ........................................................................................................ 15
III-TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 16
Bütçe Giderleri .......................................................................................................... 16
A.
B.
Personel Giderleri .................................................................................................. 17
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ........................................... 17
Mal ve Hizmet Alım Giderleri ............................................................................... 17
Cari Transferler ...................................................................................................... 17
Sermaye Giderleri .................................................................................................. 17
Bütçe Gelirleri ........................................................................................................... 17
C.
Finansman .................................................................................................................. 17
12356-
IV- TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .......... 18
A.
2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları ........................................................................ 18
12014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ........................................................ 18
22009H031580 Kampüs Altyapısı ........................................................................... 18
32009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler .......................................................... 18
42014H031510 Muhtelif İşler.................................................................................. 19
52010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ........................................................ 19
B- Diğer Faaliyetler .............................................................................................................. 19
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 1
SUNUŞ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde,
“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci
altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim
bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklar” denilmektedir.
Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu
idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.
Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri
konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.
Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2014 yılı ilk altı
aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme
ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.
Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Sabri GÖKMEN
Rektör
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 2
I-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
2014 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesinden
Üniversitemize toplam 58.084.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 54.454.597,00 TL
gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında
gerçekleşen giderlere göre % 6,67 oranında artış gerçekleşmiştir.
Çizelge 1. 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Bütçe Tertibi
2013
Gider Gerçekleşmeleri
2014
Başlangıç Ödeneği
Artış Oranı
%
18.402.655
20.686.000
12,41
02-SGK Devlet Prim Giderleri
2.615.246
3.091.000
18,19
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
8.247.008
8.506.000
3,14
538.340
1.251.000
132,38
06-Sermaye Giderleri
24.651.349
24.550.000
-0,42
Toplam
54.454.597
58.084.000
6,67
01-Personel Giderleri
05-Cari Transfer
30.000.000
25.000.000
TL
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
01
02
03
05
06
Bütçe Tertibi
2013
2014
Şekil 1. 2013 Gider Gerçekleşme - 2014 KBÖ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 3
2013 mali yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin
Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 25.422.377,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl
sonu gerçekleşmelerinin % 46,69’u Ocak – Haziran döneminde olmuştur. 2014 mali yılı Ocak
– Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 29.198.136,00 TL olarak
gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 50,27’dir. 2013 ve 2014 yılları
Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 14,85
oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle
fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Ek-1’de yer alan bütçe
giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.
Çizelge 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
01-Personel
Giderleri
02SGK Devlet
Primi
Giderleri
03Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
05Cari
Transferler
06-Sermaye
Giderleri
Toplam
2013 Gider
Gerçekleşmeleri
2014
Başlangıç
Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi
Oran %
2013
2014
2013
2014
Artış
Oranı
%
18.402.655
20.686.000
9.466.927
11.832.020
51.44
57.20
24,98
2.615.246
3.091.000
1.362.101
1.741.467
52.08
56.34
27.85
8.247.007
8.506.000
3.417.256
3.889.676
41,44
45,73
13,82
538.340
1.251.000
370.804
400.120
68,88
31,98
7,91
24.651.349
24.550.000
10.805.289
11.334.853
43.83
46,17
4,90
54.454.597
58.084.000
25.422.377
29.198.136
46,69
50,27
14,85
12.000.000
10.000.000
TL
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
01
02
03
05
06
Bütçe Tertibi
2013
2014
Şekil 2. 2013 - 2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri (Haziran Sonu)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 4
01. Personel Giderleri
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 9.466.927 TL olan personel giderleri 2014 yılı
Ocak – Haziran döneminde 2.365.093 TL artışla 11.832.020 TL olmuştur. Personel
giderlerindeki artış % 24,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 3. 2013- 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2013
Değişim Tutarı
2014
Değişim Oranı %
Ocak
1.911.332
2.474.471
563.139
29,46
Şubat
1.368.618
1.717.356
348.738
25,48
Mart
1.459.130
1.924.788
465.658
31,91
Nisan
1.589.433
1.965.524
376.091
23,66
Mayıs
1.521.366
1.929.025
407.659
26,80
Haziran
1.617.048
1.820.856
203.808
12,60
Toplam
9.466.927
11.832.020
2.365.093
24,98
3.000.000
2.500.000
TL
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1
2
3
4
5
6
Ay
2013
2014
Şekil 3. 2013 - 2014 Personel Giderleri (Haziran Sonu)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.362.101 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 379.366 TL artışla 1.741.467 TL
olmuştur.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 27,85 olarak
gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin
aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 4. 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2013
Değişim Tutarı
2014
Değişim Oranı %
Ocak
301.643
392.256
90.613
30,03
Şubat
209.807
271.835
62.028
29,56
Mart
216.223
269.257
53.034
24,53
Nisan
213.008
272.133
59.125
27,76
Mayıs
209.156
268.771
59.615
28,50
Haziran
212.263
267.216
54.953
25,89
Toplam
1.362.101
1.741.467
379.366
27,85
450.000
400.000
350.000
300.000
TL
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1
2
3
4
5
6
Ay
2013
2014
Şekil 4. 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
(Haziran Sonu)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.417.256 TL olan mal ve hizmet alım giderleri
2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 472.420 TL artış göstererek 3.889.676 TL olmuştur.
Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 13,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan
dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 5. 2013- 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2013
Değişim Tutarı
2014
Değişim Oranı %
Ocak
152.003
97.610
-54.393
-35,78
Şubat
457.036
726.528
269.492
58,97
Mart
671.841
756.226
84.385
12,56
Nisan
754.978
786.695
31.717
4,20
Mayıs
608.318
764.782
156.464
25,72
Haziran
773.079
757.836
-15.243
-1,97
Toplam
3.417.256
3.889.676
472.420
13,82
900.000
800.000
700.000
600.000
TL
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1
2
3
4
5
6
Ay
2013
2014
Şekil 5. 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Haziran Sonu)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 7
05. Cari Transferler
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 370.804 TL olan cari transfer harcaması 2014
yılı Ocak – Haziran döneminde 29.316 TL artışla 400.120 TL olmuştur. Cari Transfer
Harcamalarındaki değişim % 7,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer
harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 6. 2013- 2014 Cari Transferler
Aylar
2013
Değişim Tutarı
2014
Değişim Oranı %
Ocak
49.818
0
-49.818
-100,00
Şubat
123.139
62.635
-60.504
-49,13
Mart
47.433
62.633
15.200
32,05
Nisan
55.546
68.339
12.793
23,03
Mayıs
47.433
68.323
20.890
44,04
Haziran
47.433
138.190
90.757
191,34
Toplam
370.804
400.120
29.316
7,91
160.000
140.000
120.000
TL
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1
2
3
4
5
6
Ay
2013
2014
Şekil 6. 2013 - 2014 Cari Transferler (Haziran Sonu)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 8
06. Sermaye Giderleri
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 10.805.289 TL olan sermaye giderleri 2014 yılı
Ocak – Haziran döneminde 529.564 TL artışla 11.334.853 TL olmuştur. Sermaye
giderlerindeki artış % 4,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin
aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 7. 2013- 2014 Sermaye Giderleri
Aylar
2013
Değişim Tutarı
2014
Değişim Oranı %
Ocak
0
0
Şubat
1.720.447
2.333.763
613.316
35,65
Mart
890.306
2.530.694
1.640.388
184,25
Nisan
3.734.276
1.235.914
-2.498.362
-66,90
Mayıs
1.135.967
2.400.573
1.264.606
111,32
Haziran
3.324.293
2.833.909
-490.384
-14,75
11.334.853
529.564
4,90
Toplam
10.805.289
0
0,00
4000000
3500000
3000000
TL
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1
2
3
4
5
6
Ay
2013
2014
Şekil 7. 2013 - 2014 Sermaye Giderleri (Haziran Sonu)
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 9
B. Bütçe Gelirleri
Üniversitemizin 2013 – 2014 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin
gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
Çizelge 9. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir
Ekonomik
Kod
2013
Gerçekleşen
Gelir
03-Teşebbüs
ve Mülkiyet
Gelirleri
04-Alınan
Bağış
ve
Yardımlar ile
Özel Gelirler
05-Diğer
Gelirler
Toplam
2014
Planlanan
Gelir
Gelir Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi
Oran %
2013
2014
2013
2014
Artış
Oranı
%
3.645.893
2.886.000
1.619.824
1.846.095
44,43
63,97
13,97
50.621.519
54.370.000
17.535.590
16.016.442
34,64
29,46
-8,66
2.172.545
828.000
1.107.113
1.470.917
50,96
177,65
32,86
56.439.957
58.084.000
20.262.527
19.333.454
35,90
33,29
-4,59
2013 mali yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesinde 3.645.893 TL
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 50.621.519 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler,
2.172.545 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 56.439.957 TL gelir gerçekleşmiştir.
2014 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
2.886.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 54.370.000 TL ve 828.000 TL diğer
gelirler olmak üzere toplamda 58.084.000 TL gelir öngörülmektedir.
60.000.000
50.000.000
TL
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
03
04
05
Ekonomik Kod
2013
2014
Şekil 9. 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2014 Yılı Planlanan Gelir
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 10
Üniversitemizde 2013 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 20.262.527 TL
gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.619.824 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden,
17.535.590 TL’si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.107.113 TL’si diğer
gelirlerden oluşmuştur.
2014 mali yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 19.333.454 TL gelir gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen gelirin 1.846.095 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 16.016.442 TL’si
alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.470.917 TL’si diğer gelirlerden oluşmuştur.
18.000.000
16.000.000
14.000.000
TL
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
03
04
05
Ekonomik Kod
2013
2014
Şekil 10. 2013 - 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler
2013 mali yılı Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2013
yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 44,43’lük kısmı Ocak – Haziran
döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak – Haziran döneminde
gerçekleşme oranı % 63,97’dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2013 yılında elde
edilen gelirin % 34,64’lük kısmı Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise
planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 29,46’lık kısmı Ocak – Haziran
döneminde gerçekleşmiştir. 2013 yılında elde edilen Diğer gelirlerinin % 50,96’lık kısmı
Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan gelir 828.000 TL iken
Ocak – Haziran döneminde 1.470.917 TL gelir gerçekleşmiş olup, söz konusu tutarın 737.520
TL’lik kısmını mevduat faizleri oluşturmaktadır. Gerçekleşme oranı % 177,65’dir.
Üniversitemizin 2013 mali yılı Ocak – Haziran dönemi geliri 20.262.527 TL
olmuştur. 2014 mali yılı aynı döneminde ise gelir % 4,59’luk bir düşüşle 19.333.454 TL
olarak gerçekleşmiştir.
2014 mali yılı Ocak-Haziran Üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre
dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2‘de yer
alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 11
C. Finansman
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş
olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamaktadır.
Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine
yardımlarının yılsonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, böylece bir sonraki yıl
giderlerinin finansmanında kullanılabilmektedir.
2013 yılından 2014 yılına 10.818.762,86 TL özgelir ve 22.902.193,58 TL hazine
yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 33.720.956,44 TL devir gerçekleşmiş olup
2014 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2014 yılı finansman fazlası 33.720.956,44
TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardım tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının
nedeni 2013 yılı yatırım programına alınan projelerin 2013 yılı için öngörülen ödeneklerin
kullanılmayarak 2014 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır. 2014 yılına devredilen
yatırım projeleri ödenek tutarı 14.192.571,00 TL’dir. Bu kapsamda Ocak – Haziran
döneminde 2014 yılı finansman fazlasının 15.324.728,00 TL’lık kısmı yatırım harcamaları
olmak üzere toplam 16.233.996,00 TL’lık kısmı birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı
ödenek olarak eklenmiştir.
Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın ikinci öğretim,
diğer hizmet ve mevduat faizi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir.
Üniversitemiz finansman fazlası kurumun öncelikleri doğrultusunda etkili ve verimli
olarak kullanılmaktadır.
25.000.000,00
20.000.000,00
TL
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
Öz Gelir % 32,08
Hazine Yardımı % 67,92
Şekil 11. 2013 Yılında Gerçekleşerek Harcanmayan ve 2014 Yılına Devreden
Öz Gelir ve Hazine Yardımı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 12
II-OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
A. 2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları
Çizelge 10. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları
Proje No
Proje Adı
Ödenek Toplamı
2014H031500
Çeşitli Ünitelerin Etüd
Projesi
2009H031580
Ocak-Haziran
Harcama Toplamı
Kalan Ödenek
Gerçekleşme
Oranı %
100.000
0
100.000
0,00
Kampüs Altyapısı
9.893.000
1.247.000
8.646.000
12,60
2009H031590
Derslik ve Merkezi
Birimler
18.733.000
8.298.000
10.435.000
44,30
2014H031510
Muhtelif İşler
6.022.000
117.000
5.905.000
1,94
2010H050170
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri
5.127.000
1.673.000
3.454.000
32,63
39.875.000
11.335.000
28.540.000
28,43
TOPLAM
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Ödenek Toplamı
Ocak-Haziran Harcama Toplamı
Şekil 12. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 13
1- 2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2014
2014
100.000 TL
100.000 TL
0,00 TL
0,00 TL
100.000 TL
0.000 TL
100.000 TL
0,00
Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde harcama yapılmamıştır.
2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2009
2016
32.000.000 TL
6.000.000 TL
3.893.000 TL
0,00 TL
9.893.000 TL
1.247.000 TL
8.646.000 TL
12,60
Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde 1.247.000 TL harcama yapılmıştır.
Yunus Emre Yerleşkesi amfi tiyatro yapım işi, çevre düzenlemesi yapım işi, Ermenek M.Y.O
ihata duvarı yapım işinin ödemeleri yapılmıştır. 2014 yılında proje kapsamında yaptırılacak
olan işlerin ihale işlemleri bu dönemde tamamlanmış olup, güneş enerjisinden elekrik üretim
santrali ve eski besyo binası çevre düzenlemesi işleri için henüz harcama yapılmamıştır.
3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2009
2016
94.510.000 TL
11.000.000 TL
7.733.000 TL
0,00 TL
18.733.000 TL
8.298.000 TL
10.435.000 TL
44,30
Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde edebiyat fakültesi yapım işi, sağlık
yüksekokulu ek bina yapım işi ve rektörlük konutu yapım işi için 8.298.000 TL harcanmıştır.
Proje kapsamında beden eğitimi ve spor yüksekokulu binası yapım işine ait ihale işlemleri
tamamlanmış olup, buna ilişkin henüz harcama yapılmamıştır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 14
4- 2014H031510 Muhtelif İşler
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2014
2014
6.022.000 TL
5.900.000 TL
1.022.000 TL
0,00 TL
6.022.000 TL
117.000 TL
5.905.000 TL
1,94
Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde 117.000 TL tutarında harcama
yapılmıştır.
5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2010
2015
7.300.000 TL
1.550.000 TL
3.577.000 TL
0,00 TL
5.127.000 TL
1.673.000 TL
3.454.000 TL
32,63
Proje kapsamında Ocak – Haziran 2014 döneminde güneş enerjili yarı olimpik kapalı
yüzme havuzu yapım işi için 1.673.000 TL harcama yapılmıştır. Açık spor tesislerinin
üstünün kapatılması işi ihale edilmiş, yapımına başlanmış ancak ödeme yapılmamıştır.
B. Diğer Faaliyetler
Mart ayı içerisinde 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
hazırlanmıştır.
Nisan ayı içerisinde 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
2014 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu; Nisan ayı
içerisinde hazırlanmıştır.
2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2013 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
2014 yılı yatırım programında yer alan eski besyo binası çevre düzenlemesi yapım işi,
güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapım işi, beden eğitimi spor yüksekokulu yapım
işi, açık spor tesislerinin üstünün kapatılması yapım işi, bina büyük bakım-onarım yapım işi
ihale edilmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 15
III-TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Üniversitemize 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 58.084.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir. 2014 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden
likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığından talep
edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla
yılsonu gider gerçekleşme tutarının 78.924.892 TL’nin üzerinde gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri
aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
.
Çizelge 11. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
2014
Başlangıç
Ödeneği
Bütçe Tertibi
Ocak – Haziran
Harcamaları
Temmuz – Aralık
Dönemi (Tahmini)
Artış
Oranı %
20.686.000
11.832.020
12.423.680
5,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri
3.091.000
1.741.467
1.828.633
5,01
03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
8.506.000
3.889.676
6.534.443
67,99
05-Cari Taranfer
1.251.000
400.120
400.000
-0,03
06-Sermaye Giderleri
24.550.000
11.334.853
28.540.000
151,79
Toplam
58.084.000
29.198.136
49.726.756
70,31
01-Personel Giderleri
30.000.000
25.000.000
TL
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
01
02
KBÖ
03
Bütçe Tertibi
Ocak-Haziran
05
06
Temmuz-Agustos
Şekil 13. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 16
1- Personel Giderleri
Ocak – Haziran 2014 döneminde 11.832.020 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak
atamalarla birlikte Temmuz – Aralık 2014 döneminde 12.423.680 TL olması beklenmektedir.
Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %
117,26’sı olacağı tahmin edilmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak – Haziran 2014 döneminde 1.741.467 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderlerinin Temmuz – Aralık 2014 döneminde 1.828.633 TL olması beklenmektedir.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı
bütçe başlangıç ödeneğinin % 115,50’si olacağı tahmin edilmektedir.
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak – Haziran 2014 döneminde 3.889.676 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin
Temmuz – Aralık 2014 döneminde 6.534.443 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım
giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 122,55’i
olacağı tahmin edilmektedir.
5- Cari Transferler
Ocak – Haziran 2014 döneminde 400.120 TL olan cari transferlerin Temmuz – Aralık
2014 döneminde 400.000 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,96’sı olacağı tahmin
edilmektedir.
6- Sermaye Giderleri
Ocak – Haziran 2014 döneminde 11.334.853 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz –
Aralık 2014 döneminde 28.540.000 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 162,06’sı olacağı tahmin
edilmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
2014 yılının ilk altı ayında, 15.888.390 TL hazine yardımı, 128.052 TL proje yardımı
ve 3.317.012 TL öz gelir olmak üzere toplam 19.333.454 TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna
kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenekler
verildiği takdirde yapılacak ödenek aktarma işlemleri sonucunda yıl sonu gelir
gerçekleşmesinin de artış yönünde değişeceği tahmin edilmektedir.
C. Finansman
2014 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, hazine yardımları ve
Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz – Aralık
döneminde 2014 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 16.233.996 TL’lik kısmının
büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı
ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 17
IV- TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
A. 2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları
1- 2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)
2014
2014
100.000 TL
100.000 TL
0,00 TL
0,00 TL
100.000 TL
0.000 TL
100.000 TL
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd,
proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır.
2- 2009H031580 Kampüs Altyapısı
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)
2009
2016
32.000.000 TL
6.000.000 TL
3.893.000 TL
0,00 TL
9.893.000 TL
1.247.000 TL
8.646.000 TL
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde Yunus Emre Yerleşkesi amfi tiyatro
yapım işi, çevre düzenlemesi yapım işi, Ermenek M.Y.O ihata duvarı yapım işi, güneş
enerjisinden elekrik üretim santrali ve eski besyo binası çevre düzenlemesi işlerinin yapımının
tamamlanması planlanmaktadır.
3- 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)
2009
2016
94.510.000 TL
11.000.000 TL
7.733.000 TL
0,00 TL
18.733.000 TL
8.298.000 TL
10.435.000 TL
Proje kapsamındaki ödeneğin Temmuz – Aralık 2014 döneminde edebiyat fakültesi
yapım işi, sağlık yüksekokulu ek bina yapım işinin tamamlanması, ihale işlemleri tamamlanan
beden eğitimi ve spor yüksekokulu binasının yapımına devam edilmesi, kütüphane binası
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 18
yapım işi ve islami ilimler fakültesi yapım işi ihalelerinin tamamlanarak yapımına devam
edilmesi planlanmaktadır.
4- 2014H031510 Muhtelif İşler
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)
2014
2014
6.022.000 TL
5.900.000 TL
1.022.000 TL
0,00 TL
6.022.000 TL
117.000 TL
5.905.000 TL
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar,
donanımı ve yazılımı, makine – teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım, idame
yenileme, kütüphane yayın alımı işlerinin yapılması planlanmaktadır.
5- 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Tahmin Harcama (Temmuz – Aralık)
2010
2015
7.300.000 TL
1.550.000 TL
3.577.000 TL
0,00 TL
5.127.000 TL
1.673.000 TL
3.454.000 TL
Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2014 döneminde yapılmakta Güneş Enerjili Yarı
Olimpik Yüzme Havuzu yapım işi ve açık spor tesislerinin üstünün kapatılması işinin
tamamlanması planlanmaktadır.
B- Diğer Faaliyetler
Üniversitemiz 2015, 2016 ve 2017 yılı Bütçeleri ile Yatırım Programlarının tüm
birimlerle koordineli olarak hazırlanması,
2014 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
Üniversitemiz iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına devam edilmesi,
Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi,
ÖYP ve KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen akademik ve idari
personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz – Aralık
2014 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Sayfa 19
Ek - 1
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
38.70.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
2013 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
MART GERÇEKLEŞME
NİSAN GERÇEKLEŞME
MAYIS GERÇEKLEŞME
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
2013
ARTIŞ
ORANI *
(%)
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
2013
2014
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
54.454.597
58.084.000
2.414.797
2.964.336
3.879.048
5.112.118
3.284.934
5.543.597
6.347.241
4.328.604
3.522.241
5.431.474
5.974.116
5.818.008
25.422.377
29.198.136
14,85
46,69
50,27
78.924.892
01 - PERSONEL GİDERLERİ
18.402.655
20.686.000
1.911.332
2.474.471
1.368.618
1.717.356
1.459.130
1.924.788
1.589.433
1.965.524
1.521.366
1.929.025
1.617.048
1.820.856
9.466.927
11.832.020
24,98
51,44
57,20
24.255.700
18.101.212
20.206.000
1.904.964
2.467.795
1.346.418
1.695.674
1.439.753
1.878.509
1.551.891
1.913.390
1.489.604
1.882.397
1.578.051
1.779.456
9.310.680
11.617.221
24,77
51,44
57,49
23.815.330
105.790
111.000
3.497
0
8.497
11.700
8.497
11.700
8.800
12.829
8.800
16.700
10.633
17.861
48.724
70.790
45,29
46,06
63,78
145.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
126.318
300.000
0
0
3.448
0
8.103
25.659
23.296
30.367
17.440
21.313
22.764
14.977
75.050
92.316
23,01
59,41
30,77
189.250
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
69.334
69.000
2.871
6.676
10.256
9.982
2.778
8.919
5.446
8.938
5.522
8.616
5.601
8.563
32.473
51.694
59,19
46,84
74,92
105.970
2.615.246
3.091.000
301.643
392.256
209.807
271.835
216.223
269.257
213.008
272.133
209.156
268.771
212.263
267.216
1.362.101
1.741.467
27,85
52,08
56,34
3.570.100
2.576.214
3.011.000
300.891
392.256
207.865
269.705
214.143
266.335
210.397
268.576
206.629
264.808
209.120
263.218
1.349.045
1.724.897
27,86
52,37
57,29
3.536.100
22.641
23.000
752
0
1.452
2.130
2.202
2.130
1.892
2.384
1.892
3.255
2.286
3.516
10.476
13.415
28,06
46,27
58,33
27.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
16.391
57.000
0
0
491
0
-122
792
718
1.173
635
708
857
481
2.580
3.155
22,26
15,74
5,53
6.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
8.247.008
8.506.000
152.003
97.610
457.036
726.528
671.841
756.226
754.978
786.695
608.318
764.782
773.079
757.836
3.417.256
3.889.676
13,82
41,44
45,73
10.424.119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
3.618.674
3.483.000
144.845
49.826
287.264
360.403
203.932
299.938
413.652
311.171
211.597
275.207
437.509
316.391
1.698.799
1.612.937
-5,05
46,95
46,31
4.364.468
301.200
362.000
2.710
1.221
14.150
17.512
13.788
36.693
62.105
55.854
56.345
70.025
16.718
40.791
165.815
222.096
33,94
55,05
61,35
652.813
22.714
18.000
624
0
571
458
9.481
1.114
32
948
1.000
797
1.074
2.623
12.781
5.940
-53,53
56,27
33,00
18.000
3.681.360
4.171.000
3.825
46.562
152.654
344.133
359.303
337.172
252.151
393.626
296.137
374.694
289.141
338.971
1.353.210
1.835.159
35,62
36,76
44,00
4.468.838
12.392
20.000
0
0
385
0
4.313
0
3.000
1.335
1.316
8.629
0
0
9.014
9.964
10,54
72,74
49,82
20.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
286.337
314.000
0
0
2.012
4.022
413
39.893
18.610
16.090
30.658
16.668
15.304
33.343
66.998
110.015
64,21
23,40
35,04
574.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
326.000
324.329
138.000
0
0
0
0
80.611
41.416
5.428
7.670
11.266
18.762
13.334
25.718
110.638
93.566
-15,43
34,11
67,80
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04 - FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
İSKONTO GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
538.340
1.251.000
49.818
0
123.139
62.635
47.433
62.633
55.546
68.339
47.433
68.323
47.433
138.190
370.804
400.120
7,91
68,88
31,98
800.120
399.592
778.000
49.818
0
47.433
62.635
47.433
62.633
55.546
68.339
47.433
68.323
47.433
138.190
295.098
400.120
35,59
73,85
51,43
600.120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
138.748
473.000
0
0
75.706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.706
0
0,00
54,56
0,00
200.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
24.651.349
24.550.000
0
0
1.720.447
2.333.763
890.306
2.530.694
3.734.276
1.235.914
1.135.967
2.400.573
3.324.293
2.833.909
10.805.289
11.334.853
4,90
43,83
46,17
39.874.853
4.519.842
9.020
411.806
99.472
2,36
4.322.475
05 - CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
4.215.000
0
0
0
0
127.513
0
46.429
0
52.899
90.452
184.965
-75,84
9,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
65.096
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.130
0
0
17.311
4.130
17.311
319,14
6,34
69,24
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
17.129.582
18.650.000
0
0
1.720.447
2.333.763
762.792
2.530.694
3.687.847
1.235.914
1.078.939
2.310.121
3.139.328
2.807.578
10.389.354
11.218.070
7,98
60,65
60,15
33.852.378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
2.936.829
1.660.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.660.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08 - BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTİÇİ BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
YURTDIŞI BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0
Ek - 2
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
38.70 - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2013
2014
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
2013
2014
MART GERÇEKLEŞME
2013
2014
NİSAN GERÇEKLEŞME
2013
2014
MAYIS GERÇEKLEŞME
2013
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2014
2013
56.439.957
58.084.000
2.309.106
2.647.218
5.430.950
5.140.440
9.975.922
8.879.635
608.985
2.317.455
1.442.490
189.651
495.075
2014
2013
01 - Vergi Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.5 Damga Vergisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.6 Harçlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden
0
0
0
0
0
0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden
0
0
0
0
0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
0
0
0
0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından
0
0
0
02.5 Mahalli İdarelerden
0
0
02.6 Diğer İşverenlerden
0
02.7 Çalışanlardan
ARTIŞ
ORANI *
(%)
2014
2013
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2014
19.333.454
-4,59
35,90
33,29
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
3.645.893
2.886.000
18.275
50.443
10.689
38.359
1.534.030
1.689.680
21.769
11.069
23.732
24.301
11.329
32.243
1.619.824
1.846.095
13,97
44,43
63,97
0
3.527.871
2.868.000
8.775
8.862
10.689
29.538
1.520.861
1.683.802
19.804
6.676
22.537
17.850
11.329
4.197
1.593.995
1.750.925
9,85
45,18
61,05
0
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.4 Kurumlar Hasılatı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.5 Kurumlar Karları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
118.023
18.000
9.500
41.581
0
8.821
13.169
5.878
1.965
4.393
1.195
6.451
0
28.046
25.829
95.170
268,46
21,88
528,72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
50.621.519
54.370.000
2.200.000
2.500.000
5.352.257
4.982.873
7.750.000
6.390.847
506.667
2.142.722
1.326.667
0
400.000
0 17.535.590
16.016.442
-8,66
34,64
29,46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
50.443.250
54.370.000
2.200.000
2.500.000
5.300.000
4.961.789
7.750.000
6.283.880
506.667
2.142.722
326.667
0
1.400.000
0
17.483.333
15.888.390
-9,12
34,66
29,22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
178.269
0
0
0
52.257
0
0
0
0
0
1.000.000
0
-1.000.000
0
52.257
0
-100,00
29,31
0,00
0
04.5 Proje Yardımları
0
0
0
0
0
21.084
0
106.968
0
0
0
0
0
0
0
128.052
0,00
0,00
0,00
0
04.6 Özel Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
05. Diğer Gelirler
2.172.545
828.000
90.831
96.775
68.003
119.209
691.892
799.108
80.550
163.664
92.092
165.350
83.745
126.812
1.107.113
1.470.917
32,86
50,96
177,65
0
05.1 Faiz Gelirleri
723.941
0
79.296
86.410
50.799
107.778
87.161
139.236
61.277
154.043
82.923
147.080
63.210
103.434
424.666
737.981
73,78
58,66
0,00
0
4.842
4.000
507
35
217
127
160
107
438
305
512
898
146
3.917
1.980
5.389
172,22
40,88
134,73
0
36.173
0
586
0
2.038
3.986
2.568
1.890
1.368
3.840
266
9.244
4.561
5.175
11.387
24.135
111,95
31,48
0,00
0
1.407.589
824.000
10.442
10.330
14.949
7.317
602.002
657.875
17.467
5.476
8.391
8.128
15.829
14.286
669.080
703.411
5,13
47,53
85,37
0
06. Sermaye Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08. Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09. Red ve İadeler (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.1 Vergi Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.5 Diğer Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.6 Sermaye Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03.6 Kira Gelirleri
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05.3 Para Cezaları
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler
159.055 20.262.527
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 654 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content