close

Enter

Log in using OpenID

arbul entegre tekstil işletmeleri anonim şirketi kar dağıtım politikası

embedDownload
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
1- Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı
ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimiz kar dağıtımına
ilişkin esasları Esas Sözleşmesi’nin 12.maddesinde düzenlenmiştir.
2- Kar Dağıtım politikası olarak, Esas Sözleşmede belirtildiği üzere Sermaye Piyasası
Mevzuatındaki Kar Dağıtım Politikası ile ilgili tebliğine ve Yönetim Kurulu’nun teklifi ile
Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak, şirketin mali yapısı ile sermaye yeterlilik
oranlarının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, nakit olarak ve/veya kaydi pay
şeklinde dağıtılması öngörülür.
3- Şirketimiz kar payını, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç
ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılacaktır.
4- Nakit kar payı dağıtımı,en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı
tarihini izleyen beşinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı
dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.
5- Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim
kurulu üyelerine, şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan
vakıf ve benzer nitelikli kişi/ kurumlara kar payı ödemesi yapılamaz.
6- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız yönetim
kurulu üyelerine kar payı ödemesi yapılamaz.
7- Kanuni ve Esas Sözleşme’de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay
sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.
8- Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut
payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kar payı dağıtımı konusunda imtiyazı
bulunmamaktadır.
9- Şirketimizce temettü avansı dağıtılmayacaktır.
10- Ana Sözleşme hükümlerine göre, genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri
alınamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
35 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content