close

Enter

Log in using OpenID

Belediyemizin 2013 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemleri

embedDownload
T.C.
GÖLYAKA BELEDİYESİ
DENETİM KOMİSYONUBAŞKANLIĞI
BELEDİYENİN 2013 YILI GELİR VE GİDERLERİ İLE HESAP KAYIT VE
İŞLEMLERİ
DENETİM RAPORUDUR
5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediyenin 2013 yılı gelir ve
giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi amacıyla oluşturulan komisyonumuz 10
Ocak 2014 ile 29 Mart 2014 tarihleri arasında çalışmalarını sürdürmüş denetimini
tamamlayarak sonuca ilişkin rapor aşağıya çıkarılmıştır.
2013 YILI BÜTÇESİ VE KESİNLEŞME ORANI
:
1. Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2013 yılı gider bütçesi;
AÇIKLAMA
KOD
01
PERSONEL GİDERİ
02
SOSYAL GÜVENLİK
DEVLET PRİMİ GİDERİ
03
MAL VE HİZMET
ALIMI GİDERİ
04
FAİZ GİDERİ
05
CARİ TRANSFERLER
06
SERMAYE GİDERİ
TOPLAM
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
(OCAK)
(¨)
GERÇEKLEŞME
(ARALIK)
(¨)
1.667.650,00
1.853.225,00
272.050,00
268.586,00
2.297.350,00
2.330.182,00
23.000,00
14.850,00
241.800,00
47.500,00
5.050.000,00
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
68.209,00
4.568,00
4.569.620,00
112
99
101
64
28
1
91
2. Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2013 yılı gelir bütçesi;
GELİRLERİN
EKONOMİK
SINIFLANDIRMASI
KOD
01
VERGİ GELİRLERİ
03
TEŞEBBÜS
VE
MÜLKİYET GELİRLERİ
04
ALINAN BAĞIŞ
YARDIMLAR
05
DİĞER GELİRLER
06
SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAM
VE
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
(OCAK)
(¨)
GERÇEKLEŞME
(ARALIK)
1.300.800,00
637.105,00
696.700,00
417.190,00
79.700,00
525,00
2.656.200,00
3.158.229,00
119
316.600,00
7.664,00
2,5
5.050.000
4.220.713,00
84
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
(¨)
49
60
1
3. 2013 yılı gerçekleşen gider bütçesi, tahmin edilen bütçenin altında kalmış ve bütçenin
gerçekleşme oranı % 84 olmuştur. Yıl içinde gider kalemlerinde ödenek yetersizliği
nedeniyle fazla olan ödenek kalemlerinden aktarmalar yapılmıştır.
4. 2013 yılı geliri ile gideri arasındaki açık miktarı ¨-348.907,00 olup, gelirin gideri
karşılama oranı % 93 olmuştur.
5. 2013 yılı personel giderleri toplamı ¨-1.868.150,00 olup, 2013 yılı gelirlerine personel
giderlerinin oranı % 43’ dir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin 8 inci fıkrasına göre 2014 yılı
tahmini personel giderlerinin 2013 yılı kesinleşen gelirine oranı aşağıda görüleceği üzere
hesaplandığında; % 43 olduğu incelenmiştir.
2013 yılı aralık ayı mizanı 800 nolu bütçe
gelirleri hesabı alacak bakiyesi toplamı
A
4.220.713-
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
2013 yılı için belirlenen yeniden
değerleme katsayısı
Gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri x
yeniden değerleme katsayısı
Kesinleşen gelirin yeniden değerlenmiş
hali
2014 mali yılı bütçesinin ekonomik
sınıflandırmanın birinci düzeyinde 01Personel giderlerinde yer alan ödenek
toplamı
Personel giderlerinin kesinleşen gelire
oranı
B
% 3,93
C
165.874.-
A+C
=D
E
4.386.587-
E/D
% 43
TAHSİLAT DENETİMİ
1.868.150-
:
7. 2013 yılı gelir tahsilat makbuzlarının incelenmesinde, 360917 makbuz numarasından
361384 numaraya kadar 467 adet makbuzla ¨-59.266,00, bilgisayar ortamında 187849
no’dan 201271 no’ya kadar toplam 13364 adet makbuzla ¨-948.730,78. Tahsilattan,
¨-112.026,14’sı kredi kartıyla tahsil tahsil olunmuş olup, nakten tahsil edilen ¨-836.704,64.
142 no’dan 180 no’ya kadar olan toplam 39 adet makbuzla ¨-10.481,56. Posta / Banka yine
24 adet makbuzla Bütçe Emanet Tahsilat veznesi aracılığıyla ¨-19.069,52.'sı, 6111 sayılı
mahsup veznesi ile de ¨-8.404,72 olmak üzere yılı içinde toplam ¨-986.686,58. tahsilat
yapılmıştır. Makbuzların birer suretlerinin dosyalandığı ve her gün kasa ile tahsilat
makbuzlarının kontrolü yapılıp mutabakat sağlandığı belirlenmiştir.
8. Genel olarak tahsilatların “Belediye Tahsilat Yönetmeliğine” uygun yapıldığı, yasa ve
diğer mevzuata uygun olduğu belirlenmiş ve Belediye alacaklarının titizlikle takip edildiği
görülmüştür.
MUHASEBE DEFTERLERİ VE KAYITLARI :
6. Muhasebe kayıt ve işlemleri usulüne uygun olarak ağ bağlantılı bilgisayar programında
tutulup takip edildiği,
7. Aylık gelir gider cetvelleri çıkarılıp encümende ayrıntılı olarak incelenip görüşüldükten
sonra onaylanmakta olduğu,
8. Taşınır mal yönetmeliğine uygun programın uygulamaya konulduğu ve kayıt ve
işlemlerinin yapılmaya başlandığı görülmüştür. Bu kapsamda demirbaş eşya kayıtlarının
tutulduğu ve güncellemesinin yapıldığı görülmüştür.
9. 2013 yılında 58500 adet 0,48 krş' luk bilet satılarak ¨-28.080,00'sı yine 0,96 krş'luk
biletten 33500 adet satılarak ¨-32.160,00 sı olmak üzere toplam ¨-105.315.00' lik gelir elde
edilmiştir. Satılamayan biletler yıl sonunda bir tutanak tanzim edilerek 2014 yılına
devredilmiştir. Ayrıca biletlerin iki ayrı defterde günlük olarak işlendiği görülmüştür.
HARCAMALAR
:
10. Genel olarak harcamaların 4734 sayılı kanunun doğrudan temin hükümlerine göre
komisyon oluşturulup teklif alınarak yaklaşık maliyeti bulunup buna göre yapıldığı,
11. Yıl içindeki harcamalar içinde ağırlıklı yer işgal eden akaryakıt alımları, Belediye
personeline Öğle yemeği ihalesi ile Kilit Parke İhalesi 4734 sayılı kanunun Açık ihale
hükümlerine göre yine Reklam Panoları Kiralama işi 2886 sayılı kanun hükümlerine göre
yapıldığı,
12. Ödemelerde kullanılan ödeme emri belgelerinin usulüne uygun tanzim edildiği ve
harcamaya ilişkin belgelerinin ödeme emirlerine eklendiği,
13. İşçi personeline ilişkin ücret ve diğer ödemeler Belediye İş Sendikası ile yalpan
sözleşmeye uygun olarak yapıldığı, memurlarla ilgili maaş ve diğer ödemelerin 657 sayılı
kanun ve buna göre çıkarılan mevzuata göre yapıldığı görülmüştür.
14. Personel ödemeleri zamanında yapılmakta, faaliyetlere ilişkin hakediş ödemeleri ve diğer
ödemeler de bir düzen içinde yapılmaya çalışılmaktadır.
15. Sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi asker ailelerine usulüne uygun olarak yardım
yapıldığı görülmüştür.
Arz ederiz.
Muhsin SÖNMEZ
Komisyon Başkanı
22/03/2014
Mehmet ARSLAN
Komisyon Üyesi
Hüseyin HORUZ
Komisyon Üyesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content