close

Enter

Log in using OpenID

967617 17 EKİ 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
MEZiTLİ KAYMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlütii
17
967617
Sayı
:45670646-135.011 ~)ı H
Konu
:Sağlık:lı
EKİ
2014
Beslenme ve Hareketli
Yaşam Yürüyüşü
TELE..'ON zİNcİRi ..
~
.. ..,
~
.......................................................... MUDURLUbUNE MEZİTLİ
İlgi :a)Mezitli Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezinin 16/10/2014 tarih ve 3119
sayılı yazısı,
b)tı
Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/10/2014 tarih ve 4630122 sayılı yazısı.
Türkiye
Sağlıklı Yaşam
Sağlıklı
Beslenme ve Hareketli Hayat
ve Hareket Yılı ilan edilmiştir.
Programı kapsamında
20147
yılı
18 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 09:30' da Mezitli Babil kavşağından başlayarak
sahil i boyunca Soli Pompepolis Harabelerine kadar gidiş-dönüş olacak şekilde
tamamlanacaktır. Yapılacak olan yürüyüşe okul müdürleri en az (2) müdür yardımcısıyla
birlikte katılımların sağlanması hususunda;
Viranşehir
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
N
a.
ŞubeMüdürü
EKLER:
i - İlgi yazı (4 sayfa)
DAGITIM:
I-Tüm Resmi/Özel Okul-Kurum Müdürlüklerine
2- Tüm Birimlerimize
MEZtrLllıÇE
Yeni
MILLI EGITIM
Mah.G.M.K.Bulvarı
Gi,işi Çelik Apl.Kat2
MOnORıCGO
Mezitli Sanayii
Sitesı
MEZ1TLIJMERS!:;
Telefoo:(324)3585464 Faks:(0324 )359744,1
e-posta:mczitli3J@meb.gov.tr
web: httır i Imezi tlı.meb .gov. tr
Ayrıntılı bilgi için irtibatHayat Boyu Öırcnme
Sııheı;:ı' A CAPANDEMtR
T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLIGI Toplum Sağlığı Merkezi Sayı: 290344381 '3119
Beslenme ve
Hareketli Yaşam Yürüyilşü
'''/10/2014
Konu:Sağ\lkll
N\G«!ib\;: .. ffii.\\\ .. ~.\tı.'X1 .. X:n.:t.J~L\:fı G
ij
MEZITLI
U
Türkiye Saglıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında 2014 yılı "Saghklı
Yaşam ve Hareket Yılı" ilan edilmiş bulunmaktadır. Toplumumuzun düzenli fiziksel
aktiviteye teşvik edilmesi için Halk Saglı~ Müdürlügil ile ilçemiz Toplum Sağlıgı
Merkezi'miz organizasyonunda ilgili kamu kurumlan da dahil edilerek 'Sağlıklı Beslenme ve
Hareket Yürüyüşü' teması ile devam edilecektir.
Bu baglamda; ilgili temayla yapılacak yürüyüş;18 Ekim 2014 Cumartesi günü saat
09:30 da Mezitli Babil Kavşa~ndan başlayarak Viranşehir sahili boyunca Soli Pompeipolis
Harabelerine kadar gidiş-dönüş şeklinde planlamıştır.
Yapılacak olan etkinliğin personelinize duyurularak katılınılannın saglanmas.ı, bu tür
etkinliklere ilçerniz haikt ve kamu personelinin duyarlılığının bir göstergesi olarak
algılanması sonucunu doğuracak olması nedeniyle önem arz etmektedir.Bu yüzden bir hafta
sonu etkinligi olarak da değerlendirilebilecek bu yürüyüşe.tüm birim amirlerininde yanında en
az (3) personel il!), okul müdürlerinin ise kendileriyle birlikte en az (2)müdür yardımcısıyla
birlikte katılmalarının sağlanması ve herhangi bir aksaklıga meydan verilın mesini rica
~
~4
az
EK:
MAD~o~J
ezitli Ka/malmrı
1 ) Valilik Oluru
DAGITIM:
Mezitli Belediyesi
Mezitli Kayınak:amlığı Yazı İşleri Müdürlüğü
Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı
Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü
Meziıli İlçe Müftülüğü
Mezitli Mal Müdürlüğü
Mezitli Milli Eğitim Müdürıngü
Mezitli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Mezitli Tapu Müdürlüğü
Mezitli Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Mezitli ilçe Sağlık Müdürlüğü
Mezİtli VakıfMüdürlüğü
Mezitli Nüfus Müdürlüğü
Fatih Mah.Cengiz Topel Cad.Mezitli Toplum Sagıı~ı Merkezi Tlf:O.324.3593931-3574535 Fax:O.324J593240
e-mail:mersin.mezitlitsm.s.g1ik.gov.tr
EBE F.GÜRLE
T.C.
MERSİN VALiLi6i iı MILLi Eğıtım Miiıtiirt!ijii ACELE VE GÜNLÜDUR S8)'1 : 935259311330.9914630122
KoıIu: Sağlıldı Bı.:sIeııme ve Hareketli
171101.2014
Yapm Yürüyüşü.
TELEFON ziNciRi
(iıçe MWI Biltim Miidürtiiiii)
DıP
i
M_in Halk sağlığı M"oourlüğünlln ı 5/1012014 ıarih ve 838461051323 sayılı yazıları.
SatIıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Prognunı kapsamında, 2014 yılı
ve Ha.rek:el Yılı" ilan edilmiştir.
18 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 09:30'da Halk Sağlığı Müdürlüğü
Tiir:\ciye
Sağhidı Y.,am
koordinasyonwıda
yürüyii, plaıılıııımak1ıır.
Bu kapsamda yapılııcak olan etkinlik, Meıitli Babil kavııağından beşlayanık
Vıraıışelıir sabili boyunca Soli Pompeipolis Harabclerine kada! gidiş-döniiş ol.ııcak ,wıde
tamamlanacaktır.
ilçcııi2 personeUerine ve bağlı okullarınım duyurunWl yapılması hııswıWlda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ha,aa GÜL
Vali a.
İl MWI EıJldm MUdünı
EKİi
ı-İlgi Yazı(l Sayılı)
Z-Onay (I Sayfa)
DAGmM:
Akdeniı;Yeni~hir,Mezitli.Toroslar Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Miidii.rlüğU)
GMKIIııl..... ı:ıııı..!ııpııı MaIL Y...q.IıirlMERSIN
-
Ai: lıııpJiıııob.8O".IT
o-pooıa: ,..ıJIı:3~_II"'.ır
AI1'U!hlı biı.; için: _
AYJ)()(';AN Müd. Ynl
Tel: (O l24)l2914l!1
F": (O ".) 3213$1 R
16 EKIM 2012 11:125 1 T,C,
MERSİN vALlLlGt Halk Sattıtı MfldlYlillü Sayı
11846 ı 05/323
KOlllII
Saıwuı
BulCIIIIIC n Harek.ctli
Vış.ıım Yllril)'ÜlÖ
ll'ebiu
u',,-U'
~y
u\Aı:ilI.W'&.:J
DAClTLI\! YERLEatl'CE
Sııbıılıj"'.. ı tarafından )'iIrllıohn..1ru: olaıı "Satlıklı YaflIm v~ Ha:rcket Yılı"
f:ı.aliyeıleıi kapsamında yOrI1t\llcn eı!(inlilclete toplumumı.ı:ıuıı dlb:eJ\li fizikst,l ektiviıc
yapmaya teŞVik edi.lrnesi için Halk Sai!ıl;ı MUdUrillIU Orpıı!.zasyoııuıı.da ilgili iwnu
IruMnlan da dAM ~etcı1ı: '''Salhldı Beslc.n.rııe ve Harei.dli Yapın YiUIIyQşII" I.ı!:rMŞI ile
drevlm edilecelait.
Du bellıımda; iI&lli ıt:mayl. yçtl.w olan yOr\ıy1lf; 18 Ekim 2014 Curıı:arICsi giinii
_
09:30'lIa Mczitli Babil luıvJııAıodaıı başlayarak V'ının}thiı: sabili \ıoyımı:a Sali
Poıııpeipolis HMııbcleriı'ıe kadar gidi,-d!inU:ı olauk tekilde pJanl~I{.
Yaptlaı:ak ollLtl eOcinlil< dur..ıııısunun yapılması ve gerekli per_I lı;at.ıJıırun,n
DjlAmnu. b"susıında;
Biı,i
ve ge~i nca edc(im
Dr. A'Jıdöoı K.EMLX \/aliL Halk Satıılı Mlidliril EKLER: 1- Valililc Om.yı (I sayfa) M",.. 'Haü< ~ MIı4ııı. 8WiNıC. Olıuy... Ii",1alılclor "" Pro_br ş..... ~ c-i..,.;t...ıı, ı...... ı-ıı B..ı-, ~ HoyııII!mciI:IiIık Biııası N..:I02 K..:~ 1C.,. t-IQ:.U ~
" ... <ılı biltıi ~ o(U.) 211 se 41 Fa: 0()24ı ,m II $S o-po«iil; ıı-.33.boIıIoi8uıı:1iIt,p.1t a.ı_ırKı..,..ı.~"''''''''''P''''Q~~'''''ik:'''i2''
LfN"
~ d 1 "'iını:Ab""",,*hl:qrJ~,""'Itı:,"'_1Y"'osC:dc:a1d11.oI..-.o-6)Jl"""'l.,fbce..~l6W'l tuıa
........ fıdl', ....•
T.C.
MERSİN VALiLİGİ Halk Sağlı~ MlldiirIiitıı Sayı
: 838461 OS i
Konu
: SııAlıklı Beslenme ve
HareketlI Yaşam Yüıilyüşil
015204
14 EKIM 2014
VALILIKMAKAMıNA
MERSİN
Bakanlığınıız tarafından
yürütülmekte olan "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı"
f'ııa1iyetleri kıı.~ yQı!ltftlen
etkinIiklere topluıınıınuzun dtızenli fu:iksel aktivite
y*pınay* teşvik edilmesi i~ Halk Sağlıiıı Mlld\lrıngu oı:gani.zasyoııll/lda ilgili kamu
kurumları da iWıiL edilerek "Sa~ Beslenme ve Haı:eketll Yaşattı Yilti1yl1şI1" teması ile
devam edilecekfu.
Bu bağlamda; ilgili temayla yapilacak olanyürüyüş; 18 Ekim 2014 Cumartesi günü
saat 09:30'da Mezitli Babil kavşagmdan başlayarak: Viranşehir sablli boyunca Soli
Pompeipolls. Hambelerlne kadar gidiş-'dönttş olacak şekilde planlanmaktadır.
Ohırlııonıza aı:z ederim.
Cıımiş.,ifMıılı.&meı·/ııIıoıı BUL AIlaııô1ilıı.,.t Eınddilik Sigorta No: 10611 Mersin aU$i için irtibaı: Sıılaııeı OImll)'llll Has1aIıIda.r ve
l'rOgıııınIar Şube ~ Tel: (314)231 SS 48 FIoc(:l24) LLS 72 s9 E·Posta: bsm31 bohkd@ş ••ljk !!<>V.ır
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile
imzalanmıstır.
16 EKIM 201211:12 S 2
T.C.
MERSİN VALiı.i~j Halk S_IbI' Mildiirfilllil Sa~
:131461051
!Conu : Sallıkb Beslaıme ve
Hatekd:Ii Yaşam Yilli.IMil
14 EKIM 2014
015204
VALn.ıx. M~A
MERSIN
Bahnbpmı:ı: ~m YIILILtILLmek:t olan "Sailıldı Y~ ve Hıı:nıbt Yı1I~
fuliy~cri lcapııımı.nı:la yürOOl.'aI etkIıılilı:len: ıopbııı:ıı:ıımwın dazcıılj fizil<sel akIMre
yapmaya te,"Iik edilmesi için Halk Sqlıtı MGdilrlqü or~ ilgili kaaıu
kIırWn1aıı ı:Ia dihit ~ "s.ııooı Beslenme ve Hard<adi Y:sşaııı YIIrüyIlşQ" u\ixiiii ~
ekvmı ..ı.uecektir.
Bu baillamd..; il&ili ıcmayla yapılacak olan YtLr!1YUŞ; 18 Ekim 20 14 cumarteşi gQnO
09:30'da Mezitli B.I Iı:avJatıı:ıdan bql_yaırü Viranphiı salılli ôoyI.wça Soli
!'ompeipofu Harabelerine kadıır giılit-dönllŞ olauk FiCiIdı: pl..,lanmakWebr.
sa&!
Olurlan n '7A uz ederim.
......
OLUR 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content