close

Enter

Log in using OpenID

2013.1501 karar tarihi 31/01/2014 ret kararı şikayet edilen idare

embedDownload
T.C.
K A M U D E N E T Ç İL İĞ İ K U R U M U
KAMU DENETÇİllCi
KURUMU
ŞİK A Y E T N O
K A R A R T A R İH İ
: 2 0 1 3.1501
31/01/201 4
RET KARARI
Ş İK A Y E T E D İL E N İD A R E
Serm aye Piyasası K um lu
E skişehir Y olu 8. K m No: 156 A N K A R A
Ş İK A Y E T İN K O N U S U
Ş ik a y e tç in in s a h ib i o ld u ğ u h is s e s e n e t l e r i n i n
3 1 .1 2 .2 0 1 2 ta rih in e k a d a r te slim e d ilm e m e s in d e n
kaynaklanan hak kayıplarının tazm in edilm esine karar
verilmesi istenilmektedir.
Ş İK A Y E T B A Ş V U R U T A R İH İ
02/08/2013
1. USIJL
A . Ş ik âyet B aşvu ru Süreci
1 . Ş ik â y e t b a ş v u r u s u , 0 2 /0 8 /2 0 1 3 ta rih in d e e ld e n b a ş v u ru ş e k lin d e y a p ılm ış tır. Ş ik a y e t
başvurusunun karara bağlanm ası için 28/3/2013 tarihli ve 28601 m ükerrer sayılı R esm i G azetede
yayım lanan K am u D e n etç iliğ i K u ru m u K a n u n u n u n 8 inci m a d d e sin in ik in ci fık rası v e K am u
D enetçiliği K urum u K anununun U y g u lan m asın a İlişkin U sul ve E saslar H akkında Y önetm eliğin
4 1 /1 -a m addesi v e İm za Yetkileri Y önergesinin 7/1-e bendi gereğince, şikâyetin incelenm esine ve
araştırm asına geçilerek 04.2013.1501 şikayet num aralı T avsiye önerisiyle K am u B aşdeııetçisine
sunulduğu anlaşılmaktadır.
B . Ö n İn celem e S ü reci
2. Y ap ılan ön in c e le m e n e tic esin d e , şik ây etin in c elem e ve a ra ştırm asın a engel b ir ek sik liğ in
bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır.
U . O L A Y VE O L G U L A R
A . Ş ik âyetçinin K onu H akk ınd aki A çık lam aları ve İddiaları
3. Ş ikayetçi, sahip o ld u ğ u Ereğli D e m ir v e Ç elik F ab rik aları A Ş. h isse senetlerini 31/1 2 /2 0 1 2
1 /7
5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik im za ile üretilmiştir.
Evrak teyidi h ttp ://e b y s .o m b u d s m a n .g o v .tr/s o rg u adresinden 80G3-3N2L-88KK kodu ile yapılabilir.
tarih in e k a d ar k aydileştirilm ek ü zere teslim etm esi gerek tiğ in i b ilm ed iğ in i, sö z k onusu d u rum u
öğrendikten som a sahip olduğu hisse senetlerinin borsada satılacağını ve bu gelirin Yatırımcı Tazm in
Vlerkezi hesabına geçirileceğini, yatırım cıları korum ak v e tazm in etm ek üzere kurulan bu K urum ca
söz konusu hisse senetleri bedellerinin tarafına ödenm em esinin ciddi b ir hak gaspı olduğunu ve söz
konusu hisse senetlerinin bedellerinin tarafına ödenmesi gerektiğini iddia etmektedir.
B. İd aren in Ş ik â y ete İlişk in A çıklam aları
4. K am u Denetçiliğim izin, şikâyet konusu ile ilgili olarak Ereğli D em ir ve Ç elik Fabrikaları T. A Ş.
ve Serm aye Piyasası K um luna yönelik bilgi ve belge istem e yazılarına;
5 . Ereğli D e m ir v e Ç elik F ab rik aları T .A .Ş .'ııin 1 1 .1 1 .2 0 1 3 ta rih v e 2 8 4 8 -4 3 6 5 sayılı cevabi
yazısında özetJe, 31.12.2012 tarihinde kaydileştirm e işlem lerinin sona ereceği ile ilgili ilanların ilgili
şirket tarafından yapıldığı ve internet sitesinde de yayınlandığı ifade edilmiştir.
6. S erm ay e Piyasası K u ru lu n u n 09.1 2 .2 0 1 3 tarih ve 1875 sayılı cevabi y azısın d a özetle, anılan
senetlere ilişkin hak düşürücü sürenin 31.12.2012 tarihinde dolduğu belirtilmiştir.
C . O laylar
7. Ş ikâyet b a şv u ru su ile ilgili olarak; şikâyetçi, 15 yıl önce em ek lilik d ö n em in e y önelik y a tın m
yapm ak am acıyla satın aldığı Ereğli D em ir ve Ç elik Fabrikaları T.A .Ş. y e ait hisse senetlerini nakde
ç e v irm e k is te d iğ in d e E R D E M İR Y a tırım c ı ilişk ile ri B irim in c e bu se n e tle rin h iç b ir şek ild e
değ erlen d irem ey eceğ i, bu konuda yasal b ir d ü zen lem e y apıldığını ve 31/1 2 /2 0 1 2 tarihine k ad ar
k a y d ile ştirilm e si için ih raççı v e y a aracı k u ru lu şa teslim e d ilm e y en m en k u l k ıy m e tle rin kaydi
p a y la rın ın 6 3 6 2 sayılı S e rm a y e P iy asası K an u n u h ü k ü m leri ç e rç e v e sin d e Y a tırım c ı T azm in
M erkezine intikal edeceğinin bildirildiğini belirtmiştir.
8. B unun ü zerin e şikayetçi 16.04.2013 tarihli dilekçesi ile d o ğ ru d an K u ru m u m u z a b aşv u rm u ş,
başvuru dilekçesinin ilgili idareye gönderilm esi üzerine süresinde teslim edilm eyen pay senetlerinin
satılacağının 28.06.2013 tarihli yazı ile şik ay etçiy e bildirilm esi so n u cu n d a 02.08.2013 tarih in d e
K urum um uza oluşan zarann tazmini için başvurulmuştur.
D . K am u D en etçisin in İn celem e ve A raştırm a B ulguları
9. 0 4 /1 0 /2 0 1 3 ta rih v e 5 5 6 5 say ılı y a zı ile E re ğ li D e m ir v e Ç e lik F a b rik a la rı T .A .Ş .’y e ve
04/10/2013 tarih ve 5564 sayılı yazı ile de S erm aye Piyasası K uruluna bilgi b elge istem e yazıları
gönderilmiştir. İlgili yazılarda şikâyet başvurusunun çözüm üne yönelik;
- E reğli D e m ir ve Ç elik F ab rik aları A .Ş. ye ait h isse sen etlerin in kay d i 1eştirilm e aşam asın a
geçilmesinin yasal dayanağının ne olduğu,
- Y a tırım c ıla rın e lle rin d e k i h isse se n e tle rin in teslim e d ile re k k a y d ile ştirilm e si a şa m a sın a
2 /7
5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik im za ile üretilmiştir.
Evrak teyidi h ttp ://e b y s .o m b u d s m a n .g o v .tr/s o rg u adresinden 80G3-3N2L-88KK kodu ile yapılabilir.
geçildiğine ilişkin herhangi bir duyurunun yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise ne şekilde yapıldığı,
- Ereğli D em ir v e Ç elik Fabrikaları A.Ş. y e ait yatırım cıların ellerinde bulunan hisse senetlerini
teslim etm eyi unutan ya da teslim etm esi gerektiğini bilm eyenler ile K u ru m u n u z arasında yaşanan
sorunlara yönelik herhangi bir çözüm önerinizin olup olmadığı,
- S erm ay e Piyasası K a n u n u n u n 13 ü n cü m ad d esin e istinaden Y atırım cı T azm in M erk ezin in
hesabına geçen Ereğli D em ir v e Ç elik Fabrikaları A.Ş. y e ait hisse senetlerinin satışının başlayıp
başlamadığı, satışı yapıldı ise ne kadarlık gelir kaydedildiği,
- S erm ay e Piyasası K an unu n u n 13 ü n cü m ad d esin e istinaden Y atırım cı T azm in M erkezinin
h e s a b ın a g e ç e n E re ğ li D e m ir v e Ç e lik F a b rik a la rı A .Ş . y e a it h is se s e n e tle rin in s a tış ın ın
başlam asından önce yatırım cılara ilişkin herhangi bir duyurunun yapılıp yapılm adığı, yapıldı ise ne
şekilde yapıldığı,
- Söz konusu husus hakkında bilgisi olm ayan ya da bildiği halde elindeki senetleri teslim etmeyi
unutup bu durum dan m ağ d u r olan h ak sahiplerinin d u ru m ların a yönelik herhangi b ir ted b ir ya da
iyileştirici bir önlem alınıp alınmadığı,
- Söz konusu K urum lar ile
..................
arasında yapılan yazışm aların aslı gibidir onaylı birer
örneği,
istenilmiştir.
10. Ereğli D em ir ve Ç elik Fabrikaları T. A .Ş. 11.11.2013 tarih ve 2848 -4 3 6 5 sayılı cevabi yazısı
ile, hisse senetlerinin kaydileştirilm esine geçiş tarihinin, Serm aye Piyasası K urulunun 28.10.2005
tarih ve 43/1318 sayılı karan ile 28.11.2005 olarak belirlendiğini, M erkezi K ayıt K uruluşunun 50
no.lu Genel M ektubunda belirtildiği, 6111 sayılı K anun'un 157 nci maddesi ile değiştirilen Serm aye
P iyasası K an u n u 'n u n G eçici 6 ncı m a d d esin e göre, h er b ir serm ay e piyasası aracı için M erkezi
K ayıt K uaıluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim
e d ilm e y en serm ay e piyasası araçları h isse sen ed in in ise, ih ra ç çıy a kan u n en intikal cd eceğ i, bu
durum da paydan doğm uş olan hakların, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden
sona erm iş sayılacağı, söz konusu payların satışının, ilıraççılarca üç ay içerisinde yapılacağı, teslim
e d ilm e y e n d iğ e r s e rm a y e p iy a sa sı a ra ç la rın d a n d o ğ a n a la c a k la rın , bu ta rih te z a m a n a şım ın a
u ğ ra y a c a ğ ı, 3 1 .1 2 .2 0 1 2 ta rih in d e sö z k o n u su fizik i h isse sen etleri ü z e rin d e b u lu n a n h ak ların
kendiliğinden sona erdiği belirtilmiştir. 31.12.2012 tarihinde kaydileştirm e işlem lerinin sona ereceği
ile ilgili ilanlann ilgili şirket tarafından yapıldığı ve internet sitesinde de yayınlandığı ifade edilmiştir.
A y rıca, M erk ezi K ay ıt K u ru lu şu n u n 6 3 4 v e 50 n o.lu G enel M ek tu p ları v e g a ze te lerd e yapılan
ilanlar bilgi ve belge olarak gönderilmiştir.
11. Serm aye Piyasası K um lunun 09.12.2013 tarihli ve 1875 sayılı cevabi yazısı ile, Ereğli D em ir ve
Ç elik Fabrikaları A .Ş.'ye ait hisse senetlerinin kaydil eştiril m eşin in yasal dayanağı hakkında bilgi
verilm iş, 6362 sayılı S erm aye Piyasası K anununa istinaden, borsada işlem gören pay senetlerinin
28.11.2005 tarihinden itibaren kayden izlenm eye başlandığı, fiziki olarak elde tutulan pay senetleri
için g e re k 2 4 9 9 sayılı S erm ay e P iy asası K a n u n u n u n g e re k se de 6 362 sayılı S erm ay e P iy asası
3 /7
5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik im za ile üretilmiştir.
Evrak teyidi h ttp ://e b y s .o m b u d s m a n .g o v .tr/s o rg u adresinden 80G3-3N2L-88KK kodu ile yapılabilir.
K anunu ile belirlenen 7 yıllık sürenin 31.12.2012 tarihi itibariyle dolduğu, anılan tarihin 25.11.2005
tarihi itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenm esine başlanan Ereğli D em ir ve Çelik
Fabrikaları. A.Ş. hisseleri için de geçerli olduğu ve anılan senetlere ilişkin hak düşürücü sürenin
31.12.2012 tarihinde dolduğu belirtilmiştir.
12. A nılan sürenin, kanuni b ir hak düşürücü süre olup, belirlenen sürede hakkın ileri sürülm em esi
hakkın varlığını ortadan kaldırdığı, bu çerçevede, kaydileştirilm eşine k arar verilen söz konusu pay
sen e tle rin d e n m ü lg a 2 4 9 9 sayılı S erm ay e P iy asası K a n u n u n u n G eçici 6 ncı m ad d esi u y arın ca
ih ra ç ç ı, y e tk ili aracı k u ru lu ş v e y a M erk ezi K a y ıt K u ru lu şu n a (M K K ) te slim e d ilm e y e n le rin
m ülkiyetinin, 6362 sayılı Serm aye Piyasası K anununun 13 üncü m addesinin dördüncü fırkası gereği
31.12.2012 tarihi itibariyle d o ğ ald an v e kendiliğinden, üzerlerindeki her tü rlü sınırlı aynı haktan
bağım sız olarak, Y atırım cıları T azm in M erkezi'ne (Y T M ) intikal ettiği, hem K urul tarafından 2324.08.2012 tarihlerinde Posta G azetesi'ııde, hem de M K K tarafından 30.10.2012 tarihli Z am an ve
H ürriyet G azetelerinde konuya ilişkin ilanlar yayım landığı, M K K 'nın tüm ihraççı ve aracı kuruluşlara
iletilen 551 sayılı genel m ektubunda y er alan k aydileşm em iş hisse senedi ve yatırım fonu katılm a
belgelerini kaydileştirm elerini tem inen, ilgili sürenin bitim inde hisse senetlerinin ihraçcıya intikal
edeceği ve y atın ın fonu katılm a belgelerinin kayden iptal edileceği hakkında tüm yatırım cılarınızı
bilgilendirm eniz beklenm ektedir uyarısı d oğrultusunda, tüm ihraççı ve aracı kuruluşlarca gerekli
bildirimler yapıldığı belirtilmektedir.
13. M ülkiyeti ilgili m evzuat hüküm leri uyarınca Y TM 'ye intikal eden serm aye piyasası araçları içinde
yer alan Ereğli A .Ş.'ye ait toplam 6.074.604,000 adedinin 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resm i
G azete'de yayım lanarak yürürlüğe giren Y atırım cı T azm in M erkezi'ne ilişkin Y öııetm elik'in ilgili
hüküm leri uyarınca Y TM Y önetim K urulu'nun 21.06.2013 tarih ve 3-Y TM /3 sayılı karan üzerine
24 .0 9.2013 tarih in e k ad ar B o rsad a resm i m ü zay ed e y o lu y la satış işlem lerin in g erçek leştirilm iş
olduğu, Ereğli A .Ş .'ye ait p a y la n n sau şın d an toplam 12.089.919,60 T L g e lir elde edildiği ifade
edilmiştir.
14. A ynca, Y atınm cı Tazm in M erkezinin şikâyet konusuna ilişkin verdiği cevaplar, M erkezi K ayıt
K u ru lu ş u n u n 551 n o .lu G enel M e k tu b u v e g a z e te le rd e y a p ıla n ila n la r b ilg i v e b e lg e o la ra k
gönderilmiştir.
III. H U K U K İ D E Ğ E R L E N D İR M E V E G E R E K Ç E
A . İlgili M evzuat
15. M ülga 2499 sayılı S erm ay e Piyasası K an u n u 'n a 15.12.1999 tarih v e 4 4 8 7 sayılı K an u n ile
eklenen "S erm aye piyasası araçlarının k aydileştirilm esi" başlıklı 10 uncu m ad d esin in A fıkrası,
"Serm aye piyasası araçlan ve bunlara ilişkin haklar; özel hukuk tüzel kişiliğini haiz b ir M erkezi Kayıt
Kuruluşu tarafından kayden izlenir..
hükm ünü içelmektedir.
Söz konusu K anunun 13.02.2011 tarih v e 6111 sayılı K anun ile değiştirilm eden önceki Geçici 6 ncı
m addesinde,
" ... ikinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilm eyen serm aye piyasası araçları, bu
4 .7
5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik im za ile üretilmiştir.
Evrak teyidi h ttp ://e b y s .o m b u d s m a n .g o v .tr/s o rg u adresinden 80G3-3N2L-88KK kodu ile yapılabilir.
tarihten sonra borsada işlem görem ez, aracı kurum larca alım satım ına aracılık edilem ez ve katılm a
belg elerin in geri alım ı yapılam az. T eslim ed ilerek kayden izlen m esin e b aşlan m ış olan serm aye
piyasası araçlarını tem sil eden senetler m erasim e gerek kalm aksızın h ü k ü m sü z hale g elir v e im ha
edilir.
H e r b ir se rm a y e piy asası aracı için M erk ezi K a v ıt K u ru lu şu ta ra fın d a n k ay d en iz le m en in
başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilm eyen serm aye piyasası araçları hisse
sen e d i ise, ih ra ç ç ıy a k a n u n e n in tik a l e d er. B u d u ru m d a p a y d a n d o ğ m u ş o la n h a k la r, h is se
senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona erm iş sayılır. Söz konusu payların satışı,
ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. T eslim edilm eyen diğer serm aye piyasası araçlarından doğan
alacaklar, bu tarihte zam anaşım ına u ğ ra r..." hükm ü yer almaktadır.
16. 6 3 6 2 sayılı S erm ay e P iyasası K an u n u n u n "S erm ay e piyasası araçların ın k ay d ileştirilm esi"
b aşlıklı 13 ü n cü m a d d esin in d ö rd ü n cü fık rasın d a, "K a y d ile ştirilm e sin e k a ra r v erilen serm ay e
piyasası araçların ın K u ru lca b elirlen en e sa slar ç erçe v esin d e teslim i zo ru n lu d u r. T eslim edilen
serm aye piyasası araçlan kendiliğinden h üküm süz hâle gelir. T eslim edilm eyen serm aye piyasası
araçlan ise kay di Ieşti ri Im e kararından sonra borsada işlem görem ez, aracı kurum larca bu serm aye
piyasası araçlarının alım satım ına aracılık ed ilem ez v e katılm a belgelerinin geri alımı yapılam az.
K ayden izlenm eye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın so n u n a k ad ar teslim edilm eyen serm ay e
piyasası araçları Y T M 'ye intikal eder. B unların üzerindeki sınırlı ayni h ak lar kend iliğ in d en sona
erm iş sayılır. B u n lar Y T M 'n in h esab ın a g e çm e sin d en itib aren üç ay için d e satılır." h ü k m ü y er
alm aktadır.
B. K am u D en etçisi A b d u lla h C en giz M a k a s'ın K a m u B a şd en etçisin e Ö n erisi
17. Şikayet konusu kaydileştirm e uygulam asının, Türkiye Cum huriyeti A nayasası ile A vrupa İnsan
H aklan Sözleşm esinin m ülkiyet hakkına ilişkin hüküm lerine v e S en n ay e Piyasası K anunu'nun amacı
ile tem el ilkelerine aykırılık olu ştu rd u ğ u için 6 362 sayılı S erm ay e P iyasası K an u n u n u n 13 üncü
m addesinin 4 üncü fıkrasına ilişkin olarak, söz konusu 7 yıllık sürenin bitim inden itibaren yapılacak
olan hisse senedi satışlannın tüm bilgileri ile Y atınm cı Tazm in M erkezi tarafından takip edilm esi ve
bu hisse senetleri üzerindeki m ülkiyet haklannın herhangi bir zam anda ispat edilmesi durum unda hak
sahibine gerekli hak iadesinin yapılm asına olanak sağlayacak yeni bir yasal düzenlem e yapılması için
g e re k li ç a lış m a la rı y a p m a sı h u s u s u n d a S e rm a y e P iy a sa sı K u ru lu 'n a tav siy ed e bulunulm ası
önerilmiştir.
C . H u k u k a ve H a k k a n iy e te U ygu n lu k Y ö n ü n d en D eğerlen d irm e ve G erek çe
18. K aydileştirm e sen n a y e piyasası araçlan n ın , fiziki olarak basılm aksızın aynı nitelik ve haklan
taşıyacak şekilde elektronik ortam da kayden izlenmesidir.
19. Fiziki ortam dan kaynaklanan sahtecilik, çalınm a ve yıpranm a gibi risklerin ortadan kaldınlm ası
5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik im za ile üretilmiştir.
Evrak teyidi h ttp ://e b y s .o m b u d s m a n .g o v .tr/s o rg u adresinden 80G3-3N2L-88KK kodu ile yapılabilir.
için S erm ay e P iyasası K u m lu tarafından d ü n yadaki u y g u lam alara b ak ılarak hak sahibi bazında
kayıtlanılın tutulması kararlaştın İmiş ve lıisse senetlerinin kaydileştirilmesi uygulamasına geçilmiştir
20. M ü lg a 2499 sayılı S erm ay e P iyasası K an u n u 'n a 15.12.1999 tarih ve 4 4 8 7 sayılı K an u n ile
e k len e n 10/A m a d d e sin d e ile yasal ç e rçe v ey e o tu rtu lm u ş o lup, S erm ay e P iy asası K u ru lu n u n
28.10.2005 tarih v e 43/1318 sayılı kararı ile İstanbul M enkul K ıy m etler B orsası'nda işlem gören
h isse sen etleri 2 8 .1 1 .2 0 0 5 ta rih in d e n itib a re n M erk ezi K a y ıt K u ru lu A .Ş. (M K K ) siste m in d e
kay den izlenm eye başlanmıştır.
2 1 .Y atırım cı T azm in M erkezinin görevi yatırım kuruluşlarının, y atın m h izm et ve faaliyetinden
k a y n a k la n a n n a k it ö d e m e v e y a s e rm a y e p iy a sa s ı a ra ç la rı te slim y ü k ü m lü lü k le rin i y e rin e
getirem em eleri hâlinde, S ennaye Piyasası K urulunca Serm aye Piyasası K anunu çerçevesinde alman
tazm in karannı yerine getinnek olup, tazm inin kapsamını, yatırım cılara ait olan ve yatınm hizmeti ve
faaliyeti veya yan hizm etler ile bağlantılı olarak yatınm kuruluşu tarafından yatınm cı adına saklanan
v ey a y ö n etilen nakit ö d em e v ey a s e n n a y e piyasası a ra ç la n n ın teslim y ü k ü m lü lü k lerin in yerin e
getirilm em esinden kaynaklanan talepler oluşturur.
22. G erek 2 4 9 9 sayılı K an u n ve g e re k se de 6 362 sayılı S erm ay e P iyasası K a n u n u n u n m ev zu at
kısm ında yer verilm iş olan hüküm leri kapsam ında, borsada işlem gören hisse senetleri 28.11.2005
tarihinden itibaren kayden izlenm eye başlandığından, fiziki olarak elde tutulan hisse senetleri için
belirlenen 7 yıllık sürenin sonu 31.12.2012 tarihidir. Söz konusu tarih, 25.11.2005 tarihi itibariyle
M K K nezdinde kayden izlenm esine başlanan Ereğli D em ir ve Ç elik Fabrikalan. A .Ş. hisseleri için
de geçerli olup, anılan hisse senetlerine ilişkin hak düşürücü süre 31.12.2012 tarihinde dolm uş olup
bu süreden önce internet sitesi ve gazete ilanlan aracılığıyla konuya ilişkin duyurular yapılmıştır.
23. K aydileştirilm esiııe karar verilen söz konusu hisse senetlerinden m ü lg a 2 4 9 9 sayılı SPK 'ııun
G eçici 6 ncı m addesi u y an n ca ihraççı, aracı kuruluş veya M K K 'ya teslim edilm eyenlerin mülkiyeti,
6 3 6 2 sayılı S P K 'ııun 13 ü n cü m a d d esin in d ö rd ü n c ü fıkrası gereğ i 3 1 .1 2 .2 0 1 2 tarihi itib ariy le
doğrudan ve kendiliğinden, üzerlerindeki h e r tü rlü sınırlı aynı haktan b a ğ ım sız olarak, Y T M 'y e
intikal etm iş olup, M K K 'm n tüm ihraççı ve aracı kuruluşlara iletilen 551 sayılı genel m ektubu ile de,
tüm ihraççı ve aracı kuruluşlarca gerekli bildirim ler yapılm ış olup, şikayetçinin pay senetlerini yasal
süresinde teslim etm em esi sonucunda söz konusu İdare tarafından gerçekleştirilen işlem de hukuka
aykınlık tespit edilmemiştir.
2 4 Ö te y a n d a n d e v le tin e k o n o m ik g ü v e n v e istik ra rın sa ğ la n m a sı a m a c ıy la d ü z e n le y ic i v e
denetleyeceği k ararlar alabileceği, S e n n a y e P iyasası K u m lu n u n serm ay e piyasasını d ü zen ley en
b a ğ ım sız b ir k am u o to ritesi old u ğ u , anılan K u m lu n ek o n o m iy i y ö n le n d ire n en ö n em li k am u
otoritelerinden olup, konuya ilişkin geçm iş kötü örneklere bakıldığında K urulun serm aye piyasasını
düzenlem esi ve disipline etm esinde kam u y aran bulunduğu, devletin kam u otoritesinin sağlanm ası
adına sennaye piyasasında gerekli düzenlemeleri yapm asının doğal ve gerekli olduğu muhakkaktır.
25. A y n ca bu düzenlem elerin yapılırken serm aye piyasasında yatırım y a p an lan n basiretli b ir tacir
gibi d avranarak yasal d üzenlem eleri izlem eleri gerektiği k u şk u su z olup d evletin mali im k an lan
ç e rç e v e sin d e o n b in le re v a ra b ile c e k h isse sen ed i sa h ip le rin e y a p ıla n m e v zu a t d e ğ işik lik le rin i
bildinnesinin m üm kün olmadığı da açıktır.
6 /7
5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik im za ile üretilmiştir.
Evrak teyidi h ttp ://e b y s .o m b u d s m a n .g o v .tr/s o rg u adresinden 80G3-3N2L-88KK kodu ile yapılabilir.
26. D iğ er taraftan, şikayetçi v e şikayetçi ile b en zer d u n u n d a bulu n an kişilerin söz k onusu hisse
senetlerinin, "kay’di/eştirme işleminin" b e lli b ir s ü re iç e r is in d e ta m a m la n m a s ı ile s e rm a y e
piyasasının daha etkin ve güvenli işlem esinin sağlanm ası am açlandığından anılan işlem de kam u
y arannın bulunduğu anlaşılm akta olup, tesis edilen işlem de
hakkaniyete de aykınlık bulunm adığı
sonucuna varılmıştır.
IV . H A K A R A M A Ö Z G Ü R L Ü Ğ Ü N E İL İŞK İN Y A S A L M E V Z U A T
A . D ava A çm a S ü resin in Y en id en B aşlam ası
36. 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı K am u Denetçiliği K urum u K anununun 21 inci m addesinin ikinci
fıkrası uyannca, durm uş olan dava açm a süresi kaldığı yerden işlem eye başlayacaktır
B. Y argı Y olu
37. 2709 Sayılı 1982 A n ay asasın ın "T em el H ak v e H ü rriy etlerin K o ru n m ası" başlıklı 40 ıncı
m addesinin ikinci fıkrasında, "D evlet, işlem lerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve m ercilere
b aşv u racağ ın ı v e sürelerini belirtm ek zo ru n d ad ır." h ü k m ü y e r alm ak ta olup, 6 328 sayılı K am u
D enetçiliği K urum u K anu n u n u n 20 nci m addesinin ikinci fıkrası u y arın ca,60 g ü n lü k dava açm a
süresinden artan sürede ilgili idarenin işlem ine karşı A nkara İdare M ahkem esine yargı yolu açıktır.
V. K A R A R
Y ukarıda açıklanan gerekçelerle ve dosya kapsam ına göre şikayetin R E D D İN E ,
K arann şikayetçiye ve Serm aye Piyasası K unılunaTebliğine,
Türkiye Cum huriyeti K am u Başdenetçisi'nce karar verildi.
M .N ihat Ö M E R O Ğ L U
K am u Başdenetçisi
7 /7
5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik im za ile üretilmiştir.
Evrak teyidi h ttp ://e b y s .o m b u d s m a n .g o v .tr/s o rg u adresinden 80G3-3N2L-88KK kodu ile yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content