close

Enter

Log in using OpenID

Boyabat Uygur Ozay 16 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Yapım İşi

embedDownload
iHALE
iLANI
Boyabat llcesl Koylere Hizmet GotLirme Birligi Ba~kanllgl'ndan
BOYABAT UYGUR OZA Y 16 DERSLiKLi iLKOGRETiM OKULU iN$AA TI YAPIM i$i
Birlik lhale Yonetmeligi 18. maddesi geregi A~lk lhate i1e ihale edilecektir.
1.Birligin Adr
a) Adresi
: BOYABAT iLC;ESI KOYLERE HizMET GOTORME BiRLiGi
b )Telefon-Faks Numarasr
: 0 368 315 81 52 - 0 368 315 81 52
.Adnan Menderes Bulvarr Ozel idare lsharu No:55 Kat:1 Boyabat
·'SiNOP
2.ihale Konusu yaprm isinin
a ) Niteligi, Turu ve Miktarr
b ) Yapilacaq: Yer
.1 ADET 16 DERSLiKLi OKUL YAPIM i$i
·No: Ozel Proje)
(Uygulama Proje
· Boyabat Esentepe Mahallesi 29 L IIC Paftasr, 503 Ada 5
·Parsel de kayrth tasmrnaz Ozerine
c) i~e Baslarna Tarihi
·Sozlesrnenln yaplldlgl teblig tarihinden itibaren 5 (Bes ) gOn
·ic;inde yer teslimi yaprlarak; lse baslanacaktir.
d ) i~in SClresi
: lse Baslarna tarihinden itibaren 300 (OC;yOz)takvim gOnOdOr.
3.lhalenin
a ) Yapuacaq: Yer
b ) Tarihi - Saati
· Boyabat llcesl Hukumet Konagr Kaymakamlrk Toplantr Salonu
. BOYABAT
: 25.07.2014 Cuma GOnOSa at: 16:00 (On Alti)
4. ihaleye katrlabilme sartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.
ihaleye katrlrna sartlan ve istenilen
belgeler:
4.1.1. Mevzuan geregi kaYltll oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odast Belgesi.
4.1.2. 1.Gerc;ek ki~i olrnasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin icerisinde bulunduqu yrlda
almrrus ilgisine gore Ticaret ve / veya Sanayi Odasma veya ilgili Meslek Odasma kayith
olduqunu gosterir beige.
4.1.2.2. TOzel ki~i olmasi halinde, mevzuati geregi tozel ki~iligin siciline kaYltll bulundugu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin icerisinde bulunduqu yilda
ahnrms, tOzel ki~iligin sicile kaYltll olduguna dair beige.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduqunu gosteren imza Beyannamesi veya imza SirkOleri.
4.1.3.1. Gercek ki~i olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. TOzel ki~i olmasl halinde, ilgisine gore tozel ki~iligin ortaklan, Oyeleri veya
kuruculan ile tozel ki~iligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret
Sicil Gazetesi veya bu hususlan tevsik eden belgeler ile tOzel ki~iligin noter tasdikli imza
sirkOleri.
4.1.4. Idari $artnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c),(d),(e),(f) ve (g) bentlerinde
saYllan durumlarda olunmadlgma ili~kin taahhOtname.(Teklif Mektubu ic;erginde var)
4.1.5. $ekli ve ic;erigi Idari $artnamede belirlenen teklif mektubu .
4.1.6. $ekli ve ic;erigi Idari $artnamede belirlenen gec;ici teminat.
4.1.7. lhale konusu i~in tarnarm veya bir krsrru alt yuklenlcllere yaptrnlmayacaqma dair
taahhhutname.
4.1.8. lhale dokumaru satm alindrqma dair beige.
4.1.9.Vekaleten ihaleye katrlrna halinde, istekli adma katrlan kisinin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.10. Tuzel ki~i istekli tarafmdan sunulan i~ deneyim belgesinin, aynr tuzel kisinin
yansmdan fazla hissesine sahip ortaqma ait olmast halinde sunulacak I~ Oeneyim
Belgesinin Baska Bir Tuzel Kisiye Kullandmlrnayacaqma IIi~kin Taahhutnarne.
4.1.11. isteklinin ortak giri~im olrnast halinde, ~ekli ve igerigi bu $artnamede belirlenen i~
ortakllgl beyannamesi.
4.2.Ekonomik ve mali yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin tasrmas: gereken kriterler:
Bu Madde ldare tarafmdan bos brrakrlrnrstrr.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin tasrrnasi gereken kriterler:
4.3.1. I~ deneyim belgeleri:
isteklinin, son on bes YII icinde yurt iclnde ve yurt drsrnda kamu veya ozet sektorde
sozlesrne bedelinin en az % 70'i oranmda gergekle~tirdigi veya % 70'si oranrnda
denetlediqi veyahut y6nettigi idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu i~ veya benzer
lslerle ilgili deneyimini g6steren ve teklif edilen bedelin %50 oranmdan az olmamak uzere
tek sozlesmeye iliskm i~ deneyim belgesi.
4.3.2. Isteklinin organizasyon yaprsma ve personel durumuna iIi~kin belgeler:
a) lhale konusu i~i yerine getirmek i9in yeterli sayrda ve nitelikte personel catrstiracaqma
veya cahsnracaqma ili~kin bilgi ve I veya belgeler:Bu Madde Bos Brrakrlrmstrr,
b) lhale Konusu Hizmet veya yaprrn islerinde isteklinin i~i yurutecek teknik personelinin
mesleki yeterliligini g6steren belgeler:Bu Madde Bos Btrakilrrustrr.
4.4. Bu ihalede benzer i~ olarak kabul edilecek isler: 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayrh
Resmi Gazetede yaymlanan Yapirn i~lerinde Benzer i~ Gruplarr Tebligi ekinde yer alan BIII GRUBU I$LER. (Kat Kar~lhgl in~aat i~ Oeneyim belgesi gegerli degildir.), benzer
1~lerdir. i~ deneyim belgesi yerine diplomalarrnr sunmak suretiyle Ihale konusu i~le ilgili
In~aat Muhendisi , Mimar mezuniyetini belgeleyen diploma veya noter tasdikli suretiyle
ba~vurabilirler.
5. Ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
6. Ihale dokumanr BOYABAT iLCESI KOYLERE HlzMET
GOTORME BiRLIGI
BA$KANLIGI Adnan Menderes Bulvarr Ozel Idare i~hanr No:55 Kat:1 Boyabat IslNOP
adresinde g6rulebilir ve 750 (Yediyuzelli TLTurk Lirasl) kar~lhgl aynr adresten temin
edilebilir. Ihaleye teklif verecek olanlarm ihale dokumanrnr satm almalarr zorunludur.
Ihale dokuman bedeli Birligin T.C Ziraat Bankasl Boyabat $ubesi 12867195-5001 Nolu
Hesab' Ina yatrrriarak, ahnacak makbuz kar~lhgmda temin edilebilir.
7. Teklifler ihale saatine kadar Boyabat 11gesiHukumet Konagl Kaymakamhk Toplantl
salonunda Boyabat K6ylere Hizmet G6turme Birligi Ihale g6revlisine elden verilecektir.
Posta vasltasl ile veya iadeli taahhutlu olarak teklif verilemez. Bu ~ekilde g6nderilen
teklifler degerlendirmeye almmaz.
8. istekliler tekliflerini,Anahtar Teslimi G6turu bedel uzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu
uzerine ihale yapllan istekliyle Anahtar TeslimiG6turu bedel s6zle~me imzalanacaktlr.
Bu ihalede i~in tamaml i9in teklif verilecektir.
9. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3 'Onden az olmamak uzere, kendi belirleyecekleri
tutarda geyici teminat vereceklerdir.
10Verilen tekliflerin geyerlik sOresi 60 gOn den az olamaz.
11.Korsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12.Komisyon ihale yaprp yapmamakta serbesttir.
Diger hususlar: Birligimiz Koylere Hizmet Goturme Birligi ihale yonetmenligine tabidir.
4734 Sayrh Kamu lhale Kanunu ve 4735 Sayih Kamu ihaleleri Sozlesmelen Kanunu
hOkOmlerinetabi degildir.Ancak 5355 sayrh Kanun kapsammdaki mahallT idare birlikleri
tarafindan yaprlan ihalelerdeki yasak fiil veya davraruslar ile cezalara iIi~kin hususlarda
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayrh Kamu ihale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayrh Kamu
lhale Sozlesmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayrh Devlet ihale Kanununda
belirtilen hOkOmleruygulamr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 620 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content