close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 86555309.900/ ^
Konu : Avmpa Birliği Hareketlilik Haftası
26/09/2014
.......................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bila tarih ve bila sayılı yazısı
ekte gönderilmiştir.Okulunuz bünyesindeki öğrencilerin Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası
kapsamında yapılan etkinliklere katılımının sağlanması için bilgilendirilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Ek
: 1 Sayfa
Dağıtım : Tüm Okullara
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 1500 Reyhanlı/HATAY
Tlf
: 326 413 10 56 - 65 75
İrtibat
: Ş.AZAR
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
: 1085
http//
reyhanli-meb.gov.tr
e-posta
:reyhanli31@meb.gov.tr__________________________
ilimiz çevre ve şehircilik il müdürlüğünün Avrupa Birliği Hareketlilik
Haftası konulu yazısı ekte gönderilmiş olup, konu ile ilgili ilçeniz okullarına
bilgi verilmesi hususunda,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
HATAY ÇtVRE Vb! ŞEHİRCİLİK İl.
m C d C ri.ü ğ C - ç e v r k y ö n k tİ m î v k
D K NF .T İM İN D KN S O R l . M l . l Ş I B K
T .C .
H A T A Y V A L İL İĞ İ
Ç evre ve Ş eh ircilik İl M üdürlüğü
CtVfö V£ StHiRCIUK
M Ü D Ü R l.İK 'ii;
19/09/2014 15:01 - 94J4149f(\l4(1.99\7<IS4
lllll
«1766585
EiKAN'J-O1
t VALİLİĞİ
■¡•ii'*'* l\"! ü u o r I
S A Y I : 94341498/125.99
K O N U : A vrupa B irliği H areketlilik H aftası
kay :;
■ On
^
:
D A Ğ IT IM
^t i
İlgi: B akanlığım ızın 15.09.2014 tarih ve 125.99/11919 sayılı y a/ısı.
İlgi yazıda, A v n ıp a Birliği H areketlilik H aftası k ap sam ın d a y aşan ab ilir tem iz b ir kent
iı,;in il b azında yapılabilecek faaliyetlerin belirlenerek icra edilm esi istenm iştir.
B u bağ lam d a yapılan değ erlen d irm eler n eticesinde, İlim izdeki y erel o to ritelerin
sürdü rü leb ilir ulaşım tedbirlerini alm aları konusunda; v atandaşları ise to p lu taşım a araçlarını,
bisikleti, yürüyüşü ve yeşil enerjili araçları k u llan m aları k o n u su n d a teşv ik etm ek; otom obil
dışı ulaşım alternatifleri yaygınlaştırıp gerekli yeni altyapı y atırım ların ı g erçek leştirm ey e
yönlendirm ek am acıyla 28 Eylül 2014 Pazar günü saat 14:00’te aşağ ıd a b elirtilen g ü zerg ah ta
b isik let turu yapılm ası plan lan m ak ta olup, bu kapsam da;
B asın v e H alkla İlişk iler M ü d ürlüğü nce;
28 Eylül P azar günü saat 14 :0 0 ’tc aşağıda belirtilen g ü zerg ah ta b isik let tu ru y ap ılacağ ı
konusunda basın ve yayın o rganların d a yayınlatılm usı,
İl M illi E ğitim M ü d ü rlü ğü n ce;
Ö ğrenci ve öğretm enlerin katılım ının sağlanm ası için o k u llard a g erek li d u y u ru ların
yapılm ası.
G en çlik H izm etleri ve S p o r İl M ü d ürlüğü nce;
K atılım ın geniş kitlelere duyurulm ası adına gerekli çalışm aları y apm ası,
İlçe K aym ak am lık ların ca;
K atılım ın geniş kitlelere duyurulm ası ad ın a g erekli çalışm aları y ap m ası,
B ü yü k şeh ir B elediyesi ve İlçe B elediyelerin ce;
K atılım ın g eniş kitlelere duyurulm ası ad ın a gerekli çalışm aları y apm ası,
B isik letliler D erneğince;
D em ek ü yelerinin katılım ının sağlanm ası,
İl E m n iyet M ü d ürlüğü nce;
28 liyiül P azar günü saat 14:00’te aşağ ıd a belirtilen güzergah b o y u n ca araç trafiğ i ve
güvenliği yönünden gerekli önlem lerin alınm ası.
(,‘e v rc ve Ş e h irc ilik İl M ü d ü rlü ğ ü A ntakya/M A T A Y
T el : 0 3 2 6 2 16 06 0 6
Fax; 0 3 2 6 214 62 59
Hu iırljjt' 5070 sayılı elek tro n ik im za k a n u n u güre güvenli elek tro n ik im za ile im /alanm ıyur*
LİcJstrnnik im zalı tü re rin e h l!p :'/e % ra k d o ı;ru lu T iı:ı.c * h .g o v .tr ad resin d en Beljje !Num.:94.3414<>KU40.99\7054 vc B ark o d .\um .:7665H 5 hil^ilcriv lc ıri> ı>hil»rbİTii/..
‘^
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content