close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 EGITIM OGRETİM YILI 2. Ve 3. EGİTil~1 BI:5Iu:,:iESİ

embedDownload
2014-2015 EGITIM OGRETİM YILI 2. Ve 3. EGİTil~1 BI:5Iu:,:iESİ
SENE BAŞı KURUL VE ZÜMRE TOPLANTıLARı ÇALIŞM.r.~ PRO(:i~UlıMı:
-----_.,~._-
YAPILACAK ÇALIŞMA
KURUL i TOPLANTı
i
MÜDÜRLER KURULU
TOPLANTISI 2 BÖLGE
i
YA~ILACAK
YAPILACAK ÇAlıŞMANıN TARİHİ
!'(AFIILACAK ÇALI~Mi!l
i
ÇAlıŞMANıN SAATI 'fE i< :İ
02.09.2014
1
14.00
!jt).' tIL ORTAOKULU
!'1ÜIJÜRIlÜGÜ
_"~_'R"';"'
MÜDÜRLER KURULU
TOPLANTISI 3.BÖLGE
02.09.2014
;;AE ,MICI ::LKOKU .U
;1>tÜI ::ıÜlRILÜGÜ
14.00
._._,_.ı.
OORETMENLER KURULU
TOPLANTISI
___
'HEF t, CIlWL KENDİ
03.09.2014
01.09.2014
__
!!.)r .lYE!;,İ!\It'E
._­
HEr:. cıımı I\:ENDİ
.13Jr IYESitllılDE
05.09.2014
TOPLANTıLARı
seçiminin
yapılmasını
Seçilen zümre
okullarda okul müdürü toplantıya başkanlık ederek ilgili
ve toplantının başlatılmasını sağlayacaktır.
başkanı toplantı
süresince
çalışmalara başkanlık
branş3
,,)K! IU,JIRO/ı
....
.
_._
!;K','ABLOlli'
[RLENEr"
.;:fı~L
_
14.00
-
08.09.2014
TOPLANTıLARı
Toplantıların yapıldığı
'-'-r--­
•
~
EGİTİM BÖLGESİ ZÜMRE
OORETMENLER KURULU
.
04.09.2014
,
OKUL İçİ ZÜMRE
ÖGRETMENLER KURULU
at ;'.(in tre
iı2~ikanınır
edecektir
Çalışmaya katılacak
doğrultusunda
olan bran; öğretmenleri kendi okullarında görüşülen ve karara oaç 1·:1 'ıar zürrve
bölge zürı;ıre toplantısında ortak zümre kararı oluşturacaklardır.
çalışmalsı'l
kurula başkanlık etmenin yanı sıra devam takip çizelgesi oluşturarak top'antııa katılan
öğretmenlerin ve görev yaptıkları okulların adlarını yamzak kaydıyla imzalatılmasmı sağbi.K::ık ve ıümre
toplantısının yapıldığı okul müdürüne onaylattıktan sonra her bir katılımcıya zümre topld'ıtı tJt:ına;~Jcırını
elektronik ortamda teslim edecektir.
•
Zümre
başkanı
Zümre başkanı toplantı sonunda
teslim edecektir.
toplantının yapıldığı
Toplantıya katılan öğretmenler alınan kararların
okul
müdürlüğüne çalışma rapxurıı, elı:~ktror;;k
görev yapmakta
oldukları
okullarda
ortamda
uyı;ıljlanmas!n!
sağlayacaklardır.
Zümre toplantısının yapıldığı okul müdürleri yapılan toplantıya ait raporları ve imza: :;irkjı~~riri koordi"latör :ıku
müdürlüğünün [email protected] e.mail adresine yada okul mÜdürlüğÜne:; nal ort:ımd:ı teslim
edeceklerdir.
,
i
EGİTİM BÖLGESİ ZÜMRE TOPLANTILARININ YAPlLACAGl OIC.ULU'R
TOPLANTıNıN
SINIF i DERSİN ADI
OKULÖNCESİ
ÖGRETMEN LİGİ
Sabahattin Eryurt
Anaokulu
Şükrüpaşa
:
ERZURUM
..
Tatbikat İlkokulu
2.SINIF ÖGRETMENLERİ
İsmetpaşa İlkokulu YakutiyeERZURUM
Mahallesi
Kuloğlu
i,
Sokak NO.20
Aliravi İlkokulu
Şükrüpaşa
Ortaokulu
~."._
MATEMATİK öGRETMENLERİ FmdıkoOlu
FEN VE TEKNOLOJİ
ÖGRETMENLERİ
SOSYALBİLGİLER
ÖGRETMENLERİ
Ortaokulu
Ziyaeddin Fahri
FmdıkoOlu
Ortaokulu
Ömer Nasuhi
Bilmen Ortaokulu
'
_
'
_
'
.. ---, ...
",
Atatürk Ünivesitesi Kampüsü
Yakutiye/ERZURU M
__ __._-_..
.
..
i
_-".-:--_._--~-----
Rabia Ana Mahallesi Prf.Dr.Recep Akdağ Cad.
Aliravi İlkokul önü Sokak Noıo Yakutiye!
ERZURUM
{44:0 B3-7f
_ _ _ ._"
Şükrüpaşa Mahallesi Okullar Cd.
Yakutiye/ERZURUM
__
•• _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Af4:!) 242-7;
.,..
Toprak Mahsülleri Ofisi Arkası Şükrüpaşa
Mahallesi Yakutiye / ERZURUM
,._-,._~-------
j
(·~42)
Toprak Mahsülleri Ofisi Arkası Şükrüpaşa
Mahallesi Yakutiye / ERZURUM
(44:!) 242-61
_._.
Kazım Karabekir Mah.Terminal Cad.
Sok. Nol Yakutiye/Erzurum
__ . . --- _._--_._----_..
Boyd~K
(44;1.) 2:38-4'
~-_.~._-~
Ömer Nasuhi
Bilmen Ortaokulu
242-61 .14
•
,
_ _ _ " •.. i
T.C İNKILAP TARİHİ
ÖGRETMENLERİ
.2:34-71
:
.
Ziyaeddin Fahri
(.~.42)
.
_ _ 'M
TÜRKÇE ÖGRETMENLERİ
(442) 2:34-7
2~;OO( .
_..
4.SINIF ÖGRETMENLERİ
('442) 244-0(
-.,.,.-......-._-~----_.
Gez Mahallesi Hastaneler caddE.~i
_..
Sabancı İlkokulu
'
Mahallesi Çaykur Bölge Müdür ijğC
LSINIF ÖGRETMENLERİ
3.5INIF ÖGRETMENLERİ
_­
!'mUEfONU
Altı Kocatepe İlk/Ortaokulu Yanı Yakutiye
Kuloğlu
..
__ H _ _ _ _
!
ADRESİ
YAPILACAGI OKULUN
ADI
.,
'
'
~,.,-_.~~_
'
'
'
~
'
~
_
"
,_.,-_ ..
Kazım Karabekir Mah.Terminal Cad.
Sok. Nol Yakutiye/Erzurum
Boyd:ık
...----_.
{44:02:38-4.c
-~--_.,.----,---~---
İNGİLİzCE ÖGRETMENLERİ
23 Temmuz
Ortaokulu
RABİAANA MAH.KARSKAPI CAD.23 TEfV~f'i' UZ
ORTAOKULU YAKUTİYE/ERZURUM
(~~J:'") Zl3-6~
--,""',.-_ . _------
-_.~---.,..
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ ÖGRETMENLERİ
Gazi Ahmet Muhtar Gez mahallesi Dolangez Sokak. İstanbulk,ıpı
caddesi N04 Yakutiye / Erzurum
Paşa Ortaokulu
(tl4:!,) 2:34-71
~~--_.'
GÖRSEL SANATLAR
ÖGRETMENLERİ
MüzİK ÖGRETMENLERİ
İmkb İnönü
Ortaokulu
Cemal Gürsel
Ortae,kulu
Gez mah. Kazım Karabekir cad. No34
Yakutiye/ERZURUM
•
_..
__
..
_--, .._------­
(442)B3-2~
..
Hasani Basri Mah.2.Cemal Gürsel Sok.No!;
Yakutiye/ERZURUM
,~._--,_.-
BEDEN EGİTİMİ
IÖGRETMENLERİ
TEKNOLOJİ TASARıM
ÖGRETM EN LERİ
Şair
cami kebir mahallesi
Nefi Ortaokulu Yakutiye Erzurum
Sabancı
şerif
BİLİşİM TEKNOLOJİLERİ
efendi caddesi !'05::
İmkb İnönü
..._---­
.....
__ __ _--­
..
..
{44:02:l4-0!
_.L_.________
Atatürk Ünivesitesi Kampüsü
{44:~)U6-0(
Ortaokulu Yakutiye/ERZURUM
. Ortaokulu
~
(44:!.) .213-S:
i
..
öGRETMENLERİ
.......
,
".~-_
i
--_.
_-,._--~-----
Gez mah. Kazım Karabekir cad. No34
Yakutiye/ERZURUM
(·4142)
____
l,._~
2:33-2~
_ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _
2014-2015 EGİTİM ÖGRETİM YILI 2. Ve 3. EGiTİI~1 BI:::ıU:,;Es:İ
SENE BAŞı KURUL VE ZÜMRE TOPLANTıLARı ÇALIŞM:':' P~~::~('~. ~~~~~:___
-YAPILACAK ÇALIŞMA
KURUL i TOPLANTı
i
YA~ILACA.{
YAPILACAK ÇAlıŞMANıN TARİHi
MÜDÜRLER KURULU
TOPLANTISI 2 BÖLGE
---l~\FtIL:CA:ÇALI~M';:--l
ÇAlıŞMANıN Sı \ATii
_
. ..
02.09.2014
14.00
.J
i 'fi:ı;:İ
____ ._ 1.•• _ - _ _ • _ _ _ _ _ _ _ ••••••• o
••
,
;!itl. 'ı'IL ORTAOKUL.U
:!\1ÜDÜRILÜGÜ
_.. ._._..
.."._._.
'
J-.~_._-----.--_._"
,
MÜDÜRLER KURULU
TOPLANTISI 3.BÖLGE
02.09.2014
ÖGRETMENLER KURULU
TOPLANTISI
01.09.2014
~;AE,ANCI ::LKOKU .•U
14.00
I>tÜDÜR !LÜG Ü
___" \_____.___.._.____._....._.J
.HEF!. CIL< ILlI. KENDİ
03.09.2014
i~, jr,IYE~;:İ!'ltIE
_..
OKUL içi ZÜMRE
ÖGRETMENLER KURULU
04.09.2014
: HEH OKILIL t(ENDi
: 13ıdrWE~;:it!\ICıE
05.09.2014
TOPLANTıLARı
..- _..•., ( , . _ - - - - - - - _ . _ - -
EGiTiM BÖLGESi ZÜMRE
ÖGRETMENLER KURULU
08.09.2014
_.
oku/larda okul müdürü toplantıya başkanlık ederek ilgili
seçiminin yapılmasını ve toplantının başlatılmasını sağlayacaktır.
Seçilen zümre
başkanı toplantı
süresince
çalışmalara başkanlık
branş3
at
:'.(inıre ::ı2:;kanınır,
edecektir
Çalışmaya katılacak
doğrultusunda
olan branş öğretmenleri kendi okul/arında görüşülen ve karara Daç I<I:EH zü rwe
bölge zÜl'!1re toplantısında ortak zümre kararı oluşturacaklardır.
çalışmal:I'1
kurula başkanlık etmenin yanı sıra devam takip çizelgesi oluşturarak top'~ıntı:ıa katı/en
öğretmenlerin ve görev yaptıkları oku/ların adlarını yamzak kaydıyla imzalatılmasını sağl2iyac:.ık 'ıe .~Limre
toplantısının yapıldığı okul müdürüne onaylattıktan sonra her bir katllımClya zümre topla ıt! btarıa:dcırını
elektronik ortamda teslim edecektir.
i
Zümre
başkanı
Zümre başkanı toplantı sonunda
teslim edecektir.
toplantının yapıldığı
Toplantıya katılan öğretmenler alınan kararların
okul
müdürlüğüne çalışma
görev yapmakta
oldukları
rapxuJ"li.· elektronik ortamda
oku/larda
uy']ulanma~;ın!
sağlayacaklardır.
Zümre
toplantısının yapıldığı
müdürlüğünün
edeceklerdir.
.._.-!
.i~ t=l İı:ı.u:N Erli
; ,:lK: II.UmDJ,
14.00
TOPLANTıLARı
Toplantıların yapıldığı
-~_._
.!:f< -:ABil.OI)A
i
okul müdürleri yapılan toplantıya ait raporları ve imza ~;irk~I!i:~rir i kaordiıatör :ıki)
[email protected] e.mail adresine yada okul müdürıüğlineo.:nal oıtdnıd:ı teslim
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content