close

Enter

Log in using OpenID

ansa yatırım holding a.ş. b grubu imtiyazsız paylarının gönüllü pay

embedDownload
ANSA YATIRIM HOLDĐNG A.Ş. B GRUBU ĐMTĐYAZSIZ PAYLARININ GÖNÜLLÜ PAY ALIM
TEKLĐFĐ YOLUYLA TURGAY BEKTAŞ TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĐLĐŞKĐN
PAY ALIM TEKLĐFĐ TALEP FORMU
Turgay BEKTAŞ tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde
gönüllü pay alım teklifinde bulunarak payları toplamak amacıyla Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru neticesinde SPK’nın 02.07.2014 tarih ve 29833736110.05.01-1357 sayılı izin yazısı dahilinde, 04.07.2014 tarihinde www.kap.gov.tr, www.ansaholding.com.tr ve
www.yf.com.tr internet sitelerinde yayınlanan “Bilgi Formu”nda açıklandığı üzere; maliki bulunduğum,
zilyetliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan Ansa Yatırım Holding A.Ş.’ye (ANSA) ait 1 adeti 1.- TL
nominal değerindeki imtiyazsız B grubu paylarımı, beher adedi 1,15.-TL tutar üzerinden satmayı talep
ediyorum. Söz konusu pay alım teklifi ve ilgili tebliğ uyarınca, teslim edilen pay senetlerinin bedelinin işbu
talepnamede belirttiğim şekilde ve pay alım teklifinde belirtilen sürede ödenmesini kabulünüze sunarım.
Saygılarımla
YATIRIMCININ :
Adı Soyadı / Ünvanı: ........................................................
T.C. Vatandaşlık no.: ...................................................... T.C. Vergi No.:....................................................
Telefon: ........................................
Đmza:
Adres: ............................................................................................................
E-mail : ....................................................
Tarih:
SATIŞI TALEP EDĐLEN HĐSSE SENETLERĐNĐN:
Miktarı ((Beheri 1,- TL nominal) Adet Olarak): .................................................................................
Tutarı: .......................... (Adet) * 1,15 TL = Toplam:.......................... TL
ÖDEMENĐN YAPILACAĞI HESAP BĐLGĐLERĐ:
Gönderilecek Banka/Aracı Kurum : ………………………………………………………………………………...
Şube Adı: ……………………………………………………………………………………………………………
IBAN/Hesap No: ……………………………………………………………………………………………………
Alıcının Adı Soyadı: ………………………………………………………………………………………………...
Açıklama: ………………. adet “ANSA Pay Alım Teklifi Bedeli Olarak”
KIYMET VĐRMANLARI:
Aracı Kurum Adı: Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kurum Kodu: YAT
Hesap Numarası: 187949
Hesap Adı: Turgay Bektaş
Telefon No: +90 212 317 69 00
Faks No: +90 212 2821550-51
Pay alım teklifine katılan yatırımcıların pay bedelleri, Turgay Bektaş’ın hesabına paylarının virmanının
gerçekleştirilmesini takip eden iş günü, Turgay Bektaş’ın hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri
hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., pay alım teklifi süresi boyunca
her gün en geç 17:00’ye kadar pay virmanı kabul edecektir.
TALEP FORMUNA EKLENMESĐ GEREKLĐ EVRAKLAR:
Gerçek Kişi Yatırımcılar: Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar: Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve Vergi Levhası
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content