close

Enter

Log in using OpenID

19.Dünya Oyun Konferansı - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı : 86555309.31 0 .0 1 //Ü 3 |
10/03/2014
Konu : 19.Dünya Oyun Konferansı
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05/03/2014 tarih ve
66621367/604/948076 sayılı yazıları ve ekinde gelen Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünün 11/09/2012 tarihli B.08.0. ÖYG.0.01.03-90/26404 sayılı yazıları müdürlüğümüz web
sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek okulunuz öğretmenlerine duyururun yapılmasını rica
ederim.
İlçe Milli Eğitim Şb.Md
Ek: Yazı ( 4 Sayfa)
DAĞITIM : Tüm Okul Müdürlüklerine
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 66621367/604/948076
Konu: 19. Dünya Oyun Konferansı
05/03/2014
.................................. VALTLTGTNE
(Tl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Tlgi : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 11.09.2012 tarihli B.08.0.
ÖYG.0.01.03-051.04-90/26404 sayılı yazısı.
İstanbul'da 20-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Bakanlığımız, A ktif Yaşam Demeği ve
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ortaklığında 19. Dünya Oyun Konferansı
gerçekleştirilecektir. Bahse konu konferansa yönelik Sayın Bakanımız Nabi AVCI'nm çağrı
mektubu (Ek-I) ile bilgilendirme (Ek-2) ekte yer almaktadır.
19. Dünya Oyun Konferansı'nın ilinizde görev yapan tüm yönetici ve öğretmenlere
duyurulması ve bilimsel toplantılara katılım ile ilgili yazının (Ek-3) dikkate alınması
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
1- Çağrı mektubu (www.ipo2014.org adresinden ulaşılabilir)
2- Konferansa yönelik bilgi
3- İlgi yazı
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
A Planı
B u belg e, 5 070 sayılı E le k tro n ik İm za K an u n u n u n 5 inci m ad d esi g ereğ in ce güvenli elek tro n ik iıııza ile im z alan m ıştır
A tatü rk B lv.
066 4 8 K ızılay /A N K A R A
E lek tro n ik A ğ: w w w .in eb .g o v .tr
c-p o sta: tcg m _ p ro [email protected] m cb .g o v .il'
A yrıntılı bilgi için: E .B A Y IN D IR V H K İ
T el: (0 3 1 2 ) 4 1 3 16 11
F aks: (0 3 1 2 ) 4 1 7 71 08
2 0 14
Oyunun çocuk üzerinde yadsınamayacak kadar önemli etkileri olduğu birçok araştırma
sonucunda ortaya konmuş ve çocuk oyun hakkı yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.
Uluslararası Oyun Derneği (International Play Association) ise "oyun hakkı"nın temel bir çocuk
hakkı olarak korunması ve desteklenmesi için tüm dünyada çalışmalar yürüten uluslararası bir
kuruluştur. İP A, oyun alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu alandaki bilgi ve tecrübe aktarımı
sağlamak ve katılımcılara tartışma alanı yaratmak amacıyla, üç yılda bir, oyun alanında çalışan
uzmanlan bir araya getiren konferanslar düzenlemektedir. 2014 yılında 19.'su düzenlenecek
Dünya Oyun Konferansı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aktif Yaşam Derneği ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
ortaklığında İstanbul'da gerçekleştirilecektir.
Konferansın temaları "Oyuna Erişim" ana teması altında "Oyun ve Eğitim" "Oyun ve
Medya" ve "Oyun Alanları" olarak belirlenmiştir. Oyun ve Eğitim alt temasında oyunla eğitim
alanındaki iyi uygulama örnekleri, oyunun bir eğitim aracı olarak kullanılması ve bunun çocuklar
üzerinde yarattığı etkiler ve alandaki tartışmalar paylaşılacaktır. Bu amaçla okullar, eğitim
merkezleri, psikolojik danışma merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri vb. yerlerde çalışan
öğretmenler, psikolojik danışma uzmanlan, eğitim ve geliştirme uzmanlan ve yöneticileri bu
alandaki tartışmaları gözlemlemeye, yeni işbirlikleri geliştirmeye ve alanın ilerlemesine katkıda
bulunmaya davet ediyoruz.
Konferansla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için www.ipa2014.org adresini
ziyaret ediniz.
2014
Sizleri, 20-23 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 19,
Dünya Oyun Konferansı'na çocuğun oyun hakkının korunması,
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için davet ediyoruz.
KONFERANS ANA TEMASl|OYUNA ERİŞİM
Konferans Tarihi: 20-23 Mayıs
2014
Konferans Yeri: İstanbul
Teknik Üniversitesi Taşkışla
Yerleşkesi
Türkiye’de çocuğun oyun hakkına bir kapı açacak olan konferans için
sizleri aşağıda belirtilen 3 alt tema çerçevesinde alana katkıda
bulunmaya davet ediyoruz.
ALT TEMALAR
• NEDEN OYtJN?
• OYUN ALANLARI
• OYUN VE MEDYA
Kayıt için son tarih 20 Mart
2014'tür.
Konferansa kayıt olmak için
lütfen www.ipa2014.orqadresini
ziyaret edin.
KONFERANS OGRETMENL
İLGİLENDİRİYOR?
Oyun ve eğitim alanında çalışan uzmanlar bir araya geliyor, alandaki
yenilikleri tartışıyor!
Çocuk oyun hakkını, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, stkiar ve özel sektörün gündemine almak amacıyla
düzenlenecek 19. IPA Dünya Oyun Konferansının temalarından biri:
Neden Oyun?
Konferans süresince Neden Oyun temasında başlıklar altında
oturumlar ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.
® Çocuğun Oyun Hakkı,
• Oyun ve Eğitim, Sadece Oyun/ Oyun için Oyun,
* Oyun ve Sağlık, Oyun Nedir? Oyunun Geleceği,
® Herkes için Oyun, Oyun Paydaşlan -ebeveyn, oyun
çalışanı, kardeş, arkadaş vb.-)
Oyun ve Eğitim, Sadece Oyun Başlığında: oyun eğitse! bir araç
olarak mı kullanılmalı yoksa oyun bazen sadece oyun mu? Eğitsel ve
disiplinlerarası oyunlar, oyunla eğitim örnekleri alanında sunumlar ve
atölye çalışmaları düzenlenecektir.
Konferans Sekretaryası, oyun ve eğitim alanında yeni çalışmaların
önünü açacak tüm öğretmenleri alana katkı sağlamak üzere
konferansa bekliyor.
İletişim :
IPA 2014 Konferans Sekretaryası
www.ipa2014.orq
[email protected]
0216 326 26 36
T .C .
M İL L Î EĞ İTİM BA K A N LIĞ I
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı :
B.OS.O.ÖYG.Û.01.03-051.04-90/
!~
0 ^~
Konu: Bilimsel Toplantılar
................... VALİLİĞİME
(!! Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bakanlığımız i!e üniversitelerimiz arasında yapılan protokol çerçevesinde ortaklaşa veya
üniversitelerimizin kendilerince kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar
düzenlenmektedir. Bu toplantılarda biidiri/poster sunmak veya dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici
ve-öğrelmenlerimiz bulunmaktadır.
Söz konusu toplantılarda bildirileri/posterleri bilim kurullarınca kabul edilen yönetici ve
öğretmenlerimiz., Bakanlığımıza başvurarak toplantılara kendi imkânları ile katılmalarının mali yönden
aile bütçelerine yük getirdiğini, dolayısıyla en azından görevli/izinli sayılmak suretiyle yolluk ve
yevmiyelerinin karşılanmasını talep etmektedirler.
Yönetici ve öğretmenlerimizin bilimsel toplantılara katılmaları; hem onların alan bilgilerini
artırmaları ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takıp etmeleri hem de. mesleki gelişimleri açısından yararlı
olacağı düşünüldüğünden, personelimizin bu tür toplantılara katılmalarının Bakanlığımız politikaları
açkından da uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle;
1. Gerek Bakanlığımızla üniversitelerimizin iş birliğinde gerekse üniversitelerimizce yapılan
bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretirsenIcrimizin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında obuası (veya ilgili atanda
yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları
tertibinden karşılanması,
kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı
süresince yol hariç görev)i-izinîi sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan: bu tiir bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve
öğretmenlerimizin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde -kayıt ücretlerini
yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla" yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları
için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının
organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemimize ve öğretmen yetiştirmeye yönelik
sağladığı yararlan ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları uygun
bulunmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
D A Ğ IT IM
Gereği___
Bilgi
- B Planı
- A Planı
A d res
Müdafâa Cad. No.6/5 K iz ıla y 'A N K A R A
Te i
: (03 i 2i -1 7 50 70/ji i 3S
Faks
; {üi 12} 4 2 5 30 94
c-p asu
:
«7 ın c b cıo v ;r. j n i . n c l r c s i i •■v\\ w o y ^ g n v n u 'b a o v .t f .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content