close

Вход

Log in using OpenID

Deniz Alanlarında Veri Toplama

embedDownload
İHALE İLANI
DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET
ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Söğütözü Mah. 2180. Cadde No:86 06100 Çankaya-ANKARA
c) Telefon numarası: 00 90 312 – 207 21 51
d) Faks numarası: 00 90 312 – 286 90 49
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat BALASAR – Danışman
2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Deniz Alanlarında Veri Toplama İşinde Kullanılmak Üzere Destek Gemisi Hizmet Alımı
b) Kodu: 2014ARA-HA-024
c) (Fiziki) miktarı ve türü: Ortaklığımıza ait Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin deniz alanlarında sismik
veri toplama faaliyetleri esnasında, ana sismik ve takip gemilerinden sahile, sahilden gemilere lojistik destek (malzeme,
ekipman, akaryakıt, kullanım ve içme suyu, ana gemide oluşan atık malzemelerin transferi, personel nakli vb.) sağlama
hizmet alımıdır.
d) Hizmete ait diğer bilgiler: İdare gerekli gördüğü yer ve zamanda hizmet konusu işte, iş artışı veya iş eksilişi için 51.
maddede belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar.
e) Yapılacağı yer: Bu işin yapılacağı yer Türk karasuları ve uluslar arası sulardır.
f) İşin Süresi
: Destek Gemisi’nin teslim tarihinden itibaren on iki (12) aydır.
3. İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
a) İhale kayıt numarası: 2014/112002
b) İhale usulü: Açık İhale Usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23).
c) Tekliflerin sunulacağı adres: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Zemin Kat Gelen Evrak Servisi Söğütözü
Mahallesi 2180. Cadde No:86 06100-Çankaya/ANKARA
d) İhalenin yapılacağı adres: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No:86 06100Çankaya/ANKARA
e) İhale (son teklif verme) tarihi: 01.10.2014
f) İhale (son teklif verme) saati: 14:00
g) İhale komisyonunun toplantı yeri: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük Makamı 2 No.lu
Toplantı Salonu, Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No:86 06100-Çankaya/ANKARA
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (Yabancı istekliler için kendi mevzuatlarına göre
hazırlanmış eşleniği),
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat
mektupları dışındaki teminatların İdari Şartnamenin 29. maddesinde belirtilen hesaplarına yatırıldığını gösterir makbuz.
4.1.5. İdari Şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile
vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekindeki iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış İdari Şartnamenin 6.1 nolu maddesinin d.7
bendindeki ve İdari Şartname ekinde sunulan forma uygun belge sunulacaktır.
1
Yukarıdaki söz konusu belge, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olup tüzel kişinin bu maddede belirtilen şartları
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıl boyunca devamlı olarak koruduğunu göstermelidir.
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir,
Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır (Ekte
örneği verilen, 6.1 Maddesi’nin d/5 bendinde belirtilen Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk ilan
veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki bentlerde belirtilen kıstaslar, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce
yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kıstası
sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde
kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyim belgesini idareye ibraz edecektir.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen
asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı,
asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı; TPAO Genel Müdürlüğü; Arama Daire Başkanlığı 16. kat 1602 nolu oda Söğütözü Mah. 2180. Cadde
No: 86 06100 Çankaya/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 250,00 TL karşılığı, TPAO Genel Müdürlüğü
Vakıflar
Bankası
425
şube
kodlu
Ankara
Kurumsal
Şube-00158007290224965
(IBAN
No:TR970001500158007290224965) nolu TPAO hesabına yatırılarak (İhale dosya nosu, konusu ve ihale dokümanının satış
bedeli karşılığı olduğu belirtilerek) aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
Yurt dışından ihale dokümanı almak isteyen İstekliler, aşağıda bilgileri verilen Banka hesaplarından, ilgili olana 250,00 TL
veya güne ait T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ABD Doları ($) birimine çevrilmesi suretiyle
yatırmaları ve ilgili banka dekontunu dijital ortamda [email protected] mail adresine göndermeleri
durumunda, ihale dokümanları, elektronik posta adreslerine “pdf.” uzantılı olarak gönderilecektir.
Hesap Adı
Adres
Telefon
Banka Adı
Şube Adı
Hesap No (TL)
IBAN No (TL)
Hesap No (USD)
IBAN No (USD)
Swift Code
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
TPAO - Türkiye Petrolleri A.O.
Sögütözü Mahallesi 2180. Cad. No : 86 06100 Çankaya/ANKARA
90 312 207 2000
Türkiye Vakıflar Bankası
425 şube kodlu Ankara Kurumsal Şube
00158007290224965
TR 970001500158007290224965
00158048000922784
TR 18 000 1 5001 5804 8000 922 784
TVBATR2A
8. Teklifler 01/10/2014 tarihi, saat 14:00 'e kadar Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Zemin kat Gelen Evrak servisi
Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86 06100 Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için
teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
2
13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ayrıca, idare
ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale konusu işlerden bir bölümünü ve/veya bir kaç bölümünü ayırarak ihaleye yeniden
çıkmakta serbesttir.
3
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 272 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа