close

Enter

Log in using OpenID

ALACA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa TUNÇ Ticaret Sicili

embedDownload
ALACA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
:
Bilgileri aĢağıda yer alan Anonim ve Limited ġirketler ile Kooperatiflerin, Ticaret Sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaĢılmıĢtır. 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun geçici 7 inci maddesi uyarınca Ģirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iĢ bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna iliĢkin ispat
edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da Ģirket / kooperatifin faaliyetlerinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca Ģirket yada
kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına iliĢkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran iĢlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi yada tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde
Ģirketin / kooperatifin unvanının ticaret sicilinden silinecek olup, Ģirket / kooperatife ait mal varlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu
ihtaren ilan olunur. 08.05.2014
Mustafa TUNÇ
Ticaret Sicili Müdürü
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TİCARET
SİCİLİ NO
3932
2939
3687
3633
3373
2965
3465
3349
2971
3543
TİCARET ÜNVANI
ÖNCÜ TAVUKÇULUK ĠġLETMESĠ VE SANAYĠ
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERCOġKUNLAR TARIM ÜRÜNLERĠ PAZARLAMA
SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SEKERGĠDER PETROL AKARYAKIT NAKLĠYAT
GIDA ĠNġAAT TEMĠZLĠK VE TĠCARET LĠMĠTED
ġĠRKETĠ
HADDĠ MADENCĠLĠK , ĠNġAAT, NAKLĠYE, TURĠZM
SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SEDAT SERBEST MUHASEBECĠLĠK MALĠ
MÜġAVĠRLĠK LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ATLAS TARIM TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED
ġĠRKETĠ
ALĠSTA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED
ġĠRKETĠ
M2 MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT ENERJĠ TURĠZM
SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
CELALLER BESĠ HAYVANCILIĞI ĠġLETMESĠ
SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ALACA DĠYALĠZ ÖZEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ
EĞĠTĠM BĠLGĠSAYAR GIDA NAKLĠYE ĠNġAAT
TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
İHTAR İLANINA MUHATAP
İLGİLİLER (ADI SOYADI)
MENġURE ġAHĠN
ĠLKER ÖZTEMEL
ĠBRAHĠM KASIMOĞLU – ġAKĠR
SEKERGĠDER
MEHMET KAPLAN – MEHMET
FERHAT OKUR
İNFİSAH SEBEBİ
6103 SAYILI TTK.20. MADDESĠNE GÖRE SERMAYESĠNĠ
YÜKSELTMEYEN ġĠRKETLER
6103 SAYILI TTK.20. MADDESĠNE GÖRE SERMAYESĠNĠ
YÜKSELTMEYEN ġĠRKETLER
VERGİ KAYITLARI KAPALI VE ADRESLERİNİ TERK EDEN ŞİRKETLER
VERGİ KAYITLARI KAPALI VE ADRESLERİNİ TERK EDEN ŞİRKETLER
MUZAFFER OZANOĞLU
AGAH MAMALOĞLU –
SÜLEYMAN HALUK ATLAS
MUHARREM SÜRÜCÜ – SRN
TEKSTĠL SAN VE DIġ TĠCLTDġTĠ
VERGİ KAYITLARI KAPALI VE ADRESLERİNİ TERK EDEN ŞİRKETLER
HALĠL ALPER ALVER
VERGİ KAYITLARI KAPALI VE ADRESLERİNİ TERK EDEN ŞİRKETLER
CELAL ASKER
VERGİ KAYITLARI KAPALI VE ADRESLERİNİ TERK EDEN ŞİRKETLER
FAHRĠ SEYREK
VERGİ KAYITLARI KAPALI VE ADRESLERİNİ TERK EDEN ŞİRKETLER
VERGİ KAYITLARI KAPALI VE ADRESLERİNİ TERK EDEN ŞİRKETLER
VERGİ KAYITLARI KAPALI VE ADRESLERİNİ TERK EDEN ŞİRKETLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content