close

Enter

Log in using OpenID

2014 HAZİRAN _İhsaniye Köyü UİP _Defterdarlık itirazı_KOMİSYON

embedDownload
İMAR KOMİSYON RAPORU
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 493-3708 sayılı yazısında ;
İLGİ:a) 06.01.2013 tarih ve 13 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı.
b) 23.03.2012 tarih 346-3021 sayılı yazımız.
c) 12.09.2012 tarih ve 1804 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
d) 03.01.2013 tarih 1348 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama
Müdürlüğü’nün yazısı.
e) 09.01.2013 tarih 36-277 sayılı askıya iniş çıkış tarihlerini bildiren dağıtım yazımız.
f) Askı tutanağı
g) 01.02.2013 tarih 947 sayılı dilekçe (İhsaniye 8 parsel)
h) 30.01.2013 tarih 746 sayılı dilekçe (İhsaniye 8 parsel)
ı) 06.02.2013 tarih 1104 sayılı dilekçe (İhsaniye 8 parsel)
i) 05.04.2013 tarih ve 25 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı.
j) 19.06.2013 tarih 1314-6100 sayılı yazımız.
k) 13.09.2013 tarih ve 1830 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.
l) 16.01.2014 tarih ve 224 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı.
m) 26.03.2014 tarih 56961 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama
Müdürlüğü'nün yazısı.
n) 03.04.2014 tarih ve 63747 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama
Müdürlüğü'nün yazısı.
o) 15.04.2014 tarih 296-2481 sayılı askıya iniş çıkış tarihlerini bildiren dağıtım
yazımız.
ö) Askı tutanağı
p) 07.05.2014 tarih 042234 sayılı İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli
Emlak Dairesi Başkanlığı'nın yazısı,
Çatalca Belediye Meclisi’nin ilgi (a) kararı ile aynen uygun bulunan, 1/1000 ölçekli
İhsaniye Köyü Uygulama İmar Planı, ilgi (b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiş olup, ilgi (c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile
söz konusu plan tadilen uygun bulunmuş ve 10.12.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanı’nca onanmıştır. 1/1000 ölçekli İhsaniye Köyü Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazısı ile Çatalca Belediyesi’ne gereği
yapılmak üzere gönderilmiş ve İlgi (e) yazımız ile kamu kurum ve kuruluşlara planın askıya çıkış
ve iniş tarihlerini bildiren dağıtım yazısı yazılmıştır. İlgi (f) askı tutanağı ile; 1/1000 ölçekli
İhsaniye Köyü Uygulama İmar Planı 07.01.2013 – 07.02.2013 tarihleri arasında askıya
çıkartılmıştır. İlgi (g,h,ı) dilekçeleri ile 1/1000 ölçekli İhsaniye Köyü Uygulama İmar Planı'na
itirazlar yapılmıştır. İlgi (i) Çatalca Belediyesi'nin Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı'nda değişiklikler yapılmıştır. İlgi (j) Çatalca Belediyesi'nin yazısı ile İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'ne gereği yapılmak üzere gönderilmiştir.
İlgi (k) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1/1000 ölçekli İhsaniye Köyü Uygulama İmar
Planı değişikliği ve İlgi (l) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000 ölçekli İhsaniye Köyü
Nazım İmar Planı değişikliği kabul edilmiş olup; İlgi (m) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Planlama Müdürlüğü'nün yazısı ile ilgi (l) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve ilgi
(n) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nün yazısı ile ilgi (k) İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı, Çatalca Belediyesi'ne bildirilmiştir. İlgi (o) yazımız ile
kamu kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmıştır. İlgi (ö) askı tutanağı ile 1/1000 ölçekli İhsaniye
Köyü Uygulama İmar Planı 14.04.2014 – 13.05.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
-İTİRAZ
KONUSU-
İlgi (p) yazı ile İstanbul Valiliği Deftardarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi
Başkanlığı imar planı değişikliğine konu alan İmar Kanunun 18.madde uygulaması yapılması
öngörülen alan sınırları sınırları içinde olduğu buna karşın yeşil alan bütünlüğü ve devamlılığı
gözardı edilerek sadece taşınmazın mülkiyet durumuna dayanılarak imar planı değişikliği
yapılmasının planlama ilkeleri açısından uygun olmadığından bahsetmektedir. Askıya çıkartılan
Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği ile Konut Alanı olarak belirlenmiş olan Hazine adına
kayıtlı 1241 parselin yeşil alana dönüştürüldüğü anlaşılmış olup itiraz edilmesinin uygun
olacağından gerekli plan değişikliğinin yapılarak yeniden planda konut alanına alınmasını talep
etmektedir.
-PLAN SÜRECİİtiraza konu parselin tamamı 22.01.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,
17.01.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 10.12.2012 tasdik tarihli
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği plan sınırı içerisinde kalmaktadır.
-MERİ PLANLARDAKİ DURUMUİlgi (p) yazı ile;
İhsaniye Köyü 1241 nolu parsel 22.01.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İhsaniye Köyü
Nazım İmar Planı'nda Ağaçlandırılacak Alanda ve 18.madde uygulanacak alan içerisinde
kalmaktadır.
16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde 10 ki/ha
yoğunluklu konut alanında ve 18.madde uygulanacak alan içerisinde kalmaktadır.
17.01.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İhsaniye Köyü Nazım İmar Planı plan
değişikliğinde yeşil alanda kalmaktadır.
10.12.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda ön, arka, yan bahçe
çekme mesafeleri 5 mt Ayrık Nizam 2 Kat E:0.06 Konut Alanı'nda ve 18. madde uygulanacak
alan içerisinde kalmaktadır.
13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliğinde yeşil
alanda kalmaktadır.
-DEĞERLENDİRME VE SONUÇİlgi (p) yazıda belirtilen parsel ile ilgili 22.01.2010 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı'na uygun olarak 10.12.2012 tarih onaylı 1/1000 ölçekli İhsaniye Köyü Uygulama İmar
Planı hazırlanmıştır.
Ancak 13.09.2013 tarih onaylı 1/1000 ölçekli İhsaniye Köyü Uygulama İmar Planı
değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.09.2013 tarih 1830 sayılı kararında;
''Çatalca Belediyesi Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılması ilgili parsellerle
düzenlemenin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli plana aktarılarak İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Meclisi onayına sunulmasına'' karar verilmiştir. Dolayısıyla 17.01.2014
tarih onaylı 1/5000 ölçekli Plan değişikliği askıdan indikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Planlama Müdürlüğü 03.04.2014 tarih ve 63747 sayılı yazısı ile Çatalca Belediyesi'ne
13.09.2013 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini göndererek
14.04.2014-13.05.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği uyumludur.
1/1000 ölçekli İhsaniye Köyü Uygulama İmar Planı plan değişikliğine askı süresi içinde
yapılan bir adet plan itirazının 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve
karar alınmak üzere Çatalca Belediye Meclisine havalesi olunmuştur.
-KOMİSYON GÖRÜŞÜİstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilgi
(p) yazısı ile 13.09.2013 tarih onaylı İhsaniye Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğine yapılan itiraz incelenmiş olup, 1241 nolu ve 8 nolu parseller 1/1000 ölçekli
İhsaniye Köyü Uygulama İmar Planı'nda 18.madde imar uygulaması yapılacak sınırlar içerisinde
kaldığından 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa
Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 18.madde imar
uygulamasına giren bütün parsellerden max. %40 oranında DOP payı alınarak uygulama
yapılacağından ve 13.09.2013 tarih onaylı İhsaniye Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
plan değişikliği, 17.01.2014 tarih onaylı 1/5000 ölçekli İhsaniye Köyü Nazım İmar Planı
değişikliği ile uyumlu olduğundan itiraz yazısında belirtilen talep komisyonumuzca uygun
bulunmamıştır.
Erhan GÜZEL
Süleyman KOLCUOĞLU
Komisyon Başkanı
Ayhan TUTUN
Üye
İmza
Üye
İmza
İmza
Mesut ÜNER
Ersin TAŞKIN
Üye
Üye
İmza
İmza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
40 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content