close

Enter

Log in using OpenID

Avcılar Cihangir Mahallesinde 29-30 pafta 17152 parsel sayılı

embedDownload
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Yayın Tarihi
13.02.2015
Sayfa No
1/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
BİRİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KONU
Avcılar Cihangir Mahallesinde 29-30 pafta 17152 parsel sayılı gayrimenkul
üzerinde Belediyemize ait Uğur Mumcu Parkı içerisinde bulunan Kafeterya
(mutfak + antre), Bay, Bayan ve Engelli WC + Kış Bahçesi Hk.
AÇIKLAMA
Avcılar Cihangir Mahallesinde 29-30 pafta 17152 parsel sayılı gayrimenkul üzerinde
Belediyemize ait Uğur Mumcu Parkı içerisinde bulunan Kafeterya (mutfak + antre),
Bay, Bayan ve Engelli WC + Kış Bahçesi'nin Kiraya Verilmesi İhalesi İşi.
1)YAYIMLANACAK METİN /FOTOĞRAF/VİDEO
İLAN
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI
TOPLAM
ALAN
MUHAMMEN 1 AYLIK MUHAMMEN 1 YILLIK
KİRA BEDELİ
KİRA BEDELİ
---------------------------------------------- -------------------------Cihangir Mahallesi
Kafeterya (mutfak
1.500,00 TL.
Uğur Mumcu Parkı
+ antre), Bay,
içerisinde bulunan
Bayan ve Engelli
Kafeterya (mutfak+
Wc (30 m2), Kış
antre), Bay, Bayan
Bahçesi (40 m2)
ve Engelli Wc, Kış
Toplam = 70,00 m2
Bahçesi' nin Kiraya
Verilmesi İşi İhalesi.
-------------------------------18.000,00 TL. + % 18 KDV
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
----------------------540,00 TL.
Avcılar Cihangir Mahallesinde 29-30 pafta 17152 parsel sayılı gayrimenkul üzerinde
Belediyemize ait Uğur Mumcu Parkı içerisinde bulunan Kafeterya (mutfak + antre), Bay, Bayan ve
Engelli WC (30 m2) + Kış Bahçesi (40 m2) Toplam = 70 m2'nin hazırlanan şartnameye göre 1 (bir) yıl
süre ile kiralama işi 26.02.2015 (Perşembe) günü saat 10:00’ da Avcılar Belediye Başkanlığı binasının
encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü
ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74.
maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte açıklanan niteliklere haiz olmaları gerekmektedir. İhaleye
katılacaklar, 25.02.2015 (Çarşamba) günü saat 16:00'ya kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü'ne evrakları ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatla alınacak ihaleye iştirak
belgesi, geçici teminat makbuzu ve şartnamede belirtilen diğer belgeleri vermeleri zorunludur.
İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5 inci ve 6 ıncı maddesinde belirtilen şartlar
ihale komisyonu (Encümen) tarafından incelenerek değerlendirilecektir. Şartname 300,00 TL. (Üçyüz
Türk Lirası) bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İsteyenler şartnameyi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görebilir.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi
13.02.2015
Sayfa No
2/1
BİRİM FAALİYETİ GÜNCELLEMELERİ (WEB SAYFASI)
KONU
 İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 29. maddesi gereği, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
2)MEVZUAT
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesi.
TALİMATI VEREN
ONAYLAYAN
Özlem ASLAN
Emlak ve İstimlak Müdürü
Burçin BAYKAL
Özel Kalem Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content