close

Вход

Log in using OpenID

buradan indirebilirsiniz. - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

embedDownload
: %95 K
M: 35
2015 Mali Destek Programları
2015 Yılı Mali Destek Programları
A. Yurtdışı Vatandaşlar
1. Ayrımcılıkla Mücadele Programı
01
2. Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı
3. Herkes İçin Adalet Programı
4. Çift Dilliliği Teşvik Programı
5. Eğitim ve Akademik Destek Programı
6. Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı
7. Kültürel Çalışmalar Destek Programı
B. Soydaş ve Akraba Topluluklar
1. Mevlana Kültürel Etkileşim Programı
2. Gençlik Gelişim Programı
3. Türkiye Mezunları İletişim ve İşbirliği Programı
C. Uluslararası Öğrenciler
1. Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programı
2. Uluslararası Öğrenciler Kültürel Sosyal Rehberlik Programı
3. Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Programı
D. Ortak Programlar
1. Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı
2. Yılboyu Hızlı Destek Programı
02
2015 Mali Destek Programları
Ayrımcılıkla Mücadele Programı
Programın Amacı
Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarda karşılaştıkları ayrımcılıklarla ilgili mücadele mekanizmalarının desteklenmesi, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme ve dışlama
temelli hak ve özgürlük ihlalleri ile din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemlerinin izlenmesi ve
yaşanan ayrımcılıklarla ilgili kamuoyu duyarlılığının artırılması amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
03
•
•
•
Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, din ve inanç
hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle
mücadele kapsamında kamuoyu oluşturmaya
yönelik çalışmalar
Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, din ve inanç
hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle
mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
Kuruluşlarca ayrımcılıkla mücadele alanlarında
yürütülecek izleme faaliyetleri
•
•
•
Uluslararası, ulusal, yerel kurum ve kuruluşlarla
STK’lar arasında ilgili alanlarda gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar
Ayrımcılığa dair verilerin derlenmesi, mevcut
durum analizi ve iyileştirme önlemlerinin tespitine yönelik çalışmalar
Belirtilen konulara ilişkin bilimsel çalışma ve
araştırmalar
Örnek Faaliyetler:
•
•
•
•
Farkındalığı artırma çalışmaları
Bilgilendirme toplantıları
STK ve destek merkezleri gibi kuruluşların alt yapı ve teknik kapasitelerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
Konferans, anket, rapor vb. bilimsel çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada ve Norveç
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler,
uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri
04
2015 Mali Destek Programları
Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülke ve toplumlarda aktif birer yurttaş olmaları ve her
alanda eşit katılım olanaklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
•
05
•
•
Aktif yurttaşlık ve eşit katılım alanlarında sivil
toplumun güçlendirilmesi, işbirliği ve iletişim
platformlarının oluşturulması çalışmaları
Aktif yurttaşlık ve eşit katılım alanlarında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesi çalışmaları
Uluslararası ve ulusal kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’lar arasında ilgili
alanlarda gerçekleştirilecek işbirliği çalışmaları
•
•
•
•
Bireylerin siyasal, ekonomik, akademik, kültürel, sanatsal, edebi, sportif vb. her alanda aktif
ve üretken olmalarını teşvik edecek çalışmalar
Vatandaşlık hakları ve katılım alanlarında bilgilendirme faaliyetleri
Eşit katılım ve vatandaşlık hakları alanlarında
araştırma ve analiz verilerinin derlenmesi,
mevcut durum analizi ve iyileştirme önlemlerinin tespitine yönelik çalışmalar
Belirtilen konulara ilişkin bilimsel çalışma ve
araştırmalar
Örnek Faaliyetler:
•
•
•
•
Farkındalığı artırmaya yönelik toplantı ve etkinlikler
Katılım teşvik programları
Ortak platform oluşturma çalışmaları
Kapasite geliştirme bağlamında STK’ların idari,
teknik, finansal vb. hususlarda güçlenmelerine
•
•
•
yönelik çalışmalar
Kamuoyunda görünürlüğü artıracak etkinlikler
Kurslar, eğitim faaliyetleri
Konferans, anket, araştırma, rapor vb. bilimsel
çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç,
İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada ve Norveç
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil Toplum Kuruluşları (Yurtdışında
Kurulmuş)
06
2015 Mali Destek Programları
Herkes İçin Adalet Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yasal hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, sıklıkla
yaşanan hukuki sorunlara yönelik farkındalığın artırılması ve hukuki sorunlara çözüm üretebilecek destek
mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
07
Öncelikli Proje Konuları
•
Yasal hak ve yükümlülüklere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri
•
Maruz kalınan haksızlıklara karşı yürütülecek hukuki çalışma ve yayınlar
•
Hukuk alanında faaliyet gösteren STK’lara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları
•
İlgili kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve uluslararası ağ geliştirme çalışmaları
Örnek Faaliyetler:
•
•
ilişkin çalışmalar
Hukukçulara yönelik eğitim ve seminerler
eğitim ve seminerleri,
•
Kongre, konferans vb. çalışmalar
Vatandaşlara yönelik hukuki bilgilendirme
•
Ülkelere yönelik hukuki sorunların tespiti
ve farkındalık çalışmaları
•
Danışma merkezleri, çalışma grupları vb.
yapıların kurulması ve güçlendirilmesine
ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar
•
Araştırma, rapor vb. bilimsel çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika,
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada,
Norveç ve Türkiye
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, üniversiteler
08
2015 Mali Destek Programları
Çift Dilliliği Teşvik Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları ile gençlerin hem ülke dilinde hem de anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla çift dilli eğitimi teşvik etmek, bu alana yönelik eğitimci yetiştirmek, materyal ve
müfredat geliştirmek ve gençlerimizin anadillerini öğrenmelerini destekleyecek programların hazırlanması
amaçlanmaktadır.
09
Öncelikli Proje Konuları
•
0-3 ve 3-6 yaş eğitiminde çift dilliliğin teşvikine yönelik çalışmalar
•
İlk, orta ve lise çağındaki çocuk ve gençlerin anadil eğitiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar
•
İhtiyaç duyulan ülkelerde çift dilli eğitime ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar
•
Çift dilli eğitime ilişkin farkındalığın artırılması çalışmaları
•
Türkçe eğitimi verecek öğretmenlerin eğitimine yönelik çalışmalar
•
Çift dilli eğitime yönelik müfredat ve materyal geliştirilmesine yönelik çalışmalar
•
Çift dilli eğitim kurumların fiziki imkânlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
•
Çift dilli eğitime ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar
Örnek Faaliyetler
•
•
Farkındalığı artırmaya yönelik toplantı ve etkin-
•
Materyal geliştirme çalışmaları
likler
•
Konferans, anket, araştırma, rapor vb. bilimsel
Kurslar, eğitim faaliyetleri
çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve
kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları
10
2015 Mali Destek Programları
Eğitim ve Akademik Destek Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının okul eğitimlerine destek olmak, ailelere rehberlik sağlamak, yükseköğretime devam eden öğrencilerin akademik gelişimini teşvik etmek ve mesleki hayata geçişe
yönelik çalışmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
11
•
•
•
•
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının okul eğitimindeki başarılarını artırmaya
yönelik destekleyici programlar
Mesleki eğitim alanında bilgilendirme çalışmaları
Çocukların dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
Üniversite eğitimleri esnasında düzenlenecek
sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla mesleki ge-
•
•
lişim ve kişisel yetkinliklerin artırılmasına yönelik
çalışmalar
Üniversiteye giriş ve sonrası süreçte öğrencilere
sunulacak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
Eğitim ve yükseköğretimde okul başarısını etkileyen faktörler üzerine araştırmalar ve bu alanlardaki bilimsel çalışmalar
Örnek Faaliyetler:
•
•
•
•
•
Günlük okul derslerine yardım kursları
Sınavlar için özel hazırlık kursları
Rehberlik programları
Kurs kapsamında başarıyı teşvik edici yarışma
vb. programlar
Kursların fiziki imkânlarının geliştirilmesi çalışmaları
•
•
•
•
Öğrenci kulüplerine yönelik çalışmalar
Dil eğitimi ve öğretimi
Kariyer planlama ve staj imkânlarına yönelik
danışmanlık faaliyetleri
Bilimsel çalışmalar
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik
Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç
12
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç,
İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve
kâr amacı gütmeyen eğitim kurumları
2015 Mali Destek Programları
Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın aile bütünlüğü ve değerlerinin korunması ve sosyal dezavantajlı grupların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
13
•
•
•
Aile ekseninde yaşanan sorunlara ilişkin hizmet verecek gençlik merkezi, aile danışmanlık
merkezi ve sosyal hizmet büroları vb. yapıların
kurulması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar
Aile bireylerine yönelik eğitim ve bilgilendirme
programları
Ailelerinden alınan çocuklara ve çocukların ailelerine yönelik hizmet eksenli çalışmalar
•
•
•
Çocuk ve gençlerin bağımlılık ve suçtan korunmasına yönelik önlemler ile ihtiyaç duyulan
danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin
sağlanmasına yönelik çalışmalar
Hükümlüler, yaşlılar, engelliler, madde bağımlıları gibi sosyal desteğe ihtiyaç duyan gruplara
yönelik çalışmalar
Program kapsamındaki alanlara ilişkin bilimsel
çalışma ve araştırmalar
Örnek Faaliyetler:
•
•
•
•
•
Uzman eğitimi
Aile seminerleri
Merkezlerin kurulması ve altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları
Kadın, çocuk ve gençlik seminerleri
Sosyal hayata kazandırmaya yönelik kültürel
•
•
•
•
etkinlikler
Psikolojik destek programları
Bilimsel nitelikli çalışma ve faaliyetler
Çağrı merkezi ve hukuki danışmanlık hizmeti
Web sitesi vb. iletişim araçlarının hazırlanması
ve yayımlanması
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik
Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları
ve yerel yönetimler (Yurtdışında kurulmuş)
14
2015 Mali Destek Programları
Kültürel Çalışmalar Destek Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi içerisinde kimlik,
kültür ve medeniyetlerini yaşatabilmeleri, bu doğrultuda kültürlerarası etkileşimin teşvik edilerek toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 15
Öncelikli Proje Konuları
• Vatandaşlarımızın kendi kültürlerini yaşatabilmeleri doğrultusunda düzenlenen kültürel etkinlikler
• Kültürler arası iletişimi arttıracak programlar
• Medeniyet ve tarih konulu çalışmalar
• Gençlere yönelik çalışmalar
• Göçün tarihine yönelik arşiv oluşturma ve müze çalışmaları
Örnek Faaliyetler:
• Kültürlerarası etkinlikler
• Gençliğe yönelik Türkçe okuma kulüpleri • Önemli gün ve kişileri anma programları
• Yayın faaliyetleri
• Kültür ve sanat atölyeleri
• Göç temalı müze etkinlikleri
• Tarih ve edebiyat konferansları
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika,
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada,
Norveç ve Türkiye
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre,
İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, üniversiteler
16
2015 Mali Destek Programları
Mevlana Kültürel Etkileşim Programı
Programın Amacı
Ülkeler arasında sosyal, kültürel, akademik, mesleki ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik, farklı
ülke ve topluluklardan benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin iletişim, işbirliği ve kapasitelerinin artırılması ile bu alanlara ilişkin araştırma ve yayınların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
•
17
Farklı ülkelerdeki kamu kurumları, düşünce
Ülkeler arasında kültürel etkileşimi artıracak
kuruluşları, eğitim kurumları, meslek ku-
görsel ve işitsel materyallerin hazırlanması-
ruluşları, uluslararası örgütler, üniversiteler,
na yönelik çalışmalar
STK’lar ve profesyoneller arasında işbirliği
•
Edebi, bilimsel ve kültürel değeri olan önemli
ve iletişimin güçlendirilmesi suretiyle bilgi
eserlerin tercüme edilmesi, basımı ve dağıtı-
ve tecrübe paylaşımının artırılmasına yönelik
mına ilişkin çalışmalar
faaliyetler
•
•
•
Kültür, siyaset, ekonomi, demografi, din ve
STK’lar, düşünce kuruluşları ve araştırma
eğitim alanlarında bilimsel çalışma ve araş-
merkezleri gibi yapıların kurumsal kapasite-
tırmalar
lerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
Alt Modüller
1-
Kurumlar ve Profesyoneller İletişim ve İşbirliği Modülü
2-
Sivil Toplum Kuruluşları Modülü
3-
Araştırma ve Yayın Modülü
Başvuruların Alınacağı Bölge ve Ülkeler
Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya,
Orta Asya, Ortadoğu, Türkiye ve Uzak Asya
Projelerin Uygulanacağı Bölge ve Ülkeler
Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya,
Orta Asya, Ortadoğu, Türkiye ve Uzak Asya
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, üniversiteler, düşünce kuruluşları,
araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler
18
2015 Mali Destek Programları
Gençlik Gelişim Programı
Programın Amacı
Soydaş ve Akraba Topluluklara mensup gençlerin bilgi birikimlerinin artırılması, eğitim seviyelerinin
yükseltilmesi, ortak tarihi ve kültürel değerlerin tanınması ile ülke ve topluluklar arasında tecrübe paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.
19
Öncelikli Proje Konuları
•
Gençlerin bilgi birikimlerini arttırarak tarihi ve kültürel değerlere ait ortak bir bilinç geliştirmelerini sağlayacak eğitim, staj, seminer ve değişim programları
•
Gençlerin eğitim seviyeleri ve okul başarılarını yükseltmek amacıyla düzenlenecek eğitim programları
•
Eğiticilerin eğitimi programları ve materyal geliştirme çalışmaları
•
Gençleri, aileleri ve diğer ilgili tarafları eğitim sistemleri hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek
ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek seminerler, çalıştaylar, yazılı ve görsel
materyaller
Örnek Faaliyetler
•
Yaz okulları
•
Kültürel programlar
•
Eğitim programları
•
Okul derslerine yardım kursları
•
Tematik seminerler
Başvuruların Alınacağı Ülke ve Bölgeler
Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, KKTC,
Orta Asya, Ortadoğu, Türkiye ve Uzak Asya
Projelerin Uygulanacağı Ülke ve
Bölgeler
Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, KKTC, Orta Asya, Ortadoğu,
Türkiye ve Uzak Asya
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, üniversiteler, eğitim kurumları,
düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler
20
2015 Mali Destek Programları
Türkiye Mezunları İletişim ve İşbirliği Programı
Programın Amacı
Burslu ya da kendi imkânları ile yükseköğrenimlerini Türkiye’de tamamlamış mezunlar ile ülkemiz arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
21
•
•
Türkiye mezunlarının bulundukları ülkelerde
•
Türkiye mezunları tarafından kurulmuş sivil
çeşitli etkinlikler düzenlenerek sosyal, kültü-
toplum kuruluşlarının kurumsal kapasite-
rel ve mesleki etkileşimlerinin artırılması
lerinin geliştirilmesi ve fiziki alt yapılarının
Türkiye mezunlarının iletişimini sağlayacak
güçlendirilmesi
ortak platformlar oluşturularak kurumsal
yapılanmanın teşvik edilmesi
Örnek Faaliyetler
•
Mezun bilgilerinin edinilmesi ve envanter
mevcut ya da kurulacak STK’ların tefrişat vb.
oluşturulması
ihtiyaçlarının karşılanması
•
Web portalı vb. iletişim ağları oluşturulması
•
Mezun buluşmaları ve toplantılar
•
Kurumsal yapılanma (mezun STK’ları),
•
STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirecek eğitim programları düzenlenmesi
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, üniversiteler, kamu kurum ve
kuruluşları
22
2015 Mali Destek Programları
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programı
Programın Amacı
Ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının
güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, toplumumuz ve kültürümüzle olan bağlarının kuvvetlendirilmesi ve mezuniyet sonrasında ülkemiz ile öğrenciler arasında her alanda
kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilerin sağlanması amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
23
•
Birinci Kademe Eğitim Programları: Hazırlık aşamasını tamamlayarak lisans 1., 2. ve 3. sınıfta
eğitimine devam eden uluslararası öğrencilere açık bir programdır. Programla öğrencilerin ülkemizi, Türk kültür ve medeniyetini yakından ve doğru tanımaları amaçlanmaktadır. Program, sanat,
edebiyat, tarih, iletişim, siyaset, uluslararası ilişkiler gibi çeşitli alanlara ilişkin temel kavramları ve
literatürü tanımalarına, toplumsal ve küresel konularda farkındalık kazanmalarına yönelik seminerler ile kültürel ve sosyal etkinlikleri içerir. • İkinci Kademe Eğitim Programları: Lisans eğitimine devam eden ve 1. kademe eğitimi tamamlamış uluslararası öğrencilere açık bir programdır. Program, öğrencilerin ilgili oldukları
alanlardaki bilgi düzeylerinin artırılması, kritik ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi,
toplumsal ve küresel konularda farkındalıklarının artırılmasına yönelik seminerler ile kültürel ve
sosyal etkinlikleri içerir. • İhtisas Grupları: Lisans eğitimine devam eden 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora
eğitimini sürdüren uluslararası öğrencilere açık bir programdır. Program, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlikli bilgi kazanmaları ve düşünce kapasitelerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri için konunun
uzmanları nezaretinde küçük gruplar halinde sürdürülecek olan seminerler ile atölye çalışmaları
ve çeşitli tematik çalışmaları içerir. • Okuma Grupları: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden uluslararası öğrencilere yönelik bir uzman veya akademisyen refakatinde gerçekleşecek okuma programlarıdır.
Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik okumalar yaparak analiz kabiliyetlerinin arttırılması, mukayese
imkânları yakalayabilmeleri ve alanlarında uzmanlaşmalarının sağlanması amacıyla, öğrencilerin ilgili oldukları alanlardaki nitelikli eserlerin okunması ve karşılıklı değerlendirilmesine yönelik
faaliyetleri içerir. Başvuruların Alınacağı Şehirler
Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Edirne, Kayseri, Trabzon, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Erzurum,
Adana, Antalya, Samsun, Isparta, Çanakkale ve Gaziantep
Projelerin Uygulanacağı Şehirler
Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Edirne, Kayseri, Trabzon, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Erzurum,
Adana, Antalya, Samsun, Isparta, Çanakkale ve Gaziantep
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.), Üniversiteler (başvurunun uygun bulunması halinde rektörlük onayının belgelenmesi şartıyla fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, dil merkezleri)
24
2015 Mali Destek Programları
Uluslararası Öğrenciler Kültürel Sosyal Rehberlik Programı
Programın Amacı
Türkiye Burslusu öğrenciler başta olmak üzere ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere
kültürel ve sosyal rehberlik sağlanması, içeriği ve amacı önceden belirlenmiş faaliyetlerle öğrencilerin
kültürel ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin Türkiye ve eğitim gördükleri şehirlere yönelik farkındalığının artırılması ve eğitimlerinin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.
25
Öncelikli Proje Konuları
• Uluslararası öğrencilerin kültürel ve sosyal
gelişimlerine yönelik faaliyetler
• Uluslararası öğrencilerin birbirleriyle ve
Türk toplumuyla kaynaşmalarına yönelik
faaliyetler
Örnek Faaliyetler
• Yaz kampları
• Türkiye gezi programları
• Spor müsabakaları
• Piknik ve kültürel geziler
• Sinema, tiyatro, sanat atölyeleri
Uluslararası öğrencilerin ülkemizi tanımalarına yönelik çalışmalar
• Uluslararası öğrencilerin uyum ve başarı
durumlarının iyileştirilmesine yönelik bilimsel çalışma ve araştırmalar
•
Sergi ve konser programları
Okuma kulübü vb. sosyal ve kültürel etkinlik programları
• Bilimsel çalışma ve araştırmalar
•
•
Alt Modüller
1. Gezi Programları
2. Kamp Programları
3. Kültür Sanat Programları
4. Temel Kültürel Atölyeler
5. Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar
Başvuruların Alınacağı Şehirler
Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne, Trabzon, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Samsun, Isparta, Çanakkale, Gaziantep ve Balıkesir
Projelerin Uygulanacağı Şehirler
Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Edirne, Kayseri, Trabzon, Bursa, Kocaeli, Sakarya,
Antalya, Samsun, Çanakkale ve Gaziantep
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları
26
2015 Mali Destek Programları
Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Programı
Programın Amacı
Türkiye Burslusu öğrenciler başta olmak üzere ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere
yönelik Türkçe öğretimi konusunda yeni yöntemler geliştirilmesi ve araştırmaların teşvik edilmesi, Türkçe
öğretim merkezlerinde sunulan öğretim hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması, Türkçe öğretimini destekleyici yayınların artırılması, Türkçe öğretim metotlarının çeşitlendirilmesi ve eğitici nitelikleri-
27
nin artırılması amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
•
•
Akademik ve mesleki Türkçe konularında
Uzaktan öğretim, e-öğrenme, web portalı,
materyal ve yöntem geliştirme çalışmaları
sosyal medya, mobil uygulama gibi yön-
Mevcut Türkçe öğretimi materyallerinin
temlerin Türkçe öğretimi alanında kullanıl-
içerik ve pedagojik bakımdan değerlendiril-
ması çalışmaları
mesi çalışmaları
•
•
Türkçe öğretim merkezi, müfredat, öğretici,
materyal ve sınav standartlarının belirlenmesi çalışmaları
•
Türkçe öğretimi alanında bilimsel çalışma
ve araştırmalar
Başvuruların Alınacağı Ülke
Türkiye
Projelerin Uygulanacağı Ülke
Türkiye
Uygun Başvuru Sahipleri
Türkçe Eğitim Merkezleri, STK’lar, Üniversiteler, Türkiye’deki ilgili Kamu Kurum
ve Kuruluşları 28
2015 Mali Destek Programları
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı
Programın Amacı
Yurtdışında yaşayan gençlerimiz ile soydaş ve akraba topluluklara mensup gençlerin Türkiye ile bağlarını
güçlendirmeleri, kültürel değerleri tanımaları ve tarihi mekânları görmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca 2015
yılının, Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı olması dolayısıyla Çanakkale’ye yapılacak kültürel gezi programlarının desteklenmesi program kapsamına alınmıştır.
29
Öncelikli Proje Konuları Faaliyetleri
Türkiye’de gerçekleştirilecek programlarda;
• Tarihi ve kültürel mekânların görülmesi
• Türkçe seminerlerinin gerçekleştirilmesi
• Tarih, kültür, sanat, edebiyat, medeniyet ve şehir tanıtım seminerlerinin düzenlenmesi
• Sanatsal atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
Örnek Faaliyetler
• Gezi Programları
• Atölye çalışmaları
Alt Modüller
1- Yurtdışı Vatandaşlar Programı
2- Soydaş ve Akraba Topluluklar Programı
3- Çanakkale 100. Yıl Programı
Eğitim ve seminerler
• Kültürel etkinlikler
•
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Projelerin Uygulanacağı Şehirler
İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa, Çanakkale,
Manisa, Konya, Kayseri, Amasya, Trabzon,
Erzurum, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa
başta olmak üzere Türkiye’de tarihi ve
kültürel mirasın yoğun olduğu şehirler ile
civar şehirlerden oluşan azami dört şehir
kabul edilecektir.
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları
30
2015 Mali Destek Programları
Yılboyu Hızlı Destek Programı
Programın Amacı
Başkanlık görev alanlarıyla ilgili olarak yapılan yayın ve gerçekleştirilen faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
31
•
Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik,
•
Soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye’nin
ayrımcılık, eşit katılım, eğitim, aile ve sosyal
ortak tarihi ve kültürel değerlerine yöne-
hizmetler gibi alanlarda gerçekleştirilecek
lik bilimsel etkinlikler, sosyal programlar,
bilimsel etkinlikler, sosyal programlar, kül-
kültürel faaliyetler ve yayın çalışmaları
türel faaliyetler ve yayın çalışmaları
Örnek Faaliyetler
•
•
İlgili alanlarda hazırlanmış çalışmaların
•
Fuar, festival vb. kültürel faaliyetler
basımı ve dağıtımı
•
Sosyal programlar
Konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinlikler
Başvuruların Alınacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Projelerin Uygulanacağı Ülkeler
Tüm ülkeler
Uygun Başvuru Sahipleri
STK’lar, üniversiteler, kamu kurumları
ve meslek kuruluşları 32
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 675 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа