close

Enter

Log in using OpenID

3r..ıü/2a$ - Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

embedDownload
/- rü \\
{w\
T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
{_
ıi. V
\tr,.oııqa,aşq_y
\!ıı*,aış,
ww
Sayı
Konu
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl nlııaıırllıgiı
z 63795553
:
_44584373 1
Hakem Görevlendirmesi
s
;1,
3r..ıü/2a$
ü
Sayın : .................
.......Güreş Hakemi
ÇORUM
GüreŞ il Temsilciliği{::29t5_yılı faaliyet prograınında yer alaır; Miırikler (|1-12yaş)
ve (13 yaş) Serbest ve
Greko-Romeır Güreş İl Birinciliği ınüsabakaları aşagİaa uelirtilen İaliınat İogrultusunoa yapııacattır.
Yapılacak olan müsabakalara
ile hakem olarak görevlendirildiniz.
İl
Hakem
Komitesinin 29.a3.2015 tarih
ve
20|5/08 sayılı kararı
Bilgilerinizi rica ederim.
MÜSABAKANIN ADI
MÜSABAKANIN YERi
MüsABAKANIN TARiHi
MÜSABAKANIN TARTISI
MÜSABAKANIN SİKLETLERİ
MÜSABAKANIN TÖLERANSI
MÜSABAKANIN SAATİ
11-12 Yaş ve 13 Yaş Serbest ve Grekoroınen Güı.eş İ1 Birinciliği
Adil CANDEMİR Gtıreş Eğitim Merkezi Spor Salonu
04 Nisan 20l5 (Cumartesi) 11-12 Yaş ve l3 Yaş Serbest Giireş il Birinciliği
-ciıreş
İı Birinciliği
f9 Mart2015 (Pazar) 11-12 Yaş ve 13 Yaş Grekoromen
03.04.2015 Saat: l8.00 - l8:30 arası Serbest Stil Tartısı
a4.04-20l5
-
(23-26) _ 29
1Kg
saat: l8:00
32 - 35
-
- 18:30
arası Grekoromen Stil Tartısı
38 _ 42 _ 47 _53 _ 59
-
-
66 _.t 5
(7
5- go)
l0:00'da başlayacaktır.
NoT: ilÇelerden gelecek sPorcular_için müsabakanın yapılacağı gün sabah saat 08:30
yapllacaktır. iI Birinciliginde Sporcular SR ve GR olarak her iki stile de katılabilirler.
1- İsmail EKER
2- Murat İNAN
3- AlperUYSAL
4- UğurÇADIR
5- Serdar GÜVELEK
6- Fatih TOPUZ
7- Mehııet CİVAN
8- Öztürk AKMAN
9- Haşim TEPE
10- Hasan DEMİRER
l l- Çelebi BAYIR
ız-
Adres: Karakeçili Mh. Samsun Cd. No:97lA ÇORÜM
Tel : (0 364) 223 1 0 20 Fax : (0 36ğ 223 10 24
E- Posta : coruınlg)gsqın.ııov.tr
Uluslar arası Hakem
Uluslar arası Hakem
Milli
Milli
Milli
Milli
Hakem
Hakem
Hakem
Hakem
Bölge
Btllğe
Bölge
Bölğe
Bölge
Hakeıni
Hakenıi
Hakeırıi
Hakemi
Hakemi
- 09:30
(Müsabaka Baş Hakemi)
(Cetvel Hakemi)
arasl ayrıca tartı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
714 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content