close

Enter

Log in using OpenID

- C-Faktoring A.Ş.

embedDownload
…/…/……..
ALACAK BİLDİRİM FORMU – KAMBİYO SENETLERİNİN TEVDİ SÖZLEŞMESİ
1-) Şirketinizle akdetmiş olduğumuz …………… tarih ve ……....sayılı Genel Faktoring Sözleşmesi gereğince
aşağıda/ekte dökümü yapılan ve suretleri ekte sunulan fatura/lara dayalı, müşteri nezdindeki doğmuş alacak hakkımızı
tarafınıza temlik ediyoruz. Bu alacak hakkımızla ilgili fatura borçlusu müşterimiz ile aramızda bir ihtilaf bulunmadığını,
faturaya konu mal ve hizmetin her türlü ayıptan ari olarak tam ve eksiksiz şekilde teslim edildiğini, hizmetin yerine
getirildiğini ve alacak haklarımızı kayıtsız ve şartsız olarak gayri kabili rücu tarafınıza temlik ettiğimizi, temlikin bedelli
olduğunu, temlik olunan alacakların varlığının gerçek olduğunu ve tamamen ödeneceğini gayri kabili rücu kabul ve
taahhüt ettiğimizi beyan ederiz.
Temlik edilen tutar üzerinde rehin, haciz, temlik v.b. takyidat bulunmadığını ve fatura/lar üzerinde yapılacak her türlü
değişikliklerde (iade, iptal, itiraz gibi) şirketinize derhal yazılı bilgi verileceğini, bilgi verilmemesi ve/veya geç
verilmesi sebebi ile Şirketiniz nezdinde oluşabilecek her türlü menfi müspet zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi şartsız
ve koşulsuz olarak gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederiz.
Fatura Dökümü:
Fatura
Seri Fatura Sıra No
No
Fatura Tarihi
Fatura Tutarı
Temlik Tutarı
Fatura
Borçlusunun
Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı
Toplam
Fatura Tutarı
2-)Yukarıda dökümü yapılan ve iş bu alacak bildirim formu ile şirketinize temlik etmiş olduğumuz ve şirketinizce
faktoring hizmeti uygulanacak bu fatura/lardan kaynaklanan ve doğmuş bulunan alacak hakkımıza karşılık fatura
borçlusundan faturalı alacağın teminatı olarak teslim alınan aşağıda dökümü yapılan poliçe/bono/çekleri temlik cirosu
ile ciro ederek tarafınıza tevdi ettiğimizi ve tahsil olunan kambiyo senedinin bedelini temlik konusu fatura bedeline veya
şirketiniz tüm alacaklarına mahsup edilmesine muvafakat ettiğimizi, fatura borçlusundan alınarak tarafınıza temlik
cirosu ile teslim etmiş olduğumuz aşağıdaki poliçe/bono/çeklerin tamamen ödeneceğini ve söz konusu kambiyo
senetlerinde ileri sürülebilecek sahtecilikten firmamızın sorumlu olduğunu, bunların gerçekliğini teyit ettiğimizi, her ne
sebeple olursa olsun temlik edilen alacakların ödenmemesi halinde, alacakların tamamını, ödenmeyen kısmını, aldığımız
ön ödemeleri, ferilerini ve bu nedenle şirketinizin uğrayacağı zararları ve yapacağınız masrafları, bir ihbar ya da ihtara,
mehil tayinine, karar istihsaline gerek kalmaksızın faktoring sözleşmesinde kararlaştırılan temerrüt faizi ile birlikte
derhal ödemeyi yine kayıtsız ve şartsız olarak beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Teslim Edilen Poliçe / Bono / Çek
Çek Tarihi
Çek Bankası
Çek No
Tutar
Keşideci Ünvanı
Saygılarımızla,
Kaşe / İmza
Ek-1: Ekli Bordro
Ek-2: Fatura Suretleri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content