close

Enter

Log in using OpenID

1 bursa yenişehir devlet hastanesi hizmet standartları sıra no

embedDownload
BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ ( EN GEÇ)
VEZNE
1
Hasta Ücret Tahsilatları
Hasta kabul verilen muayene barkodu
3dk.
2
Hasta Ücret İadeleri
Dilekçe , nüfus cüzdan fotokopisi , yazar kasa fişi ve iban numarası
3 dk
Satın alma firma tahsilatları
_
3 dk.
Tedarikçi firma İadeleri
Firmaya ait yetki belgesi ve imza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve muhasebe
yetkilisi, mutemet alındısı
SATINALMA
1
2
2 gün
( gerekli prosedürler
tamamlandıktan sonra)
SAĞLIK KURULU
1
1
İlaç Raporu
Poliklinikten kayıtlı hekimin rapor nüshası
2
İstirahat Hafif Hizmet ve Durum
raporları
- Poliklinikten kayıtlı hekimin rapor nüshası
3
Malzeme + Sevk ve Cihaz
Raporları
- Poliklinikten kayıtlı hekimin rapor nüshası
5
İşe giriş ( Kamu- Özel ) +
Denetçi belgesi ve Okul kayıt
Raporları
6
Sürücü Belgesi Raporları
- Şahıs dilekçesi- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet resim- Kimlik belgesi- Ücretlidir
- (Dahiliye – Nöroloji – Ortopedi – KBB – Göz Poliklinikleri / VDRL + Akciğer
Grafisi)
- Şahıs dilekçesi- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet resim- Kimlik belgesi- Ücretlidir
- (GÖZ)
30 dk.
1 Saat
1 Saat
2 İş günü
(Ek tetkik
istenmedikçe)
2 İş günü
(Ek tetkik
istenmedikçe)
7
İş kazaları raporları + adli vaka +
yaş tespiti raporları
- SGK Yazısı - Son 6 ayda çekilmiş 2 adet resim- Kimlik belgesi
2 İş günü
(Ek tetkik
istenmedikçe)
EVRAK KAYIT
1
2
Evrak Kayıt
Evrak Kayıt
Resmi yazı ve dilekçeler
Resmi yazı ve dilekçelere verilen cevaplar
10 Dk.
15 gün
3
İlgili makam yazışmaları
Resmi kurumdan gelen yazı, dilekçe
15 dk.
4
Posta işlemleri
Baştabip ve yardımcısı imza ve kaşe, Müdür ve yardımcısı imza, kaşe, İmza ve
kaşe- Mühür
8 Saat
5
Dış posta işlemleri
Evrak kayıt numarası ve tarihi
8 saat
6
İç posta işlemleri
Baştabip havalesi, evrak kayıt tarihi ve numarası
8 Saat
GÖRÜNTÜLEME
1
2
3
4
5
6
7
8
Ayaktan hasta röntgen tetkikinin
çekilmesi
Yatan hasta röntgen tetkikinin
çekilmesi
Acil Servis hastası röntgen
tetkikinin çekilmesi
Ayaktan hasta USG tetkikinin
çekilmesi
Yatan hasta USG tetkikinin
çekilmesi
Acil Servis hastası USG
tetkikinin çekilmesi
Ayaktan hasta IVP tetkikinin
çekilmesi
Yatan hasta IVP tetkikinin
çekilmesi
LABORATUAR
2
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır).
Aynı iş günü
Klinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır).
Aynı iş günü
Acil serviste muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır).
30 dk
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır).
Aynı iş günü
Klinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır
Aynı iş günü
Acil serviste muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır).
30 dk
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır).
1 hafta
Klinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır).
2 iş günü
1
2
3
Laboratuar tetkikleri
(Tam idrar, Tam otomatik idrar
biyokimya ve mikroskopisi,
Gaitada gizli kan testi)
Laboratuar tetkikleri
(75-100 gr yüklemeyle OGTT )
Hekim istemi
3 saat
Hekim istemi
2 saat
Hekim istemi
3 saat
4
Laboratuar tetkikleri
(50 gr yüklemeyle OGTT )
Hekim istemi
3 saat
5
Laboratuar tetkikleri
(Acil serviste bakılan biyokimya
testleri)
Hekim istemi
60 dk.
6
7
8
3
Laboratuar tetkikleri
Rutin Biyokimya, HbA1C, PT
Laboratuvar testleri
(Acil serviste bakılan kardiyak
Hekim istemi
marker)
Laboratuvar testleri
(Acil serviste bakılan Tam idrar,
Tam otomatik idrar biyokimya ve
Hekim istemi
mikroskopisi, Gaitada gizli kan
testi, Tam kan sayımı, gebelik
testi)
Laboratuvar tetkikleri
(Boğaz kültürü, İdrar
kültürü,Balgam kültürü, Trakeal
aspirat, Genital örnekler, gaita
Hekim istemi
kültürü, yara kültürü, steril vücut
sıvıları (periton, plevra, eklem)
kültürü)
60 dk.
30 dk.
4 gün
9
Laboratuvar tetkikleri
(ASO, CRP, RF, brucella
testleri)
Hekim istemi
3 saat
10
Laboratuvar tetkikleri
(Gaitada parazit ve mikroskobik
inceleme, Mantar aranması, Tam
kan sayımı, sedimantasyon,
Hekim istemi
VDRL kart test, Gebelik testi
(kart test), Periferik yayma, kalın
damla, kanama ve pıhtılaşma
zamanı,
3 saat
11
Laboratuvar tetkikleri
(kan kültürü)
Hekim istemi
4 iş günü
12
Laboratuvar tetkikleri
(Gram boyama)
Hekim istemi
3 saat
13
Laboratuvar tetkikleri(Hepatit
markerları,Hormon testleri)
Hekim istemi
2 İş günü
KLİNİKLER
1
Hasta kabulü
Hasta yatış dosyası
30 dk
2
NON-STRES TESTİ
Hekim istemi ile otomasyon üzerinden yapılır.
2 saat
3
Doğumun gerçekleşmesi
Hasta yatış dosyası
Yeni doğan tarama testleri
(Konjenital,hipotiroidi,fenilketon Bebek dosyası
uri,biyotinidoz)
4
4
24 saat
24 saat
5
Sistoskopi
Tetkik randevu ve hasta bilgilendirme formu,işlem onam formu
8 saat
7
Solunum fonksiyon testi
Hekim istemi
30 dk
8
Hasta sevki
İç sevkler hasta transfer formu,dış sevklerde hasta sevk formu
8 saat
9
Hasta taburcu
Hekim onayı/Hasta yazılı beyanı
8 saat
10
Dışardan alınan tetkik hizmetleri
15
Dışardan alınan konsültasyon
hizmeti
Günü birlik yatış
Genel cerrahi tarafından yapılan
kolonoskopi
Genel cerrahi tarafından yapılan
endoskopi
Ekg çekilmesi
16
Göz Ölçüm ve Göz Tansiyonu
11
12
13
14
Tetkik istem ve hasta sevk formu
2 gün
Konsültasyon istem formu
1 gün
Resimli resmi kimlik belgesi
8 saat
Tetkik randevu ve hasta bilgilendirme formu,işlem onam formu
2 gün
Tetkik istemi ve hasta bilgilendirme formu,işlem onam formu
2 gün
hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır
2 saat
Hasta kabulden göz için muayene barkodu
30 dk.
3 gün
AMELİYATHANE
1
Randevulu (elektif)ameliyat
Hastanın yattığı servisten yatış dosyası,dosya içerisinde onam belgesi,anestezi onam
belgesi,taraf işareti
2
Acil servisten
gelen(ameliyat)müdahale
Acil girişine ait yatış dosyası,hasta imzalayabiliyorsa hasta imzalı,yoksa hasta
yakınına ait imzalı onam belgesi
3
Servisten gelen lokal ameliyat
Hasta yatış belgesi(yatış dosyası)dosya içerisinde onam belgesi,taraf işareti
Hastanın acil servise
gelmesinden itibaren en
geç 1 saat içerisinde
Hastanın polikliniğe
başvurmasından
itibaren en geç 7 gün
içerisinde
KAN MERKEZİ
2
3
Kliniklere kan ve kan ürünleri
temini
Kan grubu tespiti
Direkt coombs testi
4
5
1
2 saat
Kan Bankası İstem Formu-Otomasyon
Kan Bankası İstem Formu-Otomasyon
30 dakika
1 saat
İndirekt coombs testi
Kan Bankası İstem Formu-Otomasyon
1 saat
Kan bağışı kabulü ve kan ürünü
elde edilmesi(Acil durumlarda)
Bağışçı bilgilendirme formu - donör formu
2 saat
POLİKLİNİK
5
Kan ve Kan bileşenleri istem formu
1
Poliklinik muayenesi
T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı)kimlik belgesi,adres ve
telefon bilgileri beyanı,ücretli hastalar için vezne makbuzu
2
EKG Çekilmesi
Hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır
3
EMG Çekilmesi
Muayene için hastaneye
müracaat edip kayıt
yaptırması ve doktor
muayenesinin
tamamlanmasına kadar
geçen süre en geç 1
saattir. Tahlil istemesi
halinde bu süre
uzayabilir.
Hekim tarafından
istendikten sonra 30 dk
içinde çekilir.
Aynı iş günü
Hekim tarafından yapılır.
4
Hekim seçme hakkının
kullandırılması
Muayene için barkot aşma esnasında aynı branştan 1 den fazla hekim varsa hekim
seçme hakkı kullanılabilir.
5
Göz Ölçüm Ve Göz Tansiyonu
Hekim tarafından yapılır.
6
Hasta Hakları Birimine
başvurusunun kabulü ve
cevaplanması
Şikayette bulunacak hasta yada hasta yakınının başvurusu sözel,resmi yazılı dilekçe
ile,184 SABİM hattı,BİMER hattı ,medi-portal cihazı aracılığıyla hastane resmi web
sitesi aracılığıyla alınmaktadır
Muayene için barkot
alma esnasında en fazla
15 dk içinde
tamamlanır.
30 dk.içerisinde
hastanın işlemi
tamamlanır.
15 iş günü içerisinde
işlemler tamamlanır.
ACİL SERVİS
6
1
Hasta kayıt işlemi
1- T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi
2- Adres ve Telefon bilgileri beyanı
2
3
4
Cerrahi girişim hizmeti
Pansuman
Alçı İşlemi
Acil servis hasta gözlem kartı
Acil servis hasta gözlem kartı
Acil servis hasta gözlem kartı
15 dk.
60 dakika
1 Saat
1 Saat
5
6
7
8
Ortopedi Alçı yapılması
Kulak yıkama
İcapcı Hekim Hizmeti
Hastane içi Transfer hizmeti
Hekim istemi ve barkot
Hekim istemi ve barkot
Konsültasyon formu
Hasta transfer formu
2 saat
2 saat
30 dk
15dk.
9
Hastane dışı sevk işlemi
1-hasta sevk formu 2-Ambulansla hasta sevk formu
1 saat
10
Adli Vaka muayenesi
adli vaka formu
30 dk.
10
Yeşil alan acil muayenesi
1- T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi2- Adres
ve Telefon bilgileri beyanı
1 saat
11
Kırmızı alan acil muayenesi
1- T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi
2- Adres ve Telefon bilgileri beyanı
12
Sarı alan acil muayenesi
1- T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi
2- Adres ve Telefon bilgileri beyanı
-
30 dk
DİŞ POLİKLİNİĞİ
1
Muayene
2
Normal diş çekimi
3
Komplikasyonlu diş çekimi
4
7
Periodontoloji
T.C.Kimlik numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)kimlik belgesi,adres ve
telefon bilgileri beyanı,ücretli hastalar için vezne makbuzu
Muayene kayıt barkodu
İmzalı onam formu
Muayene kayıt barkodu
İmzalı onam formu
Muayene kayıt barkodu
Randevu kağıdı
İmzalı onam formu
Randevulu hastalarda
15 dakika
15 dk
30 dakika
Detertraj işlemi için 15
iş günü içinde randevu
verilir.15 dakikada
tamamlanır.
İşlem için 15 iş günü
içinde randevu
verilir.30 dakika içinde
tamamlanır.
İşlem için 15 iş günü
içinde randevu
verilir.30 dakikada
tamamlanır.
5
Amalgam dolgu
Muayene kayıt barkodu
Randevu kağıdı
İmzalı onam formu
6
Kompozit dolgu
Muayene kayıt barkodu
Randevu kağıdı
İmzalı onam formu
7
Düşmüş kron-köprü
simantasyonu
Muayene kayıt barkodu
İmzalı onam formu
8
Protez prova seansları
Muayene kayıt barkodu
Randevu kağıdı
15 dk.
Protez kontrol seansları
Muayene kayıt barkodu
Randevu kağıdı
15 dk.
Resmi yazı, dilekçe, ve arşiv istem kartı (F.ARŞ/01/00)
3 gün
9
15 dk.
ARŞİV
1
Arşivlerden Yararlanma (
hastanemizde tedavi görmüş
hastalara ait evrak talebi)
ŞOFÖR
1
Sevkli hasta nakli
İlgili Hekimce doldurulmuş olan Ambulansla hasta sevk formu
3 saat
2
Taburcu hasta nakli
İlgili Hekimce doldurulmuş olan Ambulansla hasta sevk formu
3 saat
3
Tetkik hasta nakli
İlgili Hekimce doldurulmuş olan Ambulansla hasta sevk formu
3 saat
FATURALANDIRMA SERVİSİ
8
1
Trafik kazaları
Trafik kazası geçiren hastaların tedavileri tamamlandıktan sonra, kolluk
kuvvetlerince tanzim edilen trafik kazası tespit tutanağı veya ifade tutanakları
15 dk.
2
İş kazaları
Herhangi bir iş kazasına maruz kalarak yaralanan sigortalı hastaların tedavileri
sonucu işverence düzenlenen iş kazası vizite kağıdı ile kaza tespit tutanağını
15 dk.
3
Adli vakalar
4
Herhangi bir adli olaya maruz kalarak yaralanan hastaların tedavileri sonrası, kolluk
kuvvetlerince düzenlenen adli raporları
Acil poliklinik veya yataklı servislerde tetkik ve tedavileri yapılan hastaların tedavi
Ücretli ve belgeleri eksik hastalar
bedellerinin tahsil edilmesi ve eksik belgeli hastaların evraklarının temini
15 dk.
15 dk.
CENAZE ve MORG
1
Ölüm belgesi verilmesi.
Vefat eden hastanın kimliği
2 Saat
2
Hastane dışından gelen
cenazelerin kabulü.
Baştabip oluru ile cenazenin morga konulması.
30 dk.
DİĞER
1
2
9
Organ bağışı
Diabet eğitimi
Başvuruda bulunacak kişilerin şahsen müracaatları, kimlik,adres bilgileri, iki kişinin
şahit gösterilmesi.
İlgili hekimlerin gönderdiği hastalar, eğitim almak isteyen kişilerin şahsen
başvuruları
15 dk.
15 dk
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Adı
Soyadı
Ünvan
İkinci Müracaat Yeri
: Başhekim Yardımcısı
Adı
Soyadı
Ünvan
Adres
: Yenişehir Devlet Hastanesi
Adres
: Yenişehir Devlet Hastanesi
Tel
: 7730054-55
Tel
: 7730054-55
Faks
: 7734187
Faks
: 7734187
e-Posta
:
e-Posta
:
: Uzm.Dr. Ümran YAKICI
: Uzm. Dr. İsmail YOĞURT
: Başhekim
NOT :Hizmetlerin sunum süreleri olarak;
O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı
değerlendirilerek yazılacaktır.
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content