close

Enter

Log in using OpenID

9.olağan genel kurul ilanı - Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

embedDownload
MUĞLA ĠLĠ DAMIZLIK SIĞIR YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ
9.OLAĞAN GENEL KURUL ĠLANI
Sayı :15/….
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan ve gündemi
08/04/2015
Muğla Ġli Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliğinin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı
10/05/2015 Pazar Günü aĢağıda belirtilen gündemle Muğla /MenteĢe ilçesi Ortaköy Düğün
Salonu’nda saat 10:00’da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı
17/05/2015 Pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. Ġlanen duyurulur.
Yönetim Kurulu Adına
Kemal KARATAġ
Mehmet ALDEMĠR
Birlik BĢk. Yrd.
Birlik BaĢkanı
GÜNDEM
1- Yoklama ve açılıĢ,
2- Divan BaĢkanlığı seçimi,
3- Saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı’nın okunması,
4- Gündemin okunması ve misafir konuĢmaları,
5- 2014 yılı Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması ve ibrası,
6- 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,
7- 2015-2016-2017-2018 yılları çalıĢma programları ve tahmini bütçelerinin okunması
ve onaylanması,
8- Birliğin bir baĢka birlikle iĢ birliği yapmasının görüĢülmesi,
9- Amaç ile ilgili kuruluĢlara iĢtirake karar verilmesi ve katılma paylarının
görüĢülmesi,
10- Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün
niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının
belirlenmesi ve bu iĢlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi,
11- Ġmalat ve inĢaat iĢlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu iĢlemlerin
yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12- Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaĢlar, Makine ekipman ithal
edilmesi, ihalelere katılınması, üretim maddelerinin temini hususunda karar
alınması üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü tarım ve hayvancılık
kredilerinin temininde yardımcı olmak ve aracılık etmek, protokol, SözleĢmeler
yapılması ve Yurt içinden ya da Yurt DıĢında üyelerimizin menfaatine olacak tüm
hayvancılık, yem, ham madde ile ilgili tüm materyal ile süt ve süt ürünlerin ithalatı,
ihracatı, toplanması, pazarlanması, dağıtılması ve satın alınması hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi
13- Asıl üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme Ģekli ve
miktarının tespit edilmesi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14- Birlik adına iktisadi iĢletme kurulmasının görüĢülmesi,
15- Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik süt iĢleme, süt toplama-soğutma ve pazarlama
tesisleri, yem üretim, satıĢ, pazarlama ve depolama tesisleri, süt , yem vb. analiz
laboratuarları ile faaliyet alanına giren her türlü konuda tesislerin kurulması, kamu
veya özel teĢebbüslerle sözleĢmeler yapılması ortaklıklar kurulması, hisse almak,
kamunun özelleĢtireceği kuruluĢlardan hisse alınması, ortak olunması ve sağlık
hizmetleri konusunda hastane dahil her türlü hizmetin verilmesi konularında
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16- Yıllık ıslah bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) tespit edilmesi ve ödeme
Ģeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ,
17- Üye giriĢ aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,
18- ġube, irtibat bürosu ve alım-satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
19- Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliĢtirme payının kısmen veya
tamamen devri konusunda karar verilmesi,
20- Üyelerin müĢterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dıĢında olan
her konuda karar verilmesi,
21- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata
göre belirlenmesi,
22- Birlik Personelinin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
23- Banka ve diğer kuruluĢlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile
gerçekleĢtirilecek yatırımların yapılmasına karar verilmesi,
24- Gerekli hallerde faaliyet alanına giren her türlü konu ve projelerde yurtiçi ve
yurtdıĢı bankalardan, kuruluĢlardan, fonlardan, kredi kullanılması, özel ve kamu
bankalarından her türlü tarım, hayvancılık vs. kredilerinin kullanılabilmesi,
gayrimenkul karĢılığı ipotek almak, ipotek vermek, ek hesap ,vadeli-vadesiz hesap ,
çek karnesi, pos hesabı açılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
25- Canlı ve cansız demirbaĢların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
26- Ġlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat
ve katılım payı tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna
yetki verilmesi,
27- Birlik adına her türlü gayrimenkul, demirbaĢ, makine ekipman,her türlü hizmet
aracı ve taĢıtın alınması satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, iĢletilmesi
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
28- Ġhtiyaç duyulması halinde kiĢi veya kuruluĢlardan her türlü eğitim, danıĢmanlık,
serbest meslek, güvenlik vs. hizmet satın alınması ve bu hususlarda yönetim
kuruluna yetki verilmesi,
29- Birlik tarafından kurulan veya kurulacak olan, sermayesinin tamamına sahip
olduğu Ģirketin yada Ģirketlerin sermaye ve diğer nakit ihtiyaçlarının
karĢılanmasında birlik, iktisadi iĢletme ile Ģirket arasında aktarım yapılması
konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
30- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından verilen tüm teĢvik ve desteklemelerin Birlik
aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teĢvik ve desteklemelerden
üyelerimizin Birliğe olan Borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi
konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
31- Uygun bulacağı kiĢi ve kuruluĢlardan veya bankalardan alınacak kredi, borç miktarı
ve koĢulları belirlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
32- Merkez Birliğince uygulanacak olan yatırım projelerine katılım hususunun
görüĢülerek katılım miktarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi,
33- Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği temsilcilerinin seçimi,
34- Dilek ve temenniler,
35- KapanıĢ.
NOT: GENEL KURULA GELĠRKEN
BULUNMASINI ÖNEMLE RĠCA EDERĠZ.
NÜFUS
CÜZDANLARINIZIN
YANINIZDA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content